За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница28/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


Няколко ВАЖНИ забележки към Таблица 1.:

1. Една звездичка (* ) означава, че за този замърсител следва да се използва по скоро емисионният праг в колона (1) (подколона а), отколкото прагът за производство, обработка или употреба.

2. Две звездички (** ) означават, че при този замърсител следва да се използва по скоро емисионният праг в колона (1) (подколона b), отколкото прагът за производство, обработка или употреба.

3. Знакът # обозначава замърсител, еднакъв и за PRTR и за EPEBB.

4. За всяка емисия следва да се посочи начина на определяне на същата, като:

- М (измерена стойност); - Е (стойност, получена на база експертна оценка); - С (изчислена стойност).

5. В кулона № 3 - Число в скоби след изписаното наименование на замърсителя – в нашият случай е числото ОСЕМ - (8) озвачава, че всички метали се докладват, като обща маса на елемента във всички химични форми, които се срещат в емисиите.


Внимание:

Съгласно усл. 4.1. на Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено разрешителното то в ГДОС операторът е докладвал всяко вещество, чието годишно количество е:  • по-голямо от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл.1 се записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя надвишава записаната в таблицата над емисионния праг без скоби изчислено, а на средата в клетката има поставено тире "-", което всъщност представлява нашият праг, който сме надхвърлили;

  • по-малко от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл. 1 са записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя не превишава определения емисионен праг за даденото вещество, като се посочва стойността, реално получената, като мястото в средата на клетката на таблицата се отбелязва с тире ”-“, за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби, от долу на клетката се посочва изчисленото количество.

  • Докладва се и методът, използван за получаване на резултатите - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН метод е ползван.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух за 2013 год.


Обседван параметър

на

Р № -?-

Единица

НДЕ съгласно КР

Резултати от мониторинга

/собствен периодичен/

Честота на мониторинга, ВАЖНО!

За някои параметри имаме данни

от две

обследвания през 2013 год., които резултати сме осреднили


Съответ-ствие

№ 2 – Прах

(утвърдена пробовземна точка след преместване през 2010 год.)

(mg/Nm3)

150

24.760000

2

да

№ 2 Прахообразни неорг. в-ва

(mg/Nm3)

5

0.027800

1

да

№ 2 - Cu

(mg/Nm3)

5

0.001650

1

да

№ 2 - Cr

(mg/Nm3)

5

0.001460

1

да

№ 2 - Ni

(mg/Nm3)

5

0.002100

1

да

№ 2 - Pb

(mg/Nm3)

-

0.022200

1

да

№ 2 - Sn

(mg/Nm3)

-

< 0.000010

1

да

№ 2 - Cо

(mg/Nm3)

-

0.000480

1

да

№ 18 – Прах

(утвърдена пробовземна точка

през 2005 год.)

(mg/Nm3)

150

1.760000

2

да

№ 18 Прахообразни неорг. в-ва

(mg/Nm3)

5

0.001510

1

да

№18 - Ni

(mg/Nm3)

5

0.000067

1

да

№18 - Cu

(mg/Nm3)

5

0.000034

1

да

№ 18 - Cr

(mg/Nm3)

5

0.000058

1

да

№ 18 - Pb

(mg/Nm3)

-

0.001336

1

да

№ 18 - Со

(mg/Nm3)

-

0.000015

1

да

№ 18 - Sn

(mg/Nm3)

-

< 0.000010

1

да

№ 19а или 49 –Прах

(утвърдена пробовземна точка

през 2005 год.)

(mg/Nm3)

150

1.150000

2

да

№ 19а или 49 -Cr

(mg/Nm3)

5

< 0.000010

1

да

№ 19б – Прах

(утвърдена пробовземна точка

през 2005 год.)

(mg/Nm3)

150

1.520000

2

да

№19 б -Прахообразни неорг. в-ва

(mg/Nm3)

5

0.000996

1

да

№ 19б - Cu

(mg/Nm3)

5

0.000034

1

да

№ 19б - Cr

(mg/Nm3)

5

0.000025

1

да

№19б - Ni

(mg/Nm3)

5

0.000039

1

да

№ 19б - Pb

(mg/Nm3)

-

0.000350

1

да

№ 19б - Со

(mg/Nm3)

-

0.000090

1

да

№ 19б - Sn

(mg/Nm3)

-

< 0.000010

1

да

№ 19б - Zn

(mg/Nm3)

-

0,000458

1

да

№ 19б – СN св.

(mg/Nm3)

1

< 0.200000

1

да

№ 19в – Прах

(би трябвало, да е също утвърдена пробовземната точка през 2005 год.)

(mg/Nm3)

150

1.615500

2

да

№19в -Прахообразни неорг. в-ва

(mg/Nm3)

5

0.000410

1

да

№ 19в - Cu

(mg/Nm3)

5

0.000022

1

да

№ 19в - Cr

(mg/Nm3)

5

0.000350

1

да

№ 19в - Ni

(mg/Nm3)

5

0.000049

1

да

№ 19в - Pb

(mg/Nm3)

-

0.000299

1

да

№ 19в - Со

(mg/Nm3)

-

0.000010

1

да

№ 19в - Sn

(mg/Nm3)

-

< 0.000010

1

да

№ 24 -

Аерозоли на H2SO4(mg/Nm3)

6

3.000000

1

да

№ 25 –

Прах


(mg/Nm3)

150

0.000000

1

да

№ 25-

Аерозоли на H2SO4(mg/Nm3)

6

3.320000

1

да

№ 26 –

HCN


(утвърдена пробовземна точка през 2009 год.)

(mg/Nm3)

6

< 0.200000

1

да

№ 27-

Аерозоли на H2SO4(утвърдена пробовземна точка

през 2009 год.)

(mg/Nm3)

6

3.860000

1

да

№ 28 –

HCN


(mg/Nm3)

6

0.000000

1

да

№ 29 –

ЛОС


(демонтирана през 2008 год.)

(mg/Nm3)

-

0.0000

/преустановена употребата/1

да

№ 29 –

ТОС


(mg/Nm3)

-

0.0000

/преустановена употребата/1

да

№ 30 -

Киселинни аерозоли на H2SO4, HCl и HNO3(mg/Nm3)

6

2.000000

1

да

№ 31 – Прах

(утвърдена пробовземна точка през 2010 год.)

(mg/Nm3)

150

1.140000

1

да

№ 31 –

Прахообразни неорг. в-ва(mg/Nm3)

6

0.014600

1

да

№ 31 - Cu

(mg/Nm3)

5

0.000018

1

да

№ 31 - Cr

(mg/Nm3)

5

0.000052

1

да

№ 31 - Ni

(mg/Nm3)

5

0.0000348

1

да

№ 31 - Pb

(mg/Nm3)

-

0.000603

1

да

№ 31 - Zn

(mg/Nm3)

-

0.013890

1

да

№ 31 - Со

(mg/Nm3)

-

0.000008

1

да

№ 31 - Sn

(mg/Nm3)

-

< 0.000010

1

да

№ 32-

Аерозоли на H2SO4(mg/Nm3)

6

3.280000

1

да

№ 33 – Прах

(утвърдена

пробовземна точка

през 2009 год.)

(mg/Nm3)

150

< 1.000000

1

да

№ 34 – Прах

(утвърдена

пробовземна точка

през 2009 год.)

(mg/Nm3)

150

< 1.000000

1

да

№ 36 - Прах

(mg/Nm3)

150

< 1.000000

1

да

№ 37/38 обединено – Прах

(утвърдена пробовземна точка

през 2009 год.)

(mg/Nm3)

150

-

1

да

№ 37/38 обединено - Сажди

(mg/Nm3)

50

-

1

да

№ 37/38 обединено - THC

(mg/Nm3)

200

17.640000

1

да

№ 16 – СO2

(mg/Nm3)

-

0,000000

1

да

№ 17 – СO2

(mg/Nm3)

-

0,000000

1

да

№ 43 – СO2

(mg/Nm3)

-

0,006437

1

да

№ 44 - SO2

(mg/Nm3)

500

300.000000

1

да

№ 44 – CN св.

(mg/Nm3)

5

< 0.200000

1

да

№ 44 - HCl

(mg/Nm3)

6

< 0.200000

1

да

№ 45 - Прах

(демонтирана през 2010 год.)

(mg/Nm3)

150

-

1

да

№ 46 - Прах

(mg/Nm3)

150

< 0.200000

2

да

№ 46 – СN св.

(mg/Nm3)

5

< 0.200000

1

да

№ 47 - Прах

(mg/Nm3)

150

< 1.000000

1

да

№ 48 - SO2

(демонтирано през 2008 год.)

(mg/Nm3)

-

-

-

да

№ 83 - SO2

(утвърдена пробовземна точка

през 2010 год.)

(mg/Nm3)

-

0.000000

1

да

№ 83 –

NOx/NO2(mg/Nm3)

-

85.000000

1

да

№ 83 – СO

(mg/Nm3)

-

0.000000

1

да

№ 83 – СO2

(mg/Nm3)

-

0.000000

1

да

№ 84 - SO2

(утвърдена пробовземна точка през 2010 год.)

(mg/Nm3)

500

0.000000

1

да

№ 84 –

NOx/NO2(mg/Nm3)

-

97.000000

1

да

№ 84 – СO

(mg/Nm3)

-

0.000000

1

да

№ 84 – СO2

(mg/Nm3)

-

0.000000

1

да

№ 85 -

Киселинни аерозоли на H2SO4, HCl и HNO3(утвърдена пробовземна точка през 2010 год.)

(mg/Nm3)

6

4.200000

1

да
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница