З а п о в е д на командира на сухопътните войскиДата25.07.2016
Размер76 Kb.
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

1606 София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34


З А П О В Е Д

НА КОМАНДИРА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
23.06.2014 г. № 3РД – 631 гр. София


ОТНОСНО:

Отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с Докладна записка вх. № 2СВ – 10307/02.10.2013 г. от командира на Военно формирование 26 400 – Благоевград, с цел подобряване условията на труд на личния състав и създаване на условия за осигуряване на ободрителни напитки на военнослужещите, които са назначени в денонощен наряд във Военно формирование 26 400 – Благоевград, чрез осигуряване на търговско обслужване, както и възможността за реализиране на приход за Министерството на отбраната от отдаване под наем на имотите и чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,


З А П О В Я Д В А М:

1. ОТКРИВАМ процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Сухопътни войски, представляващи отделни площи с обща площ от 6 кв. м., за монтиране на 1 (един) брой автомат за продажба на кафе с обща площ от 3 кв. м. и топли напитки и 1 (един) брой автомат за безалкохолни напитки с обща площ от 3 кв. м., находящи се в гр. Благоевград, п. к. 2700 ул. „Александър Стамболийски” № 71, във Военно формирование 26 400 – Благоевград, войскови район 1627, сграда № 26.2. Първоначалната наемна месечна цена за автоматите за кафе и топли напитки и безалкохолни напитки по т. 1 е на обща стойност от 50.00 (петдесет) лева, без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода и др.

3. Площите се отдават под наем за срок от 3 (три) години.  1. За организиране и провеждане на търга назначавам комисия в състав:

4. 1. Председател: капитан Георги Любенов БУСАРОВ – началник на отделение „КИВ” във военно формирование 26 400 – Благоевград;

4. 2. Членове:

4. 2. 1. старши лейтенант Миролюб Николаев КЕСЕВ – командир на механизиран взвод във военно формирование 26 400 – Благоевград;

4. 2. 2. старшина Стоян Владимиров КРАЙНОВ – логистик на щабна рота във военно формирование 26 400 – Благоевград;

4. 2. 3. цивилен служител Александър Симеонов КОКАЛКОВ – главен счетоводител на военно формирование 26 400 – Благоевград;

4. 2. 4. цивилен служител Мариета Аспарухова ПЕТРОВА – главен юрисконсулт на военно формирование 22 450 – София;

и резервни членове:

4. 2. 5. капитан Димитър Атанасов ДИМИТРОВ – командир на механизиран взвод, той и нещатен финансов контрольор на военно формирование 26 400 – Благоевград;

4. 2. 6. капитан Владимир Максимов МАКСИМОВ – заместник командир на 1 – ва механизирана рота, той и командир на 1 – ви механизиран взвод.

Комисията да провери редовността на подадените документи, след което да разгледа, оцени и класира ценовите предложения на допуснатите кандидати.


  1. Търгът да се проведе по реда на глава „Пета” от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, при следните параметри:

5. 1. Първоначална месечна наемна цена за отдаваните под наем площи в размер на 50.00 (Петдесет) лева, без включен ДДС. В наемната цена не са включени разходите за консумативи – за електроенергия и вода.

5. 2. Разходите за консумативи – електроенергия, вода и други в размер на:

5. 2. 1. За един брой автомат за кафе и топли напитки – 15.00 (петнадесет) лева на месец, без включен ДДС;

5. 2. 2. За един брой автомат за безалкохолни напитки– 10.00 (десет) лева на месец без, включен ДДС.

5. 3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10.00 (Десет) лева и се внася в касата на Военно формирование 26 400 – Благоевград;

5. 4. Търгът да се проведе на 31.07.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Военно формирование 26 400 – Благоевград.

Повторен търг за отдаване под наем в случаите, че няма подадени заявления в указания срок, документацията на кандидатите не отговаря на изискванията или първоначалният търг не е проведен поради обективни причини да се проведе на 27.08.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Военно формирование 26 400 – Благоевград.


  1. Тръжната документация да се обяви на Интернет страницата на Сухопътни войски: http:landforce.mod.bg, в рубрика „Тръжни процедури”.

  2. Оглед на имота от кандидат – участниците в търга, може да бъде извършен до 12.00 часа на 30.07.2013 г. включително, с предварителна заявка на тел. 0888 853 718 – капитан Георги БУСАРОВ.

8. Срок и място за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 30.07.2013 г. във Военно формирование 26 400 – Благоевград.

9. Началникът на сектор „Договори и обществени поръчки” да организира:

9. 1. Обявяването на тръжната документация на Интернет страницата на Сухопътните войски, в рубрика „Профил на купувача”, раздел „Тръжни процедури”, в тридневен срок от утвърждаването й;

9. 2. Изпращането на Заповедта и тръжната документация по АИС на БА до Военно формирование 26 400 – Благоевград;

9. 3. Уведомяването по факс на командира на Военно формирование 26 400 – Благоевград за обстоятелствата по т. 9.1. и т. 9.2.

10. Назначавам майор Валери Вътев Василев за отговорник на тръжната процедура.

11. Командирът на Военно формирование 26 400 – Благоевград да организира:

11.1. Публикуване на условията на търга определени в настоящата Заповед в един национален ежедневник и един местен вестник най-малко 30 – дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие.

11.2. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Военното формирование.

11.3. Обстоятелствата по т. 11.1 и т. 11.2 да се удостоверят с протокол.

11.4. Подписване на декларации съгласно чл. 327, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от членовете на комисията по т. 4. преди разглеждане на ценовите предложения на кандидатите за участие в търга по образец – Приложение 2 от настоящата Заповед.

11.5. Да не допуска външни лица при работата на комисията, освен назначените в нея длъжностни лица и участниците в търга.

11.6. Изготвяне на протокол за резултатите от търга в два екземпляра – един за Военно формирование 26 400 – Благоевград и един за Командване на Сухопътни войски и изпращането им за утвърждаване от мен в 5 (пет) дневен срок от провеждане на търга.

11.7. След получаване на настоящата Заповед да уведоми писмено началника на РС „Военна полиция” за вида на тръжната процедура, имота, който ще се отдава под наем, датата, мястото и часа за провеждане на търга.

11.8. Съобщаване на Заповедта за обявяване на спечелилия търга на участниците в него по реда на Административно процесуалния кодекс и обявяването й на видно място в сградата на Военно формирование 26 400 – Благоевград.

11.9. Подписване на Проект на договор от спечелилия търга кандидат и изпращането му за подпис от командира на Сухопътни войски в 7 (седем) дневен срок, след изтичане на 14 - дневния срок за обжалване на Заповедта за обявяване на спечелилия търга.

11.10. Връчване на подписания договор за наем на наемателя срещу подпис в 3 (три) дневен срок от получаването му.

11.11. Предаване на владението на имота на наемателя в 14 (четиринадесет) дневен срок, след връчване на екземпляр от подписания договор за наем на наемателя.

11.12. Изпращане на цялата документация по провеждане на търга в Командването на Сухопътните войски.

12. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, находящи се във Войскови район 1627, с ползвател Военно формирование 26 400 – Благоевград, която съдържа: извлечение от настоящата Заповед /без имената на членовете на комисията/, изисквания към кандидатите, депозит и условия по изпълнение на договора, условия и изисквания за участие в търга, образци на документи (Приложения), скица на обекта.

13. В седемдневен срок от провеждането на търга, въз основа на протокола, началникът на сектор „Договори и обществени поръчки” да изготви и ми предостави за подпис Заповед по реда на чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат и наемната цена.

В случаите на непровеждане на търга в 14 дневен срок да се подготви проект на Заповед за обявяване на търга за непроведен.

14. Началникът на сектор „Договори и обществени поръчки” да организира изпращането на копие от договора за наем в дирекция „Инфраструктура на отбраната” – МО.

15. На основание чл.8, ал.2 от Закона за обществените поръчки упълномощавам командира на Военно формирование 26 400 – Благоевград да разходва финансови средства за публикуване на обяви за търга в едни местен вестник и един централен ежедневник по позиция 91.6 – ІІІ (Публикуване на обяви в местни и централни ежедневници ) по параграф 10213.

Заповедта да се доведе до знанието на посочените в нея длъжностни лица за сведение и изпълнение, като копие от нея, в едно с тръжната документация се изпрати във Военно формирование 26 400 – Благоевград.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на началника на щаба на Сухопътни войски.
Приложения:

  1. 1. Тръжна документация.

  2. 2. Декларация по чл. 327 от ЗОВСРБ.


КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР П НЕЙКО НЕНОВ

23 .06.2014 г.

Отпечатано в 1 екз. за в. ф. 22450 – дело РД -01

Размножено в 2 копия


ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ:

ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

В КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ПОДПОЛКОВНИК ИВАН СТЕФАНОВ

___ .06.2014 г.

СЪГЛАСУВАНО:

НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ


БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ АНДРЕЙ БОЦЕВ

___ .06.2014 г.


НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ЛОГИСТИКА” В КОМАНДВАНЕ

НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ПОЛКОВНИК ИВАН НЕДЕЛЧЕВ

___ .06.2014 г.

ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕ

НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ПОДПОЛКОВНИК ГЕОРГИ МОНЕВ

___.06.2013 г.


ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКТОР „ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ ВЕНЕТА СИРКЬОВА

___ .06.2014 г.


РАЗЧЕТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ:

Копие № 1 – за в. ф. 22450 – дело Л-Т-11

Копие № 2 – за в. ф. 26 400 – Благоевград
ЗА ИЗВЕЖДАНЕ

ЗА НАЧАЛНИК НА КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА СВ

ПОЛКОВНИК МИЛЧО ПЕТКОВ

___ .06.2014г.
Каталог: moduls -> files -> files
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> Първа. Общи положения ч
files -> Тръжна документация
files -> Тарифа за таксите, които се събират от военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на министерството на отбраната
files -> Първа. Общи положения ч
files -> Заповед на командира на сухопътните войски
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> Министерство на отбраната на република българия н а р е д б а за средномащабните и дребномащабните


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница