З а п о в е д № рд 11 –282 03. 10. 2016 г гр. Бургасстраница1/26
Дата02.01.2018
Размер4.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д
РД 11 –282

03.10.2016 г.

гр. Бургас;
На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2380/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-130/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 584 от 30.08.2016 г.
О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Масивите за ползване за землището на с. Бата, ЕКАТТЕ 02810, община Поморие, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г., както следва:1. "ПРОАГРО 61" ООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 102.172 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 7.232 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:20, общо площ: 109.405 дка2. АГРО ПРОГРЕС 2011

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 195.791 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 55.464 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:72, 73, общо площ: 251.257 дка3. ЗК "БАТА"

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 12602.397 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 476.608 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 77, 76, 75, 74, 78, 13, 16, 14, 52, 79, 84, 87, 86, 89, 91, 90, 92, 93, 44, 68, 94, 95, 96, 97, 40, 57, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 80, 108, 109, 110, 111, 113, 88, 107, 114, общо площ: 13079.234 дка4. СД БРАТЯ ЧАУШЕВИ-46 И СИЕ

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 12.618 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:53, общо площ: 12.618 дка5. СИЛВИЯ ДИМОВА ЗАФИРОВА

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 323.818 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 7.284 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:70, 85, 81, 82, 83, 21, 106, 22, 112, общо площ: 331.102 дка


ІІ. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение – окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Бата, община Поморие, и е неразделна част от заповедта.

Средногодишното рентно плащане е определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и е в размер на 20,00 лева/декар.

Сумите за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ се внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие" Бургас – IBAN: BG 48 UBBS 80023300 252510 BIC: UBBSBGSF - при "ОББ" АД - Бургас, в срок до три месеца от публикуване на настоящата заповед.

Сумите са депозитни и се изплащат от Областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областна дирекция "Земеделие" по чл.37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ в 10-годишен срок, след изтичане на срока за внасянето им съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ.


За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. 6 ЗСПЗЗ.

Заповедта в едно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви да се обяви в сградата на кметството на с. Бата, община Поморие, и в сградата на Общинска служба по земеделие – Поморие.


Заповедта да се публикува на интернет-страниците на Община Поморие и на Областна Дирекция „Земеделие” Бургас.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.


Д-р ГАЛИНА ПЕТРОВА

ЗА ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС,

Съгласно Заповед № РД-11-181/30.09.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището с. Бата, община Поморие, област Бургас, за стопанската 2016/2017 година, неразделна част от Заповедта по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ.


Ползвател

Масив №

Имот с регистрирано правно основание

Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

СобственикПлощ дкаПлощ дка

Дължимо рентно плащане в лв.

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23008

17.138

23008

1.711

34.22

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ и др.

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23009

14.341


ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23006

12.009


ЗК "БАТА"

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23004

10.023


ЗЛАТКА ИВАНОВА СВИНАРОВА

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23011

9.902


ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА МЕЧКОВА

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23189

8.000

23189

0.200

4.00

ДИМИТРИНКА ФИЛИПОВА ДАНАИЛОВА

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23188

7.845


ГЕОРГИ ГРОЗЕВ КОЛЕВ

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23139

6.000


"СТАВЕН" АД

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23010

5.219

23010

5.221

104.42

ТЕОДОСИ СТОЕВ ЦОНЕВ

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23138

4.695


КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ АЗОВ

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23191

4.000

23191

0.100

2.00

ХРИСТО КОЛЕВ ХРИСТОВ

"ПРОАГРО 61" ООД

20

23190

3.000


ИВАН КОЛЕВ ХРИСТОВ

ОБЩО за ползвателя (дка)102.172
7.232

144.636
АГРО ПРОГРЕС 2011

721935

25.953

519.05

КОЙКА СЛАВОВА МИТЕВА

АГРО ПРОГРЕС 2011

72

1937

25.402


СТОЯН ПЕНЕВ СТОЯНОВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

721936

22.858

457.17

ТОДОР ГЕОРГИЕВ АДАМОВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

72

1934

17.338


АПОСТОЛ ИВАНОВ КОЕВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

72

1950

10.590


СТОЙКО НЕДЕЛЧЕВ ПЕНЕВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

721872

4.310

86.20

ТОДОР ВЪЛКАНОВ ТОДОРОВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

72

1874

3.600


СТОЯН ПЕНЕВ СТОЯНОВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

721873

2.132

42.64

ПЕТЪР ДУШЕВ ДОЙЧЕВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

721875

0.211

4.21

ТОДОР ПЕНОВ МАТЕВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

73

1930

36.012


ЕВТИМ ИВАНОВ МИТЕВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

73

1931

34.893


"ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД

АГРО ПРОГРЕС 2011

73

1929

23.000


СТОЯН МАТЕВ СТОЯНОВ и др.

АГРО ПРОГРЕС 2011

73

1932

16.299


АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

73

1915

14.096


СТОЯН МАТЕВ СТОЯНОВ и др.

АГРО ПРОГРЕС 2011

73

1950

13.304


СТОЙКО НЕДЕЛЧЕВ ПЕНЕВ

АГРО ПРОГРЕС 2011

73

1916

1.257


СТОЯН МАТЕВ СТОЯНОВ и др.

ОБЩО за ползвателя (дка)195.791
55.464

1109.273
ЗК "БАТА"

1

24002

53.071


ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛКАНОВ

ЗК "БАТА"

1

24010

33.022


СТОИЛ КИРЯКОВ СТАВРАКИЕВ

ЗК "БАТА"

1

24008

30.008


ДРАЖО АНГЕЛОВ ДРАЖЕВ

ЗК "БАТА"

1

24006

26.007


ДОНКА ТЕОДОСИЕВА СОКОЛОВА

ЗК "БАТА"

1

24070

25.001


СУЛТАНКА АПОСТОЛОВА КАРНАЛОВА и др.

ЗК "БАТА"

1

24155

22.925

24155

0.498

9.97

ИРЕНА ВАСИЛЕВА ДИМОВА

ЗК "БАТА"

1

24154

22.371

24154

0.486

9.73

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГАРЕЛОВА

ЗК "БАТА"

1

24071

21.540


КИРИЛ ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ЗК "БАТА"

1

24237

21.475


ИВАНА СТОЯНОВА КОСТЕНСКА

ЗК "БАТА"

1

24047

21.009


МАРИЯ ДИМОВА КОЛЕВА

ЗК "БАТА"

1

24015

20.023


НЕВЕНА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА

ЗК "БАТА"

1

24045

20.001


СТОИЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ЗК "БАТА"

1

24097

19.367

24097

0.016

0.31

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЗК "БАТА"

1

24013

18.843


ИВАН ДИМОВ ШЕРЛЕТОВ

ЗК "БАТА"

1

24096

18.668


ВАЛЕНТИН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ

ЗК "БАТА"

1

24019

16.996


ХРИСТО ТОДОРОВ РЕДЖЕБОВ

ЗК "БАТА"

1

24020

16.005


ПЕТРАНКА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА

ЗК "БАТА"

1

24022

15.998


ГРОЗЮ КОЛЕВ ТАБАКОВ

ЗК "БАТА"

1

24023

15.405


ВЕЛИНА ИВАНОВА ДИЯНОВА

ЗК "БАТА"

1

24080

15.009


СНЕЖАНА ХРИСТОВА ПРЕНЕРОВА

ЗК "БАТА"

1

24079

15.007


МИЛКА ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

ЗК "БАТА"

1

24024

15.001


КИРИЛ КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ

ЗК "БАТА"

1

24068

13.995


ДИМИТЪР ДИМОВ ШЕРЛЕТОВ

ЗК "БАТА"

1

24067

13.503


КЕРА ИВАНОВА ЙОТОВА

ЗК "БАТА"

1

24163

13.440


ЗЛАТКА КУМАНОВА СТАТЕВА

ЗК "БАТА"

1

24204

13.348


ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КОРУНЧЕВА

ЗК "БАТА"

1

24203

13.348


КАЛИНА АНГЕЛОВА ЧЕПИЛЕВА

ЗК "БАТА"

1

24194

13.002


СТОЙКО СТОЯНОВ ВЕТРУШКОВ

ЗК "БАТА"

1

24193

13.002


НЕДЯЛКА СТОЯНОВА БОЖИНОВА

ЗК "БАТА"

1

24206

13.000

24206

0.500

10.00

"МЕРКУРИЙ-Д" ЕООД

ЗК "БАТА"

1

24063

12.970


СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ЗК "БАТА"

1

24202

12.968


СУЛТАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ЗК "БАТА"

1

24064

12.930


ХРИСТО КАРАМФИЛОВ КОЛЕВ

ЗК "БАТА"

1

24050

12.174


ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ДИМИТРОВПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница