З а п о в е д № рд-88/01. 03. 2018 гДата30.07.2018
Размер30.13 Kb.

Рautoshape 11ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие” - Перник


З А П О В Е Д
РД-88/01.03.2018 г.

гр. Перник
На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), доклад на комисията, назначена със Заповед № РД-348/03.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 67-ПМЛ/13.02.2018 г. в Общинска служба по земеделие – Трън по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2018 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Одобрявам споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бусинци, община Трън, област Перник, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2018 г.

II. Одобрявам разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите, както следва:


по ред

Ползвател

(име, презиме, фамилия-

за физически лица;

наименование

за ЕТ или юридическо лице )

Масив

за ползване

(№)

Имот№

по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ

(№ имот по КВС или по КК)

Средна рентна вноска по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ

(лева/дка )

Дължима сума

(лева)

1.

Теодора Боянова Гюрова

2

180.10

13,00

44,60
Общо за ползвателя:
44,60III. Лицата по т. I, на които са определени площи по т. II внасят по сметка за чужди средства сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на настоящата заповед.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИКIBAN: BG49UBBS80023300251910

BIC: UBBSBGSF
IV. На основание чл. 37ж, ал. 12, във връзка с приложението на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за ползвател, който не е заплатил сумите за ползваните земи, разпределени по реда на чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".

V. На основание чл. 37ж, ал. 11 във връзка с чл. 37в, ал. 5 и 6 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед да се обяви в кметството на с. Бусинци и в сградата на Общинска служба по земеделие – Трън и да се публикува на интернет страниците на Община Трън и Областна дирекция „Земеделие” – Перник.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на Общинска служба по земеделие – Трън.

Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.VI. Неразделна част от настоящата заповед са:

1. Декларации на собствениците и/или ползвателите по чл. 37ж, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

2. Споразумението по т. I.


АННА ЦВЕТКОВА -п-Директор на ОД „Земеделие” – ПерникКаталог: content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Програма за опазване на околната среда. Благодарност Сътрудници
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> ГР. Трън кметство: трън секция 004 Обхват на секцията гр. Трън и с. Банкя адрес на избирателна секция: соу „Гео Милев”
downloads -> Заседание на Общински съвет Трън. На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха Н. Кадънкова и Д. Борисова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница