За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница17/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух - Усл. 9.5. на КР

Изпълнява се изискването на условието за недопускане емисиите (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от площадката на “Метал” АД – гр. Варна да доведат до нарушаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух. През 2013 год. не са провеждани имисионни замернавия за замърсителите в околната среда. • Собствени измервания - Усл. 9.6. на КР

Изпълняват се изискванията на условието за 2013 год., като имаме ДОКЛАД по компонента на ОС – ВЪЗДУХ, който е представен на два етапа в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ и ни е върнат. В ГДОС-2013 представяме резултатите от проведените собствени периодични измервания /СПИ/, както следва:

1. ДОКЛАД І с резултати от СПИ – утвърден и върнат с писмо техен Изх. № 26-00-5500 (1) / 13.08.2013 год. с наш Вх. № 671 / 22.08.2013 год.;

2. ДОКЛАД ІІ с резултати от СПИ – е върнат с писмо техен Изх. № 26-00-7727 (1) / 19.11.2013 год. с наш Вх. № 933 / 22.11.2013 год.

Условие 9.6.1. Изисквания към собств. измервания на емисии вредни вещества в атм. въздух:

Съгласно Усл. 9.6.1.1. на КР – извършили сме собствени периодични измервания, съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба № 6 / 26.03.1999 год. за реда и начина за измерване та емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на МОСВ (обн. промени, ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 год.). Двете части на доклада по СПИ, не ни са утвърдени от Директор РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, поради промяна в нормативната база – Наредба № 6 за реда и начина за измерване та емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на МОСВ (обн., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 год.), считано от 21.12.2012 год. отпада задължението – докладите от СПИ на операторите да се утвърждават от съответния РИОСВ.

Съгласно Усл. 9.6.1.2. на КР – проведени са собствени периодични измервания, които сме възложили на акредитирани лица и лаборатории при спазване на регламентираните срокове по Таблици 9.6.1.1, 9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4, 9.6.1.5, 9.6.1.6, 9.6.1.7, 9.6.1.8, 9.6.1.9, 9.6.1.10, 9.6.1.11, 9.6.1.12, 9.6.1.13, 9.6.1.14, 9.6.1.15, 9.6.1.16, 9.6.1.17, 9.6.1.18, 9.6.1.19, 9.6.1.20, 9.6.1.21, 9.6.1.22, 9.6.1.23, 9.6.1.24, 9.6.1.25, 9.6.1.26, 9.6.1.27, 9.6.1.28, 9.6.1.29, 9.6.1.30 и 9.6.1.31.

За изпълнение на това условие и извършване на СПИ сме сключили договори с две акредитирани лаборатории в Република България, както следва:


   • ЛИПГЕИ” към фирма “Пехливанов Инженеринг” ООД – гр. София, съгласно сключен наш Договор№ М-ЕКО-1008 / 22.08.2013 год., които са възложили част от изпитванията на друга акредитирана лаборатория;

   • ИЛАВ” към фирма “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД – гр. Варна, съгласно сключен наш Договор № М-ЕКО-1006 / 14.06.2013 год.

Изпълнява се Усл. 9.6.1.3. на КР, като при извършване на собствените периодични измервания на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна по договор съгласно Усл. 9.6.1.2. задължително се спазва от акредитираното лица – измерването на параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от горецитираната наредба на МОСВ. За целта, при извършените пробовземания и изпитвания са ползвани или примерните методи, които са отразени в таблиците по това условие или разрешен и включен в акредитацията на фирмата им метод.

Изпълнили сме за 2013 год. Усл. 9.6.1.4. на КР, като сме изчислили годишните количества на замърсителите по Таблица 9.6.1.32., съгласно изискванията на Европейския регистър на замърсителите (EPER), като дори сме обследвали и допълнително още няколко замърсителя.


Таблица 9.6.1.32.

Инсталации, съгласно Приложение 4 на ЗООС

Вещества

2.6. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 m3.

ФПЧ10

Zn и съединенията му

Cu и съединенията му

Ni и съединенията му

Cr и съединенията му

Цианиди (CN)

Хлорни и неорганични съединения (HCl)

SO2

CO

NOx

ЛОС

Перхлоретилен

Изпълнили сме за 2013 год. Усл. 9.6.1.5. на КР, като сме изчислили/измерили неорганизираните и общите емисии на ЛОС в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 / 2003 год. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. • Документиране и докладване - Усл. 9.6. на КР

Изпълнили сме за 2013 год. Усл. 9.6.2.1. на КР, като прилагаме инструкция за периодична оценка на измерените стойности на емисиите с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Изпълнили сме за 2013 год. Усл. 9.6.2.2. на КР, като се документират и съхраняват резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на Условия 9.6.1.2. и от прилагане на инструкцията по Условие 9.6.2.1. за всяка календарна година, а отделно и при необходимост се предоставя при поискване, от страна на компетентния контролен орган същата информация.

Изпълнили сме за 2013 год. Усл. 9.6.2.3. на КР, като се документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, съгласно изискванията на Европейския регистър на замърсителите (EPER).

Усл. 9.6.2.4. на КР - изпълнено, като ежегодно докладваме, като в ГДОС-2013 има обобщена информация за резултатите от мониторинга проведен по Усл. 9.6.1.2., за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия по Усл. 9.6.2.1. – Всъщност, не са установени несъответствия за отчетния период на база извършените 2 проверки с проведените обследвания!

Усл. 9.6.2.5. на КР - изпълнено, като докладваме в ГДОС-2013 за изпълнението на Усл.9.3.6. За целта има извършени 2 проверки, от които има съгласно инструкцията и положителна оценка.

Усл. 9.6.2.6. на КР – изпълнява се, като има въведен ДНЕВНИК за документиране на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. За времето от 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год. (вкл.) има един вписан запис, поради ПОСЪПИЛО устно оплакване от наематели и съседи от наш-наемател. В случая предмета на дейност на фирма “Войл Груп” ООД – гр. Варна е различен от този на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. По сигнала/оплакването има изпратено запитване с писмо наш Изх. № 368-149 / 18.04.2013 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, на което получихме отговор през м. Май 2013 год., че дейността им отговаря на разрешеното по документа за дейности по третиране на съответните неопасни отпадъци.

Усл. 9.6.2.7. на КР – докладвахме в по-предно условие за изпълнението и на това условие.4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води – Усл. 10 на КР
4.3.1. Производствени отпадъчни води – Усл. 10.1.
Заустването на водните потоци формирани от производствената дейност и от площадката се извършва в две точки. И двете места са разположени по линията на ІІ-ри горнопоясен колектор на гр. Варна към селищната схема по протежението на ул. “Перла” в Западната Индустриална зона. В случая към точка 1, респективно ШАХТА № 1 - се заустват води предимно от административната сграда в общ поток и от фирмите наши наематели. Отделно към точка 2, респективно ШАХТА № 2 – се заустват води от многото наематели, както и пречистените отпадъчни води на изход от локалната ПСОВ третираща водите на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”, както и непречистени води от другите цехове и води с битово-фекален характер.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна притежава локална ПСОВ, в която по химичен път се третират замърсените води от цеховете - “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”. Тези води имат преобладаващо кисел характер, както и алкален, НО потоците НЕ СЕ СМЕСВАТ за да бъдат неутрализирани, а се събират в различни резервоари и впоследствие се обработват по различна технология в реакторен съд. В локалната ПСОВ допълнително се омекотява и вода за производствени нужди, която се прекарва през йонообменни кулони: Н- и ОН- кулони за да отговаря на изискванията.

За отчетната 2013 год. на производствените води след изхода на печиствателното съоръжение е извършен двукратен собствен мониторинг в дните - 28.02.2013 год. и 13.09.2013 год., за което сме докладвали на Регионалните Контролни органи към МОСВ – РИОСВ и БДЧР, непосредствено след получаване на резултатите с придружителни писма. При прилагане на инструкцията по Усл. 10.1.2.1. за оценка на резултатите от проведеният мониторинг за съответствие на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества и условията на договора с ВиК-дружеството няма регистринани случаи на наднормено замърсяване с опасни вещества, т.е. – НЕ СА КОНСТАТИРАНИ несъответствия по обследваните 13 показателя, което е видно и от ПРОТОКОЛИТЕ за изпитване.

Контрол на изпусканите води извършва отделно “Водоснабдяване и Канализация - ВАРНА” ООД – гр. Варна. По свой утвърден график за 2013 год., те провеждат периодичен собствен мониторинг на заустваните в селищната канализация води, включително от предприятията в гр. Варна. За отчетния период от заустваните води на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна са направени от тяхна страна общо 4-ри пробовземания (на датите: 28.02.2013 год., 09.05.2013 год., 29.08.2013 год. и 14.11.2013 год.) за изпитване на водните образци – сборна проба от двете места на изхода на фирмата. Пробите са моментни еднократни, което се отразява изрично, а и акредитацията на лабораторията го изисква, да бъде посочен точния час на отбиране на пробите и всички обследвани показатели. След извършване на изпитването ПРОТОКОЛИТЕ с получените резултати ни се предоставят с придружително писмо от ВиК-оператора.
През 2013 год. нямаме отклонение от нормативните изисквания за заустване на водни обеми в градската канализация, включително по обследваните показатели: БПК5 и неразтворени вещества. Канализацията на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна е изградена от десетки години, като тя е неразделна част от плана на селищната единица. Водите, които заустваме в двете точки на градската канализация към ВиК-оператора са с обобщен характер и не са формирани, единствено и само, от собствената ни дейност. Причините са свързани с това, че на и през територията ни има:


а освен тези допълнителни водни потоци

 • част от подземните канализации са с невидими за нас връзки/включвание от заустени там води от фирмите, които са в съседство и са от горната страна на самотека на потока.

По този начин е трудно да се установи с точност приноса ни на замърсяване, след като нямаме първоначална идентификация на водния поток на вход по различни проследявани параметри, т.е. 100,00 % информация на постъпващите течащи преминаващи отпадъчни води и след заустването ни на изхода, за да можем да съпоставим и установим с приблизителна точност нашия %-принос в общия онечистен поток. Като ориентир, все пак е качеството на предоставената вода на Дружеството ползвана на различни производствени нужди, както и за питейно-битови цели за работниците.

От резултатите на проведеният периодичен мониторинг на водите през 2013 год. – ИЗВЪРШЕН по планов график на “Водоснабдяване и Канализация - ВАРНА” ООД – гр. Варна, които разполагат със собствена акредитирана лаборатория – ЛИК към Дружеството с издаден Сертификат за акредитация № 103 ЛИ (17) от 22.02.2005 год. на БСА, а впоследствие на лабораторията има издаден следващ сертификат за акредитация – валиден до датата 31.03.2017 год. (вкл.) към настоящият ГДОС-2013 год. тук ДОКЛАДВАМЕ за направените от тяхна страна 4 проверки (през месеците: Февруари, Май, Август и Ноември) по проследяваните показатели. Констатирано е следното: • Активна реакция на средата – в норми, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 7,800 рН-единици;

 • Неразтнорени вещества – в норми, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 239,500 mg/l;

 • БПК5 – имаме засечени само І-ва степен на онечистване (от възможните три степени), която е в граници: 0,00 mg/l ÷ 200,00 mg/l. По изчислителен път получаваме осреднената стойност - 57,750 mg/l;

 • Пермангантна окисляемост – в норми, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 33,000 mg/l;

 • Цианиди (свободни) и (общи) – в норми, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - < 0,00525 mg/l;

 • Никел – в пъти под нормата, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 0,2875 mg/l;

 • Хром VІ+ – в пъти под нормата, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - < 0,0325 mg/l;

 • Мед – в пъти под нормата, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - < 0,0850 mg/l;

 • Цинк – в пъти под нормата, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 0,2850 mg/l;

 • Кадмий и Олово – не са обследвани през 2013 год.
 • Работа на пречиствателните съоръжения и контрол на оборудването


Усл. № 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълява изискванията през 2013 год. на Усл. 10.1.1.1. на КР, като се извършва мониторинг на функцонирането на всички пречиствателни съоръжения в ПСОВ към Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”, в съответствие с технологичните инструкции за поддържане на оптимален работен режим на съоръженията и в съответствие с изискванията на Таблица 10.1.1.1. Резултатите от проверките се документират и съхраняват на площадката. Заведени са дневници, които се водят за всяко отделно пречиствателно съоръжение.Таблица 10.1.1.1.

Контролиран параметър /

ПЕРИОД за периодична провека /

ИНФОРМАЦИЯ за извършена ПОДДРЪЖКА на пречиств. съоръжения

Оптимална стойност /

Отчетена средно-годишна стойност за 2013 год.

Честота

на

мониторинг


Вид

на

оборудването

за

мониторинг

Резервни части за пречи-ствател-ното съоръ-жение

Съответ-

ствие

1

2

3

4

5


6

1. Пневматична система

Налягане на сгъстения въздух

0.5 Мра /

Непрекъснато

Манометър

Фитинги, тръби, маркучи

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

0.5 Мра отчетена средна стойност

Непрекъснато

Манометър

Фитинги, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

2. Резервоар - КВК

(събирателна вана – за кисели водни концентрати)

Ниво на отпадъчните води

До 4 м/10 м3

непрекъснат

Нивомер

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

До 4 м/10 м3

отчетена средна стойност

Непрекъснато

Нивомер

Помпа, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

3. Резервоар - АВК

(събирателна вана – за алкални водни концентрати)

Ниво на отпадъчните води

До 4 м/10 м3

непрекъснат

Нивомер

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

До 4 м/10 м3

отчетена средна стойност

Непрекъснато

Нивомер

Помпа, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да
4. Реагентен съд


Наличие на свободни цианиди

Липса на своб. цианиди - mg/dm3

Периодично, през време на обработка на водата

Лабораторни анализи

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека – 15 третирания / 2013 год.

І-во Тримесечие

0.0137 ± 0.002

отчетена средна стойност

Само при обработка

Лабораторни анализи

Помпа, тръби, бъркалка

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да
Наличие на шествалентен хром

Липса на шествалентен хром - mg/dm3

Периодично, през време на обработка на водата

Лабораторни анализи

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека – 32 третирания / 2013 год.

І-во Тримесечие

Макс. 0.0350 ± 0.005

отчетена средна стойност

Само при обработка

Лабораторни анализи

Помпа, тръби, бъркалка

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да
Активна

реакция


на средата

6.5 ÷ (7.5) 9.0 -

граница на вариране рН-единици

Периодично, през време на обработка на водата

рН-метър

Резервни електроди за

рН-метър


Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека – 47 третирания / 2013 год.

І-во Тримесечие

7.48 ÷ 7.65

отчетена средна стойност на вариране

Само при обработка

рН-метър

рН-метър с електроди

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

5. Механичен филтър към йонообменната инсталация

Разлика в наляганията на вход и на изход

0.5 МРа

Автоматичен, непрекъснат

манометър

фитинги

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

0.5 Мра отч. средна стойност

Непрекъснато

Манометър

фитинги


Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

 1. Камерна филтър - преса
Налягане на работещата филтърпреса

Макс. 1.0 МРа

Автоматичен

Манометър

Резервен манометър
ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

Макс. 1.0 Мра отч. средна стойност

Автоматичен при работа

Манометър

Резервен манометър

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

 1. Йонообменни колони

Проводимост на водата на вход

До 400 S

Автоматичен, непрекъснат

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

-

отчетена средна стойност

Автоматичен

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

Проводимост на водата на изход

До 100 S

Автоматичен, непрекъснат

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

Макс. 100 S отчетена средна стойност

Автоматичен

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

Усл. № 10.1.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2013 год. на Усл. 10.1.1.2.1. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция за експлоатация на всяко едно от пречиствателните съоръжения в локалната ПСОВ. За отчетния период са извършени общо 12 проверки от Началник ОЕ, като в присъствие на Еколога са извършени съвместно – 6 проверки, от които не е констатирано несъответствие. Резултатите от проверките се документират и съхраняват на площадката. Заведен е обобщен ЛИСТ за годината, в които се прави запис за тримесечията за всяко отделно пречиствателно съоръжение.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2013 год. на Усл. 10.1.1.2.2. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция за:


 • проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Условие 10.1.1.1. и в инструкцията по Условие 10.1.1.2.1.;

 • установяване на причините за несъответствие;

 • предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период по прилагане на тази инструкция са извършени 4 проверки, от които не е констатирано несъответствие. Резултатите от проверките се документират и съхраняват на площадката. Заведен е обобщен ЛИСТ за годината, в които се прави запис за тримесечията за всяко отделно пречиствателно съоръжение.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2013 год. на Усл. 10.1.1.2.3. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция ревизирана за втори път през 2013 год. за периодична проверка и поддръжка на всяко едно от пречиствателните съоръжения в ПСОВ към Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти” посочени конкретно към Таблица 10.1.1.1 на Усл. 10.1.1.1. на КР. Към настоящият ГДОС-2013 на Дружеството представяме данни за изпълнение на инструкцията с резултати от извършените проверки и извършените поддръжки в обекта за едногодишният период, а именно:Таблица 10.1.1.1.

Контролиран параметър /

ПЕРИОД за периодична провека /

ИНФОРМАЦИЯ за извършена ПОДДРЪЖКА на пречиств. съоръжения

Оптимална стойност /

Отчетена средно-годишна стойност за 2013 год.

Честота на мониторинг


Вид на оборудването за мониторинг

Резервни части за пречи-ствател-ното съоръ-жение

Съответ-

ствие

1

2

3

4

5


6

1. Пневматична система

Налягане на сгъстения въздух

0.5 Мра /


Непрекъснато

Манометър

Фитинги, тръби, маркучи

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

0.5 Мра отчетена средна стойност

Непрекъснато

Манометър

Фитинги, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2013 год. е извършвана 3 пъти поддръжка на тази система, част от локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в съответствие на ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНСТРУКЦИЯ за работа на локалната ПСОВ на дружеството. Не са констатирани несъответсвия в работата на манометъра, фитингите и тръбите. Не се е налагало подмяна на маркучи, поради закъсване в мястото им на захващане към съдовете или намеси с подобен характер.

2. Резервоар – КВК (събирателна вана – за кисели водни концентрати)

Ниво на отпадъчните води

До 4 м/10 м3

непрекъснат

Нивомер

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

До 4 м/10 м3

отчетена средна стойност

Непрекъснато

Нивомер

Помпа, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2013 год. е извършвана 3 пъти поддръжка на тази система, за да функционира добре локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. За целта в дните 12.07.2013 год. и 23.08.2013 год. с вакуум се изчерпа от повърхностният слой – обем замърсен с въглеводородни нефтени фракции формирани при байцване на стоманените рулони. По този начин се продотвращава, същите евентуално да се прехвърлят към реакторния съд и да нарушат химическата обработка на водите в него, защото в локалната ПСОВ – няма технология за третиране на такъв замърсител. В тази връзка на 23.08.2013 год. се извърши от наши работници почистване на наслояванията на тези факции (несмесяеми с водите, но съпътсващи ги). Ползаха се шпатули и адсорбент (дървени опилки), за да се изстържи от откритите части по вътрешността на стените и борда на съда наличното омасляване. При приключване дейността, се формира опасен отпадък с код – 15 02 02* общо 14,30 кг., който събрахме в два черни полиениленови чувала, а на 18.12.2013 год. го предадохме.

3. Резервоар – АВК (събирателна вана – за алкални водни концентрати)

Ниво на отпадъчните води

До 4 м/10 м3

непрекъснат

Нивомер

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

До 4 м/10 м3

отчетена средна стойност

Непрекъснато

Нивомер

Помпа, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2013 год. е извършвана 1 път поддръжка на тази система, част от локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. За целта в деня 23.08.2013 год. се инспектира състоянието на съда в дънната му част за наличие на корозирали участъци по стъпките в обвалованата зона. Констатира се, че няма такива! На 18.12.2013 год. е обсъдена в дружесвото ПРЕВАТИВНА МЯРКА, която да се изпълни евентуално през 2014 год. Състои се в следното: Този резервоар се предвижда да се покрие с навес, с оглед формираните АВК, подобно на формираните КВК, да се изолират от природните води попадащи вътре от дъждовалене и снеготопене.
5. Механичен филтър към йонообменната инсталация

Разлика в наляганията на вход и на изход

0.5 МРа

Автоматичен, непрекъснат

манометър

фитинги

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

0.5 Мра отч. средна стойност

Непрекъснато

Манометър

фитинги


Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2013 год. за поддръжка са извършени 4 пъти почиствания на механичния филтър при обслужване и експлоатация на йонообменното пречиствателно съоръжение – елемент от локалната ПСОВ на дружеството. За целта е спазен реда посочен в ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНСТРУКЦИЯ, което почисване става по време на работа на йонообменната инсталация. При това се поддържат в изправност, освен манометрите и фитингите, така също и: ръчните и пневматичните вентили, пълнежа на филтрите от КАТИОННИ и АНИОННИ смоли, както и наблюдателните тръби на колоните.

4. Реагентен съдНаличие на свободни цианиди

Липса на своб. цианиди - mg/dm3

Периодично, през време на обработка на водата

Лабораторни анализи

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека – 15 третирания / 2013 год.

І-во Тримесечие

0.0137 ± 0.002

отчетена средна стойност

Само при обработка

Лабораторни анализи

Помпа, тръби, бъркалка

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да
Наличие на шествалентен хром

Липса на шествалентен хром - mg/dm3

Периодично, през време на обработка на водата

Лабораторни анализи

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека – 28 третирания / 2013 год.

І-во Тримесечие

Макс. 0.0350 ± 0.006

отчетена средна стойност

Само при обработка

Лабораторни анализи

Помпа, тръби, бъркалка

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да
Активна

реакция


на средата

6.5 ÷ (7.5) 9.0 -

граница на вариране рН-единици

Периодично, през време на обработка на водата

рН-метър

Резервни електроди за

рН-метър


Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека – 47 третирания / 2013 год.

І-во Тримесечие

7.48 ÷ 7.65

отчетена средна стойност на вариране

Само при обработка

рН-метър

рН-метър с електроди

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2013 год. са извършени следните 3 направления по поддръжки на тази система, част от локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, а именно:

 1. инспектирана е ежемесечно работата на новата енергоспестяваща помпа - за прехвърляне на регенериран химически воден разтвор;

 2. отремонтиран е двигателя на бъркалката на реагентния съд;

 3. рН-метъра е проверен, както следва:

а) с три буферни разтвори – 7 пъти;

б) почистени датчиците му – 12 пъти.

6. Камерна филтър - преса


Налягане на работещата филтърпреса

Макс. 1.0 МРа

Автоматичен

Манометър

Резервен манометър
ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

Макс. 1.0 Мра отч. средна стойност

Автоматичен при работа

Манометър

Резервен манометър

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2013 год. за поддръжка са извършени 5 пъти почиствания съгласно ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНСТРУКЦИЯ на локалната ПСОВ на дружеството, а именно:

 1. почистен и проверен е отчитащият манометър;

 2. почистени са филтърните платна, като същите първо се оглеждат да нямат закъсвания на материята, а след това се потапят във вана с 2 % разтвор на НСl в продължение на почти 4 часа. Омекналите платна се промиват с вода, монтират на рамките и поставят на филтър-пресата;

 3. за поддържане нивото на масло в нагнетателната помпа е долято, като тя осигурява затварящо налягане и херметизиране на филтър-пресата. 1. Йонообменни колони
Проводимост на водата на вход

До 400 S

Автоматичен, непрекъснат

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

-

отчетена средна стойност

Автоматичен

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да
Проводимост на водата на изход

До 100 S

Автоматичен, непрекъснат

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да/Не

ПЕРИОД за периодична провека

І-во Тримесечие

Макс. 100 S отчетена средна стойност

Автоматичен

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2013 год. е извършвана по 4 пъти основна поддръжка на тази съответни системи, част от локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНСТРУКЦИЯ на дружеството дадена от производителя, а именно след подготовката за регенерация на системите, се прави следното:

1. регенерация на катионната смола - разрохване, регерация и промиване;

2. регенерация на анионната смола - разрохване, регерация и промиване.


“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2013 год. на Усл. 10.1.1.3. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. От прилагане на инструкцията към настоящият ГДОС-2013 на Дружеството докладваме, че са извършени общо 6 съвместни проверки от Еколога и Н-к “ОЕ”, като при тях е констатиран един случай в деня – 14.11.2013 год. на теч в подзема комуникация за доставка на водата за питейно-битови нужди от ВиК-оператора. Поради това са приложени коригиращи действия за неговото отстраняване в рамките на работният ден. Извършиха се изкопни работи за локализиране на аварията, подмени се тръбиния участък, където се беше спукала тръбата, а впоследствие се зарина изкопа. От това – не се наложи спиране на производствения процес в предприятието.

Условие 10.1.1.4. на КР е изпълнено, за което дружеството е докладвало още с ГДОС-2005. През 2013 год. не се е налагало планово или аварийно да бъдат разпломбирани и впоследствие пломбирани байпасните връзки на ПСОВ. В тази връзка, последно това е правно през 2009 год. и описано подробно в същото условие към ГДОС-2009. Поради забелязана компрометирана телчица на една от трите поставени пломби на шахтата се наложи да уведомим РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с писмо техен Вх. № И-85 (1) / 01.02.2011 год. След посещение във връзка със сигнала ни се постави нова пломба, като това е отразено в оформеният надлежно Констативен протокол № 0000020350 / 10.02.2011 год. В него е направено единствено предписание с постоянен срок за изпълнение, а именно: Да се следи целостта на трите пломби поставени на капака на байпасната шахта, а при тяхната нарушеност да се предприемат съответните действия по възстановяване.
 • Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница