За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница22/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31
Таблица - Извадка от ДНЕВНИКА по Условие 10.1.4.4.Контролиран параметър /

ПЕРИОД за периодична провека

Оптимална стойност /

Отклонение от оптималната стойност при несъответствиеЧестота

на

мониторинга

през 2013 год.

ПРИЧИНИ за несъответствието и предприети коригиращи действия /КорД/

Данни за лицето, направило записа

Съответ-

ствие

1

2

3

4

5

6


Януари

Проследявани показатели – общо 11: за 11 от тях - няма отклонение от допустимите емисионни норми.

Контролен ПМ по време на проверка с пробовземане на дата: 29.01.2013 год.

няма несъответствие

Еколога на Дружеството

Да / Не

Февруари

Проследявани показатели – общо 13: за 13 от тях - няма отклонение.

Два пъти годишно –

СПМ І-во с пробовземане на дата: 28.02.2013 год.

няма несъответствие

Еколога на Дружеството

Да / Не

Септември

Проследявани показатели – общо 13: за 13 от тях - няма отклонение.

Два пъти годишно –

СПМ ІІ-ро с пробовземане на дата: 13.09.2013 год.

няма несъответствие

Еколога на Дружеството

Да / Не1

2

3

4

5

6


ОЦЕНКА

на резултатите от проведения СПМ – ВОДИ

за периода на

...... 2013 .... год.:

ИМА СЪОТВЕТСТВИЕ с допуснимите норми за заустване на води в смесен поток в селищната канализационна схема на ВиК-оператора за гр. Варна


1. Активна реакция

има / няма откл.

2. Неразтворени в-ва

има / няма откл.

3. Азот амонячен

има / няма откл.

4. Сулфатни йони

има / няма откл.

5. Нефтопродукти

има / няма откл.

6. Мед

има / няма откл.

7 и 8. Хром:

- шествалентен;

- общ.

има / няма откл.


9 и 10. Цианиди:

- свободни;

- общо.

има / няма откл.


11. Никел има / няма откл.

12. Цинк има / няма откл.

13. Олово има / няма откл.
Два пъти годишно –

Изпълнено е!няма несъответствие

Еколога на Дружеството

Да / Не

ЗАБЕЛЕЖКА за извършен контролен мониторинг по води за 2013 год.

Разполагаме с ПРОТОКОЛ за вемане на извадка от води № 58 / 29.01.2013 год. на РЛ – гр. Варна на ИАОС към МОСВ изпълнено по Поръчка № 1 / 24.01.2013 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ.

Разполагаме за водния образец с ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 04-0071 / 08.02.2013 год. на РЛ – гр. Варна на ИАОС към МОСВ.Еколог на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна – инж. Ирина Георгиева Христова - Данкова

Да – за 13 показателя.

.


Изпълнени са изискванията на Условие 10.1.4.5., като “МЕТАЛ” АД – гр. Варна прилага инструкция по отношение на начина за документиране и изчисляване на непреките годишни емисии на следните замърсители в отпадъчните производствени води: цианиди, цинк, никел, мед, хром, олово, изразени като килограма за година. Същата е актуализирана през м. Януари 2012 год., като е взето направеното още през 2007 год. предписания на РИОСВ – гр. Варна, за добавяне в Таблица 10.1.2.1. и Таблици 10.1.4.1. към съответните условия на показателя – ОЛОВО, който тук, инъче е включен за докладване, но в опоменатите таблици – липсва и се отчита за пропуск при издаване на разрешителното.

По Условие 10.1.4.5. на КР оператора е подготвил ОТЧЕТ-2013 (коригиран) с изразени, като килограма за година замърсители в отпадъчните води. Същия е внесен с писмо наш Изх. № 74-20 / 31.01.2014 год. в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с техен Вх. № 26-00-419 (1) / 04.02.2014 год., с копие и до БДЧР – гр. Варна към МОСВ с техен Вх. № 26-00-269 (2) / 04.02.2014 год. Към отчета са приложени някои документи, които са неразделна негова част за изпълнение на условието.


4.3.2. Охлаждащи води – Усл. 10.2.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна изпълнява Условие 10.2.1., като спазва изискването за заустване на охлаждащите води, като част от смесен поток отпадъчни (пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) води в градска канализация, единствено при наличие на сключен договор с експлоатиращото ВиК-дружество за отвеждане и за пречистване на отпадъчните води, при спазване на условията в него и не само.

4.3.3. Битово-фекални води – Усл. 10.3.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна изпълнява Условие 10.3.1., като спазва изискването за заустване на битово-фекалните води, като част от смесен поток отпадъчни (пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) води в градска канализация, единствено при наличие на сключен договор с експлоатиращото ВиК-дружество за отвеждане и за пречистване на отпадъчните води, при спазване на условията в него и не само.

4.3.4. Дъждовни води – Усл. 10.4.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна изпълнява Условие 10.3.1., като спазва изискването за заустване на дъждовните води ведно с водите формирани при обилно снеготопене от местата с непропусклива настилка (пътищата) и покривите на сградите, като част от смесен поток отпадъчни (пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) води в градска канализация, единствено при наличие на сключен договор с експлоатиращото ВиК-дружество за отвеждане и за пречистване на отпадъчните води, при спазване на условията в него и не само.

4.3.5. Документиране и докладване – Усл. № 10.5.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна изпълнява Условие 10.5.1., като спазва изискването за документиране и правилно съхраняване на резултатите от мониторинга на параметрите по изпълнение на Условие 10.1.1.1. и от прилагане на инструкциите по Условия 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. за всяка календарна година. В случаи на тяхното изискване по време на планова/извънпланова комплексна проверка или по време на други проверки на контролни органи и институции – резултатите респективно протоколите от мониторинга се предоставят.

Изпълнява се Усл. 10.5.2, като се документират и съхраняват реултатите от проверката по Усл. 10.1.1.2.2.

Изпълнява се Усл. 10.5.3, като докладваме в неразделна част на ГДОС-2013 обобщена информация от резултатите от мониторинга по Усл. 10.1.1.1., както и от прилагане на инструкциите по Усл. 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. и за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия по Усл. 10.1.1.2.2.

Изпълнява се Усл. 10.5.4., като с ГДОС-2013 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна дава пълна информация за всички регистрирани в изпълнение на Усл. 10.1.1.3. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация, за колко време е отстранен теча със замърсители на заустваните отпадъчни води. За целта имаме един такъв описан случай, както следва:

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2013 год. на Усл. 10.1.1.3. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. От прилагане на инструкцията се докладва, че са извършени общо 6 съвместни проверки от Еколога и Н-к “ОЕ”, като при тях е констатиран един случай в деня – 14.11.2013 год. на теч в подзема комуникация за доставка на водата за питейно-битови нужди от ВиК-оператора. Поради това са приложени коригиращи действия за неговото отстраняване в рамките на работният ден за периода: 1300 часа ÷ 1600 часа. Извършиха се изкопни работи за локализиране на аварията, подмени се тръбиния участък, където се беше спукала тръбата, а впоследствие се зарина изкопа. Не се наложи спиране на производственият процес.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 10.5.5., като резултатите от собствения мониторинг по Усл. 10.1.4.1. се документират и съхраняват, а също и изпращат за информация на контролния орган, след получаване на протоколите от изпитване на обследваните водни образци.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 10.5.6., като от резултатите от оценката по изпълнението на Усл. 10.1.4.4., информация за установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 10.5.7., като от резултатите от изчисленията по Усл. 10.1.4.5. се документират и съхраняват, а при необходимост се представят за проверка на място.

МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 10.5.8., като сме докладвали с ГДОС-2013 резултатите от изчисленията на непреките емисии по условие 10.1.4.5.

Изпълнено е Усл. 10.1.5.9., като е представена още в ГДОС-2005 схема с нанесени географските координати по Усл. 10.1.4.2.

Изпълнено е Усл. 10.1.5.10., като е представена още в ГДОС-2005 схема с разположението на измервателните устройства по инсталациите и на вход в предприятието съгласно Усл. 10.1.4.3.В заключение на тази част от ГДОС-2013 докладваме и за следното:

Всички данни на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за количество/обема заустени замърсени води към градската канализационна система на ВиК-оператора, поради това, че и към момента на 2014 год. НЕ СА МОНТИРАНИ дебитомери или различен от този вид други отчитащи устройства на двете места – ИЗХОДИ за фирмата – ШАХТА № 1 и ШАХТА № 2 разположени по протежението на ІІ-ри Горнопоясен колектор на “ВОДОСНАБДАВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД – гр. Варна, видно от направените обяснения и изпълнения на инструкциите - са получени по изчислителен път по метода на изключването, на това, което се знае към това, което е остатък и е неизвестно. При фактуриране от страна на ВиК-оператора за месеца на 100,00 % се начислява ТАКСА КАНАЛ и ТАКСА ПРЕЧИСТВАНЕ спрямо консумацията. Това, в случая не би следвало да е точно така, а е редно да заплащаме малко повече по обясними причини, а именно:

От страна на ВиК-дружеството към датата 31.03.2014 год. не е постъпило при нас официално писмо, с което да ни се изиска, колко точно по квадратура са площите с непропусклива повърхност (имота по нотариален акт е пъти повече от 200 м2), за да може да се изчисли разликата спрямо цялата приблизителна площ от 70 000 дка, и колко, би следвало да дължим допълнително за 2013 год. - канализационна такса и такса за пречистване, по различни по-ниски цени – за пречистване на дъждовните води и на водите от обилно снеготопене. Същите са от природен характер и няма общо с отпадъчните води формирани при дейноста на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна със смесен характер от площадката.

По публикуваните официални данни от информационния сектор на НИМХ към БАН за валежите на територията на Република България, респективно на територията на Област Варна, Община Варна и гр. Варна, установихме, че приблизителната годишна сума на валежите в мм, която варира за района ни Е в границите от 300 л/кв.м до 550 л/кв.м. Тук докладваме официални данни от обществено достъпна информация на ИМХ с конкретика за гр. Варна, че имаме - обобщено 323,40 л/кв.м валежи през 2013 год.

4.4. Управление на отпадъците - Усл. 11 на КР

4.4.1. Образуване на отпадъци - Усл. 11.1.

За отчетната 2013 год. на територията на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна са образувани следните количества (t/y) отпадъци, определени с код, наименование и разрешени годишни количества съгласно поставеното Условие 11.1.1. на КР, респективно посочени конкретно към условието в Таблица 11.1., Таблици - 11.2. и 11.2.1., Таблица 11.3. и Таблица 11.4.


Таблица 11.1. Производствени отпадъци

Вид отпадък

Код

Количество

(t/y)

Коли-чество

за тон про-дукт

(t/t)

Временно съхра-няване на площад-ката

Обез-вреж-

дане

Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране

Съот-вет-ствие

По КР / МОСВ

За

2013 год.

Прах и частици от цветни метали

12 01 04

3.350

0.626

0.00021

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Излезли от употреба гуми

16 01 03

1.400

0.028

0.00009

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 01

589.00

123.660

0.39890

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Метални опаковки

15 01 04

0.400

0.140

0.00045

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Отпадъци от пластмаси

(от рем. д-ст и струговане)07 02 13

1.510

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Текстилни материали (ръкавици, брезенти)

19 12 08

0.223

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

1.400

2.599


0.00838

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

не

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (месинг. отп.)

12 01 03

123.00

39.900

0.12871

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03

16 11 04

10.000

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Галваничен цех


Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (от рем. д-ст)

12 01 03

1.100

0.3345

0.00108

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Отпадъци, неупоменати другаде

(медни аноди)11 01 99

2.300

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Отпадъци, неупоменати другаде

(цинкови аноди)11 01 99

0.470

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Леярна и шлайф

Шлака от пещи

10 10 03

40.000

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла,

различни от упоменатите

в 15 02 02


15 02 03

0.010

0.000 полир-прах

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Отработени шлифовъчни тела

и

материализа шлифоване, различни от упоменатите

в 12 01 2012 01 21

3.200

0.000 шлаф-прах

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Производство на стоманени ленти

Дървесен материал

17 02 01

0.100

0.0000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Прахово боядисване

Отпадъчни покривни прахове

08 02 01

0.100

0.0115

0.00004

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла,

различни от упоменатитев 15 02 02 (филтри)

15 02 03

0.031

0.0000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл.

11.6.2.

-

да

Производство на брави, врати и панти

Отпадъци от пластмаси (изрезки от

PVC фолио)

07 02 13

0.177

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница