З а п о в е д № рд 11 –305/10. 10. 2014гстраница1/2
Дата21.01.2018
Размер0.63 Mb.
  1   2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
З А П О В Е Д

РД 11 –305/10.10.2014г.гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл.72в, ал. 3 Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1467/17.09.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-108/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение по реда на чл.72а от ППЗСПЗЗ,


О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Масивите за ползване за землището на с.Изворище, ЕКАТТЕ 32425, общ.Бургас, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г., както следва:

1.”Златен клас”ООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: - 756,230дка

Площ на имоти, ползвани на основание чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ: - 317,789дка

Разпределени масиви, съгласно проекта: 15,16,17,36,40,41,43,44,45,46, 54

общо площ - 1074,019дка дка
2.”Генсиден Евролайн” ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: - 663,134дка

Площ на имоти, ползвани на основание чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ: - 320,113 дка

Разпределени масиви, съгласно проекта: 11,12,13,19,22,29,30,31,32,36,3755,56

общо площ- 983,247 дка
3.”Агрокомплекс” ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание - 857,17дка

Площ на имоти, ползвани на основание чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ- 349,738 дка

Разпределени масиви, съгласно проекта:

0,14,20,34,35,39,47,48,49,50, 51,52,53,54,59,62,63,65,66,67

общо площ- 1206,908дка


II. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение 1 – окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Изворище, общ. Бургас е неразделна част от заповедта.

Средногодишното рентно плащане е определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и е в размер на 20,00 лева/декар.

Изплащането на сумите за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ на собствениците започва след като изтече срока за обжалване на заповедта.

Заповедта, в едно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви да се обяви в сградата на кметството на с.Изворище, община Бургас и в сградата на Общинска служба по земеделие – Бургас.

Заповедта да се публикува на интернет-страниците на Община Бургас и на Областна Дирекция „Земеделие” Бургас.

Настоящата заповед влиза в сила само по отношение на ползвател изпълнил условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ т.е. - задълженията по чл. 37в, ал. 7 и чл. 34 ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 са заплатени в срок до 10 септември, а от участниците в разпределението - в срок до 1 октомври

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.
ЛИДИЯ СТАНКОВА

  ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” БургасПРИЛОЖЕНИЕ 1ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ


за стопанската 2014 / 2015 годиназа землището на с. РУДНИК, ЕКАТТЕ 63183, община БУРГАС, област БУРГАС 
ПОЛЗВАТЕЛ

масив

имот от КВС

Имот с регистр. правно основание

Имот по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ

СОБСТВЕНИК
  
име, презиме, фамилия

 

име, презиме, фамилия
за физически лица

 

за физически лица
наименование

 площ

площ

площ

дължимо рентно плащане в лв.

наименование
за ЕТ и за юридическо лице

 

 

дка

дка

дка

за ЕТ и за юридическо лице
 

 

 

 

 

 

 
1

2

3

4

5

6

7

8
"Златен клас" ООД

46

46009

23,000

0,000

23,000

460,00

ВАСИЛ РАФАИЛОВ ВАСИЛЕВ
 

46

46010

20,000

20,000

0,000

0,00

 
 

46

46012

13,997

13,997

0,000

0,00

 
 

46

46015

21,000

21,000

0,000

0,00

 
 

46

46027

13,020

7,700

0,000

0,00

 
 

46

46029

15,498

13,400

0,000

0,00

 
 

46

46030

15,498

15,498

0,000

0,00

 
 

46

46032

6,493

0,000

1,100

22,00

АСА 98 ЕООД
 

46

46035

9,975

9,975

0,000

0,00

 
 

46

46036

9,975

9,975

0,000

0,00

 
 

46

46037

9,975

9,975

0,000

0,00

 
 

46

46041

8,959

8,959

0,000

0,00

 
 

46

46042

4,480

4,480

0,000

0,00

 
 

46

46043

4,480

4,480

0,000

0,00

 
 

46

46049

9,500

0,000

9,500

190,00

МУНК ООД
 

46

46050

4,743

0,000

4,743

94,86

ЛЕТХС ЛАНД ЕООД
 

ИЛИЕВИ - 2008 ООД
 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
 

46

46051

4,744

0,000

4,744

94,88

ФЛОРЕ НИКОЛАЕВ ДЯНКОВ
 

46

46052

9,499

6,600

0,000

0,00

 
 

46

46053

9,499

4,800

0,000

0,00

 
 

47

46037

9,975

9,975

0,000

0,00

 
 

47

47005

24,001

24,001

0,000

0,00

 
 

47

47008

37,000

14,720

22,280

445,60

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ И ДР.
 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
 

ВЕЛИКА ЕНЧЕВА СТАНЧЕВА
 

ИВАНКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
 

ИЛИЯ МИНЕВ БАБАНКОВ
 

НИКОЛАЙ МИНЕВ БАБАНКОВ
 

ИВАН МИТЕВ ТАНЕВ
 

ДОНКА СТОИЛОВА ИВАНОВА
 

НЕДКА СТОИЛОВА ВЪЛЧАНОВА
 

ЗЛАТКА СТОИЛОВА ПЕТРОВА
 

МИНЧО ТАНЕВ МИНЕВ
 

ГЕОРГИ МИНЕВ ТАНЕВ
 

СТОЙКА МАРИНОВА ДРИНГОВА
 

ЕЛЕНА МАРИНОВА АТАНАСОВА
 

МЕТОДИ МАРИНОВ ТАНЕВА
 

МАРИЯ ТАНЕВА ДИМИТРОВА
 

ДОБРИ ТАНЕВ ДОБРЕВ
 

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА
 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ
 

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
 

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ТОПЧИЕВА
 

БАЛАСКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
 

ДОНКА ДОБРЕВА САКЪРЛИЙСКА
 

МИТРА ДОБРЕВА МИНЕВА
 

ЛЮБА ДОБРЕВА ПЕНЕВА
 

ТАНЮ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
 

АРХИП ЙОРДАНОВ ТАНЕВ
 

ДИМКА ЙОРДАНОВА ТАНЕВА
 

ТАНЮ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница