За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница11/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

В забележка към Таблица 3.2.2. за ползваната топлоенергия от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2013 год.:

Количеството консумирана топлоенергия за Инсталация № 692 е – НУЛЕВО за периода на 2013 год., защото през 2011 год. линията е демонтирана. Дейността на тази инсталация временно е разпределена да се извършва по други инсталации, което налага и по-голям разход, но в допустимите граници по КР.

В изпълнение на Усл. 8.2.1.3. и Усл. 8.2.1.4. на КР са изготвени и се прилагат писмени инструкции за:

- експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателни части (ако има такива) на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на електро- и топлоенергия;

- проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби(ако има такива) и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

През 2013 год. при прилагане на двете инструкции не са установени отклонения от условията от направените 4 проверки през месеците – Януари, Март, Юли и Октомври. Същите се извършват съвместно с Началник ОЕ, като освен огледите се преглеждат ревизионните актове за технически надзор на оборудването.


Изпълнено е Усл. 8.2.1.5. на КР.

Заменена е ПАРОВАТА ЦЕНТРАЛА с отопление с газови топлообменници.

Усл. 8.2.1.5. на КР – вече е изпълнено.

Във връзка с Усл. 8.2.1.5.2. предстои поради окончателно преминаване на нов начин на отопление с газови топлообменници в бъдеще да бъдат спазени изискванията ни по задължения свързани с изпълнение на Усл. 16.1. и 16.2., които ни задължават и сме ги докладвали по Усл. 16.5. към съответния ГДОС. С Приложение № 4 на писмо наш Изх. № 459-187 / 11.08.2008 год. до МОСВ и копие до ИАОС, РИОСВ – гр. Варна и БДЧР – гр. Варна сме изпратили комплект документи за закриване на централата ведно с ПЛАНА за действия и срокове. Това е свършено още през м. Януари 2009 год.

Съгласно Усл. 8.2.3. на КР “МЕТАЛ” АД – гр. Варна ежегодно докладва, като част от съответният ГДОС, за количествата използвани електро- и топлоенергия, изразени като:

а) Годишна консумация на електроенергия и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1. за производството на тон продукт/дм2 обработена/ покрита повърхност.През 2013 година не са установени несъответствия при оценка на засечените консумации по електро- и топлоенергия с определените такива описани в условие 8.2.1.1 от КР при извършените ежемесечно 12 проверки за засичане на консумацията по отделните инсталации.

Усл. 8.2.3.2. на КР – изпълнява се.

Докладвали сме с ГДОС-2013 за резултатите от прилагането на инструкцията по Усл. 8.2.2.2. Няма за периода регистрирани случаи по месеци за несъответствие с поставените ограничения по КР, за да се документират и предприемат мерки/корективни действия за отстраняването им.

3. 3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – Усл. 8.3. КР:

През 2013 год. в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не са използвани суровини, спомагателни материали и горива, които са под забрана или в специален разрешителен режим. Всички суровини, спомагателни материали и горива, които се употребяват са описани в технологичните разходни норми и са разрешени за употреба на територията на Република България съгласно Усл. 8.3.1. на КР.

В тази връзка за употребата на химикали още през 2012 год., с наше писмо Изх. № 72-33 / 02.02.2012 год. сме докладвали в МОСВ, с копие на същото до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, по отношение на отправената ПРЕПОРЪКА на интернет страницата на Регионалната инспекция за самостоятелна проверка, защото ЕСНА е заличила общо 40 068 различни химични вещества, на които е НЕВАЛИДНА предварителната им регистрация от базата данни в REACH-IT, след консултация със съответните регистранти. Обърнато е внимание на операторите - ДАЛИ НЕ ПОПАДАТ ПОД ЗАБРАНАТА, като продължават ДА РАБОТЯТ с такива ФИРМИ! Съгласно изискванията на НАРЕДБАТА за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение ХVІІ на Регламент REACH – при вътрешната проверка от ЕКОЛОГА на наличната документация на фирмите производители и дистрибутори на химикали, смеси и изделия – се установи, че нямаме такъв случай. На този етап – “МЕТАЛ” АД – гр. Варна – НЕ Е ЗАСЕГНАТА СТРАНА от заличаването, като и през 2013 год. сме продължили да проследяваме публикациите по актуализиране от ЕСНА на СПИСЪКА с невалидните предварителни регистрации на веществата, смесите и изделията директно от интернет страницата на Агенцията.

Разработени са и се прилагат инструкции в съответствие с изискванията на условия 8.3.2.1 и 8.3.2.2 на КР 25/2005 год. на МОСВ. Количествата консумирани суровини, спомагателни материали и горива във всеки цех се измерват и отчитат с помощта на съответните измервателни прибори, а където няма такива с изчисляват по одобрената от ИД технология с типовите разходни норми за изелето и по процеса. Отчетените количества се подават на ЕКОЛОГА на всяко шестмесечие. При месечните баланси са заложени действуващите разходни норми за консумация на съответните суровини, спомагателни материали и горива. За текущия отчетен период се изчислява реалната (фактическа) разходна норма за всеки материал, суровина и гориво. При отклонения на фактическата разходна норма от заложената, като планова такава, се предприемат необходимите мерки за установяване на причината и технологични действия за коригиране на промяната със заповед на ИД по вътрешната ни документация. Резултатите от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените в КР разходни норми са представени в няколкото описани по-долу таблици, както следва:- Таблица 3.3.3.1 за изпълнение на Усл. 8.3.1.1. и съответната към него Таблица 8.3.1.1. – суровини;

- Таблица 3.3.3.2 за изпълнение на Усл. 8.3.1.2. и съответната към него Таблица 8.3.1.2. – спомагателни материали;

- Таблица 3.3.3.3а и Таблица 3.3.3.3 за изпълнение на Усл. 8.3.1.3. и съответната към него Таблица 8.3.1.3. – горива.

Съгласно Усл. 8.3.3. на КР “МЕТАЛ” АД – гр. Варна ежегодно докладва, като част от съответният ГДОС, годишната употреба на суровини и спомагателни материали за тон продукт/квадратен дециметър покрита повърхност за инсталациите по условие 2.

Усл. 8.3.3.1. на КР - изпълнява се.

Усл. 8.3.3.2. на КР - изпълнява се.

В случая за 2013 год. не сме регистрирали отклонения от разходните норми на суровините, спомагателните материали и горивата съгласно дейсващите ни актуалилизирани норми, като сме дали обяснения в таблиците за предстоящи промени в условието и съответните таблици в КР.
Усл. 8.3.3.3. на КР - изпълнява се.

Проучили сме и сме въвели различен от първоначалния начин за оцветяване на металните повърхнини. Преустановено е топенето на сяра тук, като съгласно Усл. 8.3.1.6. се ползва химикала – Antique nickel.Таблица 3.3.3.1. Потребление на суровини


Наимено-вание

на инстала-цията

и

процеса

Суровина

Количество за единица продукт съгласно КР

кг/ dm2

покрита повърхност, Т / т продукт


Годишно разрешено коли-чество

по КР,


Дм2/г, кг/г.

Употребено годишно количество по КР за 2013 год.,

дм2/г, кг/г.Количество за единица продукт

за 2013 год.

Кг/ dm2

покрита повърхност,

Т / т

продукт


Съот-вет-ствие

1

2

3

4

5

6

7

Цех “Галваничен”
Инстала-ция 680 стара

Разход за Детайли

1.02 кг/ кг продукт

2 388 000 Дм2/год.

-

-

-

Инстала-ция 680 нова

Разход за Детайли

1.02 кг/ кг продукт

2 300 000 Дм2/год.

-

-

-

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница