З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 гДата18.06.2018
Размер33.77 Kb.Смолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org
З А П О В Е Д

АП-03-14 -266Смолян, 24.08.2017 г.

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1240/17.08.2017г. е постъпило Решение № Ж587, прието от Общински съвет – Златоград на заседание, проведено на 09.08.2017 г. по Протокол № 35.След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното:

С така приетото решение органът на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.26, т.4 от Наредба №17 за условията и реда за упражняване правата на Община Златоград в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел е упълномощил Ангел Божанов Белев за представител на Община Златоград в Извънредното Общото събрание на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян, като в т.2 го е оправомощил да гласува от името на Община Златоград по предоженията от дневния ред, както следва: по т.1“ Промяна в състава на съвета на директорите – да; по т.2.“Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите“ – да; по т.3 „Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението“ - не, като същия извършва действия в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Златоград в търговските дружества с общинско участие в капитала.Решение № Ж587/09.08.2017г. на Общински съвет – Златоград е незаконосъобразно, предвид следните съображения:

Съгласно нормата на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА посочена като едно от правните основания за приемане на цитираното решение, общинският съвет приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи. Под представители на общината законът има предвид кмета на общината или служители от съответната общинска администрация, съгласно структурата на администрацията, но не и лица извън нея, които биха били представители на други органи, а не на общината.

В подкрепа на посоченото е и чл.44, ал.1, т.15 от ЗМСМА, съгласно който кметът на общината представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда. Следователно представител на Община Златоград в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян трябва да е кметът на общината или определен от съвета служител/работник от общинската администрация.

Видно от отразеното поименно гласуване на решението на стр. 66 от Протокол №35, лицето Ангел Божанов Белев е общински съветник при Общински съвет – Златоград.

В подкрепа на посоченото е обстоятелството, че кметът на общината и общинският съвет са отделни и самостоятелни органи, а именно кметът на общината е орган на местната администрация, а общинският съвет – орган на местното самоуправление.

Следва да имате предвид, че с писмо с Изх.№АП-03-09-763/05.06.2017г. на областен управител на Област Смолян са дадени указания по Решения №№ Ж498 и Ж499/11.05.2017г. на Общински съвет – Златоград, аналогично на настоящите. В отговор на това в Областна администрация Смолян с Изх.№ ОС-1430/09.06.2017г. е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет – Златоград, в което изрично е посочено, че занапред съветът ще се съобрази с дадените указания, което в случая не е извършено.

Предвид изложеното, Решение № Ж587/09.08.2017г. на Общински съвет – Златоград е прието в нарушение на материалния закон – чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, поради което се явява незаконосъобразно.

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решение № Ж587/09.08.2017г. на Общински съвет – Златоград, може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същото на заседание на общинския съвет.

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31, ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

Връщам Решение № Ж587/09.08.2017г. на Общински съвет –Златоград, като незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването му.

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Златоград за изпълнение, а на Кмета на Община Златоград за сведение.
НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/

Областен управител

Съгласувал:

Ваклин Топов

Директор на дирекция“АПО,Ф и УС“


Съгласувал:

Таня Василева

Главен юрисконсулт
Изготвил:

Люба ПееваЮрисконсулт

Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница