З а п о в е д № рд 11 –281 03. 10. 2016 г гр. Бургасстраница1/10
Дата15.01.2017
Размер2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
З А П О В Е Д

РД 11 –28103.10.2016 г.
гр. Бургас;
На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2379/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-130/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 573 от 29.08.2016 г.
О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Масивите за ползване за землището на с. АХЕЛОЙ, ЕКАТТЕ 00833, община Поморие, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г., както следва:


1. АГРАР-90 ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 314.223 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 65.831 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:27, 34, 1, 9, 80, 81, 82, 50, 52, 60, 83, 84, 85, общо площ: 380.064 дка


2. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 516.591 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 34.317 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:12, 13, 23, 41, 51, 61, 16, 36, 15, 31, 39, 33, 62, 76, 77, 78, 79, общо площ: 550.910 дка


3. ЗКПУ"АХЕЛОЙ"

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 3739.736 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 144.999 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:2, 5, 8, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 42, 48, 54, 21, 6, 32, 20, 3, 7, 14, 22, 30, 37, 38, 40, 44, 47, 49, 45, 43, 46, 53, 55, 57, 58, 67, 68, 69, 56, 4, 59, 11, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 86, 87, общо площ: 3885.090 дка

ІІ. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение – окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Ахелой, община Поморие, и е неразделна част от заповедта.

Средногодишното рентно плащане е определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и е в размер на 21,00 лева/декар.

Сумите за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ се внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие" Бургас – IBAN: BG 48 UBBS 80023300 252510 BIC: UBBSBGSF - при "ОББ" АД - Бургас, в срок до три месеца от публикуване на настоящата заповед.

Сумите са депозитни и се изплащат от Областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областна дирекция "Земеделие" по чл.37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ в 10-годишен срок, след изтичане на срока за внасянето им съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ.

За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. 6 ЗСПЗЗ.

Заповедта в едно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви да се обяви в сградата на кметството на с. Ахелой, община Поморие, и в сградата на Общинска служба по земеделие – Поморие.

Заповедта да се публикува на интернет-страниците на Община Поморие и на Областна Дирекция „Земеделие” Бургас.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.
Д-р ГАЛИНА ПЕТРОВА

ЗА ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС,

Съгласно Заповед № РД-11-181/30.09.2016 г

ПРИЛОЖЕНИЕ
Окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището с. Ахелой, община Поморие, област Бургас, за стопанската 2016/2017 година, неразделна част от Заповедта по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ.


Ползвател

Масив №

Имот с регистрирано правно основание

Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

СобственикПлощ дкаПлощ дка

Дължимо рентно плащане в лв.

АГРАР-90 ЕООД

27

6.435

42.068


"БЕСТ ЧОЙС ПРОПЪРТИС" ЕООД

АГРАР-90 ЕООД

34

6.436

41.545


"БЕСТ ЧОЙС ПРОПЪРТИС" ЕООД

АГРАР-90 ЕООД

1

4.30

12.003


ХРИСТО ЛАЗАРОВ МАСЛАРОВ и др.

АГРАР-90 ЕООД

14.36

8.030

168.63

МАВРАГАН ТОДОРОВ МАВРАГАНОВ

АГРАР-90 ЕООД

1

4.37

7.985


ДИМИТЪР ПАНДЕЛИЕВ ТРИФОНОВ

АГРАР-90 ЕООД

1

4.29

7.513


ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДЕЛИАТАНАСОВ

АГРАР-90 ЕООД

1

4.194

6.005


ЛАЗАР БОЖИНОВ МАСЛАРОВ

АГРАР-90 ЕООД

1

4.150

1.713


МИГЛЕНА ПАНТЕВА ПЕТРОВА

АГРАР-90 ЕООД

14.151

1.712

35.95

ЙОВИ ЖЕЛЕВ НЕЙЧЕВ

АГРАР-90 ЕООД

1

4.149

1.709


СПАС АНГЕЛОВ КОНДУРОВ и др.

АГРАР-90 ЕООД

1

4.148

1.709


СОТИР СПАСОВ КОНДУРОВ

АГРАР-90 ЕООД

14.147

1.319

27.69

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА СЪБЕВА

АГРАР-90 ЕООД

9

1.93

11.202


ВАРВАРА ПЕТРОВА ХРИСТОВА и др.

АГРАР-90 ЕООД

9

1.178

2.852


ГЕОРГИ ИВАНОВ АНЧЕВ

АГРАР-90 ЕООД

9

1.177

2.851


ИВАН ДИМИТРОВ ШИРОКОВ

АГРАР-90 ЕООД

9

1.126

2.102


ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА СТАЛЕВА

АГРАР-90 ЕООД

9

1.123

2.101


ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ и др.

АГРАР-90 ЕООД

9

1.124

2.098


МАРИЙКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

АГРАР-90 ЕООД

9

1.125

2.098


АТАНАС ТОДОРОВ ДИМОВ

АГРАР-90 ЕООД

9

1.187

1.974


КОСТАДИН АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ

АГРАР-90 ЕООД

9

1.173

1.425


ПЕТЬО ИВАНОВ ДОБРЕВ

АГРАР-90 ЕООД

9

1.175

1.422


ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ШИРОКОВ

АГРАР-90 ЕООД

9

1.186

1.247


ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ

АГРАР-90 ЕООД

80

4.26

11.799


МАРИЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА

АГРАР-90 ЕООД

804.25

10.997

230.94

ВЕЛИКА ТРАЕВА КУСЕВА

АГРАР-90 ЕООД

804.21

7.502

157.54

ДОСТА КРЪСТЕВА СТОЕВА

АГРАР-90 ЕООД

80

4.24

6.981


ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАНДУЛЕВ

АГРАР-90 ЕООД

80

4.265

2.044


ЛУЛЧО ЗАФИРОВ ЛУЛЧЕВ

АГРАР-90 ЕООД

804.269

2.042

42.88

НЕДЯЛКА ЗАФИРОВА ГЕОРГИЕВА

АГРАР-90 ЕООД

80

4.266

2.040


ЩЕРИОН ЗАФИРОВ ЧЕРВЕНКОВ

АГРАР-90 ЕООД

80

4.267

2.040


ЕЛЕНА ЗАФИРОВА МАНДУЛЕВА

АГРАР-90 ЕООД

80

4.268

2.039


АТАНАС ЗАФИРОВ ЛУЛЧЕВ

АГРАР-90 ЕООД

81

4.39

13.326


КОСТАДИН ХРИСТОВ БУХЧЕВ

АГРАР-90 ЕООД

81

4.33

12.125


ЗЛАТАН ХРИСТОВ ДЕЛЯКОВ

АГРАР-90 ЕООД

81

4.233

6.107


ИВАН ГАНЕВ ИВАНОВ и др.

АГРАР-90 ЕООД

81

4.34

5.006


ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАНДУЛЕВ

АГРАР-90 ЕООД

81

4.38

4.149


ДИМИТЪР ПАНДЕЛИЕВ ТРИФОНОВ

АГРАР-90 ЕООД

814.230

2.002

42.04

" "ТИ ДЖИ ЕФ ЕМ" ООД

АГРАР-90 ЕООД

814.231

2.001

42.02

" "ТИ ДЖИ ЕФ ЕМ" ООД

АГРАР-90 ЕООД

814.232

1.999

41.98

" "ТИ ДЖИ ЕФ ЕМ" ООД

АГРАР-90 ЕООД

82

4.27

12.013


АНДОН СОТИРОВ АЙГЪРОВ и др.

АГРАР-90 ЕООД

82

4.22

11.958


ТОДОРКА АНДОНОВА КРЪСТЕВА и др.

АГРАР-90 ЕООД

824.23

11.948

250.91

АНГЕЛ АНДОНОВ ДЪРЛЯНОВ

АГРАР-90 ЕООД

82

4.28

8.964


ИЛИЯ МЛАДЕНОВ ЛЯЧЕВ

АГРАР-90 ЕООД

501.57

5.018

105.38

"ЕЛПРОМ ЕНЕРДЖИ" ООД

АГРАР-90 ЕООД

501.258

3.054

64.14

"СЪНИ БИЙЧ ДИВЕЛЪПМЪНСТ" ЕООД

АГРАР-90 ЕООД

50

1.218

1.676


ИВАН ДИМИТРОВ ШИРОКОВ

АГРАР-90 ЕООД

501.220

1.676

35.20

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ЕВАНС

АГРАР-90 ЕООД

501.238

1.675

35.18

ЖИВКО ХРИСТОВ МЪРМЪРОВ

АГРАР-90 ЕООД

501.237

1.675

35.17

ЖИВКО ХРИСТОВ МЪРМЪРОВ

АГРАР-90 ЕООД

501.219

1.673

35.13

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ЕВАНС

АГРАР-90 ЕООД

50

1.236

1.673


ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ХАРИЗАНОВА

АГРАР-90 ЕООД

501.213

1.508

31.67

АСЕН ЯНЧЕВ КУЗМОВ

АГРАР-90 ЕООД

52

1.152

6.000


СТАНКА КУПЕНОВА РОНАЙ

АГРАР-90 ЕООД

52

1.153

5.197


РАДКА КУПЕНОВА МИТЕВА

АГРАР-90 ЕООД

52

1.145

5.000


РАДКА КУПЕНОВА МИТЕВА

АГРАР-90 ЕООД

60

1.165

1.543


СТАНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

АГРАР-90 ЕООД

60

1.159

1.542


ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

АГРАР-90 ЕООД

60

1.164

1.542


ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АГРАР-90 ЕООД

60

1.157

1.541


КРЪСТИНКА ДИМИТРОВА МАРКОВА

АГРАР-90 ЕООД

60

1.163

1.538


РАДКА ПЕТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

АГРАР-90 ЕООД

60

1.160

1.538


РАДКА ПЕТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

АГРАР-90 ЕООД

60

1.158

1.537


СТАНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

АГРАР-90 ЕООД

60

1.166

1.534


АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница