За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница7/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

Забележки към Таблица 3.1.:
При условие, че се гледат само числата от таблицата, то може да се придобие представа за тенденция по непрекъснато намаляване обема от работа през този период от девет години за сметка на увеличаване и/или намаляване на водопотреблението. Това не е точно така, като тук се дават някои обяснения за консумацията на водния ресурс свързани с производствената ни дейност, както и причините за това, които са следните:

 • 1) реално са отчетени намаление на бройките на много от артикулите. Превърнато в тонаж на произведена продукция за предишни периоди, се забелязва тенденция към намаляване на производството. Видно от данните - това се запазва и през 2013 год., защото обработената квадратура на металните повърхнини и преизчислена в тонаж е още по-малка и представлява приблизително ТРИКРАТНО намаляване на дейността спрямо – 2005 год.;

 • 2) имаме детайли в реално производство за периода от 2008 год. до 2013 год., които са без променен дизайн, но са олекотени, защото се произвеждат или от по-лек материал или имат кухини. Така същите, като брой и обработена повърхнина обаче, се запазват по изпълнен краен отчетен продукт на отделната инсталация/цех. През 2013 год. част от детайлите, които се отливат от ЦАМ-материал се отливат вече от алуминий и магнезий, което ги прави със значително по-малко специфично тегло, а именно за сравнение посочваме следните данни: 7,44 кг/дм3 за ЦАМ при 2,70 кг/дм3 за алуминий и 1,74 кг/дм3 за магнезий, респективно това е съответно 2,75 пъти по-леко от алуминииевите детайли и 4,27 пъти по-леко от магнезиевите.;

 • 3) след 19.04.2005 год. имаме отчетен престой за няколко месеца – през, който се е извършвала реконструция по Инсталация № 680.;

 • 4) през 2006 год. имаме извършван също престои поради въвеждане в експлоатация от 01.09.2006 год. на реконструираната галванична Инсталация № 687.;

 • 5) намален е многократно през годините обема от работа в Цех “Байц на стоманени ленти”, въпреки че потреблението на вода за този цех не може да окаже особенно влияние на общата консумация на вода за дружеството.;

 • 6) в периода от 2009 год. до 2011 год. се премести поетапно Цех “Леярна и шлайф” и Цех “Производство и ремонт на инструменти” на освободено пространство в голямото хале в основната производствена сграда. Това налагаше не само престой, но едновременно се редуцира част от морално остарялото и амортизирано оборудване консуматор на вода.;

 • 7) през 2010 год. се извърши разширение и реконструкция на Инсталация № 676, като до края на м. септември работи старата линия, а след това започна работа - новата линия въведена в експлоатация в края на м. ноември 2010 год.;

 • 8) През 2011 год. се извърши демонтаж на две стари галванични инсталации под № 676 и № 692. На освободеното място се извърши до края на 2011 год. и през 2012 год. преместване в рамките на цеха с реконструкция на Инсталация № 676. Инсталация № 692 към момента на 2014 год. все още не е изградена с реконструкция.Таблица 3.1.1. Потребление на вода по инсталации

в оборотен цикъл -

1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода

Инсталация – наименование по КР

Количество, м3/дм2 покрита повърхност (тон продукт)


Годишно количество съгласно

КР

-свежа вода

Годишно коли -чество съгласно КР - оборотна вода

Оборотна вода

на

месец

за

2013 год.

средно

Използвано количество оборотна

вода

за 2013 год.
Използвано количество за единица продукция -

оборотна вода

за 2013 год.


Съответ-ствие

Цех –

Галваничен
Инсталация

680


0.0017 м3/дм2

0.006 м3/дм2

160,0293

1 920,3515

0.005167

да

Инсталация

687


0.017 м3/kg

0.051 м3/kg

49,5458

594,5500

0.046416

да

Инсталация

681


0.015 м3/kg

0.049 м3/kg

190,3845

2 284,6143

0.043879

да

Инсталация

686


0.0056

м3/дм20.019 м3/дм2

158,2547

1 899,0566

0.013766

да

Инсталация

692


0.0076

м3/дм20.026

м3/дм20,0000

0,0000

0.000000

да

Инсталация

676


0.0065

м3/дм20.022

211,8537

2 542,2447

0.002150

да

Инсталация

600


0.0102

м3/дм20.0202

м3/дм27,7652

93,1829

0.015000

да

локалнаПСОВ

0.69 м3/m3 обраб. вода към гр. канализация

1.00 м33 преч. оборотна вода

806,1667

м3/мес.9 674

(9 334)
м3/год.

0.964854

да

Цех –

Байц на стоманени ленти

0.0022 м3/кг.


Не се ползва!

3,916747

м3/год.

към оборотната

Не се ползва!

да


Забележки към изготвена Таблица 3.1.1.:

 1. По инсталациите се подава само оборотна и омекотена вода. Подадената свежа вода в локална ПСОВ и при байцване се изчислява с коефициент К = 1 - спрямо оборотната.

 2. Количеството пречистена оборотна вода за 2013 год. е 9 674 м3, като отчитаме от тях около 2 м3 загуби от изплискване и изпарение.

 3. Общото количество използвана за промишлени нужди води се получава от градския тръбопровод за питейна вода, като тук е вкарана 100,00 % в обортен цикъл.

 4. Монтирани са водомери за измерване количеството на промишлената вода през декември 2005 год., с които се отчитат данните за потреблението на вода по отделните цехове и инсталации до 31.12.2013 год.

Таблица 3.1.2. Потребление на свежа вода по инсталации -

1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода


Инсталация – наименование по КР

Количество, м3/дм2 покрита повърхност (тон продукт)


Годишно количество съгласно КР

-

свежа вода

Годишно коли -чество съгласно КР - оборотна вода

Свежа вода

на

месец

за

2013 год.

средно

Използвано количество свежа

вода

за 2013 год.
Използвано количество за единица продукция-

свежа


вода

за 2013 год.Съответ-ствие

Цех –

Галваничен
Инсталация

680


0.0017 м3/дм2

0.006 м3/дм2

32,8900

394,6800

0.001062

да

Инсталация

687


0.017 м3/kg

0.051 м3/kg

14,8525

178,2300

0.013918

да

Инсталация

681


0.015 м3/kg

0.049 м3/kg

16,8679

202,4150

0.003887

да

Инсталация

686


0.0056

м3/дм20.019 м3/дм2

14,0492

168,5900

0.001222

да

Инсталация

692


0.0076

м3/дм20.026

м3/дм20,0000

0,0000

0.0000

да

Инсталация

676


0.0065

м3/дм20.022

119,4167

1 433,0000

0.001212

да

Инсталация

600


0.0102

м3/дм20.0202

м3/дм25,0500

60,6000

0.009755

да

локалнаПСОВ

0.69 м3/m3 обраб. вода към гр. канализация

1.00 м33 преч. оборотна вода

20,000
м3/мес.

240,0000
м3/год.

0.510638


да

Цех –

Байц на стоманени ленти

0.0022 м3/кг.Не се ползва!

3,916747

м3/год.

към оборотната

47 : 28 080 = 0.001674

даЗабележки към изготвена Таблица 3.1.2.:

 1. Поради факта, че свежата вода ползвана за байцване се изпуска по вътрешнофирмената канализационна система към локалната ПСОВ за пречистване и вкарване в оборотния цикъл на генерираните води и от Цех “Галваничен” без след това да се връща отново там, то за да не става дублиране на ползваното количество вода предоставена от ВиК-оператора за 2013 год. го отчитаме, като сбор и така е правилно да се попълнят данните в Таблица 3.1.1.

 2. Количеството свежа вода подадена по отделните инсталации на цеховете “Галваничен” и “Байц стоманени ленти” за 2013 год. е пресметната отделно, като в сбора им не сме отчели загубите по вътрешнофирмената водопроводна мрежа. Същите са вкарани 100,00 % в оборотен цикъл.

 3. Общото количество за 2013 год. химически третирана и след това заустена от локална ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна производствена вода в градската канализация, като част от смесен поток с останалите генерирани води от площадката е 470 м3 .

От представените данни в Таблици с номерация 3.1., 3.1.1. и 3.1.2. е видно, че нямаме през 2013 год. регистрирани случаи, при които имаме консумация на вода – свежа и оборотна извън определените годишни разходни норми по Усл. 8.1.2. на КР. Извършили сме 12 вътрешни проверки за изпълнение на това условие, като са засечени и анализирани данните – за І-во и за ІІ-ро полугодие на 2013 год., а след това са обобщени за представяне в ГДОС-2013 на Дружеството.


В отчетния период сме извършвали планирана профилактика на съоръженията на ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна – 1 път през м. Август 2013 год.

По Усл. 8.1.3. докладваме следното:

Към данните от представената Таблица 3.1., трябва да включим данните и на следващите две Таблици с номерация 3.1.3. и 3.1.4. с представени данни за 2013 год. на използваното количество вода съответно – вкарана в оборотен цикъл и консумирана свежа вода подадена към останалите инсталации и спомагателните цехове. Отразено в тях е съответсвие спрямо ограниченията поставени за потреблението на ресурса в условията на КР.


Таблица 3.1.3. Потребление на вода по инсталации в другия оборотен цикъл -

1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода

Инсталация – наименование по КР

Количество, м3 на съответно изразената мярка производство


Годишно количество съгласно КР

-

свежа водаГодишно коли -чество съгласно КР- оборотна вода

Оборотна вода

на

месец

за

2013 год.

средно

Използвано количество оборотна

вода


за 2013 год., включително с добавена свежа вода

Изразено в каква мярка е реалното производство по КР за

отчитане на видовете вода

за 2013 год.


Съответ-ствие

Цех

“Леярна и шлайф”5 200

м3/год.98 550 м3/год.

-

предстои промянана

48 000 м3/год.

85,1667 м3

1 022

м3,

от които 180 м3 добавена свежа


Бр. отливки и шлифовки /год.

да

Цех “Прахово боядисване”

1 920

м3/год.-

-

-

Бр. метални детайли /год.

да

Цех

“Производство на стоманени ленти”4 000

м3/год.-

-

-

Кг./год.

да

Цех

“Производство на брави, врати и панти”7 500

м3/год.

-

предстои промяна

на

5 000 м3/год.


0

м3/год.

-

предстои промяна

на

3 200 м3/год.


38,6667 м3

364 м3,

от които 166 м3

добавена свежа


Бр. брави, врати, панти /год.

да

Цех

“Производство на заключващи системи и панти”6 420

м3/год.2 400 м3/год.

19,75 м3

180 м3,

от които 65 м3

добавена свежа


Бр. елементи, панти /год.

да

Цех “Монтаж на дръжки”

20

м3/год.-

-

-

Бр. шилдове /год.

да

Цех

“Металокерамика”11

м3/год.-

-

-

Бр. изделия /год.

да

Цех

“Производство и ремонт на инструменти”620

м3/год.3 600 м3/год.

6,3825

м376,59 м3,

от които 15 м3

добавена свежа


В услуга за фирмата

да

Поддръжка на вътрешнозаводски транспорт

200

м3/год.-

-

-

В услуга за фирмата

да

Парова централа

300

м3/год.120 м3/дм2

0,00 м3

0 м3,

от които 0 м3

добавена свежа


MWh/год.

да

Компресорна станция

500

м3/год.-

-

-

м3/год.

да
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница