З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 гДата31.03.2018
Размер61.76 Kb.Смолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org

З А П О В Е Д

АП-03-14-308Смолян, 19.09.2017 г.

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1371/12.09.2017г. са постъпили Решения №№ 252, 253, 254, 255, 256 и 257, приети от Общински съвет – Рудозем на заседание, проведено на 04.09.2017г. по Протокол № 29.След като извърших проверка и преценка на същите относно тяхната законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното:

С Решение № 252/04.09.2017г., съветът относно предложение за учредяване на сервитут – право на прокарване на електропровод за обект “Външно ел.захранване на гараж“ в гр. Рудозем, ПИ 63207.502.171. в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Смолян е дал съгласие в т. 1 да се извади от активите на еднолично общинско дружество “РАТ-БЕЛОМОРИЕ“ ЕООД - в ликвидация, поземлен имот с кад.№ 63207.504.326 с площ 379 кв.м., ведно с построените в него 2 броя хангари, в т. 2 е намалил капитала на дружеството със сумата равняваща се на данъчната оценка на гореописаният имот, в т. 3 е изменил учредителния акт на дружеството в частта относно капитала му, като същият се намалява и в т. 4 е възложил на ликвидатора на дружеството да предприеме всички, необходими действия за вписване на изменението на учредителния акт и за обявяване на решението, съобразно чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

С Решения №№ 253, 254, 255, 256 и 257/04.09.2017г., съветът на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в т. 1 е приел оценка на лицензирания оценител съответно за УПИ IX – производствена и складова дейност, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци – Решение №253/04.09.2017г.; УПИ V–501, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци – Решение №254/04.09.2017г.; УПИ VIII– производствена и складова дейност, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци – Решение №255/04.09.2017г.; за УПИ X – производствена и складова дейност, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци – Решение №256/04.09.2017г. и за УПИ – VII производствена и складова дейност, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци – Решение №257/04.09.2017г., като в т. 2 е дал съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайнно наддаване по реда на глава VIII от НРПУРОИ на следните недвижими имоти: в Решение №253/04.09.2017г. за УПИ IX – производствена и складова дейност, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци, застроена и незастроена площ 2649кв.м. ведно с построената в него едноетажна сграда със сутерен със застроена площ 512кв.м., с начална тръжна цена земя – 32 800лв., сграда – 15 900лв. и общо 48 700лв.; в Решение №254/04.09.2017г. за УПИ V–501, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци застроена и незастроена площ 497кв.м. ведно с построената в него двуетажна сграда със застроена площ 135кв.м., с начална тръжна цена за земя – 8450лв, сграда – 39 850лв. и общо 48 300лв.; в Решение №255/04.09.2017г. за УПИ VIII– производствена и складова дейност, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци с площ 1235кв.м. и начална тръжна цена 17 200лв.; в Решение №256/04.09.2017г. за УПИ X – производствена и складова дейност, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци с площ 723кв.м. и начална тръжна цена 8 700лв.; в Решение № 257/04.09.2017г. за УПИ – VII производствена и складова дейност, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци с площ 1411кв.м. и начална тръжна цена 19 700лв., а в т. 3 е възложил на кмета на общината да проведе процедура за продажба на недвижимите имоти по т. 1 чрез публичен търг с тайнно наддаване по реда на глава VIII от НРПУРОИ - Рудозем в съответствие с условията по т.2 на решенията.

Решения №№ 252, 253, 254, 255, 256 и 257/04.09.2017г. на Общински съвет – Рудозем са незаконосъобразни, предвид следните съображения:

С Решение № 252/04.09.2017г., съветът е дал съгласие в т. 1 да се извади от активите на еднолично общинско дружество “РАТ-БЕЛОМОРИЕ“ ЕООД - в ликвидация, поземлен имот с кад.№ 63207.504.326 с площ 379 кв.м. в едно с построените в него 2 броя хангари и съответно в т. 2 да се намали капитала на дружеството като в т. 3 да се промени и учредителният акт в частта на намаление на капитала.

Видно от текста на така приетото решение диспозитива на същото съвпада с този на предходно приетото от съвета Решение №251/04.09.2017г., като във фактическата част е записано учредяване на сервитут в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Смолян.

В конкретния случай съществуват две решения с един и същи диспозитив, но с различни номера.

В същото време решение по Докладна записка на кмета на Община Рудозем с № 155/25.08.2017г., разгледана и обсъдена от съвета, касаеща учредяване на сервитут в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Смолян няма. Нещо повече – в Протокол № 29 от 04.09.2017г. също липсва проекто решение и прието такова по докладната записка на кмета на общината и по фактическата част на Решение 252/04.09.2017г.

Поради това, Решение № 252/04.09.2017г. е постановено при липса на правно основание, предвид наличието на аналогично по съдържание предходно решение на съвета, с което е нарушена императивната норма на чл.59, ал. 2, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс.

С Решения №№253, 254, 255, 256 и 257/04.09.2017г., съветът е дал съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, находящи се в кв. 64 по ПУП на с. Чепинци, аименно УПИ IX, УПИ V-501, УПИ VIII, УПИ X и УПИ VII.

Видно от приложените Актове за частна общинска собственост № 450/29.09.2016г. и АЧОС с №№ 454, 455 и 453/30.09.2016г. в т. 9 „Номер и дата на съставени по-рано актове“ е записано АОС № 434/20.05.016г. като в АОС №453/30.09.2017г. е записан и АОС № 432/ 20.05.2016г. Имотите, описани в цитираните АЧОС №№ 432 и 434/20.05.016г. са предмет на Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост, сключен по реда на Закона за държавната собственост на 21.01.2016г., вписан в Служба по вписвания гр. Мадан с вх.рег. №179/07.04.2016г., Акт № 126, том 1 между Областен управител на област Смолян и Кмета на Община Рудозем на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост, като имотите, предмет на решенията са описани в т. І, букви д) и е) на Договора. Също така, в т. І, буква а) от Договора e описан имотът, предмет на продажбата по Решение №254/04.09.2017г., а именно имот - УПИ V–501, кв. 64 по ПУП на с. Чепинци застроена и незастроена площ 497кв.м. ведно с построената в него двуетажна сграда със застроена площ 135кв.м., за който е съставен АЧОС № 433/20.05.2016г.

Съгласно нормата на чл. 54 от Закона за държавната собственост (посл. изм. и доп. ДВ, бр.13 от 07.02.2017г.), представляваща правното основание за придобиване на гореописаните имоти, ал.3 посочва, че общините нямат право да продават, заменят, даряват, внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да учредяват право на строеж или право на ползване върху тях, освен в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи, както и в случаите по чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект, като забраната се вписва по партидите на придобитите имоти, а съгласно ал. 4 на чл. 54 от ЗДС, сделка, извършена в нарушение на забраната по ал. 3, е нищожна.

В случая е налице нарушение на императивната норма на закона, а именно забраната за продажба на имоти, придобити по реда на чл. 54 от ЗДС, каквито са имотите предмет на цитираните решения, като не е посочено да е налице изключение от указаната законова забрана. Посоченото изменение на закона се прилага за всички имоти, придобити по реда на чл. 54 от ЗДС, независимо от това кога са придобити.

От друга страна, ако въпросните имоти не бяха такива, които са придобити по реда на чл.54 от ЗДС, посочената като правно основание на решенията норма на чл. 35, ал.1 от ЗОС се явява неприложима в конкретния случай, тъй като видно от решенията и от актовете за общинска собственост имотите, имат предназначение за производствена и складова дейност, което по своето същество представлява стопанска дейност.

По смисъла на нормата на чл. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, приватизация е прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества. Поради това, приложим закон за имотите, предмет на решенията е специалния в конкретния случай ЗПСПК, а не общия такъв, какъвто се явява ЗОС.

Предвид изложеното, Решение № 252/04.09.2017г. е постановено при липса на правно основание, с което е нарушен чл.59, ал. 2, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, а Решения №№ 253, 254, 255, 256 и 257/04.09.2017г. са приети в нарушение на материалния закон – чл. 54, ал.3 от ЗДС и чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСПК.

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решения №№ 252, 253, 254, 255, 256 и 257/04.09.2017г. може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същите от общинския съвет.

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31, ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМА
З А П О В Я Д В А М
Връщам Решения №№ 252, 253, 254, 255, 256 и 257/04.09.2017г. на Общински съвет – Рудозем, като незаконосъобразни за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването им.

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Рудозем за изпълнение, а на Кмета на Община Рудозем за сведение.НЕДЯЛКО СЛАВОВ/П/

Областен управител
Съгласувал:

Ваклин Топов

Директор на Дирекция, „АПО,Ф и УС”
Съгласувал:

Таня Василева

Гл. юрисконсулт, „АПО,Ф и УС”
Изготвил:

Люба ПееваЮрисконсулт

Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001


Каталог: upload -> files -> news -> atachment
atachment -> Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2015 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница