За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково материални запаси. Те са една от най-важните и съществени части от придобитите и контролирани от предприятието ресурсистраница4/4
Дата16.12.2017
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4

3.5. Счетоводно отчитане на преработката на стоково -

материални запаси

Преработката на стоково-материални запаси /предимно материали/ е стопански процес и трябва да се разглежда в два аспекта: 1. Дадени за преработка материали в друго предприятие ;

 2. Получени за преработка материали от друго предприятие

Отчитане на дадените за преработка стоково-материални запаси в други предприятия

Преработката на материали от специализирано предприятие се налага поради различни причини, каквито могат да бъдат липса на подходяща техника и оборудване,квалифициран персонал и други. В съдържателен аспект тя включва следните стопански операции:

■ изпращане на материалите за преработка и отписването им по отчетна стойност от сметка 302 Материали, съответната аналитична сметка, чрез която се отчитани до момента;
■ извършване на разходи ,свързани с товаро-разтоварни операции и превозване на материалите до предприятието , което извършва преработката;

■ фактуриране на стойността по преработката на материалите;


■ извършване на разходи за транспорт до мястото

на преработката и обратно в предприятието;

■ изплащане на задължения към транспортни предприятия и предприятието изпълнител;

■ получаване и заприходяване на преработените материали като нова позиция в номенклатурата на запасите с нова цена на придобиване.

За отчитане на материалите дадени за преработка се използва сметка 3028 Материали за преработка. Тя има характер на операционно — калкулационна. Дебитира се с отчетната стойност на предадените за преработка материали, разходите за транспорти разходите за стойността на услугата,невъзстановими данъци и други.По този начин в дебитната страна на сметката се образува цена на придобиване на преработените материали.Кредитира се при завършване на процеса на преработката и заприходяване на материалите в склада.В края на отчетния период сметката може да има дебитно салдо, което показва ,че процесът на преработване не е завършил.

Счетоводни записвания


 • За предаване на материалите за преработка, които се отписват по отчетна стойност :

Дебит сметка 3028 Материали за преработка Кредит сметка 302 Материали

Ан.сметка на непреработения материал
 • За извършените разходи по превозване на материалите до
  предприятието -изпълнител:

Дебит сметка 3028 Материали за преработка

Кредит сметка 401 Доставчици или

Кредит сметки от група 50 Парични средства или

Кредит сметка 612 Разходи за спомагателната дейност

ако се използва собствен транспорт


 • За отчитане на услугата по преработването на материалите :

Дебит сметка 3028 Материали за преработка Дебит сметка 4531 Начислен ДДС на покупките

Кредит сметка 401 Доставчици


 • При връщане на материалите отново в предприятието:

Дебит сметка 3028 Материали за преработка

Дебит сметка 4531 Начислен ДДС на покупките

Кредит сметка 401 Доставчици или

Кредит сметки от група 50 Парични средства или

Кредит сметка 612 Разходи за спомагателната дейност

ако се използва собствен транспорт

 • За заприходяване на преработените материали с
  формираната цена на придобиване:


Дебит сметка 302 Материали

Ан.сметка на преработения материал

Кредит сметка 3028 Материали за преработка
За отчитане на преработката на материали може да се използва отделна сметка с трицифрен шифър от група 30 Материали,продукция и стоки. Възможно е и използването на съответна аналитична сметка към сметка 302 Материали.Избора на сметка се решава с възприетия модел за отчитане в предприятието.

Отчитане на получените за преработка стоково-материални запаси от други предприятия

В този случай предприятието получава материали , които трябва да преработи.Те са собственост на предприятието ишлемедател.Получените материали на ишлеме следва да се отразят задбалансово.Пример 10. В "Хан Крум"АД са получени от "Рекорд" АД гр.Габрово материали на стойност 20 000.00лв., предназначени за производството на 1000 чф. дамски ботуши.

Преработката на материалите /производството на дамските ботуши/ е завършена. Издадена е фактура, в която е отразена продажбата на 1 000 чф. по 30.00лв.за чифт.Счетоводни записвания

 • За получените материалите на ишлеме , отразени
  задбалансово :


Дебит сметка 913 Чужди материални активи 20 000.00

Получени по договор

Кредит сметка 999 Други сметки за условни пасиви 20 000.00 • За фактуриране на завършената преработка :

Дебит сметка 411 Клиенти 36 000.00

Кредит сметка 703 Прижоди от продажби на 30 000.00услуги

Кредит сметка 4532 Начислен ДДС на продажбите 6 000 • За отписване на материалите след завършване на преработката и предаването на " Рекорд " АД гр.Габрово:

Дебит сметка 999 Други сметки за условни пасиви 20 000.00

Кредит сметка 913 Чужди материални активи 20 000.00получени по договор

3.6. Счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризацията и оценката на стоково -материални

запаси

За да бъдат вярно и точно изготвени годишните счетоводни отчети на предприятието трябва да се направи инвентаризация на активите и пасивите.Във финансовите отчети стоково-материалните запаси трябва да се посочват количествено и стойностно и то със стойности съответстващи на действителността , а това може да се установи само чрез инвентаризация. Тя е фактическа проверка на активите и пасивите на предприятието към определена дата, като получените данни се съпоставят със счетоводните и се установяват разликите,ако има такива.

Инвентаризацията се извършва при спазване на реда и сроковете, предвидени в глава четвърта на Закона за счетоводството.Според чл.21 2.материалните запаси -най -малко веднъж в годината."13 Инвентаризация

13Цит. ЗАКОН за счеговодстъото.-Д ъ р ж а в е н вестник,бр.98 от 16 ноември 2001 г.,в сила от 01.01.2001г.,последно изм.и доп. с ДВ ,бр. 108 от 2006г.

се извършва и по искане на органите на съдебната власт и на други

органи,когато това е предвидено в закон.”14

В " Хан Крум " АД инвентаризация на стоково-материалните запаси се извършва в края на годината, освен ако не се наложи по други причини /смяна на материално отговорно лице и др./

Чрез инвентаризацията на стоково - материалните запаси документално се обхващат онези процеси, явления и факти, които са протекли или настъпили в предприятието ,оказали са влияние върху тази част от имуществото независимо, а в някой случаи и против действията и волята на органите на управление на предприятието. Такива явления са естествените фири, разпиляване кражби,стихийни бедствия и други.

Инвентаризацията се извършва от назначена от ръководителя на предприятието комисия, която се състои от най-малко три физически лица в присъствието на материално отговорното лице или на представител с нотариално заверено пълномощно.Издава се заповед за инвентаризация, в която се посочват състав на комисия ,ред за провеждане, обхват, времетраене и други. Целта е да се осигури внезапност, за да няма възможност за злоупотреби. След фактическото броене и измерване на наличните стоково-материални запаси се изготвят отделни инвентаризационни описи за всеки обект, за залежалите и негодни запаси, за продадените на намиращи се в предприятието , за запасите ,които са на път, намиращи се в друго предприятие и на отговорно пазене и за материалите дадени за преработка въз основа на съответни индетифициращи ги счетоводни документи.

Резултатите от инвентаризацията се установяват чрез съставяне на сравнителна ведомост. В нея се посочват в натурални и стойностни измерители фактическата наличност и наличността, отразена в счетоводните регистри, както и разликата между тях — липси или излишъци.

14 пак там

Документирането на резултатите от инвентаризация на стоково-материални запаси се извършва чрез:

=> Протокол за компенсации на липси или излишъци ;

=> Протокол за липси ,които са за сметка на предприятието;

=> Протокол за одобряване на естествени загуби /фири / и липси за сметка на предприятието;

=> Решение на ръководството на предприятието за отчитане на установените липси за сметка на материално отговорните лица;

=> Протокол за липсите , отразени като вземане от неизвестни лица /при кражби/ до приключване на следствените действия;

=> Протокол за бракуване на стоково-материалните запаси.Счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризация

Възможно е като резултат от проведената инвентаризация да има пълно съвпадение между установените наличности и счетоводните данни.Това е най-добрия вариант за фирмата.Когато обаче няма такова съвпадение се осчетоводяват липси и излишъци.Резултатите от инвентаризацията могат да бъдат:1)констатирани излишъци на стоково-материални запаси ;

2)установени фири на стоково-материални запаси;

3)липси на стоково-материални запаси, които са за сметка на предприятието;

4) липси на стоковО-материални запаси, които са за сметка на материалноотговорното лице;

5)компенсиране на липси с излишъци.

1)констатирани излишъци на стоково-материални запаси


 • Некомпенсираните излишъци се оценяват и заприходяват по справедлива цена в момента на извършване на инвентаризация:

Счетоводни записвания

Дебит сметки от група 30 Материали, продукция и стоки Кредит сметка 709 Други приходи от дейността

Дебит сметка 709 Други приходи от дейността

Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година2)установени фири на стоково-материални запас

Въпросите за фирите са регламентирани с нормативен акт.15 Към него са приложени таблици, с определени норми на за фири ,които се отнасят за стандартните стоки.

Естествените фири са количествено намаление на теглото и обема на стоково-материалните запаси, което настъпва при съхранение ,продажба, лагеруване, подготовка за продажба разпределение и транспорт в резултат на: изветряване,изпаряване и други и на неизбежни загуби от размерване и разпиляване при правилно и добросъвестно боравене с тях.

Не представляват фири : • отпадъците при почистване на стоките;

 • количествени намаления, дължащи се на разваляне;

 • бракуване;

 • намаления от изкуствено предизвикани процеси и т.н.
  Счетоводни записвания

15 Вж.НАРЕДБА №13А-10403 за пределните размери на естествените фири,брака и липсите на стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им.-Д ъ р ж а в е н вестник,бр.61 от 15 юли 1959г.

 • със сумата на установените естествени фири в рамките на
  установените допустими норми:


Дебит сметка 609 Други разходи

Кредит сметки от група 30 Материали, продукция и стоки

Разходите за естествени фири не участват в преобразуването на финансовия резултат за данъчни цели.Съгласно ЗКПО 16 с тези разходи не се увеличава финансовият резултат (счетоводната печалба /загуба). 3)липси на стоково-материални запаси, които са за сметка на

предприятието

След извършване на компенсациите между липси и излишъци и признаване на нормативно допустимите фири,липсите на стоково-материалните запаси могат да бъдат за сметка на предприятието или за сметка на материалноотговорното лице.

Липсите за сметка на предприятието могат да бъдат в резултат на :

• промяна на физико-химичните свойства на стоково-материалните запаси.Това са липси, които превишават установените с нормативен акт или фирмени стандарти норми.Счетоводни записвания

 • Тези липси се отразяват като текущ разход :

Дебит сметка 609 Други разходи

Кредит сметки от група 30 Материали, продукция и стоки16Вж.ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане.Д ъ р ж а в е н вестник,бр. 105 от 200бг.,...,посл. изм. и доп. ДВ,бр.1О8 19декември 2007г.

 • За ползвания при придобиването на липсващите запаси
  данъчен кредит :


Дебит сметка 609 Други разходи

Кредит сметки от група 4532 Начислен ДДС на продажбите

Съгласно ЗКПО, с разходите от липси на стоково-материални запаси извън установените норми /без начисления ДДС/, се увеличава финансовият резултат за данъчни цели.

• В следствие на стихийни бедствия , унищожени частично или


напълно стоково-материални запаси:

Счетоводни записвания

 • Тези липси се отразяват като извънредни разходи :

Дебит сметка 691 Извънредни разходи

Кредит сметки от група 30 Материали, продукция и стоки


 • За начислените застрахователни обезщетения:

Дебит сметка 4991 Други дебитори

Кредит сметки от група 30 Материали ,продукция и стоки

• В следствие на кражби ,установени и документирани от
органите на МВР:

Счетоводни записвания

Дебит сметка 4991 Други дебитори

Кредит сметки от група 30 Материали, продукция и стоки


 • Когато стане известно ,че запасите не могат да бъдат намерени, те се отписват като извънреден разход:

Дебит сметка 691 Извънредни разходи

Кредит сметка 4991 Други дебитори

• Принудително отнемане на стоково-материални запаси от държавни и общински служители :

Счетоводни записвания

Дебит сметка 691 Извънредни разходи

Кредит сметки от група 30 Материали, продукция и стоки

4) липси на стоково-материални запаси, които са за сметка на материалноотговорното лице;

Липсите за сметка на материално отговорното лице се оценяват по по-високата от справедливата / продажната / и отчетната цена .По тази оценка се надчитат лицата ,които имат вина за причинените щети:


Счетоводни записвания

Дебит сметка 442 Вземания по липси и надчети

Кредит сметки от група 30 Материали ,продукция и стоки Кредит сметка 443 Ценови разлики по липси и надчети

Кредит сметки от група 4532 Начислен ДДС на продажбитеПример 11. При инвентаризация на в склад №05 "Склад готова продукция" е установена липса на Детски боти 2чф. * 15.50лв. = 31.00 лв. Комисията доказва, че материално отговорното лице има вина за липсата. Съставен е акт за начет.Материално отговорното лице е начетено по пазарна цена 25.00лв. Материално отговорното лице внася дължимата сума в брой.

Счетоводни записвания

 • За начисляване на вземането:

Дебит сметка 442 Вземания по липси и надчети 97.20

Кредит сметки от група 303 Продукция 31.00

под.сметка 3031 Продукция на склад

ном.№ 11 детски боти 2чф. *15.50лв = 31.00 лв

Кредит сметка 443 Ценови разлики по липси и надчет 50.00 Кредит сметка 4532 Начислен ДДС на продажбите 16.20 • За уреждане на вземането:

Дебит сметка 501 Каса в лева 97.20

Кредит сметка 442 Вземания по липси и надчети 97.20

Дебит сметка 443 Ценови разлики по липси и надчет 50.00

Кредит сметка 709 Други приходи от дейността 50.00

Дебит сметка 709 Други приходи от дейността 50.00

Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година 50.005)компенсиране на липси с излишъци

Компенсирането може да стане при взаимозаменяеми стоково-материални запаси и наличие на парично следствена връзка. Компенсацията се извършва в натурални и стойностни измерители. Когато липсата е по-голяма от излишъка , компенсацията се прави само до сумата на излишъка. Разликата се урежда в зависимост от това дали материално отговорното лице има вина или не. Основание за извършване на компенсация е съставен преди това Протокол за компенсация на липси и излишъци.Счетоводни записвания

Дебит сметки от група 30 Материали ,продукция и стокиСъответна аналитична сметка

Кредит сметки от група 30 Материали ,продукция и стокиСъответна аналитична сметка

Счетоводно отчитане на оценката на стоково-материалните запаси

Правилата за обезценката на стоково-материалните запаси са регламентирани в СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси ,17 Те се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализуема стойност,като разликата се отчита като други текущи разходи за дейността.17 Вж.СС 2 Отчитане на стоково-материални запаси,в сила от 01.01.2005г.,обн.Д ъ р ж а в е н вестник ,бр.ЗО от 07.април2005г.изм.,ДВ бр.86от 26 октомври 2007г.

пл

Ако балансовата стойност на запаса е по-висока от нетната реализуема стойност, то тя следва да се обезцени. Обезценените запаси се представят в счетоводния баланс по нетната реализуема цена.Счетоводни записвания

 • За обезценката на стоково-материални запаси :

Дебит сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи

Кредит сметки от група 30 Материал ,продукция и стоки

Ако при следващата оценка обезценените стоково-материални запаси са в наличност и тяхната реализуема стойност е по-висока от балансовата, се извършва възстановяване на обезценката до размера на първоначалната им оценка:

Дебит сметки от група 30 Материали ,продукция и стоки Кредит сметка 709 Други приходи от дейността
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемите свързани със счетоводното отчитане и оценката на стоково — материални запаси в конкретното предприятие зависят от предмета на дейност, от обема на производството, от разнообразието и движението на материалните запаси, от обема и организацията на отчетната работа.

Информацията за стоково-материалните запаси е много важна както при вземане на важни решения, така и за усъвършенстване на производствената структура.Пазарът непрекъснато се променя и развива затова предприятията трябва бързо да се адаптират към тези промени.За да задоволи потребностите на потребителите, всяко предприятие трябва стриктно да следи тенденциите и да е винаги готово за промяна, а това е необходима организирана система за снабдяване,съхранение и употреба на стоково-материални запаси.

За успешното функциониране на всяка стопанска единица важна роля играят стоково- материалните запаси. Те са едни от най-съществените компоненти на актива на предприятието, необходим ресурс за осъществяване на дейността му.Структурата, обема и състава им са основни показатели оказващи значително влияние при протичането на производствения процес. Те трябва да се разглеждат детайлно и задълбочено.

Целта на настоящия магистърски проект е да се разкрие същността на понятието стоково-материални запаси, да се разгледат техните особености, счетоводното отчитане на доставката, потреблението инвентаризацията, оценката, бракуването и документирането им .

"Хан Крум " АД гр.Крумовград се старае да отговаря на стандартите за качество, да задоволява нуяедите на потребителите, да търси нови пазари, да работи ефективно и екологично чисто.

В условията на нарастващата конкуренция и динамично променяща се пазарна среда ръководството трябва да полага големи усилия за да продължи предприятието да върви напред и да се развива.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


 1. Аверкович,Ек. Счетоводна политика на нефинансовите
  предприятия., Свищов, АИ Ценов,2004

 2. АЛБУМ на първичните счетоводни документи. София,
  ФорКом, 1998

 3. Божков, В., Р.Симеонова и Цв.Цветков. Финансово счетоводство.,
  АИ Ценов, Свищов,2004

 4. Дамянав, Д., Финансово счетоводство., АИ Ценов, Свищов, 2005

 5. Дурин, Ст. и Дурина Д., Счетоводство на предприятието, "ФорКом", 2004

 6. Душанов, Ив. и М.Димитров. Курс по счетоводство на
  предприятието. "Ромина " София 2003

 7. ЗАКОН за счетоводството.-ДВ,бр.98 от 16 ноември 2001г.,в сила от
  01.01.2001г.,последно изм.и доп. с ДВ ,бр.1О8 от 2006г.

 8. ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане. ДВ вестник,бр.105
  от2006г.,...,посл. изм. и доп. ДВ,бр.1О8 от 19декември 2007г.

 9. Мерезчиев, В. Отчитане на външнотърговски сделки, АИ Ценов, Свищов, 2000

10.МСС 2 Стоково-материални запаси, "Форком" , София ,2001

11.НАРЕДБА №13А-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им.-Д ъ р ж а в е н вестник,бр.61 от 15 юли 1959

12.Петров,Л.Основи на счетоводството,ИК "Мартилен ",София, 2002 13.Примерен национален сметкоплан , АИ "Ценов",Свищов ,2007 14.СС 2 Отчитане на стоково-материални запаси , ДВ бр.30 от 07.04.2005г. ,изм.,ДВ бр.86от 26 октомври 2007г.
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД.................................................................................................................1

Глава първа

Същност и класификация на стоково — материалните запаси 4

1.1 .Икономическа природа на стоково -материалните запаси 4

1.2.Принципи на класифициране на стоково - материалните запаси

Класификация на стоково - материалните запаси 7

Глава втора

Оценка на стоково — материалните запаси 10

2.1 .Същност , значение и проблеми на оценката 10

2.2.текуща оценка на стоково - материалните запаси 11

2.2.1.Оценка на стоково - материалните запаси при

придобиването им 11

2.2.2.Подходи и методи за оценка на стоково — материалните

запаси при потреблението им 18

2.3. Периодична оценка на стоково - материалните запаси 26

Глава трета

Отчитане на стоково — материалните запаси 27

3.1 .Документално оформяне на движението на стоково — материалните

запаси 27

3.2.Организация на синтетичното и аналитично отчитане на

стоково- материалните запаси 36

3.3.Счетоводно отчитане на придобиването на стоково — материалните

запаси 40

3.4. Счетоводно отчитане на намалението на стоково — материалните

запаси 54

3.5. Счетоводно отчитане на преработката на стоково - материалните

запаси 62

3.6. Счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризация и

на оценката на стоково - материалните запаси 66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....76

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 78ПРИЛОЖЕНИЯ1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница