За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница21/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31
Таблица № 3
Отчетен период -

2013 год.

Собствен периодичен мониторинг

и

контролен мониторинг при проверка на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

Наименова -ние

на

изпитвания продукт – ВОДА, отпадъчна, промишлена

за заустване в смесен поток в селищната канализаци –онна схема на

ВиК-оператораЧестота на пробовземане-

два пъти през годината –

дата /

мярка на средната стойност на обследваният замърсител на производствените

химически третирани води

Контрол

на РЛ – гр. Варна към ИАОС на МОСВ [mg/dm-3]
Вид

на отбраната водна

проба

Годишно

470 m3/y пречистена вода

на


изход

от


локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

заустена

във фирмената

канализацияЗабележка -

МЕТОД

за изпитване

(стандарт/

валидиран метод)

използван от

акредитираната лаборатория –

ЛИК към


“ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна

и от


РЛ – гр. Варна към ИАОС на МОСВ

Вид на изпитване / характери -стика на обследваните показатели

Мерна еди -ница

На 28.02.

2013 г. – 945 часа

На 13.09.

2013 г. – 1010 часа

Контрол от 29.01.2013 г. – 1000 часа

Средна стойност на показателя за

2013 година
ИЗЧИСЛЕНИ

количества непреки емисии замърсители в пречистените отпадъчни води
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.34.

Мед

mg/l

<

0.0200


0.250 ± 0.0200

0.0024 ± 0.0002

Макс. 0.0908

± 0.0101


Еднократна

Под

0.0427


kg/y

ВМИ 21/2003;

БДС EN ISO 17294-2:2005

1.39.

Хром

/шествалентен/

mg/l

<

0.0100


0.060 ± 0.0050

-

Макс. 0.0350

± 0.0050


Еднократна

Под

0.0165


kg/y

ВМИ 26/2003;

БДС EN ISO 17294-2:2005

1.39.

Общ хром


mg/l

<

0.0100


0.061 ± 0.0050

< 0.0010*

Макс.

0.0240

± 0.0050


Еднократна

Под

0.0113


kg/y

ВМИ 26/2003;

БДС EN ISO 17294-2:2005

1.35.

Никел

mg/l

0.070 ± 0.0100

1.950 ± 0.1500

0.0012 ± 0.0001

0.6737

± 0.0534


Еднократна

0.3166 kg/y

ВМИ 22/2003;

БДС EN ISO 17294-2:2005

1.40.

Цианиди

/общо(и)/

mg/l

0.032 ± 0.0030

0.004 ± 0.0010

< 0.0060*

Макс.

0.0140

± 0.0020


Еднократна

Под

0.0066


kg/y

ВМИ 27/2006;

ВВЛМ 1011/2010

1.40.

Цианиди /свободни/

mg/l

0.032 ± 0.0030

0.003 ± 0.0010

< 0.0060*

Макс.

0.0137

± 0.0020


Еднократна

Под

0.0064


kg/y

ВМИ 27/2006;

ВВЛМ 1011/2010

1.33.

Цинк

mg/l

0.210 ± 0.0300

2.200 ± 0.2000

0.0117 ± 0.0004

0.8072

± 0.0768


Еднократна

0.3794

kg/yВМИ 20/2002;

БДС EN ISO 17294-2:2005

1.36.

Олово

mg/l

<

0.0100


<

0.0100


-

Макс. 0.0100


Еднократна

Под

0.0047


kg/y

ВМИ 23/2002;

-

1.14.

Амониев йон; Азот амониевmg/l

0.400 ± 0.0300

<

0.0100


< 0.0280*

Макс.

0.1460

± 0.0300


Еднократна

Под

0.0686


kg/y

ВМИ 3/2003;

БДС ISO

7150-1:2002

1.19.

Сулфати

mg/l

41.00 ± 2.00

395.00 ± 23.00

27.010 ±

1.2100


154.3667 ± 8.7367

Еднократна

72.5524 kg/y

ВМИ 9/2004;

ВВЛМ 1009/2010

1.46.

Нефто-продукти

mg/l

<

0.1000


<

0.1000


< 2.100*

(тегловен)Макс. 0.7667


Еднократна

Под

0.3604


kg/y

ВМИ 32/2002;

ВВЛМ 1003/2010

Следват –

ДРУГИ ОБСЛЕДВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ,

резултатите от които, не се вземат под внимание при пресмятане на непреките годишни емисии на замърсителите в отпадъчните води

Наименова -ние

на

изпитвания продукт – ВОДА, отпадъчна, промишлена

за заустване в смесен поток в селищната канализаци –онна схема на

ВиК-оператораЧестота на пробовземане-

два пъти през годината –

дата /

мярка на средната стойност на обследваният замърсител на производствените

химически третирани води

Контрол

на РЛ – гр. Варна към ИАОС на МОСВ [mg/dm-3]
Вид

на отбраната водна

проба

Годишно

470 m3/y пречистена вода

на


изход

от


локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

заустена

във фирмената

канализацияЗабележка -

МЕТОД

за изпитване

(стандарт/

валидиран метод)

използван от

акредитираната лаборатория –

ЛИК към


“ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна

и от


РЛ – гр. Варна към ИАОС на МОСВ

Вид на изпитване / характери -стика на обследваните показатели

Мерна еди -ница

На 28.02.

2013 г. – 945 часа

На 13.09.

2013 г. – 1010 часа

Контрол от 29.01.2013 г. – 1000 часа

Средна стойност на показателя за

2013 година
ИЗЧИСЛЕНИ

количества непреки емисии замърсители в пречистените отпадъчни води
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 5.

Активна реакция

рН-единици

7.500 ± 0.1000

7.100 ± 0.1000

8.090

± 0.0500


7.5633

± 0.0833


Еднократна

обичайни граници на вариране 7.48 ÷ 7.65 рН-единици /2013 y

БДС EN ISO 10523:2012;

ISO 10523:2008

1. ?.

Неразтворени вещества

mg/l

2.000 ± 0.2000

10.000 ± 1.0000

< 6.070*

Макс. 6.0233

± 0.6000


Еднократна

Под

2.8310


kg/y

БДС EN 872:2006

БДС 17.1.4.04:1980
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Описание на ползваните стандарти и валидирани методи след вземане на проби (извадки) от ВОДИ за тяхното изпитване, които са както следва:

1.1. от Лабораторен Изпитвателен комплекс към “ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД – гр. Варна взета е пробата /извадката/ съгласно БДС ISO 5667-10:2002 и БДС ЕN ISO 19458 с одобрено ТС за вземане на проба И№ 12.2:БДС EN ISO 10523:2012; БДС EN 872:2006; ВМИ 3/2003; ВМИ 9/2004;

ВМИ 20/2002; ВМИ 21/2003; ВМИ 22/2003; ВМИ 23/2003;

ВМИ 26/2003; ВМИ 27/2006; ВМИ 32/2002.

1.2. от Регионална лаборатория – гр. Варна към ИАОС на МОСВ взета е пробата /извадката/ съгласно БДС ISO 5667-10:2002 с одобрено ТС за вземане на извадката:ISO 10523:2008; БДС 17.1.4.04:1980; БДС ISO 7150-1:2002; БДС EN ISO 17294-2:2005;

ВВЛМ 1003/2010; ВВЛМ 1009 / 2010; ВВЛМ 1011 / 2010.

2. Знакът “<” означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод.

3. Знакът “*”означава, че действителната стойност на съдържанието на обследвания параметър е по-малко от границата на определяне на метода.

4. За колона 6 – Прави впечатление, че на някои редове от таблицата е посочена конкретна цифра за средна стойност на показателя ведно с отклонението изразено със знак “±” за граници съгласно ползваният метод на акредитираната лаборатория. Има обаче редове, където е изписано първо текста “Макс.”, а след него вече е посочена конкретната цифра за средна стойност на показателя ведно с отклонението изразено със знак “±” за граници съгласно ползваният метод на акредитираната лаборатория. Това означава, че във вторият случай, поне в един от извършените три мониторинга през 2013 год. – има обследвани показатели, на които стойността им е изписана в протокола от изпитванито по начина посочен или съгласно т. 2 или съгласно т. 3 от настоящите забележки към таблицата.

5. За колона 8 – Изчисленията на непреките емисии замърсители в отпадъчните води са направени на база – 470 куб.м. пречистена производствена вода за 2013 год. Прави впечатление, че на някои редове от таблицата е посочена конкретна цифра за годишна стойност {в кг.} по показателя на емисията. Има обаче редове, където е изписано първо текста “Под”, а след него вече е посочена конкретната цифра за годишна стойност {в кг.} по показателя на емисията. Това означава, че във вторият случай, поне в един от извършените три мониторинга през 2013 год. – има обследвани показатели, на които стойността им е изписана в протокола от изпитването по начина посочен или съгласно т. 2 или съгласно т. 3 от настоящите забележки към таблицата.

Условие 10.1.4.2. – е изпълнено, за което “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е докладвал още с ГДОС-2005. През 2013 год. не се е налагало да се определят нови географски координати на пробовземната точка, посочена в Условие 10.1.2.1.

Условие 10.1.4.3. – е изпълнено, за което “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е докладвал още с ГДОС-2005. През 2013 год. оператора продължава да работи по изготвена фирмена МЕТОДИКА за изчисляване на количествата/обемите заустени пречистени производствени води на изход от локалната ПСОВ, тъй като и към момента на 2013 год. не е монтирано измервателно устройство на изходната шахта за КРАЕН КОНТРОЛ.

Изпълнени са изискванията на Условие 10.1.4.4., тъй като и през 2013 год. се прилага документирана инструкция за ОЦЕНКА на резултатите от проведения собствен периодичен мониторинг в периода, за отчитане за съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества по Условие 10.1.2.1. и съгласно допустимите норми по Приложение № 1 към договора с ВиК-дружеството, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Към инструкцията се води ДНЕВНИК, където се документира в хронологичен ред – съответствието ведно с оценката, респективно констатираното несъответсвието с опис на причините, които са го предизвикали и предприетите действия за недопускане на повторяемост на отклонението. По условието към ГДОС-2013 докладваме в следващата Таблица - само резултатите в месеците описани в дневника и направеното заключение за периода от една календарна година, а именно:


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница