З а п о в е д № рд-52/09. 02. 2018 гДата13.10.2018
Размер34.17 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция “Земеделие”-Перник


З А П О В Е Д

РД-52/09.02.2018 г.


На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад на комисията, назначена със Заповед № РД-257/04.08.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 37/29.01.2018 г. в Общинска служба по земеделие – Трън по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, ведно с регистър на пропорционално разпределение на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:
I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с. Велиново, община Трън, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година и регистър на пропорционално разпределение на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Велиново, община Трън, област Перник между ползвателите, както следва:

по ред

Ползвател /три имена на ФЛ/име на ЮЛ


Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ


Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

„ЕРМА АГРО“ ЕООД

86.365 дка

863.65 лв.

2

Александра Бойчева Николова

67.428 дка

674.28 лв.

3

Бойка Владимирова Рангелова

8.837 дка

88.37 лв.

4

ЕТ „КЕНТОН – ВАСИЛ ВАСИЛЕВ“

61.292 дка

612.92 лв.

5

Олег Тодоров Тодоров

3.605 дка

36.05 лв.


III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие"-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция "Земеделие”-Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

IBAN: BG49UBBS80023300251910

BIC: UBBSBGSF
IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.
На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването, да се обяви в кметството на с. Велиново, в сградата на Общинска служба по земеделие – Трън, както и да се публикува на интернет страниците на Община Трън и на Областна дирекция "Земеделие" - Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
АННА ЦВЕТКОВА -п-

Директор на ОД „Земеделие” – Перник


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница