“Югоизточен”страница3/4
Дата20.07.2018
Размер402.61 Kb.
1   2   3   4

Представяне на ОФЕРТИ


За участие в поръчката участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на публичната покана и настоящите указания.

Участниците представят оферта за пълния обем на обществената поръчка. Оферти за част от обществената поръчка не се разглеждат.

Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието и адреса на Възложителя, наименованието на поръчката, свой адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в поръчката може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Всички разходи на участника за участие в поръчката са за негова сметка.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - "най-ниска цена”.
РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП – “най-ниска цена”.

Отговарящите на техническите параметри/характеристики оферти, ще бъдат оценявани по следната методика и показатели:


Р1 – предлагана цена за профилактика, абонаментна поддръжка и ремонт:

до70 точки
Оценката на показателя Р1 се определя по формулата:

Р1 = Р min/P съотв. х 70

където:

Р min – най-ниската предложена обща цена за профилактика, абонаментна поддръжка и ремонтP съотв. – предложената обща цена от съответния участник за профилактика, абонаментна поддръжка и ремонт
Р2 – предлагана цена за доставка на резервни часити за изпълнение на поръчката– до 30 точки
Оценката на показателя Р2 се определя по формулата:

Р2 = Р min/Р съотв. х 30

където:

Р min – най-ниската обща цена, предложена от участниците за доставка на резервните частиР съотв. – предложената обща цена от съответния участник за доставка на резервните части
Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = Р1 + Р2 = максимално 100 точки


Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички оферти, без да я променя.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).


  • Единичните цени, посочени в ценовото предложение са постоянни и не подлежат на промяна за срока на договора

гаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б/ банкова гаранция в полза на Възложителя;

Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума се внася по следната банкова сметка на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”:

IBAN: BG 84 UNCR 9660 3320 1717 19,

BIC – UNCRBGSF

в Уни Кредит Булбанк, филиал Батенберг

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора.

Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.


Други УКаЗАНИЯ

Във връзка с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки.Приложение № 1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7


О Ф Е Р Т А
Наименование Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на на поръчката резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове,

находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно-

почивно дело”

_______________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от публичната покана за обществената поръчка, с настоящата, ние, удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря изцяло на изискванията и условията, посочени в публичната покана за участие в обществената поръчка.
1. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние са оформени съгласно публичната покана и указанията на Възложителя.
2. За изпълнението на поръчката ще извършмаме профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове на отдел Югоизточенкъм ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” в съответствие с изискванията и условията от публичната покана и техническото задание. Подробното описание на условията и начина за изпълнение на поръчката, както и другите съпътстващи дейности, работи и услуги са съгласно нашето “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.
3. Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.
4. Цената за изпълнение и условията са съгласно приложението “Предлагана цена”.
Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на ____________________________________________________________________________

(посочва се формата на гаранцията за изпълнение на договора).


Настоящата оферта е валидна за периода от _________ календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) и ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.

Приложения към настоящата оферта са:

(Попълват се конкретно приложените от участниците документи)


  1. Предлагана цена (Приложение № 2);

  2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

  3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП (Приложение № 4);

  4. Декларация чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП (Приложение № 5);

  5. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП (Приложение № 6); ;

  6. Декларация – информация за оборота на участника (Приложение № 7);

  7. Списък-декларация на основните договори с подобен предмет (Приложение № 8);

  8. Административни сведения за участника (Приложение № 9);

  9. Други документи, съгласно изискванията на Възложителя.


Правно обвързващ подпис:
Дата ________/_________/________
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________

Приложение № 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
Наименование Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на на поръчката резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове,

находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

_______________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка за профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”, Ви представяме нашето ценово предложение:
І . Цена за профилактика, абонаментна поддръжка и ремонт:
Вид дейност

Ед. мярка

Количество

Ед. цена /без ДДС/

Обща стойност /без ДДС/

1

2

3

4

5

6
ВПД Созопол

1

Месечно абонаментно техническо обслужване на помпено –хидрофорна система /подкачваща и нагнетителна помпи, хидрофорен съд, ел. система от датчици, контактори, релета и предпазители/

бр.

4

 

 

2

Профилактика и настройка на системата за работа

бр.

1

 

 

3

Зазимяване на помпената и поливна инсталации

бр.

1
 
ВПД Сарафово 

 

4

Месечно абонаментно техническо обслужване на помпено –хидрофорна система /подкачваща и нагнетителна помпи, хидрофорен съд, ел. система от датчици, контактори, релета и предпазители/

бр.

4

 

 

5

Профилактика и настройка на системата за работа

бр.

1

 

 

6

Зазимяване на помпената и поливна инсталации

бр.

1

 

 
ВПД Несебър 

 

7

Месечно абонаментно техническо обслужване на помпено –хидрофорна система /подкачваща и нагнетителна помпи, хидрофорен съд, ел. система от датчици, контактори, релета и предпазители/

бр.

4

 

 

8

Профилактика и настройка на системата за работа

бр.

1

 

 

9

Зазимяване на помпената и поливна инсталации

бр.

1

 

 

Обща цена без ДДС

Забележка: В цената за профилактика, абонаментна поддръжка и ремонт се включват всички разходи по услугата, включително и разходите за транспорт и труд за извършване на ремонтните дейности.
ІІ. Цени за доставка на резервни части:
Вид резервни части за поливните системи, във ВПД към отдел "Югоизточен"

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

/без ДДС/

1

2

3

4

5

1

Пресостат - РМ5


бр.

1

 

2

Възвратен клапан с мет.пластина


бр.

1

 

3

Ел.поплавък


бр.

1
4

Пусков контактор


бр.

1

 

5

Датчици за ниво

бр.

1

 

6

Мембрана за разширителен съд
бр.

1

 

7

Разширителен съд


бр.

1

 

8

Работно колело за пот.помпа


бр.

1

 

9

Дифузьор на нагнетателна помпа


бр.

1

 

10

Турбина за нагнетателна помпа


бр.

1
11

Табло за потапяща помпа


бр.

1
Обща цена на резервните части без ДДС

Забележка: В цената на резервните части се включват всички разходи за тяхната доставка.
Общо цена за профилактика, абонаментна поддръжка и ремонт: ..................................лв.(словом:................................................................................................................).

Общо цена за резервните части: ......................................... лв. (словом: ...............................................................................)

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове на извършените ремонти и не подлежат на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от публичната покана и техническото задание на поръчката.
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/_________/________
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________

Приложение № 3
ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на на поръчката резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове,

находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно-

почивно дело”

_______________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним услугата, предмет на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в публичната покана и техническото задание на настоящата поръчка.

Предлагаме гаранционният срок за извършените от нас ремонтни дейности да бъде ......................месеца (не по-малко от 12 месеца) от извършването на същите.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените ремонтни дейности.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:
Дата ________/_________/________
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________


Приложение № 4
Наименование на поръчката: Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/


в качеството си на …......................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на ....................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/съм осъждан, но съм реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.


................................. г. ДЕКЛАРАТОР:


гр. ..............................
* Декларацията се представя от:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница