З а п о в е д № рд-71/14. 02. 2018 гДата27.10.2018
Размер37.94 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция “Земеделие”-Перник


З А П О В Е Д

РД-71/14.02.2018 г.


На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад на комисията, назначена със Заповед № РД-257/04.08.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 38/29.01.2018 г. в Общинска служба по земеделие – Трън по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, ведно с регистър на пропорционално разпределение на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:
I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с. Главановци, община Трън, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година и регистър на пропорционално разпределение на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Главановци, община Трън, област Перник между ползвателите, както следва:

по ред

Ползвател /три имена на ФЛ/име на ЮЛ


Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ


Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

„ВАТИ ГРУП“ ЕООД

5.345 дка

106.91 лв.

2

„ЕРМА 2014“ ЕООД

24.365 дка

487.29 лв.

3

Асен Рангелов Мирков

26.663 дка

533.27 лв.

4

Боян Бориславов Боянов

2.055 дка

41.10 лв.

5

Даки Маруан Гигов

10.688 дка

213.76 лв.

6

Захари Николов Колев

12.245 дка

244.89 лв.

7

Тачко Валентинов Георгиев

4.889 дка

97.78 лв.

8

Харалампи Петров Харалампиев

18.052 дка

361.02 лв.


III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие"-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция "Земеделие”-Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

IBAN: BG49UBBS80023300251910

BIC: UBBSBGSF
IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.
На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването, да се обяви в кметството на с. Главановци, в сградата на Общинска служба по земеделие – Трън, както и да се публикува на интернет страниците на Община Трън и на Областна дирекция "Земеделие" - Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
АННА ЦВЕТКОВА -п-

Директор на ОД „Земеделие” – Перник
Каталог: content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Програма за опазване на околната среда. Благодарност Сътрудници
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> ГР. Трън кметство: трън секция 004 Обхват на секцията гр. Трън и с. Банкя адрес на избирателна секция: соу „Гео Милев”
downloads -> Заседание на Общински съвет Трън. На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха Н. Кадънкова и Д. Борисова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница