За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница2/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Въведение

Основанието за изготвяне на ГДОС на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е, че дружеството притежава издадено за нуждите си от МОСВ Комплексно разрешително № 25/2005 год.

Настоящият ГДОС се изготвя на основание чл. 125, ал. 1, т. 6 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното Комплексно разрешително на МОСВ, съгласно които дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2013 год., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД -806/31.10.2006 год. ”Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помоща на които Република България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл. 120, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал. 1от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ПМС № 62/12.03.2003 год.), която впоследствие е отменена с влязлата в сила Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009 год., попр. ДВ, бр. 97 /08.12.2009 год.)Годишен доклад включва обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване, като последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад.

1. УВОД

1.1. Общи данни

1.1.1. Наименование на инсталацията/ити, за която/ите е издадено комплексно разрешително (КР)

Акционерно дружество “МЕТАЛ” – гр. Варна, Варненска област, Община Варна, гр. Варна п.к. 9000, Западна Индустриална зона, ул. “Перла” № 20

На основание чл. 3, ал. 1 от Търговския закон с Решение № 6354 от 23.11.1993 год. на Варненски Окръжен съд е вписано в Регистъра за търговски дружества под № 34, том/стр. 37 / 122 по фирмено дело № 6354 / 1993 год. и ЕФН 0393063542.ЕИК и ИН по ЗДДС: 813095401 и BG 813095401

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията/ити

България, Област Варна,

Община Варна – гр. Варна, п.к. 9000

Западна Индустриална зона

ул. “Перла”, № 20

1.1.3. Регистрационен номер на КР

Регистрационен номер: 25 / 2005 год. на МОСВ

1.1.4. Дата на подписване на КР

Дата на подписване: 17.01.2005 год.

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР

Дата на влизане в сила: 02.02.2005 год.

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

Оператор на инсталацията/ите и притежател на разрешителното: “МЕТАЛ” АД - гр. Варна

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Адрес по местоживеене:

България, Област Варна,

Община Варна – гр. Варна, п.к. 9000

ж. комплекс “Вл. Варненчик”,

бл. 302, вход 1, ет. 1, ап. № 1;

Телефон: 052 / 503 – 003;

Факс: 052 / 503 – 403;

Лице/а, представляващо/и дружеството: инж. Иван Станев Лупов – Изпълнителен Директор

e – mails: office@metal-ls.com


1.1.8. Лице за контакт

Друго/и лице/а от дружеството: инж. Ирина Георгиева Христова - Данкова – Еколог

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

България, Варненска област

Община Варна – гр. Варна, п.к. 9020

ж. комплекс “Младост”,

бл. 141, вход 2, ет. 1, ап. № 29;

Телефон: 052 / 570 – 213;

GSM: 0888 / 662 – 628;

e – mails: ecology_metal@abv.bg

1.1.10. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда
Кратък коментар на приложеният вариант на организационна структура на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна валидна за периода на 2013 год. и към момента на представяне на съответният ГДОС със схема на подчиненост на връзките. Докладва се във връзка изпълнение на Усл. 5.1. на КР № 25/17.01.2005 на МОСВ.

От 31 Януари 2013 год. със ЗАПОВЕД на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР /ИД/ настъпиха изменения в схемата от 2012 год. на подчиненост на връзките в Дружеството. В случая, в структурата е включена нова длъжност – Заместник директор МАРКЕТИНГ, ТЪРГОВИЯ и ДОСТАВКИ /ЗДМТД/, което налага съответно още няколко реорганизации на подчинените лица и дейностите. Всички настъпили промени в посочените организационни структури на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не са се отразили на подчинеността и на ангажираността на единственото лице, което отговаря и се занимава с въпросите по опазване на околната среда в Дружеството. ТО е подчинено пряко на ИД, но едновременно с това е на подчинение на ЗДП, ГлИ, ЗДТВ, ЗДМТД и Р-тел ФИО.

През 2000 год. “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е внедрило Система за управление на качеството /СУК/, която е сертифицирана за съответствие с изискванията на БДС ISO 9001:1994 от AFAQ ASERT INTERNATIONL със сертификат № QUAL/2000/13621. През 2003 год. бе подтвърдена сертификацията за съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2000 от AFAQ ASERT INTERNATIONL със сертификат № QUAL/2000/13621а (валиден от 11.04.2003 год. до 28.02.2006 год.). През 2006 год. бе подтвърдена сертификацията за съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2000 от AFAQ ASERT INTERNATIONL със сертификат № QUAL/2000/13621а (валиден от 28.02.2006 год. за три годишен период). През 2009 год. бе подтвърдена сертификацията за съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2000 от AFNOR Sertification със сертификат № 2000/13621b (валиден от 17.04.2009 год. до 16.04.2012 год.). През 2010 год. бе подтвърдена сертификацията за съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2008 от AFNOR Sertification със сертификат № 2000/13621c (валиден от 12.03.2010 год. до 16.04.2012 год.). През 2012 год. бе подтвърдена сертификацията за съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2008 от AFNOR Sertification със сертификат № 2000/13621d (валиден от 16.04.2012 год. до 15.04.2015 год.). С дългогодишната ни работа по Системата за управление на качеството и Системата за управление на околната среда ръководството на Дружесвото изцяло се съобразява с новите Европейски изисквания и отделя голямо внимание на въпросите свързани с екологична насоченост за опазване компонентите на околната среда по време на производстената дейност, като всички инвестиционни бъдещи намерения се съобразяват с най-добрите налични техники /НДНТ/ и технологии за инсталациите за повърхностна обработка на метали.

И през 2013 год. инж.-химик Ирина Георгиева Христова – Данкова на длъжност ЕКОЛОГ е лицето, което се занимава с въпросите свързани с опазване на околната среда, съобразно изискванията на Кодекса на труда. Същата е назначена на Трудов договор № 308 / 13.08.2007 год. със шифър по НКПД2011 2133-6001 и Категория на персонал - 2.

ЕКОЛОГА има правомощия с контролни и изпълнителни функции. Задължен е да прилага българските и европейските законови и подзаконови нормативни актове в областта по опазване на околната среда, както и да докладва, изпълнението им пред МОСВ и не само това министерство.

МЕТАЛ” АД -


Варна

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО

Раздел 0


Лист 24 / 58

Издание 3

Изменение 5

ОТГОВОРНОСТ на РЪКОВОДСТВОТО –

последно изменение В СИЛА от 31 ЯНУАРИ 2013 год. и към датата - 31.03.2014 год.ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ

- Съвет на директорите - СД

- Изпълнителен директор - ИД

- Представител на ръководството - ПР

- Отговорник по качеството - ОтгК

- Заместник директор - производство - ЗДП

- Заместник директор – технически въпроси - ЗДТВ

- Заместник директор – маркетинг, търговия и доставки - ЗДМТД

- Главен инженер - Гл.инж.

- Отдел финанси и икономика - ФИО

- Сектор вътрешен финансов контрол - сектор ВФК

- Сектор счетоводен – обработка на информацията - сектор Счетоводен

- Сектор управление на персонала – цени, себестойност и

заплати - сектор УП

- Отговорник по професионално обучение - ОПрО

- Отдел маркетинг и търговия - ОМиТ

- Склад - СКЛ

- Безопасни условия на труд - БУТ

- Отдел технически и качествен контрол - ОТКК

- Завеждащ входящ контрол - ВхК

- Инспектор качество - ИрК

- Изпитвателна лаборатория - ИЛ

- Отдел-конструктивен - КО

- Технически архив - ТхА

- Отговорник по метрологично осигуряване - М

- Звено Доставки - Доставки

- Производствени цехове - Ц 2 – Ц 5

- Цех леярен, полимерни покрития и монтаж на дръжки

за врати и прозорци - Ц 2

- Цех пресов и монтаж на брави - Ц 3

- Цех автоматен и монтаж на секретни ключалки и катинари - Ц 4

- Цех галванични покрития - Ц 5

- Междинен склад - М СКЛ

- Административно комунално битово стопанство - АКБС

- Отдел енергетичен - ОЕ

- Отдел механичен - ОМ

- Цех за производство и ремонт на инструменти - ЦПРИ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница