За инвестиционно предложение „ Закупуване и въвеждане в експлоатация на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий”Дата09.01.2018
Размер255.59 Kb.
„ОРУДИЦА 2000“ ООД – гр.Елхово

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КЪМ ЧЛ. 6 НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА”


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Закупуване и въвеждане в експлоатация на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий”

И Н Ф ОР М А Ц И Я
За преценяване на необходимостта от ОВОС
за инвестиционно предложение:

Закупуване и въвеждане в експлоатация на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий”I. Информация за контакт с възложителя
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице
«ОРУДИЦА 2000» ООД

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице/
Седалище: област Ямбол, община Елхово, гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски”№169

ЕИК 128053593

УПРАВИТЕЛ: Здравко Апостолов Станев

2. Пълен пощенски адрес:
област Ямбол, община Елхово, гр.Елхово ПК8700, ул.”Ал.Стамболийски”№169

3. Телефон, факс, e-mail
0478/ 88 132, e-mail:orudica@mail.bg
4. Лице за контакти от страна на възложителя

Здравко Апостолов СтаневII. Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда Закупуване и въвеждане в експлоатация на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий .

Инвестиционното намерение ще се реализира в рамките на съществуваща площадка намираща се в гр.Елхово, ул.Ал.Стамболийски”№169, поземлен имот с идентификатор 27382.500.32 по кадастралната карта на гр.Елхово в УПИ ІІ – цех за металолеене, кв.6 по ЗРП на гр.Елхово, собственост на „Орудица 2000”ООД. Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности. ПИ с идентификатор 27382.500.32 по кадастралната карта на гр.Елхово в УПИ ІІ – цех за металолеене, кв.6 по ЗРП е с обща площ от 7118 кв.м. Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий ще заеме площ от 2 кв.м от площта на съществуваща сграда.

Капацитетът на тигела на пеща е 120 кг.алуминиеви сплави на 1 час, а производителността – 62 кг. алуминиеви сплави на 1 час. Инсталацията се захранва с ел.енергия,като ще се използва съществуващият трафопост собственост на «Орудица 2000»ООД. Не се предвижда изграждане на вътрешна бетона площадка , поради наличието на такава. Няма да има ново строителство на сгради. В производственият процес не се използва вода и не се формират производствени отпадъчни води.

Вода се ползва за питейно-битови нужди на персонала. За битовите отпадъчни води ще се ползва съществуващата канализация.

Транспортният достъп е осигурен по съществуващ път.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Целта на използването на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий е необходимостта от изработването на моделно-касова екипировка за работата на Технологична линия за машинно формоване на отливки от черни метали. Леярската екипировка се изработва от алуминий, като е необходимо да се изработи такава както за основните изделия от номеклатурата ни като производител,така и при необходимост от въвеждане на нови изделия. В тази посока , ако възлагаме изработката на моделите на външен изпълнител е невъзможно своевременно и бързо изработване. Отделно от това, изработването на екипировката от външен изпълнител е много по финансово неизгодно, от това да се изработва със собствени средства. Анализа на всички тези показатели доведе до решението за закупуване на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий. С това ще се постигне оптимизиране на производството и подобряване качеството на продукцията.

Алуминият, който ще се използва като суровина за леенето ще бъде на блок, няма да се използва отпадъчен алуминий . След първоначалното осигуряване на моделно-касовата екипировка, последващият режимът на работа на съоръжението няма да бъде ежедневен, а съобразно необходимостта от изработване на нови модели .
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
Предвиденото с инвестиционното предложение Закупуване и въвеждане в експлоатация на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий се отнася за съществуваща производствена площадка в Поземлен имот с идентификатор 27382.500.32 по кадастралната карта на гр.Елхово в УПИ ІІ – цех за металолеене, кв.6 по ЗРП на гр.Елхово

Не се налага заемането на нови територии за реализиране на горепосоченото инвестиционно намерение. Територията на инвестиционното предложение е урбанизираната територия. Предназначението на имота – За черна и цветна металургия - отговаря на характера на инвестиционното предложене.

Реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.


4. Подробна информация за разгледаните алтернативи
Алтернативи по използвана технология

Предложената технология за отливане на детайли отговаря на най-добрите практики в съответния бранш. При избора на технология са разгледани предлаганите на пазара различни технологии и е избрана тази, която изисква минимум капиталовложения, минимум разход на природни ресурси и енергия.


Алтернативи по местоположение

По отношение на местоположението не са разгледани алтернативни решения, поради следните особености: Предвижданата реализация на инвестиционната инициатива в рамките на съществуващата производствена площадка в Поземлен имот с идентификатор 27382.500.32 по кадастралната карта на гр.Елхово в УПИ ІІ – цех за металолеене, кв.6 по ЗРП на гр.Елхово се определя като най-удачна поради това, че не се налага промяна на предназначението на имота. Според скицата на поземленият имот , начина на трайно ползване е за черна и цветна металургия .В изграденият цех за Металолеене, където се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е изграден подкранов път, който е необходим за форменето и леенето на моделите. Изградена е също бетонова площадка необходима за монтирането на пеща.По този начин не се предвижда ново строителство и реконструкция на съществуващият производствен цех. За това производство ще се използва и съществуващо ел.захранване от собствен трафопост.Така ще са необходими по-малко финансови средства като капиталовложение за постигане на реализация на предложението. Всички изброени особености определят като единствена алтернатива горепосоченото местоположение.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в границите на съществуваща производствената площадка. Производствената площадка се намира в Област Елхово, Община Елхово, гр.Елхово,ул.”Ал.Стамболийски”№ 169 - Поземлен имот с идентификатор 27382.500.32 по кадастралната карта на гр.Елхово в УПИ ІІ – цех за металолеене, кв.6 по ЗРП на гр.Елхово. Инсталацията ще се обособи в цех за Металолеене с площ 770 кв.м., като ще заеме 2 кв.м Имотът е с обща площ от 7118 кв.м. Имотът се ползва съобразно начина на трайно ползване:За черна и цветна металургия. Няма да е необходима промяна на предназначението на земята.

За временни дейности по време на строителството няма да бъдат необходими площи, извън тези на инвестиционното предложение.
6. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.

Дейността на фирмата включва производство на чугунени отливки и селскостопански прикачен инвентар. За целите на чугунолеенето е необходима моделна-касова екипировка, която се изработва от алуминий. Целта на инвестиционното намерение, както вече беше споменато е тази моделна екипировка да се изработва от нас чрез използването на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий.


Производствения цикъл на леенето от алуминий включва следното:

Доставка на материал – «Орудица 2000»ООД ще използва за суровина алуминиева сплав на блок. Алуминиевата сплав ще притежава сертификат за качество и ще се доставя от външни фирми на база сключен Договор.


Орудица 2000»ООД няма да използва като суровина отпадъци съдържащи цветни метали.

Топене на алуминиеви сплави в Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий – Топенето ще се извършва в един брой Тигелна електрическа съпротивителна пещ. За нагряване на тигелът се ползва електрическа енергия. Методът на топене е индиректен, без пряк контакт между нагревателите и алуминиевата сплав.

След като се разтопи сплавта се дегазира, за да се изчистят получените при топенето ненужни газове

Капацитетът на тигела е 120 кг.алуминиеви сплави на 1 час, а производителността – 62 кг. алуминиеви сплави на 1 час.


Леене на алуминиеви детайли за получаване на метални изделия.
Процесът на подготовката за леене на отливки включва преглед и проверка на наличната техника и оборудване. Процесите се извършват в следната последователност: Загрява се пещта максимално бързо до работната температура /9500 С/. Тигелът може да се зарежда с метал. Работният терморегулатор се настройва на желаната работна температура./ 650 0 /Стопената сплав се изгребва с ръчни поти и се пренася до формите за лене. Следва изливане на алуминият във формите за лене.
Дообработка на отлетите детайли – След изстиване формите се изтърсват и се почиства отливката. Отлетите детайли се дообработват механично с цел постигане на крайната форма, качество и функционалност.

Детайлите се транспортират посредством мотокар до участъка за почистване, където се отстраняват леяците от почиствачите на отливката. Извършва се също изсичане и зашмиргеляване по делителната линия на детайлите. Следва механична обработка на отвори или контур от оператор на металообработваща машина.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
За реализацията и ежедневната екплоатация на инвестиционното предложение няма да бъде необходимо изграждане на нова инфраструктура, тъй като достъпът до производствената площадка е по изградена бетонова площадка. Това път дава възможност за осъществяване на транспортните комуникации, свързани с експлоатацията и дейността на инвестиционното предложение.

Свободната площ на имота е бетонирана за маневри на едрогабаритни камиони за доставка на суровина и експедиция на готовата продукция.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Работната програма по изпълнението е дадена по-долу:Прединвестиционни проучвания – получаване на Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС

Закупуване – Предвижда проучване на пазара на предлаганите Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий и избор на доставчик, отговарящ на изискванията на производството.

Въвеждане в Eксплоатация – Мероприятия свързани с монтаж на пещта и табло , както и монтажна дейност по ел.захранване на пещта.

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейността.


9. Предлагани методи за строителство

Не се налага полагане на твърда, непропусклива настилка на площадката предвидена за въвеждане в експлоатация на пещта, тъй като има вече изградена такава. Също е изградено и ел.захранване от съществуващ трафопост собственост на Орудица 2000 ООД. Не се налага и полагане на твърда настилка на прилежащите площи около сградите, тъй като свободната площ на имота е бетонирана за маневри на едрогабаритни камиони и доставка на суровина,както и експедиция на готовата продукция.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

по време на монтирането:

 • Земи – ще бъде използвана земята от имота за реализиране на инвестиционното предложение.;

 • Почви - В настоящия момент на територията на инвестиционното предложение не се наблюдава почвен слой;

 • Води –не се предвижда използването на вода .


по време на експлоатацията :

- вода- производственият процесс не изисква вода.Вода ще се ползва за питейно-битови нужди на обслужващият персонал

- ел. Енергия- Орудица 2000»ООД е свързано с националната електрическа система и се поддържа абонаментно от „ЕВН България Електроразпределение»ЕАД - Пловдив. На площадката има изграден трафопост.


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират, количества и начина на третиране

Отпадъци при монтирането:

По време на монтирането на инсталацията неяма да се образуват отпадъци


Въвеждането в експлоатация на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий ще доведе до образуването на следните отпадъци:

- алуминиеви стружки;


Видове отпадъци с код и наименование, които ще се образуват след реализация на разширението:


код

наименование

произход

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

Последваща дообработка на детайлите

Тези отпадъци ще бъдат предавани на фирми с Разрешително или Комплексно разрешително за дейности с този код отпадъци.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда
С реализирането на инвестиционното предложение не се очакват значителни въздействия върху околната среда или отделни нейни компоненти. Въпреки това са предвидени следните мерки за намаляване на въздействията:

Въздух

По време на монтирането, не се очакват въздействия върху компонента въздух. Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с емитиране на вредни газови емисии.

По време на експлоатацията

Няма да има повишаване на емисиите на вредни вещества в атмосферата, отделяни при топене и дегазиране на алуминиевите сплави.

Ще се извършват се периодични замервания на емисиите.


 • При топене на алуминий и при производство на алуминий от алуминиеви сплави на блок емисиите няма да превишават НДЕ на прахообразни вещества .

 • Няма да се повишат емисиите на прах от дообработката и почистването на детайлите. Аспирационната система на машините за механична дообработка и почистване са снабдени с ръкавни филтри, които улавят финните прахови частици. Филтрите се почистват редовно. Това ограничава и възпрепятства изпускане на прах в атмосферния въздух.

Извършват се периодични замервания на емисиите.

Извършва се постоянен мониторинг и поддръжка на пречиствателните съоръжения – ръкавни филтри и др.
Води

По време на монтирането, не се очакват въздействия върху компонента води. Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с емитиране на отпадъчни води.
По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води.

В резултат от производствената дейност не се формират производствени отпадъчни води.

Условно чистите и битово-фекално води се заустват в съществуваща канализация.

Почви

Инвестиционното намерение не е свързано с използването или разораване, разкопаване и нарушаване на почви от който и да е слой. Не се очакват и замърсяване на почвите поради липса на контакт на инвестиционното намерение с който и да е почвен слой.

Ландшафт

Предполагаемото въздействието на замърсителите върху ландшафта може да се раздели на две фази:

При реализацията на инвестиционнионното намерение не се предвижда увеличаване на съществуващото фоново замърсяване, замърсяване на води и почви, промяна във физиологичното състояние на растителност и животински свят в граничещите терени.

По време на експлоатацията - Реализирането на инвестиционнионното намерение няма да предизвика увеличаване на съществуващото фоново замърсяване, замърсяване на води и почви, промяна във физиологичното състояние на растителност и животински свят в граничещите терени.

Растителен и животински свят

С реализиране на инвестиционното намерение няма да се засегнат защитети зони от Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000 и не се засягат растителни и животински видове, които са със специален статут на защита.


Природни обекти (защитени територии)

Имотът предмет на инвестиционото намерение е в урбанизирана териториа – гр.Елхово, община Елхово, обл.Ямбол. Територията на имота, където ще се реализира инвестиционното намерение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.Вредни физични фактори

Монтирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с повишаване на шумовите нива и показателите за шум в околната среда извън кунтурите на площадката, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.


Опасни вещества

Етапа на монтирането не е свързано с използване на опасни вещества.

По време на експлоатацията не се използват опасни вещества.

Отпадъци
По време на монтирането няма да бъдат генерирани строителни отпадъци.

По време на експлоатацията - Въвеждането в експлоатация на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий ще доведе до образуването на следните отпадъци:

- алуминиеви стружки;

Не се очаква въздействие на отпадъците, формирани по време на експлоатацията.

Създадена е добра организация по третиране на образуваните отпадъци.

При производствената дейност на площадката са заложени схеми за почистване, временно съхранение и предаване образуваните отпадъци.

Осигурени са подходящи съдове и площадки за разделно съхранение на отпдъците.

Въведения вътрешен контрол, технически изисквания, спазване на вътрешните правила на фирмата за работа позволяват безопасно извършване на дейностите с отпадъци и недопускане замърсяване на компонентите на околната среда.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали, нов водопровод, добив и пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадни води/

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда други дейности.
Няма да се добиват строителни материали.

Електрозахранването ще е от съществуващата електро-разпределителна мрежа на площадката.

Битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват в съществуваща към канализация.

Отпадъците, които се образуват от обекта са класифицирани, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Ще се води отчетност на образуваните количества отпадъци от тази дейност, като отпадъците ще се предават на лица, имащи право за извършване на съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Във връзка с реализирането на инвестиционното намерение е необходимо: • получаване на Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС;15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
По време на монтирането и експлоатацията в рамките на нормалния работен режим не се очаква замърсяване или дискомфорт на околната среда.

Отпадъците, които ще се образуват , ще се управляват съобразно разработена и въведена система за събиране на отпадъците и предаването им за последващо третиране. При спазване на нормативните изисквания не се очаква замърсяване с отпадъци на околната среда.

Извън границите на площадката не се очаква повишаване на емисиите на прах и вредни вещества в атмосферния въздух.
16. Риск от инциденти

По време на монтирането риск от инциденти съществуват само при аварийни ситуации, нарушения на нормалния технологичен режим и вътрешния ред. В зависимост от нарушенията са и съответните рискове - риск от травми, риск от токов удар и други подобни.

По време на експлоатацията съществуват риск от инциденти също при неспазване на правилата за безопасност. Съответно са възможни поражения от електрически ток или риск от изгаряне и пожар.

При неспазване а правилата за безопасност на обекта е възможно възникване на трудови злополуки.

Инциденти, които водят до аварии, застрашаващи живота и здравето на хората, и замърсяване на околната среда, са възможни когато:

- се извършват дейности различни от тези в инвестиционното предложение;

- дейностите не се извършват по определените изисквания;

- не се спазват правилата и условията за безопасен труд.За да се намали вероятността от възникване на инциденти ще се провеждат встъпителни и периоди инструктажи на работниците. Задължителни инструктажи на посетители.

Ще се провеждат тренировъчни и евакуационни занятия по прилагане на плана за действия при аварии.

Ще се контролира спазването на изискванията за безопасни работа и условия на труд.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти, снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в границите на съществуваща производствената площадка. Производствената площадка се намира в Област Елхово, Община Елхово, гр.Елхово,ул.”Ал.Стамболийски”№ 169 - Поземлен имот с идентификатор 27382.500.32 по кадастралната карта на гр.Елхово в УПИ ІІ – цех за металолеене, кв.6 по ЗРП на гр.Елхово. Площадката представлява цех за Металолеене , разположен на площ от 770 кв.м. Имотът е с обща площ от 7118 кв.м.

Приложена е скица на площадката, показваща границите на инвестиционното предложение.

Имотът предмет на инвестиционото намерение е в урбанизирана териториа – гр.Елхово, община Елхово, обл.Ямбол. Територията на имота, където ще се реализира инвестиционното намерение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

За района на гр.Елхово най-близко разположените защитени зони са :


 • Балабана – категория:Поддържан резерват, местоположение: гр.Елхово

 • Долна топчия- категория:Поддържан резерват, местоположение:гр.Елхово, с.Трънково

Инвестиционното предложение не е в непосредствена близост или въху територията на горепосочените защитени местности и територии и реализацията му не би имало отрицателно въздействие върху тях.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката и трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Територията на инвестиционното предложение попада в Поземлен имот с идентификатор 27382.500.32 по кадастралната карта на гр.Елхово в УПИ ІІ – цех за металолеене, кв.6 по ЗРП на гр.Елхово. Имотът е частна собственост на фирмата –инвеститор.. Информация за имота, на който ще се реализира инвестиционното предложение – актуални скици, дадени в Приложение.3. Зониране или земеползване, съобразно одобрени планове
Имотът е в урбанизирана територия. Зоната, в която се предвижда реализиране на инвестиционното предложение е за Черна и цветна металургия. Предназначението на имота към настоящия момент и предлаганата дейност не противоречи на оформената устройствена зона и е напълно допустима при спазване на изискванията на специализираните закони.

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, защитени зони, санитарно – охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа
Имотът предмет на инвестиционото намерение е в урбанизирана териториа – гр.Елхово, община Елхово, обл.Ямбол. , не попада в границите на защитени територии по смисъл на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

За района на гр.Елхово най-близко разположените защитени зони са : • Балабана – категория:Поддържан резерват, местоположение: гр.Елхово

 • Долна топчия- категория:Поддържан резерват, местоположение:гр.Елхово, с.Трънково

Инвестиционното предложение не е в непосредствена близост или въху територията на горепосочените защитени местности и територии и реализацията му не би имало отрицателно въздействие върху тях.

Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до: • пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”;

 • нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”;

 • отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

В района на инвестиционното предложение няма санитарно-охранителни, вододайни и други чувствителни или защитени зони.

4. a. Качество и регенеративна способност на природните ресурси
Природните ресурси, които ще се ползват по време на монтирането са земи, води и почва -хумус.

Състоянието по посочените природни ресурси е: • земи – ще бъде използвана земята от имота за реализиране на инвестиционното предложение;

 • вода – при експлоатация се използва вода за питейно –битови нужди на обслужващият персонал;

 • Почви /хумус/ - хумусният слой е отнет предварително преди години при първоначалното строителство на производствената площадка. В настоящия момент на територията на инвестиционното предложение не се наблюдава почвен слой;


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
Алтернативи по използвана технология

Предложената технология за отливане на детайли отговаря на най-добрите практики в съответния бранш. При избора на технология са разгледани предлаганите на пазара различни технологии и е избрана тази, която изисква минимум капиталовложения, минимум разход на природни ресурси и енергия.


Алтернативи по местоположение

По отношение на местоположението не са разгледани алтернативни решения, поради следните особености: Предвижданата реализация на инвестиционната инициатива на площадка в рамките на площадката на съществуващата производствена площадка в Поземлен имот с идентификатор 27382.500.32 по кадастралната карта на гр.Елхово в УПИ ІІ – цех за металолеене, кв.6 по ЗРП на гр.Елхово се определя като най-удачна поради това, че не се налага промяна на предназначението на имота. Според скицата на поземленият имот , начина на трайно ползване е за черна и цветна металургия .В изграденият цех за Металолеене, където се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е изграден подкранов път, който е необходим за форменето и леенето на моделите. Изградена е също бетонова площадка необходима за монтирането на пеща.По този начин не се предвижда ново строителство и реконструкция на съществуващият производствен цех. За това производство ще се използва и съществуващо ел.захранване от собствен трафопост.Така ще са необходими по-малко финансови средства като капиталовложение за постигане на реализация на предложението. Всички изброени особености определят като единствена алтернатива горепосоченото местоположение.ІV. Характеристики на потенциалните въздействия (кратко описание)
1. Върху компонентите на околната среда и хората:
А) въздействие върху хората и тяхното здраве

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да влияе върху хората и тяхното здраве.

При монтажа и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да бъдат използвани суровини и материали и няма да се генерират отпадъци и емисии, оказващи влияние върху хората и тяхното здраве.

Б) въздейстиве върху земеползването и материалните активи

Инвестиционното предложение ще се реализира на съществуваща производствена площадка и няма да окаже въздействие върху земеползването и материалните активи, предвид характера на дейностите, местоположението и дейностите, осъществяващи се в съседните имоти.В) атмосферен въздух и атмосфера

 • По време на монтажа не се очакват генериране на емисиите на прах

 • По време на екплоатацията не се очаква увеличаване на емисиите на прах тъй като аспирационните системи на машини за механична дообработка и почистване са снабдени с ръкавни филтри, които улавят финните прахови частици. Филтрите се почистват редовно. Това ограничава и възпрепятства изпускане на прах в атмосферния въздух.

 • С поставянето на алуминиевата пещ ще се е увеличат изпускащите устройства на емисии в атмосферния въздух. Тъй като в постоянен режим на работа ще бъде само една пещ не се очаква повишаване на емисиите на вредни вещества в атмосферата, отделяни при топене и дегазиране на алуминиевите сплави.

При проектирането ще бъдат предвидени мерки да не се надвишават НДЕ на емисии в атмосферния въздух.

Г) Въздействие върху водите

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди ще се извършва от съществуващ уличен водопровод с етернитови тръби

Отпадъчните битово-фекални води се заустват в съществуваща канализация

Атмосферни води

Не се предполага влияние на инвестиционното предложение върху атмосферните води в района.

Характерът на инвестиционното предложение и предвиденото заустване на отпадъчните води не предполагат въздействие върху повърхностните и поземни води в района на инвестиционното предложение.

Степен на въздействие - непряко, локално /в границите на имота/, периодично, краткотрайно и незначително /в периодите на валеж/, непостоянно, неравномерно, без акумулиращ ефект, обратимо.Д) почви

Не се предполага отрицателно въздействие върху почвите в района на инвестиционното предложение. Хумусният слой в имота е отнет предварително и върху него няма да бъде оказвано въздействие при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. То няма да оказва влияние и върху почвите в съседните имоти.

Степен на въздействие – непряко, локално /в границите на имота/, постоянно; еднократно, равномерно, без акумулиращ ефект, необратимо.

Е) геоложка основа, минерално разнообразие и земни недра

Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху геоложката основа, минералното разнообразие, земните недра. Ето защо не може да бъде оценено въздействието върху тези природни компоненти.Ж) биоразнообразие

Настоящето инвестиционно предложение няма да оказва влияние върху биоразнообразието в района, както и върху отделни негови елементи. На територията на обекта не се локализират елементи на естественно биоразнообразие и не може да се очаква в бъдеще присъствие на такова. Инвестиционното предложение няма да оказва влияние върху биоразнообразието в съседните имоти.

Степен на въздействие – непряко, непостоянно, незначително, с малка интензивност, без акумулиращ ефект, обратимо.

З) отпадъци

Описаните разгледани подробно в настоящата информация по вид, произход и количества, както и начините на тяхното третиране не предполагат отрицателни наднормени въздействия върху въздуха, водите и почвите, биологичното разнообразие, хората и тяхното здраве.

За тях се предвижда предаване по установения ред за оползотворяване.

Степен на въздействие – пряко, обхват – локален /в границите на имота/, честота – постоянно, без акумулиращ ефект, обратимоИ) вредни физични фактори

Предложението изисква използването на източници на шум и вибрация – от транспорта, товароразтоварните дейности и рязането на едрогабаритни метали.

Може да се очаква пряко въздействие по отношение на фактора шум. Плътната ограда на имота и шумоизолационните качества на масивната постройка предотвратяват разпространяването на шума в съседни зони и имоти.

Степен на въздействие - ниско; обхват – локален /в границите на имота/, върху територията на площадката, честота – периодично, краткотрайно, без акумулиращ ефект, обратимо.Й) ландшафт

Не се очаква отрицателно въздействие върху ландшафтните характеристики в района.

Степен на въздействие - ниско; обхват - локален, върху територията на площадката и около нея, честота – постоянно по време на експлоатацията.

К) защитени видове, територии и обекти с различно значение – археологично, историческо и културно

Имотът предмет на инвестиционото намерение е в урбанизирана териториа – гр.Елхово, община Елхово, обл.Ямбол. , не попада в границите на защитени територии по смисъл на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

За района на гр.Елхово най-близко разположените защитени зони са :


 • Балабана – категория:Поддържан резерват, местоположение: гр.Елхово

 • Долна топчия- категория:Поддържан резерват, местоположение:гр.Елхово, с.Трънково

Инвестиционното предложение не е в непосредствена близост или въху територията на горепосочените защитени местности и територии и реализацията му не би имало отрицателно въздействие върху тях.

М) здравно-хигиенни аспекти

При нормална експлоатация на бъдещето инвестиционно предложение практически отсъстват наднормени емитори във въздуха, водите и почвите, които да окажат отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Не съществуват рискове за обслужващия персонал и клиентите от екологичен и здравно-хигиенен характер. Доколкото съществуват рискове, те са предмет на здравословните и безопасни условия на труд и се проявяват при неспазване на правилата за безопасност и проява на груба немърливост от страна на персонала. Относно рисковете за персонала и клиентите се предвижда изготвяне на инструкция за безопасност, евакуационен и авариен план, които ще бъдат поставени на видно място в рамките на обекта.

Н) генетично-модифицирани организми:

Инвестиционното предложение не предполага използване на генетично-модифицирани организми при строителството, експлоатацията и закриването си.2. Въздействие върху елементите на НЕМ:

При монтажа и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху елементи на НЕМ.

Характерът на дейностите, местоположението на инвестиционното предложение и местоположението на защитените зони не предполагат каквото и да било влияние върху последните, включително на ключовите техни елементи – видове, местообитания на видове и природни местообитания, предмет на защите в зоните.

3. Вид, обхват, продължителност и вероятност за проява на въздействието:

Информацията се съдържа по-горе по компоненти и елементи на околната среда. За тях характеристиките на въздействията са различни при нормални експлоатационни условия.

Като цяло може да бъде прогнозирано, че въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда и нейните компоненти ще бъде незначително, локално /в границите на площадката/, периодично /през работното време на обекта/, без акумулиращ ефект и обратимо.

4. Мерки, които е нужно да се включат в предложението за предотвратяване и намаляване на отрицателни въздействия:

Характерът на дейностите при монтажа и експлоатация на инвестиционното предложение, описаните технически и технологични превантивни решения с положителен екологичен резултат и прогнозните въздействия върху околната среда и хората не изискват прилагането на значителни допълнителни мерки за включване в предложението. При избора на дейностите, местоположението и методите на монтаж и експлоатация на инвестиционното предложение ръководно начало са били спазването на всички нормативни изисквания, регулиращи изграждането и дейността на подобни обекти, както минимизирането на въздействието върху околната среда и нейните компоненти.

Въпреки това, възложителят е предвидил следните мерки с цел предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве:


 • Спазване изискванията за провеждане на периодичен мониторинг на атмосферен въздух;

 • Осигуряване и повишаване на квалификацията на обслужващия персонал.

 • Периодична поддръжка на оборудването, машините и пречиствателните съоръженията с цел да се осигури нормален производствен режим и да се намали риска от аварии.

 • Предаване на отпадъците за последващо третиране на други лица единствено при наличие на сключен Договор, съгласно условията и изискванията на ЗУО

5. Трансграничен характер на въздействията:

Не се очаква.

24.07.2014 г.

Гр.Елхово Възложител:………………/ З.Станев/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница