З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017гДата05.03.2018
Размер29.57 Kb.
ТипРешениеСмолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org

З А П О В Е Д

АП-03-14-116Смолян, 18.04.2017г.

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-569/10.04.2017г. е постъпило Решение № 350, прието от Общински съвет – Доспат на заседание, проведено на 31.03.2017г. по Протокол № 26.

След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното:

С указаното решение съветът на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона за водите е дал съгласие Кмета на Община Доспат да издаде разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост, по реда на Закона за водите, на името на Община Доспат, а именно имот с пл.сн. № 005301, м. „Бойданов дол”, землище Барутин, а в т.2 е упълномощил Кмета на Община Доспат да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно протичане на процедурата.

Към решението са приложени Докладна записка с изх.№ УТ-215/20.03.2017г. от Кмета на Община Доспат, Скица № К00643/06.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие и Писмо с изх.№ ИОС-01-34/14.03.2017г. от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.

Решение № 350/31.03.2017г. на Общински съвет – Доспат е незаконосъобразно, предвид следните съображения:

Видно от докладната записка на Кмета на Община Доспат, по която е прието решението, имот с пл.сн. № 005301, м. „Бойданов дол”, землище Барутин е с НТП – дере. В този смисъл към докладната записка е приложена и Скица № К00643/06.03.2017г., издадена от Общинска служба по земеделие за имот с № 005301, в която е посочено, че имотът е общинска публична собственост, начин на трайно ползване – дере, собственик – Общината /без да е указано коя/, като документ за собственост не е посочен. Именно на основание цитираната скица, в която е указано, че имотът е публична общинска собственост, с Писмо с изх.№ ИОС-01-34/14.03.2017г. от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” до Кмета на Община Доспат, преписката е изпратена по компетентност.

Съгласно нормата на чл.68, ал.4 от Закона за държавната собственост, деретата са държавна собственост, като за същите не се съставят актове за държавна собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Предвид указаната разпоредба, не би могло да се приеме, че имотът, предмет на Решение № 350/31.03.2017г. на Общински съвет – Доспат е общинска собственост, тъй като деретата по силата на закона представляват държавна собственост. Още повече, че като документ, легитимиращ общината като собственик, е представена единствено скица на имота. Последната обаче не представлява официален документ, удостоверяващ правото на собственост на общината, какъвто предвид изричната норма на чл.5 от ЗОС е актът за общинска собственост.

След като конкретният имот няма статут на общинска собственост, съветът, който упражнява правата на собственост върху общинските имоти, съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, се явява некомпетентен орган по правото да го управлява и да се разпорежда с него.

Предвид изложеното, Решение № 350/31.03.2017г. на Общински съвет – Доспат е постановено при липса на компетентност, поради което се явява незаконосъобразно.

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в цитираното решение може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същото от общинския съвет.

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31, ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМА


З А П О В Я Д В А М

Връщам Решение № 350/31.03.2017г. на Общински съвет – Доспат, като незаконосъобразно за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването му.Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Доспат за изпълнение, а на Кмета на Община Доспат за сведение.
ИНЖ. МОМЧИЛ КАРАИВАНОВ /П/

Вр. и. д. Областен управителОбластна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001


Каталог: upload -> files -> news -> atachment
atachment -> Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2015 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница