З а п о в е д №246 Монтана, 05. 08. 2015гДата13.01.2018
Размер31.65 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр.МонтанаЗ А П О В Е Д

246Монтана, 05.08.2015г.

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД „ Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)


О П Р Е Д Е Л Я М :
Комисия за землищата на територията на община Берковица в състав:
Председател: Тодорка Димитрова Трендафилова-Комарска – гл. експерт в Общинска служба по земеделие гр.Берковица
Членове :

 1. Анелия Кръстева Кузмановагл. експерт ОД „Земеделие” гр. Монтана

 2. инж. Ангел Михайлов Николов - ст. експерт в СГКК гр.Монтана - представител на Службата по геодезия, картография и кадастър за землището на гр. Берковица


Членове за съответните землища на кметства на територията на община Берковица:

 1. Емилия Борисова Братанова – Николова специалист „Земеделие” в Община Берковицаоправомощено лице за землището на гр.Берковица

 2. Борислав Георгиев Луканов – кмет на с. Боровци

 3. Рангел Трифонов Ангелов – кмет на с. Замфирово и с. Рашовица

 4. Пламен Борисов Ангелов – кметски наместник на с. Пърличево

 5. Мариета Петрова Аврамова – кметски наместник на с. Бистрилица

 6. Сашка Заркова Димитрова – кметски наместник на с. Балювица

 7. Саша Богданова Богданова кметски наместник на с. Бокиловци

 8. Емил Първанов Миладинов- кметски наместник на с. Гаганица

 9. Боян Николов Колов – кметски наместник с. Котеновци

 10. Лиляна Каменова Якимова кметски наместник с. Мездрея

 11. Тодорка Петрова Колова – кметски наместник с. Костенци

 12. Цветан Филипов Антов – кметски наместник с. Песочница

 13. Иванка Георгиева Митова – кмет на с. Бързия и с. Цветкова бара

 14. Петранка Ставрова Трифонова – кметски наместник с. Черешовица

 15. Петър Върбанов Ставров – кметски наместник с. Лесковец

 16. Славейко Миланов Давидов – кметски наместник с. Слатина

 17. Цветанка Тодорова Иванова – кметски наместник с. Ягодово

 18. Петър Иванов Георгиев – кметски наместник с. Комарево


Резервни членове:


 1. Димитър Венциславов Ангелов - мл. експерт в ОСЗ гр. Берковица;

 2. Инж.Антина Бориславова Пирдопска – Фонина – гл.експерт в СГКК гр.Монтана.

 3. Емилия Борисова Братанова – Николова - специалист „Земеделие” в Община БерковицаСъс задача: Да ръководи сключването на споразумения между собствениците и / или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи и състави доклад до Директора на ОДЗ - гр. Монтана при постигнати такива, отговарящи на нормативните изисквания, както и при необходимост да състави проект за разпределение на ползването на земите по масиви по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички членове на комисията за сведение и изпълнение, както и да бъде обявена на информационните табла на кметствата на територията на Община Берковица и в сградата на Общинска служба по земеделие- гр. Берковица. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Берковица и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/

Директор на ОДЗ - Монтана

ВГ/ОДЗ


3400 Монтана, ул.Ген.Столетов № 1, ет.1, п.к.389 тел. факс: 096/ 300728, 300718, 300738, 300031web site: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx , e-mail: odzg@net-surf.net
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница