За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница1/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО
/ОТЧЕТЕН ПЕРИОД – 2013 год./

В А Р Н А -

МАРТ, 2014

СЪДЪРЖАНИЕ:
Въведение
1. УВОД

1.1. Общи данни

1.1.1. Наименование на инсталацията/ити, за която/ите е издадено комплексно разрешително (КР)

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията/ити

1.1.3. Регистрационен номер на КР

1.1.4. Дата на подписване на КР

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

1.1.8. Лице за контакт

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

1.1.10. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

1.1.11. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/ите

1.1.12. Производствен капацитет на инсталацията/ите

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е/са разположена/и инсталацията/ите

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е/са разположена/и инсталацията/ите


2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум


4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСВИЕ с УСЛОВИЯТА на КР (ИППСУКР)
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА на ИНСТАЛАЦИИТЕ или ЧАСТИ ОТ ТЯХ
7. СВЪРЗАНИ с ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ или ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1. Аварии7.2. Оплаквания или възражения
8. ПОДПИСВАНЕ на ГОДИШНИЯ ДОКЛАД.

Декларация

Приложение 1

към ГДОС – 2013 на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна с ОПИС на таблиците:

  • Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

  • Таблица 2. Емисии във въздуха

  • Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

  • Таблица 4. Образуване на отпадъци

  • Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

  • Таблица 6. Шумови емисии

  • Таблица 7. Опазване на подземни води

  • Таблица 8. Опазване на почви

  • Таблица 9. Аварийни ситуации

  • Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР


Речник на използваните термини съгласно Условие № 1


Термини

Описание

КР

Комплексно разрешително

ГДОС

Годишен доклад за околна среда по изпълнение на дейностите, за които е предоставено съответното комплексно разрешително

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Варна

БДЧР

Басейнова дирекция Черноморски район, център Варна

СУОС

Система за управление на околната среда

ТБО

Твърди битови отпадъци

РД

Регионално депо

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

НДЕ

Норми на допустими емисии във въздуха

ННЕ

Норми на неорганизирани емисии

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

НДНТ

Най-добри налични техники

КПКЗ

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

ЕРИПЗ

Регламент №166/ 2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

EPER

Европейски регистър на емисиите на вредни вещества

PRTR

Регистър на емисии и трансфер на замърсявания
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница