“Югоизточен”страница4/4
Дата20.07.2018
Размер402.61 Kb.
1   2   3   4

Приложение № 5
Наименование на поръчката: Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният ........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/

в качеството си на .......................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на ....................................................................................................................................................


със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Управляваният/представляваният от мен участник:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

2. Управляваният/представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установен.

3. Управляваният/представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.
................................. г. ДЕКЛАРАТОР:
гр. ..............................
* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника
Приложение № 6

Наименование на поръчката: Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/


в качеството ми на .....................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на ....................................................................................................................................................


със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

................................. г. ДЕКЛАРАТОР:


гр. .................
* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

Приложение № 7


ДЕКЛАРАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА
за оборота от услуги с предмет, аналогичен на настоящата поръчка: Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”
Долуподписаният /-ата/ с лична карта № , издаден на от в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представляваният от мен участник

(посочете фирмата, която представлявате)

притежава необходимия оборот за участие в настоящата поръчка, а именно:
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Оборот от услуги с предмет, аналогичен на поръчката:
* Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период по – кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.
* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума, но консорциумът като цяло трябва да отговаря на минималните изисквания, определени от възложителя.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ г. Подпис и печат: ........................Приложение № 8

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният /-ата/ с лична карта № , издаден на от в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Наименование на поръчката: Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”

,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:


Списък на основните договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката


№№

Дата на сключване на договора

Предмет на договора

Стойност на договора

Период на изпълнение


Възложител, тел. за връзка

Описание на

изпълнени- те дейности

11.22.3.

* Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 3 години, но е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка, Възложителят приема, че изискването за доказване на минимален брой на изпълнените договори е изпълнено.
* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............. г. Подпис и печат: ........................................Приложение№ 9

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на фирмата ………………………………………………..…………………

2. Адрес, п.код …………………………………………………………………….…................

телефон ……………………………..….

факс № .................................………

е-mail: ...............................................

3.Данни за представляващия /пълномощника/

Трите имена: …………………………………………………..……………….,

4.Обслужваща банка: …………………………….…………..

банкова сметка: ………..……….

банков код: ……….…….…….

5.БУЛСТАТ /ЕИК ……………………..дата: ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

/подпис и печат/
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница