За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница18/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31

Усл. № 10.1.2 Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Изпълнени са изискванията на Условие 10.1.2.1. – От датата на влизане в сила на настоящото разрешително и до 31.12.2013 год. се заустват производствените отпадъчни води – смесен поток (пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в градска канализация единствено при сключен договор с експлоатиращото ВиК-дружество за отвеждане и за пречистване на отпадъчните води, при спазване на условията в него и условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.Таблица 10.1.2.1.

1. Точки на заустване:

№ 2 – в градски колектор към градска канализация гр. Варна с географски координати: 27 51 57.8 и.д. и 43 `309.3 с.ш.2. Точки на пробовземане (Приложение ІІ.6.1. от Заявлението, Приложение 1, т.1 от разрешителното)

1 – Изходна шахта на ПСОВ към Галваничен цех за пречистени производствени води;3. Източници на отпадъчните води: – пречистени производствени отпадъчни води от Галваничен цех, байц на стоманени ленти и фирма “Кавър”96 , охлаждащи –при подмяна на охладителните цикли, битово-фекални и дъждовни води от площадката;

Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Варна;

4. Пречиствателни съоръжения: ПСОВ към Галваничен цех

Количество на заустваните отпадъчни води:ТЗ № 1 ТЗ № 2

Qср. ден – 22.56 m3/d

Qмакс. час – 9.00 m3/h

Q ср.год. – 5 640.00 m3/y

Qср. ден – 132.00 m3/d

Qмакс. час – 15.00 m3/h

Q ср.год. – 35 000.00 m3/yПоказател

Норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните водирН

6.5-9.0Неразтворени вещества

300 mg/dm3Азот амонячен

35 mg/dm3Сулфатни йони

400 mg/dm3Нефтопродукти

15 mg/dm3Мед

2.0 mg/dm3Хром /шест валентен/

0,5 mg/dm3Хром /общ/

2.5 mg/dm3Никел

2.0 mg/dm3Цианиди /свободни/

1.0 mg/dm3Цианиди /общо/

1.5 mg/dm3Цинк

5.0 mg/dm3
  • Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води.

Усл. № 10.1.3 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води.
Изпълнени са изискванията на Условие 10.1.3.1., тъй като на основание сключен договор с ВиК-дружеството за гр. Варна, подновен през 2010 год. между дружествата, за ползване на предлаганите услуги, включително по отвеждане на отпадъчните води с цел – пречистване на същите в селищната ПСОВ. През 2013 год. не са получени сигнали и/или жалби и/или оплаквания от този ВиК-оператор, за това, че формираните замърсени потоци от площадката на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна са им пречили на експлоатацията на канализационната мрежа.

По Условие 10.1.3.2. към ГДОС-2013 докладваме, че за периода не е имало случаи на залпови изпускания на замърсяващи вещества в градска канализация вследствие на аварийни ситуации или при планови действия. Респективно, не ни се е налагало да предприемаме мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвеният ни авариен план за такива случаи. Респективно – в експлоатационния дневник на локалната ПСОВ – не са отразени факти по възникнала през 2013 год. аварийна ситуация.  • Собствен мониторинг.

Усл. № 10.1.4 Собствен мониторинг

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Условие 10.1.4.1., като от датата на влизане в сила на настоящото разрешително и през 2013 год. сме извършили мониторинг на смесения поток производствени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води съгласно Таблица 10.1.4.1. и сме ги отразили за 2013 год. - Таблица 10.1.4.1. – продължение с конкретика. Анализите са извършени само от ползвани услуги на една акредитирана лаборатория.Таблица 10.1.4.1

1. Точки на заустване:

№ 2 – в градски колектор към градска канализация гр. Варна с географски координати: 27 51 57.8 и.д. и 43 `3 09.3 с.ш.2. Точки на пробовземане (Приложение ІІ.6.1. от Заявлението, Приложение 1,т.1 от разрешителното)

1 – Изходна шахта на ПСОВ към Галваничен цех за пречистени производствени води;3. Източници на отпадъчните води: – пречистени производствени отпадъчни води от Галваничен цех, байц на стоманени ленти и фирма “Кавър”96, охлаждащи –при подмяна на охладителните цикли, битово-фекални и дъждовни води от площадката;

Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Варна;

4. Пречиствателни съоръжения:

ПСОВ към Галваничен цех - Количество на заустваните отпадъчни води:


ТЗ № 1 ТЗ № 2

Qср. ден – 22.56 m3/d

Qмакс. час – 9.00 m3/h

Q ср.год. – 5 640.00 m3/y

Qср. ден – 132.00 m3/d

Qмакс. час – 15.00 m3/h

Q ср.год. – 35 000.00 m3/yПоказатели

Собствен мониторинг
Честота на пробовземане

Вид на пробата

Примерен метод/процедура за анализ

Активна реакция рН

Два пъти годишно

Еднократна

БДС 17.1.4.27-80

Неразтворени вещества

Два пъти годишно

Еднократна

БДС 17.1.4.04-.80

Азот амонячен

Два пъти годишно

Еднократна

БДС 17.1.4.10-79

Сулфатни йони

Два пъти годишно

Еднократна

БДС ISO EN 10304-1

БДС ISO EN 10304-2Нефтопро -

дукти


Два пъти годишно

Еднократна

ЕN ISO9733-2:2000

Мед

Два пъти годишно

Еднократна

ISO 8288:1986

Хром /шест валентен/

Два пъти годишно

Еднократна

БДС17.1.4.17-79; ISO 11083:1994

Хром /общ/

Два пъти годишно

Еднократна

ISO 9174:1990

Никел

Два пъти годишно

Еднократна

ISO 8288:1986

Цианиди /общо/

Два пъти годишно

Еднократна

БДС 17.1.4.14-79, ISO 6703/1:1984

Цианиди /свободни/

Два пъти годишно

Еднократна

БДС 17.1.4.14-79, ISO 6703/1:1984

Цинк

Два пъти годишно

Еднократна

ISO 8288:1986Таблица 10.1.4.1 – продължение и конкретика

1. Точки на заустване:

№ 2 – в градски колектор към градска канализация гр. Варна с географски координати: 27 51 57.8 и.д. и 43 `3 09.3 с.ш.2. Точки на пробовземане (Приложение ІІ.6.1. от Заявлението, Приложение 1,т.1 от разрешителното)

1 – Изходна шахта на ПСОВ към Галваничен цех за пречистени производствени води;3. Източници на отпадъчните води: – пречистени производствени отпадъчни води от Галваничен цех, байц на стоманени ленти и фирма “Кавър”96, охлаждащи –при подмяна на охладителните цикли, битово-фекални и дъждовни води от площадката;

Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Варна;

4. Пречиствателни съоръжения:

ПСОВ към Галваничен цех - Количество на заустваните отпадъчни води:


За 2013 год. “МЕТАЛ” АД – гр. Варна при 365 календарни дни има засечени - 252 работни. От тях сме извършвали заустване на пречистени производствени води на изход от локалната ПСОВ – общо 47 пъти. За това се води ДНЕВНИК, където се вписват в отделни позиции третираните количества вода по дати ведно с проследяваната конкретика за всеки процес. Отвежда се вече пречистената вода от Реагентния съд към селищната канализационна схема на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА” ООД – гр. Варна по силата на договорни взаимоотношения с този ВиК-оператор, валидни за отчетните периоди, както следва:  • от 30.04.2010 год. до 29.04.2011 год. (вкл.) по договора сключен на 29.04.2010 год. и продължен;

  • от 30.04.2011 год. до 29.04.2012 год. (вкл.) и продължен;

  • от 30.04.2012 год. до 29.04.2013 год. (вкл.) и продължен;

  • от 30.04.2013 год. до 29.04.2014 год. (вкл.) без изменения и допълнения по отношение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за предоставяне на услугите на потребителите, а последните – са ОДОБРЕНИ от ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ с РЕШЕНИЕ № ОУ-018 от 09.06.2006 год.,

за услуги по заустване на водни потоци от смесен характер, но след химическо третиране на част от тях, с кисел и с алкален характер, и зауствани в продължение на 2 до максимум - 4 часа, т.е. средно по 3 часа, след като отговарят на допустимите норми за емисии за заустването им в канализацията. Предназначението на локалната ПСОВ е за коригиране на три проследявани показателя от изключително значение за гарантиране очистването на водите, които са както следва: Акивна реакция на средата, Цианиди (свободни) [до следи – Общо: 15 третирания / 2013 год.] и Хром (шествалентен) [до следи – Общо: 32 третирания / 2013 год.]. При обработката на производствената вода в Реагентният съд е предвидено за обема, да се редуцират и съпътстващите замърсители на гореопоменатите показатели.


За валидността на договора ни с ВиК-оператора за фиксираните два периода обхващащи 2013 год. сме Ви информирали писмено, а именно:

  • РИОСВ - гр. Варна - с наши писма: Изх. № 258-090 / 26.04.2012 год. (на ръка с Вх. № 26-00-2875 / 26.04.2012 год.) и Изх. № 638-246 / 06.08.2013 год. (на ръка с Вх. № 26-00-5540 / 06.08.2013 год.);

  • БДЧР - гр. Варна - с копие на писмата: Изх. № 258-090 / 26.04.2012 год. (на ръка с Вх. № 26-00-1979 / 26.04.2012 год.) и Изх. № 638-246 / 06.08.2013 год. (на ръка с Вх. № 26-00-1331 / 06.08.2013 год.).


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница