З а п о в е д № гр. София На основание чл. 655, ал. 3 във вр с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския законДата14.08.2018
Размер154.37 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
З А П О В Е Д

№ …………..


гр.София……………..

На основание чл. 655, ал. 3 във вр. с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон във вр. с чл. 23, ал. 3, предложение 1 от Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка с рег. № 94-00-237/26.11.2014 г. на Министерството на правосъдието, взех предвид писмените отговори на Панайот Йовчев Велков, депозирани с рег. № 94-00-237/14 от 23.12.2014 г. , рег. № 94-00-237/14 от 30.12.2014 г. и рег.№ 94-00-237/06.01.2015г., и приложените към тях доказателства, и прецених тежестта на установените нарушения, при условията на оперативна самостоятелностНАРЕЖДАМ:

ИЗКЛЮЧВАМ Панайот Йовчев Велков, ЕГН …..., от гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ № 26, ет. 1, офис-ляв, от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със заповед № ЛС-И-545/14.05.2014 г. ( ДВ бр. 44 от 27.05.2014 г.).

ДОПУСКАМ предварително изпълнение на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно- процесуалния кодекс.

Влязлата в сила заповед подлежи на обнародване в „Държавен вестник“.

ФАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА

Панайот Йовчев Велков, ЕГН …., е извършил нарушения във връзка с дейността си като временен синдик в предварителни обезпечителни мерки по чл. 629а, ал. 1, т. 1 от Търговския закон в производството по т. д. № 6907/2014 г. на СГС, VI-8 с-в, т. д. № 4260/2014 г. на СГС, VI-16 с-в, т. д. № 4259/2014 г. на СГС, VІ-21 с-в, т. д. № 4258/2014 г. на СГС, VІ-13 с-в и т. д. № 6609/2014 г. на СГС, VІ-8 с-в., изразяващи се в следното:

1. След като е назначен от съда за временен синдик на основание чл. 629а от ТЗ с правомощията по чл. 635, ал. 1 от ТЗ по допусната предварителна обезпечителна мярка с определение № 5788/03.07.2014 г. по т. д. № 4260/2014 г. на СГС, VІ-16 с-в, водено между „Ноу фрейм медия България“ ЕООД като кредитор и „ТВ седем“ ЕАД като длъжник в производство по молба за откриване на производство по несъстоятелност, е нарушил закона, като е превишил правомощията си на временен синдик в обезпечително производство, предхождащо производството по несъстоятелност, уредени в чл. 635, ал. 1 от ТЗ („С откриване на производството по несъстоятелност или в случаите по чл. 629а длъжникът продължава дейността си под надзора на синдика. Той може да сключва нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с мерките, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност или с определението по чл. 629а“) и увредил имуществото на ответника, като незаконосъобразно:

- на 3.07.2014 г. (в деня на назначаването му за предварителен временен синдик), в нарушение на чл. 629а, ал. 1, т. 1 от ТЗ, с молба до съда е (1) поискал осигуряване на денонощна охрана на обекта на ответника, както и (2) сключването на договор за охрана на този обект от свое име и за сметка на дружеството – ответник. Към молбата е приложил вече сключен договор за охрана от 3.07.2014 г., между „ТВ седем“ ЕАД, представлявано от Панайот Йовчев Велков в качеството му на представляващ „ТВ седем“ ЕАД и „Делта гард“ ООД за охрана на документацията, имуществото и софтуерните масиви на ответника „ТВ седем“ ЕАД, находящи се на адреса на управление на последния, на стойност 25 000 лв. без ДДС месечно, платими на първо число на предходния месец, като неправомерно е задължил ответника с допълнителна парична тежест, доколкото разходите са за сметка на масата на несъстоятелността едва след постановяване на решение за обявяване в производство по несъстоятелност. В доклад до съда от следващия ден, 4.07.2014 г., синдикът Велков е уведомил съда, че сградата, в която ответникът упражнява дейността си, се охранява с физическа охрана, налице е видео-наблюдателна техника, а достъпът до сградата е възможен само посредством специална магнитна карта. Въпреки изтъкнатата от самия него липса на необходимост от физическа охрана посоченият договор е бил сключен.

- на 2.07.2014 г. (ден преди назначаването му за предварителен временен синдик и преди сключването на договора за охрана от 3.07.2014 г.) съгласувал с „Делта гард“ ООД, от свое име, въпреки отсъствието на представителна власт по смисъла на чл. 658, ал. 1, т. 1 от ТЗ, документ, ограничаващ правата на дружеството – ответник и въвеждащ права на синдика за контрол върху движението на лица, кореспонденция и стоково-материални ценности, озаглавен Правилник за пропускателен режим в охранявания обект на ответника „ТВ седем“ ЕАД , в който е вписано, че в обекта извънработно време се допускат служители и работници на „ТВ седем“ ЕАД само след писмена заповед на синдика П. Велчев, посетители в обекта се допускат само след предварително съгласуване със синдика Велчев, разпоредено е охранителната фирма да задържа пощенската кореспонденция на „ТВ седем“ ЕАД .

- на 4.07.2014 г. сключил с „Делта гард“ ООД анекс № 1 от 4.07.2014 г. към договор за охрана от 3.07.2014 г., с който задължил „ТВ Седем“ ЕАД с клауза за неустойка за забава на плащанията или предсрочно прекратяване на сключения от него договор за охрана. Поради невъзможност на „ТВ Седем“ ЕАД да заплати уговорената цена по договора за охрана с „Делта гард“ ООД върху банковите сметки на дружеството е наложен запор в размер на 954 120 лв. по издадена обезпечителна заповед в полза на „Делта гард“ ООД по гр. д. № 13954/2014 г. на СГС, ІV-Б с-в. Въз основа на тази обезпечителна заповед срещу „ТВ Седем“ ЕАД е образувано изпълнително дело № 20148440402664 на ЧСИ Якимов. На 27.08.2014 г., преди завеждане на това дело Панайот Велков е получил без правно основание (тъй като няма представителна власт по отношение на „ТВ Седем“ ЕАД) чрез своя баща, нотариална покана от „Делта гард“, изпратена до длъжника „ТВ Седем“ ЕАД за доброволно заплащане на това парично задължение.

- На 10.07.2014 г. синдикът Велков, отново в нарушение на чл. 629а, ал. 1, т. 1 от ТЗ във вр. с чл. 635, ал. 1 от ТЗ, е сключил договор за охрана на същото помещение със същото дружество „Делта гард“ ООД и като представител на „Балкан българска телевизия“ ЕАД с уговорено възнаграждение 25 000 лв. без ДДС месечно. Така за охраната на едно и също пространство синдикът е допуснал неправомерно сключване на два договора за охрана на обща стойност 50 000лв. без ДДС месечно, като по този начин е увредил имущественото състояние на ответниците „ТВ Седем“ ЕАД и „Балкан българска телевизия“ ЕАД и е облагодетелствал охранителната фирма „Делта гард“ ООД. Със споразумение от 20.10.2014 г., сключено между „ТВ Седем“ ЕАД , „Балкан българска телевизия“ ЕАД и „Делта гард“ ООД, одобрено от синдика Велков, задължението на „ТВ Седем“ ЕАД по договора за охрана към „Делта гард“ ООД е предоговорено на 360 000 лв., която сума „ТВ Седем“ ЕАД е поело задължение да заплати в 3-дневен срок, в замяна на което „Делта гард“ ООД се е задължил в същия срок да се откаже от исковете си, заведени срещу двете дружества.

- на 3.07.2014 г. с писмо до Съвета на директорите на „ТВ Седем“ ЕАД е поискал: да бъде извършена инвентаризация на цялото налично имущество на дружеството, информация за паричните вземания на дружеството и данни за длъжниците, справка за висящите дела, по които дружеството е страна, справка за сключените договори, по които дружеството е страна и по които има пълно или частично неизпълнение.

- на 7.07.2014 г. разпоредил на „ТВ Седем“ ЕАД да прекрати наемното си правоотношение с хотел „Радисън“ и го уведомил, че след 4.07.2014 г. няма да има достъп до имуществото на дружеството в хотел „Радисън“, стая № 613, обективирано в доклад до съда от 7.07.2014 г.

- на 8.07.2014 г. издал заповед № 1/8.07.2014 г., с която разпоредил на „ТВ Седем“ ЕАД, чрез изпълнителния директор на същото дружество, в срок до 22.07.2014 г. да извърши инвентаризация на цялото налично имущество на дружеството, в 3-дневен срок да му представи екземпляр от договорите за лизинг на МПС и писмено изложение за причината за прекратяването им, списък със служителите на дружеството, които ще бъдат освободени, писмено изложение за реда, основанието и причината за освобождаването им.

- на 14.07.2014 г. в гр. Бургас, в нарушение на чл. 635, ал. 1 от ТЗ, като представляващ „ТВ Седем“ ЕАД сключил с ПИБ АД договор № 41FINV91501816231365 от 14.07.2014 г. за откриване и водене на банкова сметка и предоставяне на платежни услуги .

- на 23.07.2014 г. издал заповед № 2/23.07.2014 г., без законоустановена власт и компетентност, с която изискал справка за цялото имущество на длъжника и разпоредил на „ТВ Седем“ ЕАД незабавно плащане на възнаграждението на „Делта гард“ ООД по договора за охрана в размер на 25 100 лв. Само няколко дни по-късно в доклад от 30.07.2014 г. синдикът Велков уведомил съда, че в сметките на ответника „ТВ Седем“ ЕАД няма достатъчно средства за заплащане на трудовите възнаграждения на служителите му. Независимо от това с доклад от 4.09.2014 г. синдикът Велков поискал от съда да му позволи да се разпореди (лично) с наличните парични средства по сметките на „ТВ Седем“ ЕАД, като преведе по сметката на „Делта гард“ ООД сумата от 55 100 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършена охрана за месеците юли и август 2014 г.

- на 30.07.2014 г. издал заповед № 4/30.07.2014 г., с която е наредил на управителните органи на дружествата отделяне на имуществото на „ТВ Седем“ ЕАД от имуществото на „Балкан Българска телевизия“ и определил лица изпълнители на това действие.

- на 31.07.2014 г. издал заповед № 5/31.07.2014 г., с която е наредено незабавно прекратяване ползването на имущество на „ТВ Седем“ ЕАД от „Балкан Българска телевизия“ ЕАД и са определени лица изпълнители на това действие.

- на 31.07.2014 г., в нарушение на чл. 629а, ал. 1 от ТЗ, без да има правомощието да сезира съда с искане за налагане на допълнителни обезпечителни мерки, с доклад до съда е поискал запечатване на имущество на длъжника по смисъла на чл. 629а, ал. 1, т. 5 от ТЗ.

- 14.08.2014 г. с доклад до съда от 14.08.2014 г., въпреки отсъствието на права по чл. 644 от ТЗ, относими единствено към временния синдик, назначен с решението на съда по откриване на производството по несъстоятелност, е поискал съдът да му разреши да прекрати договор между „ТВ Седем“ ЕАД и „Футбол Про Медиа“ ООД.2. След като е назначен от съда за предварителен временен синдик на основание чл. 629а от ТЗ с правомощията по чл. 635, ал. 1 от ТЗ по допусната предварителна обезпечителна мярка с определение № 7661/08.07.2014 г. по т. д. № 4259/2014 г. на СГС, VІ-21с-в, водено между „Ноу фрейм медия България“ ЕООД като кредитор и „Балкан българска телевизия“ ЕАД като длъжник в производство по молба за откриване на производство по несъстоятелност, е превишил правомощията си на временен синдик, уредени в чл. 635, ал. 1 от ТЗ и увредил имуществото на ответника длъжник, като незаконосъобразно :

- на 8.07.2014 г. с доклад до съда, без да има правата на временен синдик, назначен по чл. 630, ал. 1, т. 3 от ТЗ, е поискал предприемане на мерки по запечатване на адреса на управление на длъжника, за да бъде извършена пълна инвентаризация и установяване на собствеността.

- на 9.07.2014 г. с писмо до Съвета на директорите на „Балкан българска телевизия“ ЕАД, без да има правата на временен синдик, назначен по чл. 630, ал. 1, т. 3 от ТЗ, е поискал: да бъде извършена инвентаризация на цялото налично имущество на дружеството, информация за паричните вземания на дружеството и данни за длъжниците, справка за висящите дела, по които дружеството е страна, справка за сключените договори, по които дружеството е страна и по които има пълно или частично неизпълнение.

- на 10.07.2014 г. в качеството му на представляващ „Балкан българска телевизия“ ЕАД е сключил, в нарушение на чл. 629а, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 635, ал. 1 от ТЗ, договор с „Делта гард“ ООД за охрана на документацията, имуществото и софтуерните масиви на ответника, находящи се на адреса на управление на същия, на стойност 25 000 лв. без ДДС месечно, като така задължил ответника с допълнителна парична тежест.

- на 14.07.2014 г., действайки в качеството на представляващ „Балкан българска телевизия“ ЕАД, в нарушение на чл. 629а, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 635, ал. 1 от ТЗ, е сключил анекс с „Делта гард“ ООД, с който се уговаря неустойка в размер на 30 месечни вноски в случай на виновно едностранно прекратяване на договора за охрана без 30-дневно предизвестие.

Сключването на договора за охрана и анекс към него е увредило финансовото състояние на ответника. Поради неплащане от страна на ответника по този договор с нотариална покана от 22.08.2014 г. „Делта гард“ ООД е претендирала от ответника неустойка в размер на 750 000 лв.

- на 15.07.2014 г., отново действайки като представляващ „Балкан българска телевизия“ ЕАД, в нарушение на чл.629а, ал.1, т.1 във вр. с чл.635, ал.1 от ТЗ, е сключил договор № 87FINV91501816231507 за откриване и водене на банкова сметка и предоставяне на платежни услуги с ПИБ АД.

- издал без законно основание заповед със задължителен характер № 1/23.07.2014 г., в която наредил в срок до 28.07.2014 г. ответното дружество „Балкан българска телевизия“ ЕАД да му представи резултатите от извършената инвентаризация, наличността на средства в касата и по банкови сметки, справка за цялото налично движимо и недвижимо имущество, задължил дружеството да обяви годишния си финансов отчет за 2014 г. в срок до 30.07.2014 г. и да заплати незабавно на „Делта Гард“ ООД сумата от 25 100 лв.

- на 24.07.2014 г. депозирал искане до съда да му бъдат издадени съдебни удостоверения, които да му послужат пред НАП, КАТ и Централния регистър за особените залози за получаване на информация за банковите сметки на дружеството ответник, за собствените на дружеството МПС, за вписани особени залози.

3. След като е назначен от съда за временен синдик на основание чл. 629а от ТЗ с правомощията по чл. 635, ал. 1 от ТЗ по допусната предварителна обезпечителна мярка с определение № 7664/04.07.2014 г. и определение № 7777/10.07.2014 г. по т. д. № 4258/2014 г. на СГС, VІ-13 с-в, водено между „Интерактив медиа сървисиз“ ЕООД като молител и „Балкан българска телевизия“ ЕАД като ответник в производство по молба за откриване на производство по несъстоятелност, е превишил правомощията си на временен синдик, уредени в чл. 635, ал. 1 от ТЗ, като неправомерно:

- с доклад от 14.08.2014 г. е поискал от съда, без да има установено от закона право на самостоятелна инициатива, да бъде разширена допуснатата обезпечителна мярка, като бъде допуснато запечатване на счетоводството на ответника на основание неприложимите към обезпечителното производство по чл. 629а от ТЗ правила на чл. 650 от ТЗ, както и касата с наличните в нея средства.

- на 1.10.2014 г. депозирал уведомление, вх. № 456/10.10.2014 г., в деловодството на ответника, с което поискал без правно основание и власт инвентаризация на цялото налично движимо и недвижимо имущество на длъжника, информация за паричните вземания на дружеството и данни за длъжниците, справка за висящите дела, по които дружеството е страна, справка за сключените договори, по които дружеството е страна и по които има пълно или частично неизпълнение.

4. След като е назначен от съда за временен синдик на основание чл. 629а от ТЗ с правомощията по чл. 635, ал. 1 от ТЗ по допусната предварителна обезпечителна мярка с определение № 9285/09.10.2014 г. по т. д. № 6609/2014 г. на СГС, VІ-8 с-в, водено между „Делта Гард“ ООД като кредитор и „БДЖ-Трансимпекс“ АД като длъжник в производство по молба за откриване на производство по несъстоятелност, е превишил правомощията си на временен синдик, уредени в чл. 635, ал. 1 от ТЗ, като на 10.10.2014 г. с писмо до управителя на „БДЖ-Трансимпекс“ АД е поискал: да бъде извършена инвентаризация на цялото налично имущество на дружеството, информация за паричните вземания на дружеството, справка за висящите дела, по които дружеството е страна, справка за сключените договори, по които дружеството е страна и по които има пълно или частично неизпълнение, за които свои действия Панайот Велков уведомил съда с доклад от 24.10.2014 г.

5. След като е назначен от съда за временен синдик на основание чл. 629а от ТЗ с правомощията по чл. 635, ал. 1 от ТЗ по допусната предварителна обезпечителна мярка с определение № 9502/17.10.2014 г. по т. д. № 6907/2014 г. на СГС, ТО, VI-8 състав, водено между „Тайм Арх“ ЕООД като кредитор и „Белведере дистрибуция“ ЕООД и „Домейн менада“ ЕООД като длъжници в производство по молба за откриване на производство по несъстоятелност, е превишил правомощията си на временен синдик, уредени в чл. 635, ал. 1 от ТЗ, като неправомерно:

- като на 22.10.2014 г., с писмо до управителя на „Домейн менада“ ЕООД и „Белведере дистрибуция“ ЕООД, без правно основание и законоустановена компетентност, поискал: да бъде извършена инвентаризация на цялото налично имущество на двете дружества, информация за паричните вземания на дружествата и данни за длъжниците, справка за висящите дела, по които дружествата са страна, справка за сключените договори, по които двете дружества са страна и по които има пълно или частично неизпълнение, разрешаване на всяко плащане по вече сключени договори;

- на 17.11.2014 г., с доклад до съда поискал от съда да лиши управителя на дружествата „Домейн менада“ ЕООД и „Белведере дистрибуция“ ЕООД от правото му да управлява двете дружества и да се разпорежда с имуществата им поради това, че с действията си управителят уврежда интереса на кредиторите, след като паричните задължения на двете дружества ответници към „Тайм арх“ (въз основа на което е подадена молбата за откриване на производство по несъстоятелност по това дело) и „Агротекнолъджи“ (дружество, подало молба за присъединяване като кредитор) са били вече изплатени съответно на 6.11.2014 г. в размер на 114 364,80 лв. и на 7.11.2014 г. – в размер на 189 886,40 лв.;

- сключил договори, в нарушение на чл. 629а, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 635, ал. 1 от ТЗ, със счетоводна фирма „Активи плюс“ ЕООД и охранителна фирма „Делта гард“ ООД, които да обслужват двете дружества ответници, след като последните са имали вече назначени счетоводители и са ползвали услугите на охранителна фирма и по този начин задължил дружествата с допълнителни средства – 8000 лв. месечно за счетоводни услуги и с договор без определена цена за охранителни услуги.

Правомощията на предварителния временен синдик по чл. 629а, ал. 1 от ТЗ са посочени в чл. 635, ал. 1 от ТЗ – извършва надзор върху дейността на длъжника, като дава предварително съгласие за сключване на нови сделки и при съобразяване с определеното от съда. Целта на тази обезпечителна мярка в първоначалния етап на производството по молба за обявяване на ответника в несъстоятелност е да се запази имуществото на длъжника такова, каквото е към момента на подаване на молбата по чл. 625 от ТЗ и да се осуети бъдещото влошаване на финансовото му състояние поради лошо управление, без да се пречи на ответника да упражнява дейността си на търговец. Обезпечителният временен синдик не е временен синдик по смисъла на чл. 666 и сл. от ТЗ и няма правомощията по чл. 668, ал. 1 във вр. с чл. 658, ал. 1, т.1-15 от ТЗ, с изключение на това по чл. 658, ал. 1, т. 3 от ТЗ. В това число няма и право да представлява и управлява дружеството, да получава, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция, да издирва и уточнява имуществото на длъжника, да сключва, прекратява и разваля договори, включително договор за охрана или за счетоводни услуги, или да предприема действия по запечатване на помещения, в които длъжникът осъществява дейността си – нарушение на чл. 650, ал. 2 от ТЗ. Синдикът, включително и временният синдик по чл. 629а, ал. 1 от ТЗ, е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец – чл. 660 от ТЗ. С описаните действия по т.т. 1- 5 Панайот Велков е превишил правомощията си на назначен по реда на предварителните обезпечителни мерки временен синдик със статута на такъв по чл. 629а, ал. 1 от ТЗ, с което е нарушил чл. 635, ал. 1 и чл. 660 от ТЗ и е попречил на дейността на предприятията на ответниците по посочените пет търговски дела.

6. С доклад от 5.11.2014 г., представен до съда по т. д. № 6907/2014 г. на СГС, ТО, VI-8 състав, водено между „Тайм Арх“ ЕООД като кредитор и „Белведере дистрибуция“ ЕООД и „Домейн менада“ ЕООД като длъжници, неправомерно е разгласил кореспонденцията, водена между „Белведере“ С. А., „Белведере Кепитъл Мениджмънт“ ЕООД и Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючюков и Величков“, което е упълномощен представител на последните, за периода 5.11.2014 г. – 26.11.2014 г.

Съгласно чл. 33, ал. 2 от Закона за адвокатурата тази електронна кореспонденция не може да бъде разкривана, не подлежи на копиране, преглеждане или изземване, не може да бъде използвана като доказателство. Същата се ползва със закрилата на чл. 34 от Конституцията на Република България и на чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Тя е неприкосновена, като в случая не са налице предвидените в двете разпоредби изключения, при които правото на неприкосновеност на личната кореспонденция би могло да бъде ограничено – за разкриване и предотвратяване на тежки престъпления, респективно в предвидени в закона и необходими в едно демократично общество случаи в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

Аргументите, изложени от Панайот Велков в представените от него обяснения, депозирани с рег. № 94-00-237/14 от 23.12.2014 г., рег. № 94-00-237/14 от 30.12.2014 г. и рег.№ 94-00-237/06.01.2015г., във връзка с извършената проверка, не могат да бъдат възприети. По същество те илюстрират очевидният му отказ да приеме като съществуваща разликата в статута на предварителния временен синдик и този, назначен по реда на чл.630, ал.1 от ТЗ, както и сериозните недостатъци на квалификацията му. Посочената в обясненията му съдебна практика и практика на Конституционния съд не е относима към производството по чл.629а от ТЗ, а сочената такава на СГС не е задължителна, извлечена е от изолирани съдебни решения, които не са били обект на висш инстанционен контрол.

При определяне на санкцията по чл. 655, ал. 3 от ТЗ е съобразена тежестта на извършените нарушения и техните правни и имуществени последици. Законът е натоварил министъра на правосъдието със задължението за контрол върху упражняването на правно регулираната професия на синдика и му е вменил отговорността да гарантира законосъобразността на действията на лицата, които упражняват тази професия.

Като взех предвид характера, тежестта и многобройността на установените нарушения, допуснати от синдика Велков, обстоятелството, че те са констатирани по всяко от делата, по които е назначен за синдик, че голяма част от допуснатите нарушения са увреждащи, а пряко причинените финансовите вреди са значителни по размер, както и непосредствената възможност да последват действия с увреждащ характер по всяко от производствата, по част от които той представлява длъжниците, намирам за необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на заповедта. Тази мярка се налага от: особената важност на засегнатите обществени отношения, върху които синдикът има фактическа и правна възможност за незабавно и непосредствено въздействие, каквото е осъществявал вече със сключването на увреждащите договори; възможността му да предизвика с дейността си необратими или трудно обратими вредни последици за дружествата, чиято дейност подлежи на надзор по реда на чл. 635, ал. 1 от ТЗ, обвързвайки дружествата – длъжници или ответници с правните последици от действията си, включително тези, извършени без правно основание и представителна власт; необходимостта за защита на приоритетни по важност държавни и обществени интереси, свързани със задължението на държавата да обезпечи и гарантира сигурността на участниците в търговския оборот, правилното функциониране на системата за защита срещу неправомерните интервенции в конкурентната среда и пазарните механизми и наличието на действен правен механизъм за отстраняване на причините и източниците на подобни интервенции.

Съвкупната оценка на всички изброени обстоятелства обосновава извода, че предварителното изпълнение на настоящата заповед е наложително, за да се защитят първостепенни по важност държавни и обществени интереси поради реалната опасност закъснението на изпълнението да доведе до значителни или трудно поправими вреди, включително до намаляване и разпиляване на имуществото на длъжниците, а това, от своя страна, да подрони доверието в начина, по който функционира икономическата система на държавата и се осъществява правосъдието.

От особено важен обществен интерес е да се създадат ефективни гаранции за незабавното преустановяване на увреждащите ответните дружества действия на Панайот Велков в качеството му на предварителен временен синдик по описаните търговски дела, както и да се препятства възможността той да бъде назначаван като синдик по други производства, ако името му продължава да фигурира в списъка на синдиците в страната. Интензитетът и степента на въздействие върху имуществената сфера на длъжниците на действията на синдика налагат за защита на обществения и държавен интерес, а и с оглед на доверието в правосъдието, те да бъдат извършвани от хора с висока професионална компетентност и безупречна репутация. Това, от своя страна, е пряко свързано и с доверието в съдебната система и с върховенството на правото. Ето защо на основание чл. 60, ал. 1 от АПК следва да се допусне предварително изпълнение на настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Панайот Йовчев Велков.МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

ХРИСТО ИВАНОВ
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница