З а п о в е д № Смолян, 2015 гДата08.06.2018
Размер31.41 Kb.
ТипРешениеСмолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org

З А П О В Е Д

_______Смолян,___________2015 г.

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-822/08.06.2015 г. e постъпилo Решениe № 514, прието от Общински съвет – Борино на заседание, проведено на 28.05.2015 г. по Протокол № 70.

След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното:

С Решение № 514/28.05.2015 г. Общински съвет – Борино, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Борино, в т. 1 е дал съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Борино и Юсеин Османов Терзиев относно УПИ II-861, кв. 68 – 1173 кв.м., УПИ III-861, 862, кв. 68 – 1005 кв.м. и УПИ V-861, кв. 68 – 910 кв.м., чрез продажба на дела на Община Борино представляващ 101/3088 кв.м. идеални части от УПИ II-861, кв. 68 – 1173 кв.м., УПИ III-861, 862, кв. 68 – 1005 кв.м. и УПИ V-861, кв. 68 – 910 кв.м. на Юсеин Османов Терзиев за сумата от 404 лева без ДДС.

Към решението е приложен Акт за частна общинска собственост № 492/09.03.2015 г.

Решение № 514/28.05.2015г. на Общински съвет – Борино е незаконосъобразно, предвид следните съображения:

Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, посочен като едно от правните основания на горепосоченото решение, прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2, чрез продажба на частта на общината.

В конкретния случай, липсват данни за наличие на съсобственост по отношение на имотите, предмет на цитираното решение. Нещо повече, видно от Решениe № 512/28.05.2015 г., със същото общинският съвет е дал съгласие да се изработи проект за изменение на ПУП, което засяга имотите, предмет на Решениe № 514/28.05.2015 г., а именно изменение на УПИ II и III и обособяване на УПИ V, находящи се в кв. 68 по ЗРП на с. Борино. А с Решениe № 513/28.05.2015 г. е дадено съгласие да се продадат части от общински имоти, участващи в новопроектираните УПИ III и УПИ V кв. 68 по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ – чрез сключване на предварителен договор. От това следва че, към момента на прекратяване на съсобственост във въпросните имоти, измененията на УПИ II и III, както и обособяването на УПИ V все още не са влезли в сила, тъй като тези действия са извършени с решение (Решениe № 512/28.05.2015 г.), прието на същата сесия и по същата докладна записка, по която е прието решението (Решениe № 514/28.05.2015 г.), с което е се прекратява съсобствеността. Също така не е сигурно и сключването на окончателни договори във връзка с изразеното съгласие за продажба по Решениe № 513/28.05.2015 г. Така, общинският съвет е прекратил съсобственост между общината и физическо лице по отношение на имоти, които все още не съществуват.

Що се отнася до приложения Акт за частна общинска собственост № 492/09.03.2015г., то същият е съставен за поземлен имот с идентификатор 05462.501.862, представляващ само част от един от урегулираните поземлени имоти по Решениe № 514/28.05.2015 г., а именно УПИ III, кв. 68 по ЗРП на с. Борино. В тази връзка, в т. 7 „Съсобственици” на цитирания АОС е посочено, че такива няма.

С това е нарушена императивната разпоредба на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.

Поради това, извършвайки действията по Решение № 514/28.05.2015 г. общинският съвет е нарушил разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, което обуславя неговата незаконосъобразност.

Предвид изложеното, Решение № 514/28.05.2015г. е прието в нарушение на материалния закон – чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, поради което същото се явява незаконосъобразно.

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в горепосоченото решение на Общински съвет – Борино може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същото на заседание на общинския съвет.

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31,

ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМА


ЗАПОВЯДВАМ:

Връщам Решение № 514/28.05.2015г. на Общински съвет – Борино, като незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването му.Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Борино за изпълнение, а на Кмета на Община Борино за сведение.

НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/

Областен управител


Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001


Каталог: upload -> files -> news -> atachment
atachment -> Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница