За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница25/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31

От направените през 2013 год. около 300 проверки (при всяко изнасяне на отпадъци от площадката) - установихме, че няма нарушения, а само съответствия по дейностите свързани със следващото третиране и транспортирането на отпадъците. Имаме предварително регламентиране, какви са конкретните условия, които трябва да се спазват от наша страна и от страна на фирмата превозвач за предаване на отпадъците ни. По тази причина няма констатирани нарушения. Резултата е отличен.

Ежемесечно и толкова пъти през 2013 год. се транспортират отпадъци, колкото са случаите за ползване на външните услуги за превоз и предаване на отпадъци. Изразено с числа – това са 12 задължителни вътрешнофирмени проверки, като имаме още почти 300 случая за извършване на предаване на различните наши отпадъци на фирми. При всяко извозване ЕКОЛОГА присъства задължително и оформя необходимите документи, които трябва да се предадат на превозвача на лицензираният транспорт на МОСВ за да има информация за товара и за възможните му реакции на пътя при евентуално възникнал пътен инцидент или друга аварийна ситуация.

Задължението,

да се ползва транспорт на лицензирани фирми от МОСВ за превоз на отпадъците е и гаранция за безопасността за здравето на хората и на компонентите на околната среда. С преобладаваща част от фирмите работим съвместно в продължение вече на няколко години. Има и нови фирми, с които работим през 2013 год., което се наложи в известна степен и поради отмяната на 13.08.2012 год. на действашият до тогава стар ЗУО, заменен с новия закон да управление на отпадъците.Подробна информация за количеството образувани отпадъци през 2012 год., транспортирането им и съответствието с условията на КР е представена в Таблица 4 на Приложенията към ГДОС-2013.

4.4.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците - Усл. 11.5.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си по условието. За осъществяване на операции по оползотовряване, преработване и рециклиране на отпадъците, същите се предават на лица и фирми, които притежават или комплексно разрешително на МОСВ или разрешение/ регистрационен документ по ЗУО, като за всеки отпадък с конкретното лице, имаме сключен писмен договор. Информацията за количествата предадени отпадъци през 2013 год. от оператора са дадени в следващата таблица към ГДОС-2013. Видно от нея са данните за количествата предадени отпадъци от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна на външни фирми с цел – ползване лицензирани услуги на МОСВ за следващото им оползотворяване, което се извършва безопасно за околната среда в инсталации/съоръжения извън територията на фирмената ни площадка, а именно:Таблица - ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ на отпадъци през 2013 год. съгласно Усл. 11.5.1.


Отпадък

Код

Оползотво-ряване

на отпадъци на територията на площадката от страна на

оператора


Оползотво-ряване

на отпадъци извън територията на площадката

от страна на

други операториОписание на кода за оползотво -ряване извършван в услуга от външната

фирма


Име и основание

на външната фирма извършваща междинната операция

и операцията по оползотворяване през 2013 год.Съот-вет-ствиеДа /код (R..)

Не

се извър-шва

Да /код (R..)

Предадено коли -чество

(t/ 2013y)код (R..)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производствени отпадъци

с неопасен характер

Прах и частици от цветни метали

12.01.04

-

R -

Не се извър-шва

R4 -

се извър-шва

0,635

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

Валенсия Метали”

ЕООД – гр. Тетевен;

Статут на лицето: № 120търговец и брокер

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ


да

Стърго-тини, стружки и изрезки от черни метали

12.01.01

-

R -

Не се извър-шва

R4 -

се извър-шва

Общо: 123,723, като

на 1. – 7,242;

на 2. – 1,220;

на 3. – 14,300

и

на 4. – 100,960

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения


1. “Валенсия Метали”

ЕООД – гр. Тетевен;

Статут на лицето: № 120търговец и брокер

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ;

2. “Феникс Норд”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-00 / 01.03.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВ;


3. “Надин Транс”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;Удостоверение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 573 / 16.02.2005 год.

на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ;
4. “Хефти Металс”

ООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-540-00 / 06.02.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

Статут на лицето: № 144

търговец

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ.


да

Хартиени и картонени опаковки

15.01.01

-

R -

Не се извър-шва

R7 -

се извър-шва

Общо: 2,654, като

на 1. – 0,200
и

на 2. – 2,454

междинна дейност (Т)

за следващоR7 - възстановяване на компонети, използвани за намаляване на замърсяването


1. “ТИТАН - АС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна, Общ. Варна, Обл. Варна;

Регистрационен документ

№ 03-РД-516-00 / 25.01.2013 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ;2. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна, Общ. Варна, Обл. Варна;

Регистрационен документ

№ 03-РД-331-03 / 09.02.2009 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ.да

Стърго-тини, стружки и изрезки от цветни метали

12.01.03

-

R -

Не се извър-шва

R4 -

се извър-шва

Общо: 40,0345, като

на 1. – 0,335;
на 2. – 2,580;

на 3. – 3,600


и

на 4. – 2,1275

и

на 5. – 31,392


междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения


1. “Валенсия Метали”

ЕООД – гр. Тетевен;

Статут на лицето: № 120търговец и брокер

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ;
2. “Феникс Норд”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-00 / 01.03.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВ;


3. “Алтметал”

ЕООД – гр. Попопо, Общ. Попово, Обл. Търговище;

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 153-ДО-244-00 / 12.03.2013 год.на РИОСВ – гр. Шумен към МОСВ;


4. “Хефти Металс”

ООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-540-00 / 06.02.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

Статут на лицето: № 144

търговец

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ.
5. “СОФИЯ МЕД” АД – гр. София, Общ. Столична,

Обл. София (столица);КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 142 / 2006 год. на МОСВ,

актуализирано - в сила

от 01.01.2010 год.;

поправено с

Решение

№ 142-Н0-И0-А1-ТГ1 / 2010 год. на МОСВ;

актуализирано - в сила

от 23.05.2012 год. сРешение

№ 142-Н0-И0-А2-ТГ1 / 2012 год. на МОСВ.да

Производствени отпадъци

с опасен характер

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (дървени опилки омаслени)

15.02.02*


-

R -

Не се извър-шва

R -

Не се извър-шва

0,250

междинна дейност (Т)

за следващоD13 -

предварително третиране до код 19. 02. 11*;

D14 - препакетиране преди предаване за обезвреждане;

D15 - съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезврежданеот букви от “а” до “о”, освен ВрС до събиране на отпадъците от мястото им на образуването им.
Всички горецитирани дейности, са последвани от

D10 -

наземно изгаряне

(инсинерация).


БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. София

Регистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна

НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за обезвреждане на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК на

SAVA GmbH & Co. KG

Osterweute 1, 25541 Brunsbuettel. Germany

не – обез – вреден е!

Флуорес-центни тръби

и

други отпадъци, съдържащи живак20.01.21*


-

R -

Не се извър-шва

R13,

R4 и R5 -

се извър-шват

0,067

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване;

R4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения;

R5 - рециклиране или възстановяване на други неорганични материали.


БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. София

Регистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за оползотворяване на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК наGREENLAMP RECICLARE SRL, Frasinu Ind. Park

DJ 203D Buzau-Sloboziaq 127640, Tintesti, Buzau. Romaniaда

Нехлори-рани хидрав-лични масла на минерална основа

13.01.10*


-

R -

Не се извър-шва

R13 -

се извър-шва

0,360

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване.


Метакомет”

ООД – гр. Русе; Общ. Русе, Обл. Русе;
Регистрационен документ

№ 10-РД-527-00 /

24.01.2013 год.

на РИОСВ – гр. Русе,

както и тяхно

Решение

за третиране на отпадъци

№ 10-ДО-636-00 /

01.02.2013 год.


да

Нехлори-рани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13.02.05*


-

R -

Не се извър-шва

R13 -

се извър-шва

0,300

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване.


Метакомет”

ООД – гр. Русе; Общ. Русе, Обл. Русе;
Регистрационен документ

№ 10-РД-527-00 /

24.01.2013 год.

на РИОСВ – гр. Русе,

както и тяхно

Решение

за третиране на отпадъци

№ 10-ДО-636-00 /

01.02.2013 год.


да

В изпълнение изискванията на Усл. 11.5.1. е докладвано с ГДОС-2013, че има едно несъответствие за дейността по оползотворяване на една част от разновидността на опасния отпадък с код - 15.02.02* (дървени опилки омаслени), което количество е предадено, в случая за обезвреждане ведно с другите отпадъци класифицирани със същият код. Това го обясняваме с издадените разрешителни документи на МОСВ за дейности с отпадъци ведно с нотификацията на фирма “Балбок Инженеринг” АД – гр. София, като на основание сключения ни писмен рамков договор от 2009 год. те се явяват изпълнители на услугите. С този код, имаме още две разновидности отпадъци, а именно – ръкавни филтри от дейността на Цех “Леярна и шлайф” и пласмасови филтърни платна от дейността на Цех “Галваничен”. За тяхвсъщност е резрешена с КР 25/2005 да се изпълни дейността по обезвреждане. По тази причина трите разновидности от отпадъка са предадени именно за такъв вид третиране, а не поотделно – част за оползотворяване и част за обезвреждане. Оператора, който е обезвредил отпадъците има инсталация в Румъния.
Подробна информация относно количествата отпадъци, предавани за последващи операции по оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците през 2013 год. е представена в Таблица № 5 на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ГДОС-2013 на оператора.

На територията на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в периода на 2013 год. не са гененирани, видно от информацията в Таблици 11.1., 11.2., 11.2.1., 11.3 и 11.4 отпадъци от строителен характер, формирани при събаряне и ново строителство, както и някои други производствени отпадъци от неопасен и с опасен характер. Респективно, за всички тях, след като подлежат на следващо третиране с код на дейности за оползотворяване, няма как да се докладва тук, тъй като липсва количество/обем за осъществяване на акт по предаване/приемане на отпадъка.4.4.6. Обезвреждане на отпадъците - Усл. 11.6.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си по условието. За осъществяване на операции по обезвреждане на отпадъците, същите се предават на лица и фирми, които притежават или комплексно разрешително на МОСВ или разрешение/ регистрационен документ по ЗУО, като за всеки отпадък с конкретното лице, имаме сключен писмен договор представен в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ. Информацията за количествата предадени отпадъци през 2013 год. от оператора са дадени в следващата таблица към ГДОС-2013. Видно от нея са данните за количествата предадени отпадъци от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна на външни фирми с цел – ползване лицензирани услуги на МОСВ за следващото им обезвреждане, което се извършва безопасно за околната среда в инсталации/съоръжения извън територията на фирмената ни площадка, а именно:Таблица - ОБЕЗВРЕЖДАНЕ на отпадъци през 2013 год. съгласно Усл. 11.6.2.


Отпадък

Код

Обезвреж- дане

на отпадъци на територията на площадката от страна на

оператора


Обезвреж- дане

на отпадъци извън територията на площадката

от страна на

други операториОписание на кода за обезвреж -дане извършван в услуга от външната

фирма


Име и основание

на външната фирма извършваща междинната операция

и операцията по

обезвреждане през 2013 год.


Съот-вет-ствиеДа /код (D..)

Не

се извър-шва

Да /код (D..)

Коли -чество

(t/ 2013y)код (D..)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Битови отпадъци

с неопасен характер

Биораз -градими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20.01.08

-

D -

Не

се извър-шва

D1 -

се извър-шва


0,170

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково

1. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна;

Регистрационен документ

№ 03-РД-331-03 / 09.02.2009 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ2. “СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.да

Смесени битови отпадъци

20.03.01

-

D -

Не

се извър-шва

D1 -

се извър-шва


12,630

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково

1. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна;

Регистрационен документ

№ 03-РД-331-03 / 09.02.2009 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ2. “СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.да

«МЕТАЛ» АД – гр. Варна НЕ РАЗПОЛАГА със СОБСТВЕНО ДЕПО за извършване на дейност с кодове за обезвреждане на генерираните си съпътсващи битови, строителни и производствени неопасни отпадъци!
За целта -

Ползваме задължително за обезвреждане на смесените битови неопасни отпадъци - РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО находящо се в землището на с. Въглен, Община Аксаково, Област Варна. Негов оператор е Община Аксаково, като е предоставена дейността временно на фирма «СПАРТАК ТАКСИМ» ООД – гр. Варна. Експлоатираното депо има издадено РЕШЕНИЕ № 345-Н0-И0-А0 / 08.10.2008 год. от г-н Джевдет Чакъров – бивш МИНИСТЪР на ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, при което, на база – подадено от страна на общината ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително е разработено за нуждите им - КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 345-Н0 / 08.10.2008 год. на МОСВ.
Таблица - ОБЕЗВРЕЖДАНЕ на отпадъци през 2013 год. съгласно Усл. 11.6.3.


Отпадък

Код

Обезвреж- дане

на отпадъци на територията на площадката от страна на

оператора


Обезвреж- дане

на отпадъци извън територията на площадката

от страна на

други операториОписание на кода за обезвреж -дане извършван в услуга от външната

фирма


Име и основание

на външната фирма извършваща междинната операция

и операцията по

обезвреждане през 2013 год.


Съот-вет-ствиеДа /код (D..)

Не

се извър-шва

Да /код (D..)

Коли -чество

(t/ 2013y)код (D..)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производствени отпадъци

с опасен характер

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри и пластмасови филтърни платна)

ведно с

(дървени опилки омаслени)15.02.02*


-

D -

Не

се извър-шва

D10, D13, D14, D15 -

се извър-шват

Общо –

0,290, като имаме

0,030

+

0,010

+

0,250

междинна дейност (Т)

за следващоD13 -

предварително третиране до код 19. 02. 11*;

D14 - препакетиране преди предаване за обезвреждане;

D15 - съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезврежданеот букви от “а” до “о”, освен ВрС до събиране на отпадъците от мястото им на образуването им.
Всички горецитирани дейности, са последвани от

D10 -

наземно изгаряне

(инсинерация).

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. София

Регистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна

НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за обезвреждане на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК на

SAVA GmbH & Co. KG

Osterweute 1, 25541 Brunsbuettel. Germany

да и не – обез- вредена част вместо оползо-творена!

Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

(галваничен шлам)11.01.09*


-

D -

Не

се извър-шва

D10, D13, D14, D15 -

се извър-шват


0,043

междинна дейност (Т)

за следващоD13 -

предварително третиране до код 19. 02. 11*;

D14 - препакетиране преди предаване за обезвреждане;

D15 - съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезврежданеот букви от “а” до “о”, освен ВрС до събиране на отпадъците от мястото им на образуването им.
Всички горецитирани дейности, са последвани от

D10 -

наземно изгаряне

(инсинерация).

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. София

Регистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна

НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за обезвреждане на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК на

SAVA GmbH & Co. KG

Osterweute 1, 25541 Brunsbuettel. Germany

да

Подробна информация относно количествата отпадъци, предавани за последващи операции по обезвреждане на отпадъците през 2013 год. е представена в Таблица № 5 на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ГДОС-2013 на оператора.

На територията на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в периода на 2013 год. не са гененирани, видно от информацията в Таблици 11.1., 11.2., 11.2.1., 11.3 и 11.4 отпадъци от строителен характер, формирани при събаряне и ново строителство, както и някои други производствени отпадъци от неопасен и с опасен характер – подлежащи на обезвреждане. Респективно, за всички тях, няма как да се докладва за акт по предаване/приемане на отпадъка.

4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците - Усл. 11.7.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията на условието. Подробна информация относно количествата образувани отпадъци през 2013 год. е представена в Таблица № 4 на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ГДОС-2013 на оператора.

През 2013 год. оператора е контролирал и измервал генерираните свои отпадъци съгласно изискваниятана Усл. 11.7.1. в КР, като не е регистрирано отклонение. Стойностите за количеството на отпадъците за една календарна година и месечно, са получени по тегловен метод или съгласно изчислителен метода при пресмятане на данните.

През 2013 год. оператора е ревизирал Инструкцията по Усл. 11.7.4. на КР за предотвратяване и намаляване на количествата образувани отпадъци от дейността си. Същата обхваща тенденциите в тази насока в световен мащаб, респективно се разглежда ситуацията в Европейския съюз (ЕС) и в няколко европейски държави извън ЕС. Съгласно описаното по инструкцията в контекст по отношение на количествата образувани отпадъци «МЕТАЛ» АД – гр. Варна съблядава и спазва по подхода на ЕС и неговата стратегия за устойчиво развитие. Към 31.12.2013 год. – предприятието не състояние самостоятелно да реши въпроса по предотвратяване на отпадъците си, а що се отнася до намаляването на кобичеството/обема им – това е направено до възможните нива.

Резултатите от прилагане на инструкцията по Усл. 11.1.3. на КР, респективно за посочените отпадъци към Усл. 11.1.1. включени в неговите Таблица 11.1., Таблици - 11.2. и 11.2.1., Таблица 11.3. и Таблица 11.4. за оценка на тяхното съответсвие по количествата, които са образувани през 2013 год. с определените количества в КР при производството на единица продукт отпадъци показват, съответствие, с едно изключение. Констатирано е превишаване на количеството генериран отпадък с код – 15 01 01. Това е наложено от въведената система за разделно събиране на смесените битови отпадъци, които количества се редуцират ежеседмично с известно (допълнително явяващо се) количество масово разпространен отпадък от хартиени и картонени опаковки, пуснати със стоки на българския пазар. В случая, с влизане в сила на КР през 2005 год. не са били предвидени, тези отпадъци от опаковки да се събират отделно. По тази причина дружеството има максимално разрешени 100 т/год. за код отпадък – 20 03 01, които се в пъти повече от реално образуваните количества. Това налага при актуализация на условията в разрешителното, да се обсъди адекватно неговото преразглеждане – по отношение на количесвата за този отпадък и за някои други отпадъци, които за периода от 2005 год. и до 31.12.2013 год. не са генерирани и няма в бъдеще да се генерират. През 2013 год. по това условие са извършени общо 4-ри проверки, с периодика – до 14 дни след приключване на всяко тримесечие.

В резултат на дейността на Дружеството се генерират още 7 отпадъци, които не са включени в Усл. 11.1. на КР. Въпросните отпадъци са класифицирани по реда на Наредба № 3 / 2004 год. за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 год.; изм. и доп., бр. 23 от 20.03.2012 год.) посредством утвърдени от РИОСВ - гр. Варна към МОСВ работни листи.4.4.8. Анализ на отпадъците - Усл. 11.8.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил за 2013 год. ангажиментите си по Усл. 11.8.1. на КР

Въпреки, че имаме класифицирани отпадъци с огледални кодове, съгласно нормативната база, то за тях преди години не ни се е налагало да извършваме изпитване за доказване на съответствието на неопасния код и на опасния код.

Разполагаме за 2013 год. с 15 броя анализи съгласно изискванията на Усл. 11.8.1. на КР за един отпадък от цветни метали, на който му е направено изпитване чрез лабораторията на лицензираната фирма «СОФИЯ МЕД» АД – гр. София с Комплексно разрешително № 142 / 2006 год. на МОСВ. Това цялостно пълно обследване важи за нашия неопасен отпадък с код – 12 01 03 и наименование – Стърготини, стружки и изрезки от цвенти метали, който всъщност се оползотворява в тяхната инсталация и впоследствие се предлага преработен отново на пазара на територията на Р България. Във взаимен интерес е особено при работа на ишлеме (какъвто е нашия случай), да се знае какъв е процента на примесите и какава е ФИРАТА за месинговата коса, стружки и изрезки и да се констатира, чрез получените резултати отразени в ПРОТОКОЛА от ИЗПИТВАНЕ, каква е степента на евентуална опасност от наличието/отсъствието на тежки метали в този ценен вторичен ресурс. Пробонабирането и разработването на образците от отпадъчния материал се извършва на място от правоимащо лице с акредитация от БСА, като това включва и оглед, с изготвяне на ПРОТОКОЛ от ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ за отбив от първоначално предаденто НЕТО-тегло на отпадъка.4.4.9. Документиране и докладване - Усл. 11.9.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9.1. на КР. Дружеството има надлежно заверени от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ отчетни книги, изготвени за документиране дейности по отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2 / 22.01.2013 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и водене на публични регистри на МОСВ.

Води се отчетност на отпадъците в съответствие с изискванията на българското законодателство и съобразно Европейските изисквания, като документацията се съхранява и предава за в бъдещ период. При това за отчета, някои от отпадъците се претеглят на фирменият автокантар, за други отпадъци ползваме услугите на друга фирма с електронен авто-кантар, след което се описват количествата в заверените отчетни книги. Имаме отпадъци, за които количествата се вписват получени по изчислителен път.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9.2. на КР през 2013 год., като оператора документира и докладва, като част от ГДОС измерваните количества образувани отпадъци, като годишно количество и като годишно количества за единица продукт, съгласно Усл. 11.7.1. Няма превишение от посоченото в КР.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9.3. на КР през 2013 год., като оператора документира и съхранява на площадката си при Еколога, а при необходимост и поискване предоставя на компетентния орган – резултатите от извършените анализи на отпадъците по Усл. 11.8.1. За периода е имало 1 такъв случай на извършена проверка в тази връзка.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9. 4. на КР, като оператора документира, съхранява и докладва за резултатите от извършените оценки на съответствието по Усл. 11.1.3., Усл. 11.2.6., Усл. 11.3.8., Усл. 11.4.5. и Усл. 11.7.6.1. Всички документи, преписки и обследвания на отпадъците се съхраняват на площадката при Еколога, а при поискване от компетентните органи – се представят. За 2013 год. е имало 2 такива случаи на извършени проверки в тази връзка.

Изпълнено е изискването по Усл. 11.9.5. на КР, като оператора докладва към ГДОС-2007 и ГДОС-2008 за него и за организацията по временното съхранение на отпадъка с код – 11 01 09* включен по Усл. 11.3.6.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9.6. на КР, като оператора докладва ежегодно, като част от ГДОС за съответната година – резултатите от извършено проучване и оценка на възможностите по предаване на отпадъците към Усл. 11.6.3. Това се прави в случаите, само когато имаме в наличност от отпадъците със следните кодове, а именно: 17 06 01*, 16 05 06*, 19 08 06*, 15 02 02* - пластмасови филтърни платна и ръкавни филтри, 11 03 02* и 11 01 09* - галваничен шлам.4.5. Шум – Усл. № 12 на КР

4. 5. 1. Жалби.

През 2013 год. не са регистрирани жалби на живущи, които имат постоянно местоживеене на отстояние и в околностите на прилежащия основен терен на "МЕТАЛ" АД - гр. Варна. В посока от Западна промишлена зона – североизточно около 1 500 метра към централната част на града е разположен в населеното място - кв. "Младост" на гр. Варна, а в другата посока на отстояние 800 метра е разположена най-близката жилищна сграда на бул. “Владислав Варненчик” - бл. 50. Именно това са местата на най-голямо въздействие от шумовите ни генерирани замърсители в околната среда върху жителите на гр. Варна.

Задълженията на нашия оператор по Усл. 12.2. на КР – Контрол и измерване е, това да се извършва на всеки две години по отношение на оценката на общата звукова мощност на обекта и на шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие.

През 2010 год. – е извършвано замерване в изпълнение на нашето задължение. С ГДОС-2010 сме представили тогава ДАННИ, които са от датата - 11.11.2010 год. и същите са включени към приложенията и на двата ГДОС – 2010 и 2011 за пълнота.

През 2012 год. – е извършвано следващо замерване от датата - 01.08.2012 год., поради периодиката за извършване на замерванията на всеки две години, които резултати сме представили към ГДОС-2012 за изпълненото условие.

През 2013 год. – дружеството не е извършвало замерване, поради периодиката за извършване на замерванията на всеки две години,но за пълнота ползваме резултатите от 2012 год. по условието. Независимо от това през 2013 год. имаме извършена контролна проверка съвместно с представители на РЛ - гр. Варна към МОСВ и РИОСВ - гр. Варна към МОСВ, където се извърши обследване за шумовото замърсяване в околната среда от дейността на фирмата в 11 пункта. За целта имаме издаден Протокол ФК 04-507-6 № ... / 12.06.2013 год. и Протокол от проверка № 000261 / 12.06.2013 год. за шумовите образци в единадесетте пункта на площадката. Резултата показва нива на шум в границите на допустимите емисионни дорми за деня и в район на промишлена/индустриална зона.


Ръководството на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна се стреми да следва линия за редуциране на вредното шумово въздействие върху околната среда и върху здравето на работещите в предприятието хора. Най-уязвими са работещите на машини, предизвикващи шумово и вибрационно натоварване с високи фонови нива на шум. Мерките, които се предприемат за тяхната защита от вредното въздействие на шума са комплексни – организационни, индивидуални и колективни, а именно:

1) Периодично се мери от акредитирани лица шума в работната среда, което е част от организационните мерки за наблюдение и измерване;

2) Индивидуалните мерки се отнасят до употребата на лични предпазни средства – каски, шумозаглушители и други подобни от самите работещи на тези машини;

3) Колективните средства за защита включват направа на шумозащитни преградни стени, направа на шумоизолиращи кабини, проучване за вътрешнофирмена реорганизация на разположението на някой машини и отделянето им в блок от машините, които имат минимални шумови въздействия и други подобни дейности.

В табличен вид по-долу към точка 4.5.2. на методиката при подготовката на ГДОС-2013 сме посочили получените резултати от проведеният собствен перодичен мониторинг по компонент “ШУМ в ОС”, които са отразени в ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 125 / 01.08.2012 год. на ОКА “ЕКОАКУСТИК-А” ЕООД – гр. Варна. В забележка отразяваме, че всички прилежащи терени се класифицират, като част от промишлената Западна зона - ВАРНА, в която свободните терени се редуцират постепенно и така, тя се разраства с бързи темпове.Шумовият режим,

създаден от промишленият ни обект в околната среда се формира от различни източници на шум, разположени, както почти изцяло в самите помещения, цехове и складове, така и на открити площадки, които са съвсем малко. Шумът преминава през външните ограждащи конструкции на сгради или през монолитните фасади. Редица са факторите, които влияят за проникването на шума. Звуковото поле на нашата територия и около нея, се формира от наслагването на шума, излъчван от всички външни и вътрешни източници и представлява сложна имисинонна картина с резултантни нива на шум във всяка точка.Режима на работа на "МЕТАЛ” АД - гр. Варна е

ПРЕКЪСНАТ –

5 работни дни в седмицата на 8-ем часов график от 730 часа до 1600 часа!

Следва да се отбележе, че тъй като в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не се работи денонощно (всички производства работят на една смяна, но понякога се налага извънредно да се работи от някои цехове, включително и някои от инсталациите в Цех “Галваничен” на две смени, т.е. с удължен работен ден), то през нощта въобще няма излъчване на шумови емисии от предприятието.4. 5. 2. Резултати от извършени наблюдения на общата звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие - Има изготвена Инструкция по Усл. 12.2.1. КР, която се прилага на всеки 2 години за оценяване и документиране на резултатите от шумови замърсявания в резултат от производствената дейност на оператора!
Извършеното наблюдение през 2012 год. беше проведено при натоварване на производствените мощности около 85 % спрямо минимално определеното – 70 % от работния режим на дружеството, за да може, реално да се определи общата звукова мощност на площадката на "МЕТАЛ” АД - гр. Варна при възможно натоварване на инсталациите в деня на ползваната външна услуга. Други условия за провеждане на отбиране на шумови емисии е благоприятен за измерванията ден, със спокойно сухо време, като влажността на въздуха е засечена – 43,00 Hr % (за сравнение: през 2010 год. е била 50,00 Hr %), скорост на вятъра – 1,20 m/s (за сравнение: през 2010 год. е била 0,60 m/s), температура за деня на въздуха - 31,10 0С (за сравнение: през 2010 год. е била 21,30 0С) и подходящо барометрично налягане (mbar). Предприехме ефективни действия, като изпратихме запитване до няколко лаборатории, но избрахме тази на фирма ОКА “ЕКОАКУСТИК-А” ЕООД – гр. Варна. Сключен беше ДОГОВОР № М-ЕКО-1002 / 30.07.2012 год. с тях и реализирана услугата им на 01.08.2012 год.

С писмото ни Изх. № 486-167 / 04.09.2012 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ внесохме документацията от собствените периодични измервания под формата на ДОКЛАД СПИ за ШУМ. Въпросния доклад беше върнат от ДИРЕКТОРА на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с писмо техен Изх. № 26-00-5760 (1) / 20.09.2012 год. (с наш Вх. № 531 / 24.09.2012 год.). Получените резултати от обследването са представени във формата на ТАБЛИЦА 6 от Приложение 1 към ГДОС-2012 и също към ГДОС-2013, като неразделни техни части.


Представяме в табличен вид – полезна информация,

в следващите три Таблици 4.5.2. (1-3) сме посочили и получените резултати от проведеният мониторинг за 2012 год. по компонент “ШУМ в ОС” на Дружеството, които са отразени в ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 125 / 01.08.2012 год. на ОКА “ЕКОАКУСТИК-А” ЕООД – гр. Варна. В забележка отразяваме, че всички прилежащи терени се класифицират, като част от индустриалната градска западна зона.


Таблица 4.5.2.1. – По Усл. 12.1.1.

Регистрирани шумове от обща звукова мощност през деня на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна


Място на измерването

в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност и допуск на показателя по метода на 01.08.2012 год. през

съответствие

ДЕНЯ

да / не /

не е мерено
НОЩТА

да / не /не е мерено


Ниво на

общата

звукова

мощност, Lp

За деня – dB (А);
За нощта – dB (А)

101,30 dBне е мерено


да


Таблица 4.5.2.2. – По Усл. 12.1.1.

Регистрирани са само през деня нива на звуково налягане в определените общо – 8 броя точки по контур от производствената площадка на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна.


Място на измерването

по контура

от терена на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност и допуск на показателя по метода на 01.08.2012 год. през

съответствие

ДЕНЯ

да / не /

не е мерено
НОЩТА

да / не /не е мерено


Измервателен Контур - т. 1

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)57,80 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 2

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)58,60 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 3

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)58,40 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 4

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)60,30 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 5

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)58,50 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 6

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)59,30 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 7

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)58,40 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 8

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)57,90 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Таблица 4.5.2.3. – По Усл. 12.1.1.
Регистрирани са шумови замърсявания само през деня в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място) извън границите на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна


Място на измерването

в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност и допуск на показателя по метода на 01.08.2012 год. през

съответствие

ДЕНЯ

да / не /

не е мерено
НОЩТА

да / не /не е мерено


Ниво на

ШУМ

в мястото на

въздействие

~ 800 м


по посока на

бул.


“Владислав Варненчик”,

бл. 50 –

гр. Варна


За деня

55 dB (А);


За нощта

45 dB (А),

съгласно ХН 0-64 (ДВ, 16 / 1975 год.

– ОТМЕНЕНИ и

ЗАМЕНЕНИ 2006 год. с нови)


58,20 dB
не е мерено


да

L -

звукова мощност,

/чрез изчисление/

За деня – dB (А);
За нощта – dB (А)

29,40 dBне е изчислено


да


5. 3. Резултати от оценка на съответствието -

за изпълнение на Усл. 12.2.3. КР имаме изготвена инструкция, по която се работи, но през 2012 същата беше ревизирана, поради настъпили промени в нормативната база по околна среда, като към инструкцията има отделен ЛИСТ за отклонения при оценяването за календарната година.

Определеното оценъчно ниво на шум за деня – тъмна и светла част и през нощта в:


 • предприятието ни е еднакво нивото за ден и вечер и съгласно Условие 12.1.1., същото е определено да не превишава - 70 dB (А).;

 • не е така, обаче за мястото на въздействие, където нормата е по-ниска и се различава през деня и за вечерта и нощта. По преценка на контролния орган е допустимо да не бъде повече от 55 dB (А), а през нощта до населената територия да не се емитират шумови замърсявания над – 45 dB (А).

Това сме задължени да спазваме, съгласно действащите и през 2005 год. и част от 2006 год. - Хигиенни норми 0-64 от 1972 год. утвърдени тогава от Министъра на здравеопазването и Министъра на строежите и архитектурата (обн., ДВ, бр. 87 / 1972 год., изм. и доп., бр. 16 / 1975 год.). Същите, вече са отменени поради издадена нова от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите Наредба № 6 от 26.06.2006 год. за показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шумо върху здравето на населението провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн., ДВ, бр. 58 / 18.07.2006 год., в сила от деня на обнародването). В тази връзка няма да се наложи да се нанасят промени по издаденото за “МЕТАЛ” АД – гр. Варна КР, защото посочените в него норми отговарят по максимална стойност на посочените по Приложение № 2 към чл. 5 от наредбата в Таблица № 2. Стойностите за разрешени максимуми на еквивалентното ниво на шума са отразени в следващата наша Таблица 4.5.3.1., като данните са следните (цитираме извадка от наредбата):

Таблица 4.5.3.1.
Приложение № 2 към чл. 5 -

Таблица № 2


Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях


Еквивалентно ниво на

шума в dB(A)
ден

вечер

нощ

1

2

3

4

1.

Жилищни зони и територии


55

50

45

6.

Производствено-складови територии и зони


70

70

70Забележка:

Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над определена територия е 85 dB(A).


Разположението на обследваните 8-ем точки е направено НЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ТЕРЕНА на предприятието, а по вътрешен контур, съгласно промените в методиката за пробовземане на шумови замърсители.ЛИСТ ЗА отклонения при оценяване НА съответствието за ОБЩА ЗВУКОВА МОЩНОСТ НА ОБЕКТА И ШУМОВОТО ВЪЗДЕЙСВИЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА

През

Тримесечие, ДД.ММ.ГГГГ.

Оценка

на съответствие на нивата в обекта на шумово въздействие и по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие

Причина

за несъответствието

Коригиращо действие

Отговорно/и лице/а

Подпис

І-во Тримесечие 2012 год.

За този период позлваме резултатите от проведените СПИ-2010 год., когато данните за шумово замърсяване на ОС са в норми за допустимите емисии.

....... няма несъответсвие ............

............................................................................

1. ........................


1.ІІ-ро Тримесечие 2012 год.

За този период позлваме резултатите от проведените СПИ-2010 год., когато данните за шумово замърсяване на ОС са в норми за допустимите емисии.

....... няма несъответсвие ............

............................................................................

1. ........................


1.ІІІ-то Тримесечие 2012 год.

Дата: 01 Август 2012 год.
Услуга по наш Договор

№ М-ЕКО-1002 / 30.07.2012 год. с “ЕКОАКУСТИК – А сие ИВАНОВА” ЕООД – гр. Варна.

...................................................
Протокол № 125 / 01.08.2012 год. за проведени собствени измервания на нивата на ШУМ-ОС за пробовзети образци от ... 8 .. бр. пункта;
Протокол № 125 / 01.08.2012 год. от изпитване на пробовзетите образци.
Отклонение – няма.

ОЦЕНКА на

шума в ОС от обекта с КР

(по шестобална фирмена с-ма):
Незадаволителна: .... да / не .....

Задоволителна: .... да / не ..... Добра: .... да / не .....

Много добра: .... да / не .....

Отлична за 2012 год.: да / не
Отклонение – има в

общо .............. бр. пункт/а от всички обследвани пунктове.Няма несъответсвие при условията на изпитването, а именно:

Параметър (измерение)

Стойност / Граници

Час от денонощието

(h)700 ÷ 1900

Влажност

на въздуха

(Hr %)

43,0


Температура на въздуха

(t 0С)


31,1


Скорост на вятъра

(V m/s)


1,2


Няма несъответсвие при обследваните показатели, а именно:

Параметър (измерение)

Стойност / Граници

Ниво на шума – оср. стойност за 8-те пункта, фон (dB)

43,76 ± 0,3Ниво на шума – оср. стойност за 8-те пункта, измерено (dB)

58,65 ± 0,3Lср (dB)

58,2

Lр (dB)

101,3

L – чрез изчисление (dB)

29,4
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. ЕКОЛОГ – инж. Ирина Г. Христова – Данкова
2. ...............................................

1.

2.ІV-то Тримесечие 2012 год.

За този период позлваме резултатите от проведените СПИ-2012 год., когато данните за шумово замърсяване на ОС са в норми за допустимите емисии.

....... няма несъответсвие ............

............................................................................

1. ........................


1.
За

2013 год.

За този период позлваме резултатите от проведените СПИ-2012 год., когато данните за шумово замърсяване на ОС са в норми за допустимите емисии.

....... няма несъответсвие ............

............................................................................

1. ........................


1.
ЗАБЕЛЕЖКА

от лицето, което изпълни документиране

и записи по инструкцията:


ПОСЛЕДНО СПИ за този компонент на ОС, преди СПИ-ШУМ-2012 год. – от дата 11.11.2010 год.

СЛЕДВАЩО СПИ за този компонент на ОС –

За спазване периодиката, на всеки две години, се препоръчва да бъде организирано и извършено в периода на ІІІ-то Тримесечие на 2014 год.

Оценката на получените резултати показва добро състояние на оборудването, което излъчва шум в околната среда при производствената дейност. Друга част от оборудването, което е амортизирано и морално остаряло е изведено от експлоатация, и предадено на съответните лицензирани оператори от МОСВ за третиране, разкомплектовне и следващо оползотворяване/обезвреждане.

Отчетените стойности са замерени съгласно методиката на прекъсната работа на процесите само за ПРЕЗ ДЕНЯ в предприятието. Същите СА ПОД определото ни по Комплексно разрешително № 25 / 2005 год. на МОСВ за Дружеството ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМО НИВО.


Етапите за наблюдение на шумовите замърсявания в околната среда се свеждат до изпълнение на Условие 12.2.2. за периодично наблюдение на гореописаните показатели и същите са свързани със следното:Поддържа се база от данни за състоянието на и за изменения в пробовземните пунктове от предните години при последното замерване за шумови замърсявания. Информацията представлява изготвяне на актуален СПИСЪК на действащото на площадката оборудване (съоръжения и основни инсталации) по цехове генериращи шум в околната среда включени при обследването за съответната календарна година. Този опис е неразделна част от всеки ДОКЛАД за промишления източник, оригинален екземпляр на хартиен носител и електронно копие, от които се предоставя в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, в доказателство на изпълненото задължение. За всеки позициониран статично източник на шум или пък преносим уред без транспортните средства и повдигачите се посочва конкретна информация, която е отразена в Таблица № 2 към инструкцията, както следва:

Таблица № 2 на инструкцията

Основни инсталации

и съоръжения функиониращи

на площадката към момента на обследването


6. Режим на работа през .............. год.:Наименование на инсталацията/съоръжението, генериащо шум в околната среда при дейноста си, което е разположено на открито или в производствена сграда (ненужното се зачерква)

период на функциониране за генериране на емисии от шум

  1. Производител: ......................................................................;

  2. Тип: ................................................................;

  3. Година на производство: .............................;

  4. Мощност: ...................................................... kW;

  5. Шум по паспорт: ........................................... dB.

Ден

-
да/неВечер

-
да/неНощ

-
да/неОбичайното наблюдаване на изправността на източниците на такива емисии в обекта с местата на пробовземанията в присъствие на Еколога в различните пунктове за шумови замърсявания и включени в СПИСЪКА на действащото на площадката оборудване (съоръжения и основни инсталации) по цехове генериращи шум в околната среда е следното:

► ПРЕСИ – приблизително 20 БР.

► ВИБРИРАЩИ МАШИНИ – приблизително 7 БР.

► МАШИНИ за РЯЗАНЕ, ОБРЯЗВАНЕ, ПРОБИВАНЕ и ШЛАЙФАНЕ на метали – приблизително 11 БР.

► ВЕНТИЛАТОРИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ – приблизително 7 БР.

► КОТЕЛ – 4 БР.

► ЦЕНТРОФУГИ – приблизително 2 БР.

► МОСТОВ КРАН – 1 БР.

► ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ към Цехове “ГАЛВАНИЧЕН” и “БАЙЦ НА СТОМАНЕНИ ЛЕНТИ” за химическо третиране на отпадъчни производствени води /ПСОВ/ – 1 БР.
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване при дейносттаУсл. № 13 на КР

МЕТАЛ” АД – гр. Варна няма задължения по Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване на КР 25 / 2005 год. на МОСВ да ДОКЛАДВА към съответния ГДОС резултати от периодични собствени измервания за почви и подземни води. Поради тази причина няма изградени и утвърдени с протокол координати на такива пунктове, разположени на неговата територия, нито на извън нея, които да стопанисва.


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница