За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница10/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31


В забележка към Таблица 3.2. за ползваната енергия от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2013 год.:

Към настоящата таблица по представените данни от последните три отчетни години, правим сравнителен анализ на разхода и на специфичния разход на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия общо за дружеството, както следва:

1. Изразен разход в енергия, електроенергия - 1 156 376,25 kw/h природен газ - 1 660 494,30 kw/h

пропан-бутан - 54 840,00 kw/h дизелово гориво - 103 401,00 kw/hОБЩО ЗА 2013 год. - 2 975 111,55 kw/h

2. Специфичен разход на енергия за тон продукция - 2 975 111,55 : 310 = 9,59713 мw/h/t

3. Сравнителен анализ:

3.1.Специфичен разход на енергия в годината прехождащата енергийният одит - 2011 год.

Разход на енергия за тон продукция за 2011 год. - 2 972 000,00 : 307 = 9,68078 мw/h/t

Ако през 2013 год., спрямо произведената от 2011 год. - 307 тона продукция, се произвеждаше със специфичния разход на енергия в изминалия период, то разхода би бил: 310 х 9,68078 = 3 001,0418 kw/h

Отчетена реална икономия на енергия спрямо 2011 година, която предхождаще енергийният одит:

3 001,0418 - 2 975,11155 = 25,93025 Mw/h

3.2.Сепецифичен разход на енергия в годината на енергийния одит - 2012 год.

Разход на енергия за тон продукция за 2012 год. - 2 743 994,53 : 297 = 9,23904 мw/h/t

Ако през 2013 год., спрямо произведената от 2012 год. - 297 тона продукция, се произвеждаше със специфичния разход на енергия в изминалия период, то разхода би бил: 310 х 9,23904 = 2 864,10240 kw/h

Отчетена реална икономия на енергия спрямо 2012 година, в която се проведе енергийният одит:

3 001,0418 - 2 864,10240 = 136,93940 Mw/h
ТОТАЛ с извод за отчетена икономия за периода от 2011 год. до края на 2013 год.:

- енергията 2 975 111,55 kw/h - 2 743 994,53 kw/h = 231 117,02 kw/h

- специфичен разход 9,59713 Mw/h/t - 9,23904 Mw/h/t = 0,35809 Mw/h/t

4. През 2013 год. наблюдаваме повишаване на специфичния разход на енергия с 0,35809 Mw/h/t което се дължи на следните причини:

- през 2013 год. са обработени чрез леене 66 937 кг. ЦАМ (цинково-алуминиево-медна сплав), а през 2012 год. - 78 837 кг. През изминалата 2013 год. по технологични причини част от детайлите, които се отливат от ЦАМ, се отливат от алуминий и магнезий. Същите са със значително по малко специфично тегло 7,44 кг/куб.дм за ЦАМ спрямо - 2,7 кг/куб.дм на алуминия и 1,74 кг.куб.дм. на магнезия, или съответно - 2,75 пъти по-леки са алуминиевите отливки и 4,27 пъти по-леки са магнезиевите отливки.;

- повишенато производство на алуминиеви и магнезиеви отливки определя по-нататъшната повърхностна обработка, като единствена възможна, а именно - полимерно покритие, процес който се характеризира с голяма енергийна консумация за единица покрита площ.;

- поради завишенито производство на отливки от сравнително леки метали намалява общия тонаж на произведените изделия за 2013 год. спрямо 2012 год., въпреки че като бройки отливки – имаме 80 440 повече през 2013 год.

Докладваме следното за консумацията през 2013 год. на Електроенергия

Общото количество консумирана по договор с “Е.ОН България” АД е 1 637,2600 MWh/год.  • От тях сме ползвали общо 1 156,37625 MWh/год., от които имаме за производствените нужди на цеховете “Галваничен” и “Байц на стомянени ленти” и другите цехове - 1 132,95471 MWh/год., от които за спомагателни дейности - 109,82727 MWh/год. Отделно, за заводоуправлението е засечена консумация от 23,42154 MWh/год. Други дебитори и наши наематели (с разнороден предмет на дейност от нашата) са разходвали - 480,883750 MWh/год. Имаме символични загуби от 0,0030 % за отчетена/и грешка/и с натрупване на прибора/ите, която е разпределена между нас и останалите други консуматори. Тъй като част от наемателите ни, се намират и в административната сграда, то на офисите им поставени електромери, които ежемесечто се засичат и се приспада разхода им от общата консумация на заводоуправлението.


Ежемесечно се отчита разхода на електроенергия по инсталациите и съответните цехови консуматори, като се контролира разходната норма. През 2013 год. няма отчетени преразходи на електроенергия в цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”.
Таблица 3.2.1. Потребление на ел. енергия по инсталации от Таблица 8.2.1.1. на КР

1)В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.2. е определена разходна норма


Инст. / Цех

кв.дм за 2013 год.

Тонове за 2013 год.

Количество за единица продукт 1), съгласно КР

MWh/ dm-2

MWh /t


Използвано количество през 2013 год.

MWh/годИзползвано количество за единица продукт

MWh/ dm-2

MWh /t


Съответствие

Цех “Галва -ничен”
680/670

371 656,95000
0,064 . 10-3

23,5556 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 51,44440,06338 . 10-3

да

687/685
12 809,16010

1,015

12,9885 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 22,77151,0140

да

681/680
52,07098

0,490

25,5148 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 37,00520,4900

да

686

137 952,68000
Няма засечена

консумаця НЗК-

-

-

676

1 182 725,830
0,35 . 10-3

411,8251 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 724,17490,3482 . 10-3

да

600

6 212,190
0,76 . 10-3

4,6641 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 3,68790,7508 . 10-3

да

Цех

Байц на стоманени ленти”


28,08000

0,083

2,3306 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 5,02540,0830

да


В забележка към Таблица 3.2.1. за ползваната ел. енергия от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2013 год.:

Количеството консумирана електроенергия за Инсталация № 692 е – НУЛЕВО за периода на 2013 год., защото през 2011 год. линията е демонтирана. Дейността на тази инсталация временно е разпределена да се извършва по други инсталации, което налага и по-голям разход, но в допустимите граници по КР.Докладваме следното за консумацията през 2013 год. на Топлоенергия

Общото количество собствено произведена и консумирана е 481,8000 MWh/год.  • От тях сме ползвали изцяло за производствата на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стомянени ленти” това количество, като от тях имаме 0,0035 % топлинни загуби. Не подаваме топлоенергия за нужди на другите фирми, които са наши наематели.


Ежемесечно се отчита разхода на топлоенергия по инсталациите и съответните цехови консуматори, като се контролира разходната норма. През 2013 год. няма отчетени преразходи на топлоенергия в цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”.


Таблица 3.2.2. Потребление на топлоенергия по инсталации от Таблица 8.2.1.1. на КР

1)В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.2. е определена разходна норма

Инст. / Цех

кв.дм за 2013 год.

Тонове за 2013 год.

Количество за единица продукт1), съгласно КР

MWh/ dm-2

MWh/ t


Използвано количество през 2013 год.

MWh/dm-2

MWh/t


Използвано количество за единица продукт

MWh/dm-2MWh/t


Съответствие

Цех “Галва -ничен”
680/670

371 656,95000
0,5300 . 10-3

184,1500

0,495484 . 10-3

да

687/685
12 809,16010

5,71

72,8521

5,687500

да

681/680
52,07098

0,52

26,4793

0,508523

да

686

137 952,68000
НЗК

-

-

-

692 общо, при условие, че е работила през цялата година

68 978,62000
1,0250 . 10-3

29,4472

0,426903 .10-3

да
6,81847

0,52

3,2308


0,520000

да

692 І ÷ ХІІ

0,0000
1,0250 . 10-3

0,0000

0,0000

да
0,0000

0,52

0,0000

0,0000

да

692 І ÷ ХІІ

33 228,36000
1,0250 . 10-3

15,5501

– доп. в инсталации 680.0,467977 .10-3

да

35 750,26000
1,0250 . 10-3

13,8971

– доп. в инсталации 676.0,375636 .10-36, 81847

0,52

3,2308

– доп. в инсталация 681.0,520000

да

676

1 182 725,830
0,4000 .10-3

193,4137

0,162278 . 10-3

да

600

6 212,190
НЗК

-

-

-

Цех

Байц на стоманени ленти”


28,08000

НЗК

-

-

-
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница