З а п о в е д №163 гр. Горна Оряховица, 16. 03. 2015 гДата25.01.2018
Размер24.51 Kb.
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „ БОЖУР”

ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА , УЛ. „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ „ №17

ТЕЛ: 0884477315, e- mail: bogurgo62@mail.bg

З А П О В Е Д

163гр. Горна Оряховица, 16.03.2015 г.

На основание чл. 101г, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка със Заповед 162/16.03.2015 г. на Директора на ОДЗ “Божур”, гр. Г.Оряховица за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” с предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ „Божур”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година


І ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Велислава Величкова Железова, на длъжност: “Завеждащ административна служба” да получи постъпилите оферти за участие в процедурата и ги впише в регистър за приемане на постъпилите оферти. В същият работен ден, след изтичане на срока за приемане на оферти, регистъра се приключва от определеното длъжностно лице и заедно с постъпилите оферти се предава на счетоводителя за съхранение.

2. Комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата чрез публична покана в състав:


1. Боянка Милкова Стоева - Длъжност “Счетоводител” в ОДЗ “Божур”, гр. Г.Оряховица;

2. Силвия Дечева Дечева - Адвокат ВТАК;

3. Велислава Величкова Железова - Длъжност “Завеждащ административна служба” в ОДЗ “Божур”, гр. Горна Оряховица

За резервен член:

1. Даринка Ангелова Петрова – старши учител;
ІІ. НАРЕЖДАМ :
1. Комисията да получи, разгледа и оцени подадените оферти в обществената поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” с предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ „Божур”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”.

2. Комисията да отвори офертите на 25.03.2015 г. от 11.30 часа в методическа стая на ОДЗ „Божур”, град Горна Оряховица.

3. След получаване на офертите членовете на комисията по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, да попълнят и представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, които се съхраняват в досието на проведената поръчка за избор на изпълнител. 4. Отварянето на офертите да се извърши при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП.

5. След отварянето на офертите комисията да обяви ценовите предложения и предложи по един представител от присъстващите участници да подпишат техническите и ценовите предложения.

6. Комисията да състави протокол за получаването, разглеждането и оценяването на офертите и класира участниците по критерий за оценка „най-ниска цена” за всяка обособена позиция.

7. Комисията да приключи своята работа в срок до 30.03.2015 г. и представи протоколът за резултатите от работата си на възложителя – Директора на ОДЗ “Божур”, гр. Г.Оряховица за утвърждаване.

8. В един и същи ден след утвърждаване на протокола да се изпрати на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл.22б,ал.3 от ЗОП.
Контрол по настоящата Заповед ще упражнявам лично.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.
ДИРЕКТОР НА

ОДЗ БОЖУР”:................../Недялка Стоянова/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница