За цени на услугите и правата, предоставяни от община поморие на основание чл. 6, Ал. 2 От змдтДата19.01.2018
Размер140.69 Kb.
Приложение №2

ТАРИФА № 2На основание чл.56 от Наредба № 11

ЗА ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ И ПРАВАТА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6, АЛ.2 ОТ ЗМДТ

ВИДОВЕ УСЛУГИ

2008г.

А Платени услуги в обреден дом
1. за ползване на ритуална зала

40.00лв.

2. за ползване на Дом на покойника

10.00лв.

3. за граждански брак

15.00лв.

4. за именуване

15.00лв

5. за провеждане на ритуал извън обредната зала /изнесен ритуал/

150.00лв.

6. Такси за ползване на обредна зала за ритуал
- от фотограф

12.00лв.

- от видеооператор

15.00лв

- от музикант

5.00лв.

- от певец

5.00лв.

- за ползване на пиано

5.00лв.

7.Погребение - осигуряване на ковчег и др.материали /дъски, плат/ по най-ниската фактурирана стойност

по най-ниската фактурирана стойност

8. Осигуряване на надгробен знак

5.00лв.

9. Изкопаване, заравяне и оформяне на - нов гроб

30.00лв.

- стар гроб

50.00лв.

10. Извозване на покойника от дома до гробищата

12.00лв.

11. Извозване на покойник извън територията на гр.Поморие на км

0.50лв.

12. Тъжен ритуал

15.00лв

13. Урнополагане

12.00лв

Услугите за погребение са БЕЗПЛАТНИ за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане, лица и трупове с неустановена самоличност.
Б Други административни услуги
1. Удостоверения от общ характер

5.00лв.

2. Разрешително за отсичане на дърво

20.00лв.

3. Разрешително за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти - общинска собственост

20.00лв.

4. За издаване на екологични становища

20.00лв.

5. За издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и изкопни земни маси

5.00лв.

6. Регистрация за извършване на търговска и туристическа дейност на територията на общината

отменя се

7. За актуализация на акт за общинска собственост

отменя се

8. За заверка на типови договори, договори за замяна, договори за покупко-продажба, акт за общинска собственост и др.документи

3.00лв.

- за всяка следваща страница

3.00лв.

9. За ксерокопие на документ

0.50лв.

- за всяка следваща страница

0.20лв.

10. Всяка молба/бланка по образец, издадена от общината

1.00лв.

11. За ползване на общинската зала в сградата на общината - на час

20.00лв.

В Превози и услуги на Жил.стр-во, БКС и Опазв.на околната среда
1. Превоз със самосвал или бордова кола за битови отпадъци
Поморие - сметище за 1 курс /по договор/

20.00лв.

2. Такса за сметища

15.00лв

3. Автовишка за 1 час

12.00лв.

4. Автобагер за 1 час

14.00лв.

5. Водоноска за 1 час

15.00лв

Забележка: По т.1, 3, 4 и 5 се заплащат и транспортни разходи в размер на 1лв./км


Г Цени на технически услуги
1. Процедиране и разглеждане на градоустройствени разработки и преписки за попълване и поправка на кадастрален план от ОЕС
- до 3 парцела

100.00лв.

- над 3 парцела

200.00лв.

2. Процедиране и разглеждане от ОЕС на градоустройствени разработки за земеделски имоти и парцеларни планове

400.00лв.

3. Издаване на визи за недвижим имот с указан начин на застрояване
- за жилищни сгради.

30.00лв.

- за обществени сгради, сгради за обществено обслужване.

60.00лв

- за производствени сгради

80.00лв.

- за изменение на ПУП

100.00лв.

- за определяне на трасета за инжинерна инфрасруктура

50.00лв

- за стациониране на временни обекти до 20кв.м

20.00лв.

- за стациониране на временни обекти над 20 кв.м.

30.00лв.

- за преустройство на жил.или нежил.сгради или части от тях до 50 кв.м.

20.00лв.

- за преустройство на жил.или нежил.сгради или части от тях над 50 кв.м

30.00лв.

- за прегласуване на визи с изтекъл срок се заплащат 30 % от горните цени
4. Разглеждане в ОЕС на инвестиционни проекти /оценка за съответствие по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ/
4.1. проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 30,00лв.
- за фаза технически проект

0.80лв.

- за фаза идеен проект - еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/

1.00лв.

4.2. проекти за преустройство и реконструкции на сгради (лв./ кв.м РЗП) , но не по малко от 30,00лв.
- за фаза технически проект

0.40лв.

- за фаза идеен проект - еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/

0.50лв.

4.3. проекти за линейни инфраструктурни обекти
- до 100м

100.00лв.

- от 100м до 500м

150.00лв.

- от 500м до 1000м

200.00лв.

- над 1000м

250,00+0.1лв/м допълнително

4.4. проекти за узаконяване - троен размер на таксите по т.4
4.5. проекти с изтекъл срок - 30% от таксите по т.4, но не по-малко от 30лв.
4.6. Самостоятелни сградни инсталационни проекти /ОВ, ЕЛ, ВиК/ - за всеки вид инсталация поотделно - 30% от таксите по т.4.1 и 4.2, но не по-малко от 30лв.
5. Становища за изпълнение на технически условия
- становище за промяна предназначението на зем.земи за неземедел.нужди- съгласно ТУП ( за имот ).

30.00лв.

- становище за изпълнение на техническите условия при жилищни сгради /степен на завършеност/

50.00лв.

- становище за изпълнение на техн. условия при нежилищни сгради до 50 кв.м РЗП / степен на завършеност

50.00лв

- становище за изпълнение на техн.условия при нежилищни сгради над 50 кв.м РЗП / степен на завършеност/

100.00лв.

- становище за изпълнение на техн.условия при инженерни обекти /степен на завършеност/

150.00лв.

6. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по чл.145, ал.1 от ЗУТ
- проекти за нови сгради, надсрояване и пристрояване на съществуващи (лв./кв.м РЗП), но не по-малко от 20,00лв.
- за фаза работен проект

0,50лв.

- за фаза идеен проект - еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/

0,60лв.

- проекти за преустройство и реконструкция на сгради (лв./кв.м РЗП), но не по-малко от 20,00лв.
- за фаза работен проект

0.30лв.

- за фаза идеен проект - еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/

0.40лв.

- проекти за линейни инфраструктурни обекти - 50 % от таксите по т.4.3.
- проекти за узаконяване - троен размер на таксите по т.6
- пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок - 30% от таксите по т.6
7. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по чл.145 ал.1 от ЗУТ когато са придружени с оценка за съотвествие по чл.142, ал.6 т.2 от ЗУТ
7.1. Проекти за нови сгради, надстрояване и пристрояване на съществуващи / лв./кв.м. РЗП/, но не по-малко от 50,00 лв
- за фаза работен проект

0.90лв.

- за фаза идеен проект - еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/

1.20лв.

7.2. Проекти за преустройство и реконструкция на сгради / лв./кв.м.РЗП/, но не по-малко от 50,00 лв
- за фаза работен проект

0.50лв.

- за фаза идеен проект - еднократно /при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/

0.70лв.

7.3. Ппроекти за линейни инфраструктурни обекти- било 50% става 80% от таксите по т.4.3
7.4. Трафопостове и станции на мобилни оператори

300.00лв.

7.5. Проекти за узаконяване - троен размер на таксите по т.7
7.6. Пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок - 30 % от таксите пот.7
8. Удостоверение за въвеждане в експлоатация
8.1. за обекти от четвърта категория /чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ/
- до 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях

350.00лв.

- от 1000 до 5000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях

600.00лв.

- от 5000 до 10000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях

1000.00лв.

- над 10000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях

1500.00лв.

- обществени сгради над 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях

1500.00лв.

8.2. за обекти от пета категория /чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ/
- до 100 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях

150.00лв.

- от 100 до 500 кв.м РЗП. и сградните отклонения на инж. мрежи към тях

300.00лв.

- от 500 до 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях

400.00лв.

- над 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях

600.00лв.

9. Удостоверение за попълване на кадастрален план

50.00лв.

10. Проверка за установяване на съответствието на строежа

с издадените стр. Книжа50.00лв.

11. било Заверка на заповедна книга. става Регистрация на технически паспорти

10.00лв.

12. Предоставяне на геодезически данни по кадастрални и

регулационни планове.100.00лв.

13. Разрешения за прокопаване на тротоари и улични настилки
13.1 за гр.Поморие, гр.Каблешково, с.Ахелой
- за телефонни и ел.кабели (лв./л.м) но не по-малко от 50лв.

3.00лв.

- за водопровод и канализация (лв./л.м) но не по-малко от 50лв.

7.00лв.

13.2 за останалите населени места
- за телефонни и ел.кабели (лв./л.м) но не по-малко от 50лв..

1.50лв

- за водопровод и канализация (лв./л.м) но не по-малко от 50лв..

3.50лв

- протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени площи

50.00лв.

13.3 депозит за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени площи
- за телефонни и ел.кабели (лв./кв.м)

50.00лв.

- за водопроводи и за канализация (лв./кв.м)

100.00лв

Този депозит се връща след възстановяване на прокопанаият тротоар, улична настилка или зелена площ и издаване на протокола за възстановяване
14. Проверка на строителни линии и нива по жалби от съседни имоти

50.00лв.

15. Такса за преминаване на извънгабаритни товари

200.00лв.

16. Съгласуване на проекти за организация на движението
- за постоянни

50.00лв.

- за временни

20.00лв

17. Такси за преминаване на линнейни инфраструктурни обекти
17.1 за гр.Поморие, гр.Каблешково, с.Ахелой
- за телефонни и ел.кабели / лв/л.м/ но не по-малко от 50 лв.

отменя се

- за водопровод и канализация / лв/л.м/ но не по-малко от 50 лв

отменя се

17.2 за останалите населени места
- за телефонни и ел.кабели / лв/л.м/ но не по-малко от 50 лв

отменя се

- за водопровод и канализация / лв/л.м/ но не по-малко от 50 лв.

отменя се

18. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали и други материали и вещи, свързани с бита се събира такса на кв.м/за месец
- за град

4.00лв.

- за село

2.00лв.

Е Образование, култура, религиозни дейности
Общински детски комплекс
- Клуб “Компютър”

10.00лв.

- Школа изобразително изкуство

2.00лв

- Школа народни танци

5.00лв.

- Школа английски език

5.00лв

- Школа английски език ОУ”Хр.Ботев”

3.00лв.

- Вокално студио

безплатно

- Такса за ползване на залата за изложби на ОДК на ден

50.00лв.

Деца, посещаващи повече от 1 форма заплащат такса както следва:

- първа форма 100 %

- втора форма 50 %, с изключение на таксата на Клуб „Компютър”

- трета форма – безплатно, с изключение на таксата на Клуб „Компютър”


Деца, чиито брат или сестра посещават някоя от формите в комплекса се заплаща такса за едното дете, с изключение на таксата на Клуб „Компютър”
Освобождаването от такси да става след предложение за одобрение от Педагогическия съвет в ОДК.
Общински музей
Цена на входен билет за: Общински музей и галерия; Куполна гробница
1. За българи
- възрастни

1.00лв.

- деца, учащи и пенсионери

0,50лв.

2. За чужденци
- възрастни

2.00лв

- деца до 12 години

1.00лв.

2.1. За групови посещения
- възрастни

1.50лв.

- деца до 12 години

0,50лв.

2.2. Пакетен билет за музейните обекти: отдел "Археология", отдел "Художествен" и обект "Антична куполна гробница"
- възрастни

2.00лв

- деца

1.00лв.

- беседа

3.00лв.

2.3. При сключване на договор с туроператори по споразумение.
Ж Туристическа дейност
Такса за ползване на почивна база Поморие /на нощувка/

4.00лв.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница