За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница9/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


Забележки към изготвена Таблица 3.1.4.:

1. Поради факта, че свежата вода ползвана за различна обратотка на детайлите се изпуска по вътрешнофирмената канализационна система в затворен водооборотен цикъл, без да и се прави химическо пречистване, освен естественото улавяне на твърди унесени частици от производствен прах и други случайно попаднали механични примеси във филтър, то за да не става дублиране на ползваното количество вода предоставена от ВиК-оператора на гр. Варна за 2013 год. го отчитаме, като сбор и така е правилно да се попълнят данните в Таблица 3.1.3.

2. Количеството вода включена във водоборотния цикъл също се зауства в канализацията на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, а от там в градската канализация, като част от смесен поток с останалите генерирани води от площадката.
От представените данни в Таблици с номерация 3.1., 3.1.3. и 3.1.4. е видно, че нямаме през 2013 год. регистрирани случаи, при които имаме консумация на вода – свежа и оборотна извън определените по Усл. 8.1.3. на КР годишни разходни норми. Извършили сме 4 вътрешни междинни проверки за изпълнение на това условие, като са засечени и анализирани данните – за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечия на 2013 год., а след това са обобщени за представяне в ГДОС-2013 на Дружеството.

Усл. 8.1.4. на КР – изпълнено.

Усл. 8.1.5. на КР – изпълнено.

Усл. 8.1.6. и Усл. 8.1.6.1. на КР – изпълнени.

Усл. 8.1.7. на КР – изпълнено.

Усл. 8.1.8. на КР – изпълнено.


Усл. 8.1.9. на КР – изпълнено. За 2013 год. сме направили в тази връзка общо 4-ри проверки, трите от които са организирани от комисия в последната работна седмица на месеците – Март, Юли и Октомври, а има една извършена през м. Януари, която е по време на ежегодната проверка по изпълнение на дейностите по КР. От всички тях, не са констатирани проблеми през отчетния период. Има направено едно предписание с постоянен срок за всички проверки от ЕКОЛОГА, а именно: Да бъдат почистени пътищата от събраната към тротоарите и оградите кал и разпилените леки неопасни отпадъци от вятъра, до колкото позволяват метеорологичните условия, за да не попадат в канализацията при дъждовалене и евентуално при обилното снеготопене. Това важи и за цеховете, където има преходни места със закрити защитени канали с тесни улеи или местата с покрити шахти, където в някои от тях водата се включва във водооборот, така, че от производствената дейност при допълнително наложено измиване с вода онечистванията от механични замърсители да не могат да попаднат в мястото на заустване по отточните шахти, а впоследствие попадайки в оборудването при неговото охлаждане, за не се повредят.

  • Измерване и документиране – Усл. 8.1.10. КР

Усл. 8.1.10.1. на КР – изпълнено.

Работи се по инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода при работа на всяка една инсталация от Цех «Галваничен» и Цех «Байц на стоманени ленти», като документираната информация включва, както следва:

а) Обща месечна консумация на производствената вода за площадката;

б) Месечна консумация на производствената вода на всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”;

в) Месечна консумация на производствена вода за дм2 покрита повърхност за всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”;

г) Годишна консумация на вода за производствени нужди за дм2 покрита повърхност за всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”.ВАЖНО!!! Количеството консумирана вода зависи от изпълнението на производствения ПЛАН-ПРОГРАМА на МЕТАЛ” АД – гр. Варна. Ползваното количество се отчита ежемесечно, а данните се нанасят в месечните балансови отчети на съответните цехове, както и в годишния общозаводски технологичен отчет за произведена крайна продукция.

През 2013 година не са установени несъответствия при оценка на измерените водни количества с определените такива описани в условие 8.1.10.1 от КР при извършените ежемесечно 12 проверки за засичане на консумацията по отделните инсталации.
Усл. 8.1.10.2. на КР – изпълнено.

Работи се по инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода при работа на всяка една инсталация от Цех «Галваничен» и Цех «Байц на стоманени ленти» спрямо определените с Усл. 8.1.2. на КР. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на дейностите по тази инструкция се документират и съхраняват от ЕКОЛОГА. За 2013 год. са извършени общо 12 проверки, като две от тях се явяват и междинни, защото обобщават данните за всяко едно полугодие. При прилагане на тази инструкция - НЯМАМЕ РЕГИСТРИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ и наднормени разходи за водоползване от страна на проследяваните инсталации и не само тях.


Усл. 8.1.10.3. на КР – изпълнява се.

Резултатите от проверките по изпълнението на Усл. 8.1.9., както и информация за установените причини за течове и отстранените течове се документират и съхраняват от началник Отдел ЕНЕРГИЕН и ЕКОЛОГА. За 2013 год. са извършени съвместно 4-ри проверки, за всяко едно тримесечие, като при тях не са констатирани нарушения.  • Докладване – Усл. 8.1.11. КР

Усл. 8.1.11.1. на КР – изпълнява се.

Съгласно условието, ежегодно докладваме, като част от ГДОС, както и в настоящият ГДОС-2013 на Дружеството, количеството използвана вода, изразено като:

а) Обща месечна консумация на производствената вода за площадката;

б) Месечна консумация на производствената вода на всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”;

в) Месечна консумация на производствена вода за дм2 покрита повърхност за всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”;

г) Годишна консумация на вода за производствени нужди за дм2 покрита повърхност за всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”.

Усл. 8.1.11.2. на КР – изпълнява се.

Съгласно условието, ежегодно докладваме, като част от ГДОС, както и в настоящият ГДОС-2013 на Дружеството, обобщени резултати от прилагането на инструкцията по Усл. 8.1.10.2. Информацията задължително ще съдържа причините за документираните несъответствия и предприетите корективни действия за отстраняването им, но само при условие, че има такива случаи.

Усл. 8.1.11.3. на КР – изпълнява се.

При проверките, 4 на брой през 2013 год. - не са установили течове или причини, които да ги инициират, за да се наложи тяхното отстраняване по водопроводната мрежа на площадката.

Усл. 8.1.11.4. на КР – изпълнява се.

Имаме представена в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ схема с разположението на монтираните измервателни устройства за отчитане на консумацията на вода за производствени нужди, която не е променяна и е действаща съгласно изпълнено Усл. 8.1.4. на КР. Един екземпляр от тези документи е представен и в БДЧР – гр. Варна към МОСВ.

Усл. 8.1.11.5 на КР – изпълнява се.

Съгласно него, резултатите от изпълнението на мерките по Усл. 8.1.6. и намалението или увеличението на съответните водни количества се докладват, като част от ГДОС-2013.

Усл. 8.1.11.6 на КР – изпълнява се.

Съгласно условието, са представени, като част от ГДОС-2013 изпълнението на мярката по Усл. 8.1.6. Наложените промени и нови разходни норми за консумация на вода за съответните цехове и инсталации към производствата ще бъдат представени за обсъждане при актуализация на КР.


3. 2. Използване на енергия (електро- и топлоенергия) – Усл. 8.2. КР:

Съгласно Усл. 8.2.1. на КР “МЕТАЛ” АД – гр. Варна през 2013 год. ползва срещу заплащане услуги за предоставена енергия (електроенергия и природен газ за собствено добита впоследствие топлоенергия) от фирми на база договорни взаимоотношения. За целта, енергиите се доставят по съществуващата система за разпределение (по подземни, наземни и надземни комуникационни връзки), съгласно плана на територията на гр. Варна до границана на имота на дружество и с отклонения на производствената площадка до всяка отделна консумираща производствена единица – съоръжения и инсталации.

Количествата консумирана електроенергия във всеки цех се измерва и отчита с помощта на контролно измервателни прибори. В Отдел “Енергиен” се съставя на база месечните данни баланс за завода за ползваната електроенергия и за съответния отчетен период се изчислява реалната (фактическата) разходна норма за всеки продукт. При отклонения на фактическите разходни норми от заложената, като планова такава, се предприемат необходимите мерки за установяване на причините и съответните технологични действия, за коригиране на несъответсвията. Резултатите се документират в дневник към инструкциите по подусловията на Усл. 8.2.1 на КР.

През 2013 год. за нуждите си, от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е консумирана електроенергия, която е предоставена по силата на ОБЩ ДОГОВОР за снабдяване и разпределение на ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ с фирма обслужваща гр. Варна чрез неин клон и във връзка с новите:- ОБЩИ условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “Е.ОН България Продажби” АД - гр. София – Клон Варна;

- ОБЩИ условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Мрежи” АД - гр. София – Клон Варна.

Съгласно Усл. 8.2.1.1. на КР “МЕТАЛ” АД – гр. Варна ползва за промишлени нужди електроенергия и топлоенергия, като тяхната консумация не трябва да превишава стойностите посочени към условието в Таблица 8.2.1.1. С настоящият ГДОС отчитаме за изпълнено, както това условие, така и следващото Усл. 8.2.2. на КР – касаещо измерването и документирането на енергия. Имаме изготвена инструкция и по нея работим за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия, изразени като:

а) Обща месечна консумация на електро- и топлоенергия общо за площадката;

б) Месечна консумация на електро- и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1.;

в) Месечна консумация на електро- и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1. за производството на тон продукт / дм2 обработена / покрита повърхност;

г) Годишна консумация на електро- и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1. за производството на тон продукт / дм2 обработена / покрита повърхност.Горепосочените количества се измерват с наличните на площадката измервателни устройства или могат да бъдат изчислени по методика за изчисляване консумацията на електро- и топлоенергия по Условия 8.2.1.2. и 8.2.1.2.1.

През 2013 година не са установени несъответствия при оценка на засечените консумации по електро- и топлоенергия с определените такива описани в условие 8.2.1.1 от КР при извършените ежемесечно 12 проверки за засичане на консумацията по отделните инсталации.
В следващата Таблица 3.2 е представено годишното потребление на електроенергия и топлоенергия на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в хронологичен ред за периода: 2005 год. ÷ 2013 год. В следващите две Таблици с номерация 3.2.1. и 3.2.2. са представени данни само за 2013 год. на използваното количество електроенергия, респективно - топлоенергия съответно подадена към инсталациите на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”, като е отразено съответствието спрямо ограниченията поставени за потреблението на ресурсите в условията на КР.
Таблица 3.2. Потребление на енергия – ОБОБЩЕНА за периода: 2005 год. ÷ 2013 год.Електроенергия/

Топлоенергия

Количество за единица продукт1), съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

За 2005 година – 914 тона продукция

2 396.0230 / MWh/год./

ел. енергия - 2005 год.Няма заложено

2.6215 Мwh /тон

да

2 371.281 MWh/год

топлоенергия - 2005 год.Няма заложено

2.5944 MWh/тон

да

За 2006 година – 781 тона продукция

2 293.1240 / MWh/год./

ел. енергия - 2006 год.Няма заложено

2.9361 Мwh /тон

да

1 230.000 MWh/год

топлоенергия - 2006 год.Няма заложено

1.5749 MWh/тон

да

За 2007 година – 635 тона продукция

1 752.4850 / MWh/год./

ел. енергия - 2007 год.Няма заложено

2.7598 Мwh /тон

да

817.100 MWh/год

топлоенергия - 2007 год.Няма заложено

1.2868 MWh/тон

да

За 2008 година – 615 тона продукция

1 950.6085 / MWh/год./

ел. енергия - 2008 год.Няма заложено

3.1717 Мwh /тон

да

622.080 MWh/год

топлоенергия - 2008 год.Няма заложено

1.0115 MWh/тон

да

За 2009 година – 399 тона продукция

1 374.3210 / MWh/год./

ел. енергия - 2009 год.Няма заложено

3.4444 Мwh /тон

да

530.0000 MWh/год

топлоенергия - 2009 год.Няма заложено

1.3283 MWh/тон

да

За 2010 година – 370 тона продукция

1 319.0370 / MWh/год./

ел. енергия - 2010 год.Няма заложено

3.5650 Мwh /тон

да

527.0000 MWh/год

топлоенергия - 2010 год.Няма заложено

1.4243 MWh/тон

да

За 2011 година – 307 тона продукция

1 221.4350 / MWh/год./

ел. енергия - 2011 год.Няма заложено

3.9786 Мwh /тон

да

503.0000 MWh/год

топлоенергия - 2011 год.Няма заложено

1.6384 MWh/тон

да

За 2012 година – 297 тона продукция

1 074.4600 / MWh/год./

ел. енергия - 2012 год.Няма заложено

3.6177 Мwh /тон

да

476.0000 MWh/год

топлоенергия - 2012 год.Няма заложено

1.6027 MWh/тон

да

За 2013 година – 310 тона продукция

1 156.37625 / MWh/год./

ел. енергия - 2013 год.Няма заложено

3.7303 Мwh /тон

да

481.8000 MWh/год

топлоенергия - 2013 год.Няма заложено

1.5542 MWh/тон

да
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница