За Индустриален холдинг България ад за периода 01. 01. 2007 – 31. 12. 2007страница1/4
Дата29.01.2017
Размер0.54 Mb.
  1   2   3   4

ИНФОРМАЦИЯ ПО чл. 82б от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

за Индустриален холдинг България АД

за периода 01.01.2007 – 31.12.2007
За периода 01.01.2007 – 31.12.2007, Индустриален холдинг България АД е публикувал и предоставял на обществеността информация различна от тази, която е предоставяна на Българска фондова борса – София и Комисия за финансов надзор под формата на новини на собствената си интернет страница, няколко прес съобщения и интервюта на мениджмънта.
Копие от всички новини, прес съобщения и интервюта публикувани от Индустриален холдинг България АД на интернет страницата за 2007 г.:
28/12/2007

СГС вписа увеличението на капитала на ИХБ и други промени
С решение N 22 от 27.12.2007 г. СГС вписа следните промени в обстоятелствата на „Индустриален холдинг България" АД: 1. Увеличение на капитала: вписва увеличение на капитала на дружеството от 26 254 040 на 43 756 118 /четиридесет и три милиона седемстотин петдесет и шест хиляди сто и осемнадесет/ лева. 2. Преизбиране за още един мандат на члена на Надзорния съвет Константин Кузмов Зографов; 3. Преизбиране за още един мандат на всички членове на Управителния съвет - Божидар Василев Данев, Данета Ангелова Желева, Ангел Стоянов Кацаров, Борислав Емилов Гаврилов и Бойко Николов Ноев; 4. Преизбиране на изпълнителните директори Данета Ангелова Желева и Ангел Стоянов Кацаров.

28/12/2007

Шипинг компания е новото дружество в групата на ИХБ
„Приват инженеринг" АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България" АД инвестира в акции на ново дружество „ИХБ Шипинг Ко" ЕАД с капитал 200 000 лева, разпределени в 200 000 броя акции с номинал 1 лев. Новото дружество е с предмет на дейност търговско мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други. Новото дружество е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд от 5.12.2007 г. и 20.12.2007 г. Изпълнителен директор на „ИХБ Шипинг Ко" ЕАД е Стефко Сивков.

28/11/2007
ИХБ публикува своя консолидиран отчет за 3то тримесечие 2007
На 28 ноември 2007 г. ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 3то тримесечие 2007 г. на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

28/11/2007

Техническа грешка в размера на новите акции от капитала на КРЗ Порт Бургас
В наше уведомление изпратено на 23.11.2007 г. е допусната техническа грешка в размера на новите акции от капитала на „Кораборемонтен завод Порт Бургас" АД: капиталът на „Кораборемонтен завод Порт Бургас" АД е увеличен от 135 440 лева на 635 440 лева. Всички нови 500 000 броя акции от увеличението с номинална стойност 1 лев са записани от „Индустриален холдинг България" АД. След увеличението на капитала, „Индустриален холдинг България" АД притежава 98.24% от капитала на дъщерното си дружество „Кораборемонтен завод Порт Бургас" АД.

23/11/2007

Бургаски Окръжен Съд вписа увеличение на капитала на КРЗ Порт Бургас
С решение N 4 от 2007 г. Бургаски Окръжен Съд вписа увеличение на капитала на „Кораборемонтен завод Порт Бургас" АД от 135 440 лева на 500 000 лева. Всички 364 560 броя акции от увеличението с номинална стойност 1 лев са записани от „Индустриален холдинг България" АД. След увеличението на капитала, „Индустриален холдинг България" АД притежава 97.76% от капитала на дъщерното си дружество „Кораборемонтен завод Порт Бургас" АД.

19/11/2007

6 340 138 неупражнени права на ИХБ ще се продадат на служебен аукцион на 20 ноември 2007 г.
19 913 902 права бяха упражнени в първия етап на публичното предлагане на ИХБ
На 20 ноември 2007 г. ще се проведе открит аукцион за 6 340 138 права за записване на 4 226 758 нови акции от увеличението на капитала на ИХБ. Правата на всички акционери, които не са записали нови акции, или не са продали правата си в периода от 29.11 до 13.11 2007 г., ще бъдат продадени на аукционa по време на търговската сесия на БФБ - София на 20.11.2007 г. Борсовият код на правата е R2IHLBL. Всеки, който иска да закупи права на аукциона трябва да наеме инвестиционен посредник за това.

Съотношението права акции е 3 към 2 - всеки три права дават възможност за записване на две нови акции. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 2/3.

В рамките на срока за търговия и упражняване на правата 29.10 - 13.11.2007 г. бяха изтъргувани 205 716 права за записване на нови акции на обща стойност 1 460 159.18 лева. За този период бяха упражнени 19 913 902 права за записване на 13 275 934 броя нови акции с емисионна стойност 2.40 лева.

Към настоящия момент акционерната структура на ИХБ е над 55 000 физически лица, притежаващи около 25 % от капитала и над 100 юридически лица притежаващи 75% от капитала. Акционери с над 5 % са Венсайд Ентърпрайсиз Лимитед с 31.36%, Буллс АД с 12.10% и ДЗХ АД с 6.03%. Всички те са записали нови акции. Акционери на ИХБ са и почти всички български пенсионни фондове, както и много инвестиционни фондове. Сред чуждите акционери, които притежават над 42 % са UBS, Raiffeisen Zentralbank, Bank of New York, Bank Austria Creditanstalt, NBG, Hansapank Clients, ABN Amro Bank, Mei-Roemenie, EFG Eurobank, Danske fund и/или техни клиенти.В рамките на публичното предлагане капиталът на ИХБ ще бъде увеличен от 26 254 040 лева на до 43 756 733 лева, чрез издаване на до 17 502 693 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2,40 лева. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 млн. акции. Увеличаването на капитала на Индустриален холдинг България ще бъде реализирано с цел да се финансират инвестиционни проекти на дъщерни дружества, като средствата ще се насочат основно в морски транспорт и пристанищна дейност.
12/11/2007

13 ноември 2007 година е последният ден за записване на акции преди аукциона
"Индустриален холдинг България" АД обръща внимание, че последният ден на записването на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството от притежателите на права, включително от лицата, закупили права на БФБ е 13 ноември 2007 г. Правата на всички акционери, които не са записали нови акции или не са продали правата си в периода на търговията от 29 октомври до 13 ноември 2007 г. ще бъдат продадени на служебeн аукцион на БФБ-София на 20 ноември 2007

01/11/2007

"Булярд Корабостроителна индустрия" предаде втория кораб от поръчката на БМФ
На 31.10.2007 г. „Булярд Корабостроителна индустрия" АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България" АД предаде втория кораб от поръчката на „Параходство Български морски флот"  със  строителен  номер  457.  Корабът с име „Пирин" е 21 000 тонен за насипни товари. Официалната церемония по кръщаването на кораба ще бъде на 7.11.2007

30/10/2007

ИХБ публикува своя неконсолидиран отчет за 3то тримесечие 2007
На 30 октомври 2007 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 3то тримесечие 2007 г. на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.


Междинен доклад за дейността 3Q2007(doc, 176KB)
Финансов отчет 3Q2007(doc, 630KB)
Форми на КФН 3Q2007(xls, 530KB)

26/10/2007

ИХБ подписа декларация, че приема Националния кодекс за корпоративно управление
Днес, 26.10.2007г. ИХБ подписа декларация, че приема Националния кодекс за корпоративно управление и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му.
Документът беше публикуван от БФБ.

19/10/2007

Стартира публичното предлагане на ИХБ
Днес, 19.10.2007 г. се публикува съобщение за публичното предлагане на акции на ИХБ в Държавен вестник бр. 84/19.10.2007 год. и в. Дневник бр. 204/19.10.2007 год.
С това стартира публичното предлагане на акциите от увеличението на кпитала на ИХБ.


Съобщение за публично предлагане на акции на ИХБ(doc, 74KB)

02/10/2007

Булярд КИ с договор за два кораба за Diler S&T
Булярд корабостроителна индустрия АД е сключило договори за строителство на два кораба с Diler Shipping and Trading Inc. Турция.
Корабите са с товаровместимост 55 500 dwt, цена за всеки един 41,1  млн. щатски долари и доставка м. декември 2009 година за първия и м. септември 2010 година за втория.

Булярд корабостроителна индустрия АД е дъщерно дружество на Булярд АД, в което Индустриален холдинг България АД притежава 61.50% от капитала


13/09/2007

ИХБ оглави класациите по информираност на инвеститорите
Индустриален холдинг България отбеляза най-добри резултати в две изследвания на PFS Program и Института за икономическа политика по онлайн информация. Изследванията са съсредоточени върху интернет страниците на 40-те водещи компании по пазарна капитализация към 1 март 2007 г.

Първото изследване има за цел да определи степента, в която водещите компании в България разкриват на обществеността и настоящите и потенциални инвеститори информацията, необходима им за вземането на инвестиционни решения. ИХБ заема заветното първо място. Освен това, ИХБ е най-добрата компания при предоставяне на информация за корпоративна социална отговорност в категориите: корпоративно управление, екологична и социална политика, както гласят резултатите от второто изследване, проведено от PFS Program и Института за икономическа политика.

Цялото изследване може да бъде намерено на интернет адрес: http://www.pfsprogram.org/.
29/08/2007

ИХБ ще увеличава капитала си
РЕШЕНИЕ
За увеличение на капитала на на Индустриален холдинг България АД чрез нова емисия акции. На заседание проведено на 29.08.2007г., Общото събрание на акционерите прие решение да увеличи капитала на Дружеството чрез нова емисия акции, а именно:

I. Общото събрание увеличава капитала на Дружеството от 26 254 040 лева на до 43 756 733 лева, чрез издаване на до 17 502 693 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 лева.


Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл.192, ал. 1, предл. първо, чл.194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от ЗППЦК.
На основание чл.112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.
Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всеки 3 /три/ права дават възможност за записване на 2 /две/ нови акции по емисионна стойност 2.40 лева всяка.
Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 2/3.
Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 000 000 акции с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност от 2.40 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

II. Общото събрание определя инвестиционен посредник "Първа финансова брокерска къща" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Енос" 2, който да обслужва увеличаването на капитала на "Индустриален холдинг България" АД.

III. Общото събрание овластява Управителния съвет на Дружеството да взема решения относно конкретизиране на условията и процедурата по увеличаването на капитала; да изготви проспекта за публично предлагане на акции; да сключи договора с определения инвестиционен посредник и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала

29/08/2007

Проведе се Извънредното ОСА на ИХБ
На 29.08.2007 г. бе проведено извънредно ОСА на ИХБ. ОСА взе решения за увеличение на капитала чрез нова емисия акции в размер на до 17 502 693 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 лева.

Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл.192, ал. 1, предл. първо, чл.194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от ЗППЦК.

ОСА взе решение да се промени Устава на Дружеството в съответствие с резултатите от увеличението на капитала.

ОСА избра за още един мандат г-н Константин Зографов - досегашен зам. председател на Надзорния съвет на ИХБ.Решения на ИОСА от 29.08.2007(doc, 55KB)


28/08/2007

ИХБ поръчва нов кораб в Булярд КИ
Дъщерното на „Индустриален холдинг България" АД чрез „Приват инженеринг" АД дружество Karvuna Ltd., Маршалски острови се споразумя за строителство на един многоцелеви 21 000 тонен кораб в „Булярд корабостроителна индустрия" АД.
Корабът е с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари. Корабът е със срок на доставка м. Декември 2009.

24/08/2007

КРЗ Порт Бургас прекрати дейност кораборемонт и продължава само с пристанищна дейност
„КРЗ Порт Бургас" АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България" АД финализира сделка за продажба на своя плаващ док на стойност 1 150 000 /един милион сто и петдесет хиляди/ евро. С това „КРЗ Порт Бургас" АД прекратява дейността си кораборемонт. Основната дейност на дружеството от август 2007 занапред ще бъде пристанищна дейност.
Кораборемонтната дейност в групата на „Индустриален холдинг България" АД се пренасочва в „Булярд корабостроителна индустрия" АД.

23/08/2007

ИХБ инвестира в ново дружество за корабен дизайн
„Индустриален холдинг България" АД в партньорство с Вик-Сандвик, Норвегия инвестира в акции на ново дружество „ВИК-Сандвик-ИХБ ДИЗАЙН" АД с предмет на дейност корабен дизайн. Капиталът на новото дружество е 250 000 лева, разпределени в 250 000 броя акции с номинал 1 лев. Всеки от акционерите участва с по 50% от акциите с право на глас.
Новото дружество е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд от 22.08.2007 г.
В „ВИК-Сандвик-ИХБ ДИЗАЙН" АД ще работят над 30 високо квалифицирани корабни проектанти.

16/08/2007

„Булярд корабостроителна индустрия” АД сключи договори за строителство на три кораба
На 16.08.2007 г. „Булярд корабостроителна индустрия" АД сключи на договори за строителство на три кораба с „Параходство Български морски флот" ЕАД.

Корабите са два с товаровместимост 55 500 dwt, цена за всеки един 32,6  млн. евро  и доставка 2011 година и един с товаровместимост 21 200 dwt, цена 23  млн. евро и доставка   2009 година.

„Булярд корабостроителна индустрия" АД е дъщерно дружество на „Булярд" АД,  в което „Индустриален холдинг България" АД притежава 61.50% от капитала.
24/07/2007

ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 2ро тримесечие 2007
На 24 юли 2007 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 2ро тримесечие 2007 г. на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.


Форми на КФН 2Q2007(xls, 507KB)

Междинен доклад за дейността 2Q2007(doc, 86KB)

Финансов отчет 2Q20007(doc, 651KB)

10/07/2007

ИХБ свиква извънредно общо събрание
Управителния съвет на ИХБ свиква извънредно общо събрание наакционерите на 29.08.2007 г. в гр. София, ул. Алабин 16-20, Българскастопанска камара, заседателна зала на 1 етаж, от 10.30 ч. при следния:

Дневния ред  и проекти за решение:


1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството  по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК;
Проектза решение: ОС приема решение за увеличаване на капитала на дружествотосъгласно материалите по дневния ред на събранието;

2. Промени в Устава на дружеството;


Проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава на дружеството съгласно материалите по дневния ред на събранието;
3. Промени в Надзорния съвет на дружеството;

Проект за решение: ОС извършва промени в Надзорния съвет на дружеството съгласно материалите по дневния ред на събранието.Покана и материали

09/07/2007

Пет сватби на борда на Елегант Лейди
На 07 юли 2007 на борда на пасажера Елегант Лейди, плаващ под българскифлаг по река Дунав, на път от Братсилава за Виена, точно в 17:00 часа,в качеството си на длъжностно лице, капитан Николай Влаеско бракосъчетапет двойки, които избраха да кажат “да” по  най-романтичниятначин и размениха брачни халки пред свидетелите и останалите българскии немски гости на борда.  Заедно с удостверенията за граждански брак,капитан Влаеско връчи на младоженците грамоти и маритимни сувенири,подаръци от организатора на пътуването Дунав Турс. В края на ритуалапетте младоженки разрязоха заедно специалната триетажна сватбена торта,приготвена от майстор-сладкаря на борда и почерпиха всички гости заздраве с чаша шампанско.

06/07/2007

ИХБ бе представен на конференция Инвестирай в Турция, Инвестирай в региона организиран от ВИФ
Г-н Константин Зографов заместник председател на Надзорния съвет на ИХБи г-н Валентин Филипов Изпълнителен директор на Елпром ЗЕМ участваха вКонференцията на Виенски Икономически Форум на тема Инвестирай вТурция. Инвестирай в региона, която се проведе на 24-26 юни 2007 г. вИстанбул, Турция. Главен секретар на ВИФ, който организира подобниконференции в страните от Югоизточна Европа е г-жа Елена Кирчева –председател на НС на ИХБ.
Г-н Зографов направи презентация на темаИндустриалното и технологично сътрудничество - част от регионалнатаенергийна сигурност, с която представи възможностите на дружествата отгрупата на ИХБ за участие в международните енергийни проекти.  Впрезентацията бяха представени хидроенергийни проекти в България истрани от региона, изпълнени от Елпром ЗЕМ, които допринасят заразвитие на международното сътрудничество и енергийната сигурност.Решенията предложени от Елпром ЗЕМ допринасят и за повишаване наенергийната ефективност и опазване на околната среда, в това число имерките срещу глобалното затопляне – Протокола Киото.

18/06/2007

Булярд КИ предаде кораб Стара планина на ПБМФ
Днес 18.06.2007 г. Булярд Корабостроителна индустрия АД, дъщернодружество на Индустриален холдинг България АД извърши официалнотопредаването на първия кораб от поръчката на Параходство Българскиморски флот  със  строителен  номер  516.  Корабът с име Стара Планинае 43 000 тонен за насипни товари.

04/06/2007

ОСА взе решение за конвертиране на конвертируемите облигации
РЕШЕНИЕ
За увеличение на капитала на на Индустриален холдинг България АД
чрез конвертиране на конвертируемите облигации

Назаседание проведено на 1.06.2007г., Общото събрание на акционерите приерешение на основание чл.195 от Търговски закон да увеличи капитала наДружеството чрез превръщане на конвертируеми облигации ISIN code BG2100010045 в акции, а именно:

1. Капиталът на Дружеството дабъде увеличен с до 5 250 805 лв. чрез издаване на до 5 250 805обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението накапитала се извършва чрез конвертиране на до 5 250 805 поименни,безналични конвертируеми облигации в обикновени, поименни, безналичниакции с право на глас. Конвертирането на облигациите се извършва всъотношение 1 /една/ облигация за 1 /една/ акция на деня на падежа наоблигационния заем – 02.07.2007 година;

2. На основание чл.217от Търговски закон възлага на Управителния съвет на Дружеството даопредели срока за превръщането на облигациите в акции;

3. Акции от увеличението на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството към 22.06.2007 година.
Записванетона акции срещу конвертиране на облигации става чрез изрично писменозаявление, което се подава на адреса на управление на инвестиционнияпосредник - ТБ Алианц България АД, град София, бул. Княгиня Мария Луиза№79. В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник,последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно снотариална заверка на подписа на упълномощителя.

4. На основаниечл.218 от Търговския закон възлага на Управителния съвет на Дружествотослед приключване на процедурата по записване на акции срещу облигациида заяви за вписване в СГС точния размер на увеличението на капитала ида посочи поименно облигационерите, чиито облигации са конвертирани вакции.


На заседание проведено на 1.06.2007г., Управителния съвет наИндустриален холдинг България АД, във връзка с решение на Общотосъбрание на акционерите на Дружеството, проведено на 01.06.2007 година,определя срок от 25.06.2007 година до 28.06.2007 година включително, вкойто облигационерите на Дружеството, притежаващи безналичниконвертируеми облигации към 22.06.2007 година ще запишат акции отувеличението на капитала на Дружеството срещу конвертиране напритежаваните от тях облигации.
Записването на акции срещуконвертиране на облигации става чрез изрично писмено заявление, коетосе подава до 13.00 часа на 28.06.2007 година в ТБ Алианц България АД наадрес град София, бул. Мария Луиза №79. В случаите, в които заявлениетосе подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изричнописмено пълномощно с нотриална заверка на подписа на упълномощителя.
02/06/2007

ОСА на ИХБ взе решение за разпределение на печалбата
На свое заседание, проведено на 1 юни 2007 г. в София, ОСА приемарешение печалбата на ИХБ за 2006 година, в размер на в размер на 1 857735 лв. да бъде разпределена, както следва: 

  • 10%, а именно сума в размер на 185 773 лв. да бъде отнесена към фонд “Резервен” на Дружеството;

  • 90%, а именно сума в размер на 1 671 962 лв. да остане като неразпределена печалба на Дружеството;

01/06/2007

ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2006
На 31.05.2007 г. ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2006 г. на БФБ-София и КФН.

Консолидиран годишен отчет 2006

31/05/2007

ИХБ предостави консолидиран отчет за 1во тримесечие 2007
На 30 май 2007 г. ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 1вотримесечие 2007 г. на Комисия за финансов надзор и Българска фондоваборса - София.

Консолидиран отчет за 1во тримесечие 2007
11/05/2007
ИХБ приема годишен консолидиран финансов отчет за 2006
На заседание на Управителния и Надзорния съвет на „Индустриален холдинг България" АД от 11.05.2007 г. бе приет годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2006 г., одитиран от регистрирания одитор „KPMG България". Консолидираните приходи на групата за 2006 г. възлизат на 135 088 000 лева спрямо 92 130 000 лева през предходната 2005 г.

Консолидираната нетна печалба след данъчно облагане на групата „Индустриален холдинг България" АД към 31.12.2006 г. е 11 036 000 лева спрямо 31 549 000 лева. В това число консолидираната нетна печалба за групата без малцинственото участие за 2006 г. е 9 647 000  лева, спрямо 29 898 000 лева през предходната 2005 г.


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница