За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница3/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА от 31 ЯНУАРИ 2013 год.

Утвърдил

Изп. Директор: ……………………..

/инж. Ив. Лупов/1.1.11. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/ите

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е производител на секретни заключващи системи, строителен и мебелен обков, метални врати, цинково-алуминиеви сплави и стоманени ленти. Ръководството цели с предлагането на неговите продукти на пазара да обхване почти изцяло нуждите на своите потребители, строителните фирми и индустриалните производители, като налага своя оригинален дизайн на продукцията си и високо качество. Същите отговарят на БДС, а част от тях и на DIN. Има дистрибутори в различни големи градове на страната и извън нея за доставки на стоки на едро и работи също с фирми – търговци на дребно. Разполага със собствен транспорт за доставка на поръчки по подадена заявка, но има и такива клиенти, които идват на място да зареждат. В непосредствена близост до входа на административен портал има магазин с нормално работно време през седмицата.

Основните производства на територията на Дружеството по КР са:


 • Цех “Галваничен”, в който се нанасят декоративни и антикорозионни електрохимични покрития върху детайли изработени от метал (материал – СТОМАНА, ЦАМ или МЕСИНГ), както и предварителна обработка на метални заготовки. В този цех имаше седем инсталации, една от които през 2011 год. беше демонтирана, поради което и към 31.12.2013 год. инсталациите са шест, както следва:

 • Инсталация 680 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР – това е по вътрешна документация (ВД) Инсталация 670/ -

Процес:

Покритие на никел, месинг върху ЦАМ или стомана. Детайлите се поставят/редят ръчно на подвески, които се пускат автоматично за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 687 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР – това е Инсталация 685 по ВД/ -

Процес:

Покритие на никел, месинг, черен никел върху ЦАМ, стомана и месинг. Детайлите са в насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 681 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР – това е Инсталация 680 по ВД/ -

Процес:

Покритие с алкален или кисел цинк върху детайли от стомана или ЦАМ. Детайлите са в насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 686 -

Процес:

Байцване на детайли от месинг. Детайлите могат или да се поставят/редят на подвески или да са в насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 692 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР – линията е демонирана през 2011 год./ -

Процес:

Покритие на мед върху ЦАМ с последващо химическо декоратино почерняване, а след това и нанасяне на лаково покритие с разреден течен лак. Детайлите могат или да се поставят/редят ръчно на подвески или да са в насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време във вани до постигане на желаният ефект. ; • Инсталация 676 /предстои промяна по Прил. № 6, въпреки, че това е Инсталация 676 по ВД/ -

Процес:

Покритие на алкален цинк върху детайли от ЦАМ или стомана. Детайлите се поставят/редят ръчно на подвески, които се пускат автоматично за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 600 /предстои промяна по Прил. № 6 за КР на Инсталация 600 по ВД/ -

Процес:

Покритие с никел, сатен никел, хром, върху върху детайли от полиран месинг. Детайлите се поставят/редят ръчно на подвески, които се пускат автоматично за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Цех “Байц на стоманени ленти”, в който се извършва химическа обработка на стоманени ленти в разредена техн. сярна киселина с концентрация от 10,00 % до 25,00 % Н24 в зависимост от нуждите ни и степента на грапавост на байцваната стоманена лента. Операцията байцване има за цел да отнеме окисния слой от повъорхността на стоманата (FeO, Fe2O3 и Fe3O4), който се образува по време и след горещото валцуване на рулоните.;

 • Цех “Леярна и шлайф”;

 • Цех “Прахово боядисване”;

 • Цех “Производство на стоманени ленти, брави, панти, заключващи системи”;

 • Цех “Монтаж”;

 • Цех “Производство и ремонт на инструменти”;

 • Локална Пречиствателна станция за отпадъчни производствени води /ПСОВ/.

В Цех “Леярна и шлайф” имаме няколко машини за леене под налягане на детайли изработени от ЦАМ сплав /цинк-алуминий-мед/ и от магнезиева сплав. Има собствено оборудване за производство на студеновалцовани ленти с дебелина от 0,50 до 4,00 мм. Особени са няколко производствени участъка, като 80,00 % от оборудването на завода са преси. Имаме ексцентър преси от 16 до 63 тона за единични детайли и преси от 40 до 150 тона за работа с материал на рулони.

Създаден е участък с автомати-стругове за работа с материал на пръти и на рула, както и участък със специализирани машини-агрегати за производство на секретни ключалки. Имаше нсталация за производство на цинкови сплави, която за последно се ползваши през 2009 год. На същата, през 2010 год. беше извършен частичен демонтаж, при което в това си състояние не можеше повече да се експлоатира, а в периода: 25.02.2013 год. ÷ 10.03.2013 год. останалото от инсталацията се демонтира изцяло и участъка в помещението на цеха се освободи.

1.1.12. Производствен капацитет на инсталацията/ите

За 2013 год. “Метал” АД – гр. Варна представя в настоящият ГДОС - две отделни таблици с данни, както следва: • Първата е за определените инсталации за повърхностна обработка на метали (попадащи под т. 2.6 от Приложение 4 на ЗООС) – Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”, като е посочен определеният в Условие № 4, подусловие 4.1. – максимален проектен капацитет на инсталациите по КР и дадена конкретика за всяка отделна в минал период – 2010, 2011 и 2012 години, както и последни данни за 2013 год.;

 • Втората е за останалите инсталации в Дружеството, които са негова неразделна част от дейността по подготовката на метални детайли за обработка в инсталации за повърхностна обратотка (непопадащи в т. 2.6 или други точки от Приложение 4 на ЗООС), като за тях също е посочен в Условие № 4, подусловие 4.1. – максимален проектен капацитет на инсталациите по КР и конкретика за всяка отделна в минал период – 2010, 2011 и 2012 години, както и последни данни за 2013 год.

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е/са разположена/и инсталацията/ите

РИОСВ: РИОСВ, гр. Варна 9010 - гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4

тел: 052 / 678 - 848; факс: 052 / 634 - 593

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е/са разположена/и инсталацията/ите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ: Басейнова Дирекция “Черноморски район”, гр. Варна

9000 – гр. Варна, ул. “Александър Дякович” № 33

тел: 052 / 687 - 445 (до 49), факс: 052 / 631 - 448 • Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията в Цех “Галваничен” и Производствен капацитет за 2013 год.по ред
Наименование

на

инсталациятаПозиция

на дейността съгласно

Директива

96/61/ЕС


Описание

на дейността за 2013 год.

на инсталациите

по заложените

типови разходни норми /ТРН/ на

МЕТАЛ” АД – гр. ВарнаПроектен

капацитет за детайли с покритие върху квадратура или нетното тегло


Производство (за последната - 2013 год.)
Производство през 2012 год.
Производство

през

2011 год.Производство

през

2010 год.

1.

Цех

“ГАЛВАНИЧЕН”


В галваничния цех се правят метални декоративни и антикорозионни електрохимични покрития върху метали, и предварителна обработка на метални заготовки.
1.1

Инсталация 680 (нова)

2.6

Покритие на никел, месинг върху ЦАМ или стомана. Детайлите са на подвески.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-33 – Хромиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-34 – Никелиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-58 – Месинговане на детайли от ЦАМ;

 • 5-71 – Никелиране на детайли от стомана;

 • 5-72 – Месинговане на детайли от стомана;

 • 5-73 – Хромиране на детайли от стомана;

 • 5-74 – Сатиниране на детайли от ЦАМ;

 • 5-75 – Сатиниране на детайли от стомана;

 • 5-76 – Сатиниране върху детайли от месинг;

 • 5-77 – Хромиране върху детайли от месинг;

 • 5-78 – Никелиране върху детайли от месинг;

 • 5-79 – Черен никел върху детайли от стомана;

 • 5-03-1 – Байцване на детайли от месинг;

 • 5-03-2 – Друг вид байцване на детайли от месинг;

 • 5-80 – Черен никел върху детайли от ЦАМ;

 • 5-48 – Мед и оксидиране на медно покритие върху детайли от ЦАМ.
2 300 000 dm2/год.

371 656,9500 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-33 –

1 723,5200 dm2/год.;

5-34 –

182 449,26 dm2/год.;

5-58–

1 837,8200 dm2/год.;

5-71 –

108 360,990 dm2/год.;

5-72 –

569,4600 dm2/год.;

5-73–

няма дейност dm2/год.;5-74 –

14 817,7900 dm2/год.; 5-75 –

16 098,0300 dm2/год.;

5-76–

21 052,4200 dm2/год.;

5-77 –

няма дейност dm2/год.;5-78 –

18 747,6600 dm2/год.;

5-79 –

няма дейност dm2/год.;5-03-1 –

няма дейност dm2/год.;5-03-2 –

няма дейност dm2/год.;5-80 –

няма дейност dm2/год.;5-48 (допълнително от Инсталация 692) –

33 228,3600 dm2/год.;

347 818,3400 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-33 –

455,6000 dm2/год.;

5-34 –

182 758,47 dm2/год.;

5-58–

1 389,5700 dm2/год.;

5-71 –

94 217,510 dm2/год.;

5-72 –

6 994,0400 dm2/год.;

5-73–

няма дейност dm2/год.;5-74 –

17 013,6700 dm2/год.; 5-75 –

13 046,0200 dm2/год.;

5-76–

13 250,8200 dm2/год.;

5-77 –

няма дейност dm2/год.;5-78 –

18 692,6400 dm2/год.;

5-79 –

няма дейност dm2/год.;5-03-1 –

няма дейност dm2/год.;5-03-2 –

няма дейност dm2/год.;5-80 –

няма дейност dm2/год.;5-48 (допълнително от Инсталация 692) –

18 692,6400 dm2/год.;

299 777,5300 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-33 –

1 349,6400 dm2/год.;

5-34 –

157 975,13 dm2/год.;

5-58–

4 401,6700 dm2/год.;

5-71 –

88 220,680 dm2/год.;

5-72 –

6 300,1400 dm2/год.;

5-73–

няма дейност dm2/год.;5-74 –

8 839,6200 dm2/год.; 5-75 –

6 628,1600 dm2/год.;

5-76–

8 374,3000 dm2/год.;

5-77 –

няма дейност dm2/год.;5-78 –

17 688,1900 dm2/год.;

5-79 –

няма дейност dm2/год.;5-03-1 –

няма дейност dm2/год.;5-03-2 –

няма дейност dm2/год.;5-80 –

няма дейност dm2/год.;5-48 (допълнително от Инсталация 692) –

15 526,4700 dm2/год.;

397 720,1400 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-33 –

1 203,0800 dm2/год.;

5-34 –

214 174,19 dm2/год.;

5-58–

4 745,8800 dm2/год.;

5-71 –

111 342,230 dm2/год.;

5-72 –

13 598,9200 dm2/год.;

5-73–

няма дейност dm2/год.;5-74 –

15 065,0000 dm2/год.; 5-75 –

11 497,3700 dm2/год.;

5-76–

443,7400 dm2/год.;

5-77 –

няма дейност dm2/год.;5-78 –

25 659,1600 dm2/год.;

5-79 –

няма дейност dm2/год.;5-03-1 –

няма дейност dm2/год.;5-03-2 –

няма дейност dm2/год.;5-80 –

няма дейност dm2/год.;
1.2

Инсталация 687

(стара)
Инсталация 687

(реконструирана)


2.6

Покритие никел, месинг, черен никел върху ЦАМ, стомана, месинг. Детайлите са насипни и се работи с барабан.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-31 – Никелиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-32 – Месинговане на детайли от ЦАМ;

 • 5-35 – Никелиране на детайли от месинг;

 • 5-37 – Месинговане на детайли от месинг;

 • 5-38 – Нанасяне кафяв никел върху детайли от ЦАМ;

 • 5-41 – Черен никел върху детайли от ЦАМ;

 • 5-31-1 – Никелиране на детайли от стомана;

 • 5-32-1 – Месинговане върху детайли от стомана;

 • 5-38-1 – Кафяв никел върху детайли от стомана;

 • 5-41-1 – Черен никел върху детайли от стомана.
69 000

kg/год.
64 400

kg/год.


12 809,1601

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-31 –

2 114,7862 kg/год.;

5-32 –

602,4320 kg/год.;

5-35 –

1 412,2247 kg/год.;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница