З а п о в е д № рд- 09 гр. Гулянцистраница1/3
Дата21.06.2018
Размер1.64 Mb.
  1   2   3


ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bgЗ А П О В Е Д

РД- 09-


гр.Гулянци
На основание чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост , чл.23, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.5, ал.1 и чл.6 и чл.7 от Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Гулянци, както и на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА
НАРЕЖДАМ:
І. Да се проведе публичен търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на ниви от общински поземлен фонд в землищата на гр. Гулянци, с.Искър, с.Ленково, с.Милковица, с.Долни Вит, с.Сомовит , с.Брест за срок до 10 год., чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

II.Определям срок за подаване на предложения за участие в публичния търг до 16.00 ч. на 27.05.2015 г. в центъра за обслужване на граждани, крилото до Общината.

III.Търгът да се проведе на 28.05.2015 г. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Гулянци. Повторен търг за неотдадените имоти да се проведе на 05.06.2015г. от 09.30 часа.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:………………….

Кмет на Община Гулянци

ИНА БОТЕВА: ………..………….

Съгласувал юрист


АА/
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg
О Б Я В Я В А:
Публичен търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на ниви от общински поземлен фонд в землищата на гр. Гулянци, с.Искър, с.Ленково, с.Милковица, с.Долни Вит, с.Сомовит , с.Брест за срок до 10 години, чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

1.Предлаганите общински имоти са посочени в оферта с номера на имотите по КВС, категория на земята, местности, землища, начални наемни цени и изискуем депозит от 10 % .

2.Началната наемна тръжна цена на имотите е определена в Тарифата за определяне на наемните цени на общинско имущество на Община Гулянци, в зависимост от категорията на земята, както следва:


  • за ІІ категория земи – 30.00 лв/дка

  • за ІІІ категория земи – 29.00 лв/дка

  • за ІV категория земи – 28.00 лв/дка

  • за V категория земи – 27.00 лв/дка

  • за VІ категория земи – 26.00 лв/дка

  • за VІІ категория земи – 25.00 лв/дка

  • за VІІІ и ІХ категория – 24.00 лв/дка

За друг начин на трайно ползване

- за ІІ категория земи – 20.00 лв/дка

- за ІІІ категория земи – 19.00 лв/дка

- за ІV категория земи – 18.00 лв/дка

- за V категория земи – 17.00 лв/дка

- за VІ категория земи – 16.00 лв/дка

- за VІІ категория земи – 15.00 лв/дка

- за VІІІ и ІХ категория – 14.00 лв/дка

Имотите за отдаване под наем могат да се разгледат , след закупуване на оферта. Всеки кандидат може да закупи оферта в стая № 211 на Общината, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Наемателят е длъжен да  извърши предварителен оглед на имотите на терена, на карта по КВС или в ОбС”Земеделие” , да се информира за посочените имоти попадат ли в „допустими слоеве” и да ги приеме във вида по време на огледа. Сключването на договор за наем  не гарантира подпомагането на земеделските производители за получаване на плащания за площ;

Кандидатите за участие в търга подготвят изискуемите документи по офертата, които са както следва:

- заявление за участие по образец

- запечатан малък плик с предлагана от кандидата цена за съответния/ните имот/и, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената в офертата.Предлага се цена за целия имот.

- приложена квитанция за платен депозит в размер на 10% от обявената цена за съответните имоти, който се внася по сметка № BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД – SOMBBGSF

- приложена квитанция за платена тръжна документация в размер на 36.00 лв. с ДДС, платими по сметка № BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД – SOMBBGSF, вид плащане 448007 – цена на офертата

- други документи описани в офертата - удостоверения от НАП , от Сектор „Местни приходи” и декларации

Документите се запечатват в приложен голям плик , който се надписва по указан начин и се входира в деловодството на Общината, сектора за обслужване на граждани в срок до 16.00 часа на 27.05.2015 г. След този час документи не се приемат.

Търгът ще се проведе на 28.05.2015 г. /четвъртък/ от 9.30 часа в Заседателната зала на Общината. Повторен търг за неотдадени имоти ще се проведе на 05.06.2015г. от 9.30 часа.ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л


ОДОБРЯВАМ: ............................

Лъчезар Яков

Кмет на Община Гулянци


ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ВНАСЯНЕ НА ОФЕРТИ В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК ОТ КАНДИДАТИТЕ И ПОСЛЕДВАЩО ЯВНО НАДДАВАНЕ ПРИ ЕДНАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НИВИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР.ГУЛЯНЦИ, С.ИСКЪР, С.ЛЕНКОВО, С.МИЛКОВИЦА, С.ДОЛНИ ВИТ, С.СОМОВИТ , С.БРЕСТ ЗА СРОК ДО 10 ГОДИНИ, ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАЕМНА ЦЕНА В ЗАТВОРЕНИ ПЛИКОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНАТА ОФЕРТА

Май 2015г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bgКаталог: uploaded
uploaded -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded -> Здравната каса забавя парите за болници, аптеки, пациенти
uploaded -> Автобиография Лична информация
uploaded -> Отчет на ип "Реал Финанс" ад към 31 декември 2009 г. А. Статут и предмет на дейност ип „Реал Финанс"
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> Москов се закани на директори на болници заради борчове и ктб
uploaded -> „Здравеопазване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница