З а п о в е д на началника на военна академия “Г. С. Раковски”Дата02.12.2017
Размер31.65 Kb.ВОЕННА AКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

1504, София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92 26 501, факс 944 23 66

E-mail: rnda@md.government.bg


З А П О В Е Д
НА
НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”
01.06. 2016 г. № СИ29-РД02-309 гр.София


СЪДЪРЖАНИЕ:

Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на части от имот, публична държавна собственост в управление на Военна академия “Г. С. Раковски”.

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост и протокол с регистрационен № СИ-29-1777 от 31.05.2016 г.,З А П О В Я Д В А М:

1. Обявявам “ВЕНДИНГ ПАРТНЕРС” ЕООД, с адрес - гр. София – 1407, булевард “Черни връх” № 47, ЕИК: 131057048, представлявано от Пламен Спасов СПАСОВ - управител, за спечелило първо място в проведения на 30.05.2016 г. търг за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на Военна академия “Г. С. Раковски” – за място № 1, представляващо коридорна площ, част от фоайе на първи етаж в Учебния корпус – северно крило – 1 м2 и за място № 2 – първи етаж на Щабната сграда – 1 м2.


2. Имотът се отдава под наем за срок от 3 години.

3. Месечната наемна цена на имота е в размер, както следва:

3.1. За място № 1 – 201,00 лв. без ДДС.

3.2. За място № 2 – 285,00 лв. без ДДС.

4. Наемната цена за месеца се заплаща до 30-то число на предходния месец по банков път на сметка BG40BNBG 9661 3100 152401, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка БНБ – ЦУ, срещу което се издава фактура.
5. Определеният за наемател на частите от имота, публична държавна собственост, да бъде поканен за сключване на договор в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед.
6. Преди сключване на договора, наемателят да внесе една депозитна вноска в размер на наемната цена за 1 (един) месец, която се освобождава след изтичане срока на договора, при изплатени всички дължими суми и подписан приемо-предавателен протокол за демонтирането на кафе автоматите.
7. При отказ на класирания на първо място участник в търга да сключи договор, да бъде поканен, класирания на второ място кандидат.
8. Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 (четиринадесет) дневен срок от нейното съобщаване на участниците в търга.
9. Председателят на комисията да уведоми участниците в търга за резултатите от класирането и да организира обявяването на заповедта на Интернет страницата на ВА “Г. С. Раковски”.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел “Логистика”, а контрола по изпълнението ѝ на заместник-началника на Военна академия “Г. С. Раковски” по администрацията и логистиката.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР П ТОДОР ДОЧЕВ

Отпечатано в 1 екз.


ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ:

ГЛ. СПЕЦ . В ОТДЕЛ “ЛОГИСТИКА”

Ц. СЛ. СВЕТЛА ПЕТКОВА

___. ___. 2016 г.

СЪГЛАСУВАНО:
ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВА «Г. С. РАКОВСКИ»

ПО АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЛОГИСТИКАТА

ПОЛК. СТОЯН СТАМАТОВ

___. ___. 2016 г.


НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”

ПОЛКОВНИК ИНЖ. ТЕНЧО ВЪЛКАНОВ

___. ___. 2016 г.
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА ВА “Г. С. РАКОВСКИ”

Ц. СЛ. ТАТЯНА ТРИФОНОВА

___. ___. 2016 г.

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР НА ВА “Г. С. РАКОВСКИ”:

Ц. СЛ. ИРИНА АРАБАДЖИЕВА

___. ___. 2016 г.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница