За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница24/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31

4.4.3. Временно съхраняване на отпадъците - Усл. 11.3.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията на условието. Генерираните на територията на производствената площадка отпадъци се събират разделно на обособени за целта площадки. Площадките отговарят на изискванията на Приложение № 2 към чл. 12 на Наредбата за изискавнията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 / 1999 год., обн., ДВ, бр. 29 от 1999 год.). Всички опасни отпадъци се събират разделно от неопасните отпадъци и така, че да не създават опасност за здравето на хората и за компонентите на околната среда. Площадките са обозначени за предназначението си с конкретните кодове и наименования на видовете отпадъци, които временно се съхраняват там.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си в тази връзка, като има изготвена Инструкция по Усл. 11.3.8. за периодична оценка на съответствието на временото съхраняване събирането на отпадъците с условията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Същата, след като е била подготвена през 2005 год., е ревизирана след това, както следва:


 • за първи път към дата – 21.06.2010 год.;

 • за втори път към дата – 01.02.2013 год.

Резултатите от прилагане на въпросната ревизирана инструкция по Усл. 11.3.8. на КР и обхващаща посочените отпадъци към Усл. 11.1.1. включени в неговите Таблица 11.1., Таблици - 11.2. и 11.2.1., Таблица 11.3. и Таблица 11.4., които са образувани през 2013 год. на площадката показват, съответствие по отношение на начина и временното съхраняване на отпадъците. Извършени са общо 15-ет проверки, от които 12-ет проверки са вътрешни, а 3-те проверки са с представители на Регионалните структури на МОСВ и други контролни органи, включително и от общинската/областната администрация. Спазен е принципа на разделно събиране на рециклируемите отпадъци и временното им съхраняване, до момнета на предаването им на лицензиран оператор. ЕКОЛОГА носи отговорност за подреждането на разделно събраните отпадъци на местата за временното им съхранение. С вътрешнозаводския транспорт отпадъците се изнасят към определените за товарене на площадките.“МЕТАЛ” АД – гр. Варна още през м. Декември 2012 год. с оглед на усъвършенстване системата за разделно събиране и правилно съхранение на отпадъците, във връзка с уведомления до МОСВ от 2011 год. и 2012 год. за реализация на намерения по инвестиционно предложение на площадката обхващащо едновременно няколко инсталации и не само тях, както и във връзка с постановени РЕШЕНИЕ № ВА 163-ПР/03.12.2012 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение и РЕШЕНИЕ № ВА-9 / 10.12.2012 год. за поправка на очевидна фактическа грешка в РЕШЕНИЕ № ВА 163-ПР/2012 год., от които е видно, че за инвестиционното предложение, не е необходимо извършване на ОВОС, оператора докладва към ностоящия ГДОС, следните несъответствия по условието на КР включително и за такива отпадъци, които никога не са генерирани в периода от 2005 год. до 2013 год., а именно:

   1. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на два отпадъка, а именно тези с код: 20 01 08, наименование: Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и с код: 20 03 01, наименование: Смесени битови отпадъци.;

   2. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на два отпадъка, а именно тези с код: 15 01 01, наименование: Хартиени и картонени опаковки и с код: 15 01 04, наименование: Метални опаковки.;

   3. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на отпадъка с код: 16 11 04, наименование: Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03.;

   4. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на един отпадък, но с две разновидности, а именно този с код: 11 01 99, наименование: Отпадъци, неупоменати другаде (медни аноди) и Отпадъци, неупоменати другаде (цинкови аноди).;

   5. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на пет отпадъка, а именно тези с код: 15 02 02*, наименование: Абсорбенти, фиртърти материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вешества (ръкавни филтри); с код: 12 01 07*, наименование: Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори); с код: 12 01 09*, наименование: Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи; с код: 13 01 10*, наименование: Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа и с код: 13 02 05*, наименование: Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа.;

   6. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на шест отпадъка, а именно тези с код: 20 01 21*, наименование: Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; с код: 16 06 01*, наименование: Оловни акумулаторни батерии; с код: 17 06 01*, наименование: Изолационни материали, съдържащи азбест; с код: 16 11 05*, наименование: Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества; с код: 19 08 06*, наименование: Наситени или отработени йонообменни смоли и с код: 11 03 02*, наименование: Други отпадъци (утайки от охлаждане).;

   7. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на отпадъка с код: 11 01 09*, наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (галваничен шлам).;

   8. Прекратена дейност от м. Август 2008 год. на приемното съоръжение за отпадъка с код: 11 01 09*, наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (галваничен шлам), към бившата Станция “Неутрализация” на Цех “Галваничен”, което се състои от вкопани шест броя стомано-бетонови монолитни клетки и условно е наречено «ДЕПО ЗА ГАЛВАНИЧЕН ШЛАМ».;

   9. За класифицирания отпадък от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с работен лист от 17.01.2005 год. с код: 11 03 01*, наименование: Отпадъци, съдържащи цианиди е обособена площадка за временно съхранение от 18.11.2005 год., на която същия е обезвреден по метода на запечатване в паспортизиран Б-Б куб. Същия не е включен в издаденото КР.;

   10. За класифицирания отпадък от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с работен лист от 17.01.2005 год. с код: 12 01 20*, наименование: Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества е обособена площадка за временно съхранение. Същия не е включен в издаденото КР.;

   11. За отпадъците с кодове: 15 01 02, 15 01 07 и 17 01 07 са обособени площадки за временно съхранение, които не са включени в издаденото КР.;

   12. За отпадъците с кодове: 16 05 06*, 16 07 08*, 18 01 06* и 20 01 35* са обособени площадки за временно съхранение, които не са включени в издаденото КР.

За констатираните несъответсвия са издадени съответни фирмени актове от 2013 год. по реда на Инструкция 11.3.8. за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранине на отпадъци с изискванията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. В акта за оценяване на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци, както и това, на кои точно отпадъци те са приемници, са вписани съответни предприети коригиращи действия, а именно:

   • АКТ № 1 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на двата отпадъка при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за отпадъците с код: 20 01 08, наименование: Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и с код: 20 03 01, наименование: Смесени битови отпадъци.;

   • АКТ № 2 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на двата отпадъка при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за отпадъците с код: 15 01 01, наименование: Хартиени и картонени опаковки и с код: 15 01 04, наименование: Метални опаковки.;

   • АКТ № 3 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на отпадък при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за този с код: 16 11 04, наименование: Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03.;

   • АКТ № 4 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на отпадък с две разновидности, при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за този с код: 11 01 99, наименование: Отпадъци, неупоменати другаде (медни аноди) и Отпадъци, неупоменати другаде (цинкови аноди).;

   • АКТ № 5 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на петте отпадъка при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за отпадъците с код: 15 02 02*, наименование: Абсорбенти, фиртърти материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вешества (ръкавни филтри); с код: 12 01 07*, наименование: Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори); с код: 12 01 09*, наименование: Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи; с код: 13 01 10*, наименование: Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа и с код: 13 02 05*, наименование: Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа.;

   • АКТ № 6 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на отпадък при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за този с код: 11 01 09*, наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (галваничен шлам).;

   • АКТ № 7 – КР25 - Условие 11.3.8. / 2012 год. – При обсъждане на промяна на КР през 2014 год. да се докладва промяна предназначението за други цели на площадката – дългогодишно приемно съоръжение за отпадъка с код: 11 01 09*, наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (галваничен шлам), към бившата Станция “Неутрализация” на Цех “Галваничен” и условно наречена «ДЕПО ЗА ГАЛВАНИЧЕН ШЛАМ». След освобождаване от съдържанието на отпадъка през м. Август 2008 год., за нея и прилежащите площи е изпълнен ПЛАН за действия по закриване на дейността. Същата е почистена, рекултивирана и е направено основно обследване за доказване на въздействието, което е възможно да се окаже, спрямо компонентите на околната среда с отсъствие/наличие на остатъчно количество (следи) от отпадъка. Основно са обследвани, както самият отпадъчен материал, така и строителните материали на оградните и преградни стени на съоръжението и почвата в терена. Извършеното обследване е по попоръчка на оператора, като са ползвани услугите на акредитираната лаборатория “ЛАБОРЕКС” ЕАД – гр. София към МЗ и НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР по ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, които издадоха ЗДРАВНО-ЕКОЛОГИЧНО СТАНОВИЩЕ със ЗАКЛЮЧЕНИЕ за степента на опасност на отпадъка от дата 27.11.2007 год. и предоставено с писмо наш Изх. № 141-54 / 14.03.2008 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с копие на същото до Община Варна, а също и до МОСВ. Не са изпълнени дейности по разрушаване на изградените вкопани на дълбочина 2 метра шест броя стомано-бетонови монолитни клетки, тъй като инвеститора предвижда, да засипе обема с инертни материали и пръстна маса. Следва изчакване на естествено уплътняване до получаване на нужната степен на стабилност (товаро-, насипо-), а след това върху цялата площ да се направи повърхностно запечатване, като се излее монолитна бетонова плоча, която ще се ползва за основа/под на нова площадка за материали. По план, от края на м. Януари 2011 год. започна постепенно засипване на три от клетките. Към 31.12.2012 год. сме запълнили 3 от горецитираните клетки с условна наша номерация – А2, В2 и С2. 2 клетки са започнати да се запълват, а клетка – В1 все още е в състоянието след почистване от отпадъка.

Във връзка с извършената в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна контролна съвместна проверка от страна на експерти на Регионалните структури на МОСВ в дните 16, 17 и 18 юни 2009 год. беше направено специално предписание по т. № 8 от Обобщения констативен протокол № 5-КР-25 / 08.07.2009 год. на РИОСВ – гр. Варна за представяне на ПЛАН по Условие № 16. от КР - Прекратяване на работата на инсталациите или на част от тях. В този обект – не е констатирано замърсяване, което да е над допустимите емисионни норми за почвата. Индустриалния терен е запазен и в доказано добро състояние, спрямо статута си, както и прилежащите му терен.

Полагането на новата армировка на самата стоманобетонна плоча, която ще бъде ПОД на складовата площадка, ще се става през 2014 год. или следващи, на здрава улегнала почва, което именно изисква известно време и то достатъчно, заради улягането на земните слоеве, които да не бъдат само тромбовани, а и по естествен път сплъстени. Дебелината на бъдещата основа-ПОД на новата площадка за метални консумативи, ще е такава, че да покрие всичко на 100 % от съществуваща конструкция, като е плътна и се ползва подходяща марка бетон с голяма здравина и непропускливост, устойчив на атмосферни и механични въздействия.;   • АКТ № 8 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на отпадък при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за този с код: 11 03 01*, наименование: Отпадъци, съдържащи цианиди, като се поставят конкретни условия за неговото събиране, временно съхраняване, транспортиране и следващо третиране в границите на терена. Да се фиксира местоположението на две площадки за този вид отпадък, както следва: Първата площадка – да бъде за временно съхранение; Втората площадка – да е тази, на която отпадъка е обезвреден по метода на Б-Б куба, като за втората площадка, задължително се посочи реален срок, за преместване на запълненото съоръжение на безопасно място и трайно позициониране в хранилище/депо, а при липса на такава алтернатива, да се даде възможност на оператора за избор по законов път да предаде отпадъка на лицензиран оператор на МОСВ в или извън територията на Република България и сключи сделка за продажба на придобитият на 18.11.2005 год. съд с паспорт от производителя.;

   • АКТ № 9 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – При обсъждане на промяна на КР през 2014 год. да се включи отпадъка с код: 12 01 20*, наименование: Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества, като се поставят конкретни условия за неговото събиране, временно съхраняване, транспортиране и следващо третиране в границите на терена. Да се фиксира местоположението на площадката за неговото временно съхранение.;

   • АКТ № 10 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – При обсъждане на промяна на КР през 2014 год. да се включат следните три новоутвърдени отпадъци с посочените тук кодове: 15 01 02, 15 01 07 и 17 01 07, като се поставят конкретни условия за тяхното събиране, временно съхраняване, транспортиране и следващо третиране в границите на терена. Да се фиксира съответното местоположение на площадката за тяхното временно съхранение.;

   • АКТ № 11 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – При обсъждане на промяна на КР през 2014 год. да се включат следните четири новоутвърдени отпадъци с посочените тук кодове: 16 05 06*, 16 07 08*, 18 01 06* и 20 01 35*, като се поставят конкретни условия за тяхното събиране, временно съхраняване, транспортиране и следващо третиране в границите на терена. Да се фиксира съответното местоположение на площадката за тяхното временно съхранение.;

   • АКТ № 12 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на шестте отпадъка при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за отпадъците с код: 20 01 21*, наименование: Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; с код: 16 06 01*, наименование: Оловни акумулаторни батерии; с код: 17 06 01*, наименование: Изолационни материали, съдържащи азбест; с код: 16 11 05*, наименование: Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества; с код: 19 08 06*, наименование: Наситени или отработени йонообменни смоли и с код: 11 03 02*, наименование: Други отпадъци (утайки от охлаждане). Да се фиксира местоположението на площадката за тяхното временно съхранение и разпредели пространството, като се обозначи с надписи къде, кой отпадък ще се съхранява.

По реда на инструкция 11.3.8. на КР за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранине на отпадъци с изискванията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия, са реално предприети действия от страна на «МЕТАЛ» АД – гр. Варна. Към момента оператора е в процедура, която подробно е описана, към тази част на ГДОС-2013. Действията са насочени в към създаване на организация с екипност на специалисти от фирмата и при нужда, от ползване на лецензирани услуги на експерти по околна среда и дейности по отпадъци, за изпълнение на указанията на МОСВ/ИАОС/РИОСВ при спазване на указаните срокове за представяне на необходимият обем информация и документация за актуализация на условията на КР във времето до края на текущата година.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците - Усл. 11.4.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.1. на КР. През 2013 год. оператора е имал задължение и право да избира – или самостоятелно да извозва производствените неопасни и опасни отпадъци, или за същите да се възползва изцяло/частично от услугите за транспортиране на отпадъци, единствено и само, при спазване на законовите изисквания за третиране и превоз от лица и фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.2. на КР. През 2013 год. оператора е предавал за транспортиране всички събрани и временно съхранявани свои опасни отпадъци, както и неопасните, които са посочени в условията на КР извън границите на производствената площадка при спазване на законовите изисквания на действащото българско законодателство - Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци на МОСВ, както и на изискванията на Европейската спогодба за международен автомобилен превоз на опасни товари по шосе - ADR (2003/2005/2007/2009).

Предаването на опасни отпадъци от производствената дейност на Дружеството за извършване на последващи операции по транспортиране и оползотворяване/обезвреждане се съпровожда от предоставяне на съпроводителни документи за товара (ERIC Cards), транспортна карта съгласно изискванията на Приложение № 4 на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности и писмени инструкции за действие при аварии, изготвени за всеки отпадък в съответствие с Приложение № 5 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Документацията се съхранява от ЕКОЛОГА и е на разположение на контролните органи.Всички ползвани от нас опаковки през 2013 год., които са:

 • предоставени от лицензирана фирма за временно ползване;

 • запазени индивидуални опаковки на производителя, с които сме закупили определена стока/оборудване;

 • закупени специално от нашите нужди за да ги ползваме и с тях за предадем отпадъци на друга фирма за следващо третиране,

отговарят на изисквания на законодателната система за правилно временно съхраняване на отпадъци и тяхното транспортиране. При предаване на опасните отпадъци, теглото на опаковката се включва към НЕТО ТЕГЛОТО на товара и така се документира в надлежно оформената ТРАНСПОРТНА КАРТА!

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.3. на КР.

През 2013 год. оператора има сключени от предни години писмени договори, както и нови договори от 2013 год. ведно към тях - анекси, допълнителни и ценови споразумения, въз основа, на които се предават отпадъците за транспортиране, преди следващата им дейност по обезвреждане или оползотворяаване от лицензиран оператор на МОСВ.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.4. на КР.

Дружеството изпълнява изискването на условието по подготовка на документи за всяка партида отпадък за товара (за отпадъци от черни и цветни метали) или съпроводителен документ (за останалите отпадъци). През 2013 год. оператора следи за извършването на товаро-разтоваръчните дейности и за самото транспортиране. Качествената услуга предлагана от лицензираните превозвачи на МОСВ, с които работим по силата на сключените договори по предаване/приемане на отпадъците ни е добър показател, като даваме от наша страна отлична оценка за тази дейност. Няма през отчетния период регистрирани случаи на авария, при която от нашия придобит от Превозвача отпадък при междинната дейност с товара от началната точка - Товародател до крайната точка - Товарополучател поради разсипване/разръскване/ разливане да е замърсен и/или увреден компонент на ОС.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.5. на КР.

Има изготвена инструкция, по която се прави периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприети коригиращи действия.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница