За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница10/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

- ОБЩИ условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “Е.ОН България Продажби” АД - гр. София – Клон Варна;

- ОБЩИ условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Е.ОН България Мрежи” АД - гр. София – Клон Варна.

Съгласно Усл. 8.2.1.1. на КР “МЕТАЛ” АД – гр. Варна ползва за промишлени нужди електроенергия и топлоенергия, като тяхната консумация не трябва да превишава стойностите посочени към условието в Таблица 8.2.1.1. С настоящият ГДОС отчитаме за изпълнено, както това условие, така и следващото Усл. 8.2.2. на КР – касаещо измерването и документирането на енергия. Имаме изготвена инструкция и по нея работим за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия, изразени като:

а) Обща месечна консумация на електро- и топлоенергия общо за площадката;

б) Месечна консумация на електро- и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1.;

в) Месечна консумация на електро- и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1. за производството на тон продукт / дм2 обработена / покрита повърхност;

г) Годишна консумация на електро- и топлоенергия за всяка от инсталациите по Усл. 8.2.1.1. за производството на тон продукт / дм2 обработена / покрита повърхност.Горепосочените количества се измерват с наличните на площадката измервателни устройства или могат да бъдат изчислени по методика за изчисляване консумацията на електро- и топлоенергия по Условия 8.2.1.2. и 8.2.1.2.1.

През 2014 година не са установени несъответствия при оценка на засечените консумации по електро- и топлоенергия с определените такива описани в условие 8.2.1.1 от КР при извършените ежемесечно 12 проверки за засичане на консумацията по отделните инсталации.
В следващата Таблица 3.2 е представено годишното потребление на електроенергия и топлоенергия на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в хронологичен ред за периода: 2005 год. ÷ 2014 год. В следващите две Таблици с номерация 3.2.1. и 3.2.2. са представени данни само за 2014 год. на използваното количество електроенергия, респективно - топлоенергия съответно подадена към инсталациите на към инсталациите на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти” (работил само през първите 4-ри месеца от годината, а през м. Юни 2014 год. е демонтирано оборудването му след извеждане от експлоатация), като е отразено съответствието, спрямо ограниченията поставени за потребление на ресурсите в условията на КР.

Таблица 3.2. Потребление на енергия – ОБОБЩЕНА за периода: 2005 год. ÷ 2014 год.Електроенергия/

Топлоенергия

Количество за единица продукт1), съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

За 2005 година – 914 тона продукция

2 396.0230 / MWh/год./

ел. енергия - 2005 год.Няма заложено

2.6215 Мwh /тон

да

2 371.281 MWh/год

топлоенергия - 2005 год.Няма заложено

2.5944 MWh/тон

да

За 2006 година – 781 тона продукция

2 293.1240 / MWh/год./

ел. енергия - 2006 год.Няма заложено

2.9361 Мwh /тон

да

1 230.000 MWh/год

топлоенергия - 2006 год.Няма заложено

1.5749 MWh/тон

да

За 2007 година – 635 тона продукция

1 752.4850 / MWh/год./

ел. енергия - 2007 год.Няма заложено

2.7598 Мwh /тон

да

817.100 MWh/год

топлоенергия - 2007 год.Няма заложено

1.2868 MWh/тон

да

За 2008 година – 615 тона продукция

1 950.6085 / MWh/год./

ел. енергия - 2008 год.Няма заложено

3.1717 Мwh /тон

да

622.080 MWh/год

топлоенергия - 2008 год.Няма заложено

1.0115 MWh/тон

да

За 2009 година – 399 тона продукция

1 374.3210 / MWh/год./

ел. енергия - 2009 год.Няма заложено

3.4444 Мwh /тон

да

530.0000 MWh/год

топлоенергия - 2009 год.Няма заложено

1.3283 MWh/тон

да

За 2010 година – 370 тона продукция

1 319.0370 / MWh/год./

ел. енергия - 2010 год.Няма заложено

3.5650 Мwh /тон

да

527.0000 MWh/год

топлоенергия - 2010 год.Няма заложено

1.4243 MWh/тон

да

За 2011 година – 307 тона продукция

1 221.4350 / MWh/год./

ел. енергия - 2011 год.Няма заложено

3.9786 Мwh /тон

да

503.0000 MWh/год

топлоенергия - 2011 год.Няма заложено

1.6384 MWh/тон

да

За 2012 година – 297 тона продукция

1 074.4600 / MWh/год./

ел. енергия - 2012 год.Няма заложено

3.6177 Мwh /тон

да

476.0000 MWh/год

топлоенергия - 2012 год.Няма заложено

1.6027 MWh/тон

да

За 2013 година – 310 тона продукция

1 156.37625 / MWh/год./

ел. енергия - 2013 год.Няма заложено

3.7303 Мwh /тон

да

481.8000 MWh/год

топлоенергия - 2013 год.Няма заложено

1.5542 MWh/тон

да

За 2014 година – 307 тона продукция

1 188.66146 / MWh/год./

ел. енергия - 2014 год.Няма заложено

3.8719 Мwh /тон

да

502.3170 MWh/год

топлоенергия - 2014 год.Няма заложено

1.6362 MWh/тон

да

В забележка към Таблица 3.2. за ползваната енергия от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2014 год.:

Към настоящата таблица по представените данни от последните три отчетни години, правим сравнителен анализ на разхода и на специфичния разход на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия общо за дружеството, както следва:

1. Изразен разход в енергия, електроенергия - 1 188 661,46 kw/h природен газ - 1 775 852,00 kw/h

компр. природен газ – 18 976,00 kw/h пропан-бутан - 34 493,00 kw/h дизелово гориво - 100 459,00 kw/hОБЩО ЗА 2014 год. - 3 118 441,46 kw/h

2. Специфичен разход на енергия за тон продукция - 3 118 441,46 : 307 = 10,15779 мw/h/t3 118 441,46 : 337 = 9,25354 мw/h/t

3. Сравнителен анализ:

3.1.Специфичен разход на енергия в годината прехождащата енергийният одит - 2011 год.

Разход на енергия за тон продукция за 2011 год. - 2 972 000,00 : 307 = 9,68078 мw/h/t

Ако през 2013 год., спрямо произведената от 2011 год. - 307 тона продукция, се произвеждаше със специфичния разход на енергия в изминалия период, то разхода би бил: 310 х 9,68078 = 3 001,0418 kw/h

Отчетена реална икономия на енергия спрямо 2011 година, която предхождаше енергийният одит:

3 001,0418 - 2 975,11155 = 25,93025 Mw/h

3.2.Сепецифичен разход на енергия в годината на енергийния одит - 2012 год.

Разход на енергия за тон продукция за 2012 год. - 2 743 994,53 : 297 = 9,23904 мw/h/t

Ако през 2013 год., спрямо произведената от 2012 год. - 297 тона продукция, се произвеждаше със специфичния разход на енергия в изминалия период, то разхода би бил: 310 х 9,23904 = 2 864,10240 kw/h

Отчетена реална икономия на енергия спрямо 2012 година, в която се проведе енергийният одит:

3 001,0418 - 2 864,10240 = 136,93940 Mw/h


3.3.Сепецифичен разход на енергия в годината следваща енергийния одит - 2013 год.

Разход на енергия за тон продукция за 2013 год. - 2 975 111,55 : 310 = 9,59713 мw/h/t

Ако през 2014 год., спрямо произведената от 2013 год. - 310 тона продукция, се произвеждаше със специфичния разход на енергия в изминалия период, то разхода би бил: 307 х 9,59713 = 2 946,31891 kw/h

Отчетена реална икономия на енергия спрямо 2013 година, която се явява една година, след проведения енергиен одит:

3 001,0418 - 2 946,31891 = 54,72289 Mw/h
ТОТАЛ с извод за отчетена икономия за периода от 2013 год. до края на 2014 год.:

- енергията 3 118 441,46 kw/h - 2 975 111,55 kw/h = 143 329,91 kw/h

- по изчисления специфичен разход 10,15779 Mw/h/t - 9,59713 Mw/h/t = 0,56066 Mw/h/t

- реален специфичен разход (произведена продукция 337 тона) 9,25354 Mw/h/t - 9,59713 Mw/h/t = - 0,34359 Mw/h/t (намаление на специфичния разход)


4. ОБОСНОВКА на горното отчитане специфичния разход на електроенергия:

4.1. Докато през 2013 год. наблюдаваме повишаване на специфичния разход на енергия с 0,35809 Mw/h/t, което се дължи на следните причини:

- през 2013 год. са обработени чрез леене 66 937 кг. ЦАМ (цинково-алуминиево-медна сплав), а през 2012 год. - 78 837 кг. През 2013 год. по технологични причини част от детайлите, които се отливат от ЦАМ, се отливат от алуминий и магнезий. Същите са със значително по малко специфично тегло 7,44 кг/куб.дм за ЦАМ спрямо - 2,7 кг/куб.дм на алуминия и 1,74 кг.куб.дм. на магнезия, или съответно - 2,75 пъти по-леки са алуминиевите отливки и 4,27 пъти по-леки са магнезиевите отливки.;

- повишенато производство на алуминиеви и магнезиеви отливки определя по-нататъшната повърхностна обработка, като единствена възможна, а именно - полимерно покритие, процес който се характеризира с голяма енергийна консумация за единица покрита площ.;

- поради завишенито производство на отливки от сравнително леки метали намалява общия тонаж на произведените изделия за 2013 год. спрямо 2012 год., въпреки, че като бройки отливки – имаме 80 440 повече през 2013 год.

4.2. То през 2014 год. наблюдаваме намаляване на специфичния разход на енергия с 0,34359 Mw/h/t, което се дължи на следните причини:

- Изпълнените мерки за намаляване на разхода на електроенергия дават положително отражение в намаляването на специфичния разход на енергия и реализация на икономия от този ресурс.;

- Обработването чрез рязане на листов материал на машината за лазерно рязане, което се явява един съвременен и нов начин за рязане на плоски повърхнини от метал, се оказва много ефективен технологичен процес по отношение специфичния разход на електроенергия.;

- През 2014 год. обаче, се наблюдава осезаемо повишаване на консумацията на природен газ, което се дълни изключително на повишеното производство на полимерни покрития през годината. Необходимо е през 2015 год. да се вземат организационни мерки от дружеството, така че да е възмножно, най-пълно запълване капацитета на цеха по отношение, на брой покрити детайли на смяна.

Докладваме следното за консумацията през 2014 год. на Електроенергия
Общото количество консумирана по договор с “Е.ОН България” АД е 1 607,03006 MWh/год.


  • От тях сме ползвали общо 1 188,66146 MWh/год., от които имаме за производствените нужди на цеховете “Галваничен” и “Байц на стомянени ленти” (до момента, когато е работил през 2014 год.) и другите цехове - 1 164,88828 MWh/год., от които за спомагателни дейности - 112,92286 MWh/год. Отделно, за заводоуправлението е засечена консумация от 23,77318 MWh/год. Други дебитори и наши наематели (с разнороден предмет на дейност от нашата) са разходвали - 418,36860 MWh/год. Имаме символични загуби от 0,0030 % за отчетена/и грешка/и с натрупване на прибора/ите, която е разпределена между нас и останалите други консуматори. Тъй като, част от наемателите ни, се намират и в административната сграда, то на офисите им поставени електромери, които ежемесечто се засичат и се приспада разхода им от общата консумация на заводоуправлението.Ежемесечно се отчита разхода на електроенергия по инсталациите и съответните цехови консуматори, като се контролира разходната норма. През 2014 год. няма отчетени преразходи на електроенергия в цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти” (за периода, през който е работил през 2014 год.).
Таблица 3.2.1. Потребление на ел. енергия по инсталации от Таблица 8.2.1.1. на КР

1)В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.2. е определена разходна норма


Инст. / Цех

кв.дм за 2014 год.

Тонове за 2014 год.

Количество за единица продукт 1), съгласно КР

MWh/ dm-2

MWh /t


Използвано количество през 2014 год.

MWh/годИзползвано количество за единица продукт

MWh/ dm-2

MWh /t


Съответствие

Цех “Галва -ничен”
680/670

395 089,800
0,064 . 10-3

25,01689 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 51,343110,06333 . 10-3

да

687/685
13 155,73590

1,015

13,34807 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 24,595931,01462

да

681/680
56,00682

0,490

27,38678 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 27,093220,48899

да

686

128 096,400
Няма засечена

консумаця НЗК-

-

-

676

1 127 846,880
0,35 . 10-3

0,39381 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 0,586190,34917 . 10-3

да

600

5 889,690
0,76 . 10-3

4,41061 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 5,017390,74887 . 10-3

да

Цех

Байц на стоманени ленти”


9,10800

0,083

0,39146 –

като инсталацията за поддържа е консумирала още – 0,124540,04298

да
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница