За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница16/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31

Количеството за 2014 год. на природен газ е 191.4200 хнм3, които са разпределени, както следва:Таблица – Месечно разпределение потреблението на гориво за 2014 год.

Период –

месеците на

2014 год.

КОНСУМАЦИЯ за

Други дебитори – наши наематели (хнм3)КОНСУМАЦИЯ за

Цеховете на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна (хнм3)ОБЩО за

периода (хнм3)Януари

0.260197

19.022803

19.28300

Февруари

0.182260

18.246740

18.42900

Март

0.040675

17.919325

17.96000

І-во Тримесечие

0.483132

55.188868

55.6720

Април

0.00000

14.087000

14.087000

Май

0.00000

16.248000

16.248000

Юни

0.00000

15.651000

15.651000

ІІ-ро Тримесечие

0.11250

45.986000

45.986000

Юли

0.00000

15.819000

15.819000

Август

0.00000

9.504000

9.504000

Септември

0.00000

14.950000

14.950000

ІІІ-то Тримесечие

0.00000

40.273000

40.273000

Октомври

0.00000

17.705000

17.70500

Ноември

0.018740

18.133260

18.15200

Декември

0.048370

13.583000

13.63200

ІV-тоТримесечие

0.067110

49.421890

49.48900

Общо за 2014 год.

0.550242

190.869758

191.4200

В следващата таблица с номерация 3.3.3.3а към ГДОС-2014 на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна се дава информация за консумираното гориво в последната година и за предхождащите 2014 год. още девет години, като ОБЩО потребление на природен газ.


Таблица 3.3.3.3а Потребление на гориво – ОБОБЩЕНА за периода: 2005 год. ÷ 2014 год.


Природен газ/

Топлоенергия

Количество за единица продукт1), съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

За 2005 година – 914 тона продукция

530.4210 / хнм3/год./

природен газ - 2005 год.Няма заложено

0.5803 хнм3/тон

да

2 371.281 MWh/год

топлоенергия - 2005 год.Няма заложено

2.5944 MWh/тон

да

За 2006 година – 781 тона продукция

601.830 / хнм3/год./

природен газ - 2006 год.Няма заложено

0.7706 хнм3/тон

да

1 230.000 MWh/год

топлоенергия - 2006 год.Няма заложено

1.5749 MWh/тон

да

За 2007 година – 635 тона продукция

449.7820 / хнм3/год./

природен газ - 2007 год.Няма заложено

0.7083 хнм3/тон

да

817.100 MWh/год

топлоенергия - 2007 год.Няма заложено

1.2868 MWh/тон

да

За 2008 година – 615 тона продукция

374.4840 хнм3

природен газ, от които за производствени нужди - 352.1340 хнм3Няма заложено

0.5726 хнм3/тон продукция

да

2 933.0000 MWh

топлоенергия, от които за производствените нужди на Котел КОН 350 – 622.0800 MWhНяма заложено


1.0115 MWh/тон продукцияда

За 2009 година – 399 тона продукция

197.0190 хнм3

природен газ, от които за производствени нужди - 197.0190 хнм3Няма заложено

0.4938 хнм3/тон продукция

да

1 545.0000 MWh

топлоенергия, от които за производствените нужди на Котел КОН 350 – 530.0000 MWhНяма заложено


1.3283 MWh/тон продукцияда

За 2010 година – 370 тона продукция

188.5390 хнм3

природен газ, от които за производствени нужди - 188.5390 хнм3Няма заложено

0.5096 хнм3/тон продукция

да

1 479.0000 MWh

топлоенергия, от които за производствените нужди на Котел КОН 350 – 527.0000 MWhНяма заложено


1.4243 MWh/тон продукцияда

За 2011 година – 307 тона продукция

170.75845 хнм3

природен газ, от които за производствени нужди - 170.75845 хнм3Няма заложено

0.5562 хнм3/тон продукция

да

1 591.0000 MWh

топлоенергия, от които за производствените нужди на Котел КОН 350 – 503.0000 MWhНяма заложено


1.6384 MWh/тон продукцияда

За 2012 година – 297 тона продукция

161.02650 хнм3

природен газ, от които за производствени нужди - 161.02650 хнм3Няма заложено

0.5422 хнм3/тон продукция

да

1 498.1860 MWh

топлоенергия, от които за производствените нужди на Котел КОН 350 – 476.0000 MWhНяма заложено


1.6027 MWh/тон продукцияда

За 2013 година – 310 тона продукция

178.470906 хнм3

природен газ, от които за производствени нужди - 178.470906 хнм3Няма заложено

0.5757 хнм3/тон продукция

да

1 660.4900 MWh

топлоенергия, от които за производствените нужди на Котел КОН 350 – 481.8000 MWhНяма заложено


1.5542 MWh/тон продукцияда

За 2014 година – 307 тона продукция

190.86976 хнм3

природен газ, от които за производствени нужди - 190.86976 хнм3Няма заложено

0.6217 хнм3/тон продукция

да

1 775.85200 MWh

топлоенергия, от които за производствените нужди на Котел КОН 350 – 502.3170 MWhНяма заложено


1.6362 MWh/тон продукцияда

И през 2014 год. се работи по мероприятия за намаляване на разходите за отопление и не само тях. Преобладаваща част от производствените халета, от зимния сезон на 2006 год. се отопляват с газово лъчисто отопление с топлообменници монтирани на тавана на сградата, над работните места, където има персонал. Въведен е рационален режим на пускане и на спиране на отоплението през студените работни дни от годината. За отопление на административната сграда се ползват климатици. Други подобни действия във връзка с намаляване разходите за отопление, освен за консумация за производствени нужди, в тази връзка, са примерно: • Продължилото и тази година подменяне на дограма и поставяне на здрави прозорци на мястото на счупените в производствените халета;

 • Ползват се винтови въздушни компресори, които водят до обща икономия на ел.енергия;

 • По галваничните инсталации е въведена автоматика за контрол и поддържане на температурния режим, с което не се допуска излишен разход на топлинна енергия;

 • Замяна на част от металните вани с гумирано вътрешно покритие с вани изработени от пластма, което определено води до намаляване на загубите на топлинна енергия в РС, респективно и за намаляване на топлинните емисии в ОС;

 • Изпълнено е задължението ни съгласно ЗАКОНА за Енергийната Ефективност, тъй като е извършено обследване на производствените сгради за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, като сме ползвали услуги по договор от 2011 год. с пловдивска фирма. Резултатите от изпълнение на някои от определените мерки, както и ефекта от икономии, са докладвани от ИД на дружеството в Агенцията за устойчиво енергийно развитиес писма от м. Март през - 2012 год., 2013 год. и 2014 год. Дейностите по изпълнение на мерките за Дружеството ни – породължават да се изпълняват, като към 31.12.2014 год. има отчетен положителен ефект на икономии от ресурса.Съгласно Условие 8.3.1.3. на КР № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ издадено за оператора “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2014 год. при работата на инсталациите по условие 2 не са се превишавали количествата на горивата (в нашият случай имаме само – ПРИРОДЕН ГАЗ), посочени в Таблица 8.3.1.3 към условието, като това е представено в настоящата Таблица 2.3 - 3.3.3.3. Видно от нея е по направления определени в Таблица 8.3.1.3. на Усл. 8.3.1.3. на територията на производствената площадка, които галванични инсталации ползват впоследствие произведената собствена топлоенергия.


Таблица 3.3.3.3 Потребление на гориво – природен газ

по инсталациите от Таблица 8.3.1.3. на КРИнсталация / Цех


ВИД гориво

Разход природен газ /ПГ/

по КР,

Съответ -ствие,


2014 г.

хнм3Забележка

нм3/час

хнм3/год.


Общо годишно
746,83500

Да или Не

191,4200
1. Цех Галваничен”
Котел КОН 350

ПГ

40,000

279,00000

Да

53,990000
За сушилня на детайли на Инсталация 600

ПГ

2,800

9,80000

Да

7,540000
Доп. - За сушилня на детайли на Инсталация 680 (нова)

ПГ

Не е определено,

но е предвидено - 2,800Не е определено,

но е предвидено - 9,800-

8,458000

Въведена в експлоатация в началото на 2005 г.

Доп. - За сушилня на детайли на Инсталация 676 (нова)

ПГ

Не е определено,

но е предвидено - 5,600Не е определено,

но е предвидено - 19,600-

12,100000

Въведена в експлоатация в края на 2010 г.

2. Цех

Леярна и шлайф”ПГ

Не е определено

142,51500

Да

38,150000
3. Инсталация

Прахово боядисванеПГ

Не е определено

200,00000

Да

67,200758
4. Инсталация

Производство и ремонт на

инструменти


ПГ

Не е определено

3,52000

Да

3,431000
5. Инсталация

Парова централаПГ

Не е определено

112,00000

Да

0,000000

Изведена от експлоатация в края на 2005 г.

6. За заводоуправление

ПГ

Не е определено

Не е определено

Да

0,000000
ОБЩО с натрупване от 1 до 6:

ПГ
746,83500

Да

190,869758
7. ДРУГИ

дебитори на горивото, което е предоставяно на наематели на оператора с КР през 2014 г.

ПГ

Не е определено

Не е определено

Да

0,550242

Въведена допълнителна услуга и схема на подаване от м. Март 2011 г.

ОБЩО за “МЕТАЛ” АД – гр. Варна с натрупване от 1 до 7:

ПГ
746,83500

Да

191,420000По Усл. 8.3.2.1. на КР - изпълнява се.

Имаме изготвена инструкция, по която работим за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1., 8.3.1.2. и 8.3.1.3. изразени като:

а) Mесечна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата за всяка от инсталациите по Условие 2.

б) Месечно производство на всяка от инсталациите в Галваничен цех и Байц на стоманени ленти и на всеки продукт;

в) Месечна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата, описани в Условия 8.3.1.1., 8.3.1.2. и 8.3.1.3. и изразени като разход за единица произведена продукция, в дименсиите посочени в цитираните в настоящите условия таблици;

г) Годишна консумация на суровините (за тон продукт) и спомагателните материали за квадратен дециметър покрита повърхност/тон продукт за всяка от инсталациите в цеховете - Галваничен и Байц на стоманени ленти. Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условие 6.4. и към него Усл. 6.4.1. и 6.4.2.
Изпълняваме задълженията си по Усл. 8.3.2.2., защото се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за всяка от инсталациите в цеховете - Галваничен и Байц на стоманени ленти, с условията на разрешителното. Инструкцията ни съдържа мерки за установяване на причините за документираните несъответствия с разходните норми и предприемане на корективни действия.
Резултатите от прилагане на горните инструкции за 2014 год. се документират и съхраняват при ЕКОЛОГА. За периода са извършени 12 проверки за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива, като се прави по 1 проверка до 10 дена след приключване на месеца.

Няма случаи на установени несъответствия, поради което не ни се е налагало да правим обсъждане и да прилагаме мерките за коригиращите действия.
През 2008 год. по предписание от извършената комплексна проверка на РИОСВ и БДЧР са представени в срок 31.07.2008 год. някои таблици от Комплексно разрешително на № 25 / 2005 год. към МОСВ, така че в тях са посочени за първи път, кои точно типови разходни норми /ТРН/ се изпълняват в отделната инсталация на Цех “Галваничен” на Дружеството. По ТРН е работено и през 2014 год., като се извърши преглед на всички от тях. Там където в разпечатките имаше допуснати грешки, то те бяха отстранени! Това сме го посочили и в ГДОС-2014 на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за корекции по употребите на химикалите съобразно процеса, което ще е от полза при актуализация на издаденото КР. Има и през 2014 год. такива процеси с разходни норми за някои суровини, но за същите са посочени нулеви стойности, т.е. – без употреба на химикали за тях, защото същите са отпаднали и такива покрития НЕ СА се извършвали.

3. 4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти – Усл. 8.3.4. КР:

Усл. 8.3.4.1 на КР – изпълнява се.

Съгласно него, съхранението на вещества, класифицирани като опасни в ЗЗВВХВП се осъществява при спазване на изискванията за съхранение на веществата посочени от производителя в информационния лист за безопасност /ИЛБ/. За наличните ИЛБ имаме изпратени до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ обемни преписки, които в годините се актуализира с по-нови версии на издадените ИЛБ на химикалите.

Кореспонденцията ни е много активна в тази връзка и през 2014 год., както с производителите, така и с дисртибуторите на пазара в Република България за химикали.ИЛБ се изискват от всеки дистрибутор и/или производител периодично.

Ползваните суровини, спомагателни материали и горива се съхраняват на определените за целта места единствено в здрави резервоари и определени за целта складови бази. Със завишено внимание се съхраняват особенно тези, които са определени по Усл. 8.3.4.4. на КР.
Усл. 8.3.4.2 на КР – изпълнено е.
Усл. 8.3.4.3 на КР – изпълнено е.

 • Описание на дейността на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна във връзка със съхраняването на суровини, спомагателни материали и горива, включително готова продукция:

Основните площадки и складове за съхранение на територията на дружеството са следните -НА МЕСТАТА от 2005 год.:

Склад № 1: Склад за съхранение на метали.

Състои се от две отделения: • закрита част - монолитна сграда с обем 720 куб.м и капацитет 400 куб.м. има връзка с ВиК канализацията на територията на Дружеството;

 • открита с площ 240 кв.м.

Склад № 2: Склад за съхранение на резервни части и крепежни елементи.

Състои се от две части: • I-ва част – за резервни части - монолитна сграда с обем на склада 864 куб.м с капацитет 300 куб.м,няма връзка с канализацията.

 • II-ра част – за крепежни елементи - монолитна сграда с обем 120 куб.м ,капацитет 36 куб.м. няма връзка с канализацията

Склад № 3: Склад за сьхранение на опаковки и химикали.

Състои се от 6 различни площадки, а именно:Площадки:

 1. За сьхранение на полиетиленови опаковки – Представлява монолитна сграда с обем 864 куб.м и капацитет 160 куб.м. Няма врьзка с канализацията.;

 2. За сьхранение на кашони – Представлява монолитна сграда с обем 190 куб.м. и капацитет 45 куб.м. Няма врьзка с канализацията;

 3. За сьхранение на кашони кутии и инструменти – Представлява метална сграда с обем 450 куб.м. и капацитет 180куб.м. Разположене на циментова площадка;

 4. За сьхранение на цианиди и химикали – Представлява монолитна сграда с обем 100куб.м. и капацитет 100 куб.м. Няма връзка с канализацията. След - след извършване на запечатване на залежалите и негодни за употреба цианиди в Б-Б куб през 2005г. склада за цианиди е изместен в сектор с по-малък капацитет с вентилация и без връзка с канализацията. Осигурена е СОТ охрана, сигнализация и денонощтна охрана от дежурен на портала.

 5. За сьхранение на химикали – Представлява монолитна сграда с обем 300куб.м. и капацитет 100 куб.м. Няма връзка с канализацията, като в склада се съхраняват химикалите в оригинални опаковки с наличие на надписи и етикети. / основно са насипни в полиетиленови чували и течни в оригинални туби.

 6. Складово стопанство за съхранение на течните химикали в резервоари и/или други подходящи съдове – транспортни опаковки с изградена обваловка към локалната ПСОВ на Цех “Галваничен” – новоизградена е през 2005 год. и оградена с телена мрежа през 2007 год.Извършва се ежедневен контрол за състоянието на резервоарите и вентилите от работещите в ПОСВ.

Склад “Готова продукция”: Складът е за съхранение на готовата продукция. Представлява монолитна сграда с обем 2 000 куб.м. и капацитет 1 100 куб.м. Няма връзка с канализацията.

Междинен склад към Цех “Галваничен”: Складът е за съхранение на химикали за ежедневни потребности в галваничен цех - монолитна сграда с обем 80 куб.м.и капацитет 15 куб.м. Няма врьзка с канализацията.

Междинен склад за резервни части: Складът е за съхранение на резервни части и инструменти. Представлява монолитна сграда с обем 180 куб.м. и капацитет 150 куб.м. има връзка с канализацията.

Складове за сьхранение на масла и пропан-бутан.Същите се състоят от отделни обособени площадки – на открито, но покрити с навес против прякото слънцегреене, а именно:

Площадки:

 1. За масла и продукти съдържащи въглеводороди – горивосмазочни материали – Въпреки, че е имало обособено място за съхраняване на тези горими и леснозапалими материали, то впоследствие – тези резервоари не са били използвани, поради въведена различна организация при доставката, без да има запасяване. По тази причина 10-те броя стоманени хоризонтални надземни обеми са поетапно освободени и предадени за вторични суровини или са продадени, а мястото на складиране е освободено към края на 2006 год.;

 2. За пропан-бутан – Въпреки, че е имало обособено място за съхраняване на този газов продукт, то впоследствие резервоарите не са били използвани, поради въведена различна организация на работа с употреба на природен газ по договор. По тази причина 2-та броя стоманени хоризонтални надземни резервоара са снети от отчет в РО Инспекция за държавен технически надзор и продадени, а мястото на складиране е освободено към края на 2005 год.ОТГОВАРЯТ СЛЕДНИТЕ МЕСТА през 2014 год. с оглед на някои реорганизации на площадката:

1. Преустановена е дейността в открита Площадка № 5 за опасни отпадъци, която в съществуващото положение посочено в приложение № ІІ.7-2 от допълненото Заявление за издаване на КР е дифинирана – ДЕПО за галваничен шлам. На същата, временно се съхраняваше отпадъка с наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества и с код - 11 01 09*. Въпросното съоръжение към неработещата от 1995 год. Неутрализационна станция за пречистване на производствените води и състоящо се от шест броя монолитни стоманобетонови клетки ползвани през годините на експлоатация за утаячни полета, в които имаше приблизително 100 т утайка през м. Август 2008 год. беше освободено от съдържанието. Отпадъка се предаде по силата на писмен договор и съгласно изискванията на Условие 11.6.3.1. на КР – приоритетно за дейност по неговото ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ пред обезвреждане на лицензирания оператор на инсталации “ЙОНТЕХ” ООД – гр. София с издадено Комплексно разрешително № 117 / 2006 год. на МОСВ. В отпадъка имаше ценни съставки от метали, които могат да се извлекат само при прилагане на подходяща технология за рециклиране. След рекултивационни мероприятия, индустриалния терен в района на съоръжението е запазен и доказано в добро състояние спрямо статута си през миналите години. Това важи и за прилежащите му площи. По тази причина с оглед за използване площта на полетата се предвижда върху тях да се изгради в бъдеще нов Склад за съхранение на суровини, основно метали, с площ от 370,00 м2.;

2. Обособен е Склад № 1 (нов) на І-ви етаж в сградата, където е посочен Склад № 2 на ІІ-ри етаж в приложение № ІІ.4-2 от допълненото Заявление за издаване на КР. Този нов склад ще обедини на едно място бившите - Склад № 1, Склад № 2 и част от пръснатия на няколко места Склад № 3. За целта се разграничават пространства за съвместяване на трите склада за суровини, за материали - метали, за други материали, за работно облекло и лични предазни средства, за опаковки и опаковъчен материал за еднократна употреба изработени от хартия, картон и пластмаси. Старите складове за материали от общо 4-те дъгообразни метални халета, двете от които с обем 450 м3 и капацитет 180 м3, а другите две с обем 180 м3 и капацитет 40 м3 са освободени от години и имат предназначение – отдаване площи под наем.;

3. Запазена е частта от Склад № 3 монолитната сграда от три сектора разположена в северозападната част на поземления имот и посочена в приложение № ІІ.4-2 от допълненото Заявление за издаване на КР. Тук продължава да се съхраняват съответните свежи химикали необходими за производството. Предвиждаме обаче, в срок не по-късен от датата - 31.12.2013 год., да се изгради на различно място нов Склад № 3 - за химикалите и за част от опасните отпадъци. Същия ще обслужва ежедневните потребности на работещите по галваничните инсталации, като ще бъде в непосредствена близост до тях. Като цяло, това ще доведе до редуциране на площта за съхранение на химикалите на площадката, като ще се извърши разширение на съществуващата база на междинния склад към Цех “Галваничен”. Новия склад за химикали ще е долепен до съществуващия Междинен склад за химикали. Сградата с освободените помещения на стария склад за химикали и за отпадъци, не се предвижда да се разрушава, а аналогично на останалите случаи - площите ще се отдават под наем.;

4. Обособен е нов открит Склад № 4 – газово стопанство. То има ограда за ограничаване на достъпа на външни лица до него. Стопанството е разположено по средата на западната фасада на Цех “Леярна и шлайф” (нов). Тук на метална поставка за вертикално закрепяне се посавят пълните газови бутилки с технологични газове под налягане.;

5. Обособена е част от основната производствена монолитна сграда с оградена площ, където се е преместил съществуващият Междинен склад № 1 за метали с резервни части и инструменти, посочен в приложение № ІІ.4-2 от допълненото Заявление за издаване на КР. Този нов склад запазва обема и капацитета си, но се премества на отстояние от 20 м в северна посока, спрямо първоначалото положение.;

6. Обособена е част от основната производствена монолитна сграда с оградена площ за Междинен склад № 2 (нов), която представлява допълнително изграден междиннен склад за детайли-полуфабрикати от метали, който не е посочен в приложение № ІІ.4-2 от допълненото Заявление за издаване на КР. Този нов склад има обем от 400 м3 и капацитета – 200 м3 и се разполага на отстояние от 4 м в северна посока, спрямо междинния склад описан в предхождащата точка. Складът е ограден, с ограничен достъп на лица.

7. Склад “Готова продукция”: Няма изменения на тази складова база за крайна продукция. Същата се съхранява на отделни модули по рафтове и върху дървени палети в пакетирано състояние върху бетоновия под. Продукцията е в индивидуални търговски опаковки за еднократна употреба изработени от материалите – LDPE, РVС, РЕТ, РЕТ/РЕ и РAP, като артикулите са поставени по няколко бройки в обща друга еднократна опаковка – кашон изработен от материал - РАР.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява задължението си, като течните материали - киселини, химикали и други спомагателни химикали, необходими за работата на инсталацииите по Усл. 2 на КР да се съхраняват единствено в резервоарите, посочени в таблица 8.3.4.4. към условието направени от резистентни на действието на киселините материали, на площадки, обозначена на Приложение № ІІ.4.2. към заявлението (Приложение № 1, т.1. от разрешителното).Таблица 8.3.4.4. (коригирана)

на резервоара

Материал,

от който е изработен съда

Обем, м3

Съхранявано химично вещество/продукт –

изписване на химическата формула

1

твърда пластмаса и стомана

2.4

Натриев бисулфит (кисел) - NaHSO3

2

твърда пластмаса и стомана

2.0

Солна киселина (конц.) - HCl

3

твърда пластмаса и стомана

2.0

Сярна киселина (конц.) – H2SO4

4

твърда пластмаса и стомана

1.4

Азотна киселина (конц.) – HNO3

5

твърда пластмаса и стомана

1.4

Натриев хипохлорит - NaOCl

През 2009 год. се извърши ревизия на инструкциятата по Условие № 8.3.4.9. на КР поради установена грешка в таблицата към него. Предвижда се, същата да бъде коригирана при внасяне на докуметация по Приложения № 6 на НАРЕДБАТА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 год. (обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 год.) и ще се представи за обсъждане, от наша страна в ИАОС към МОСВ за промени по условието -

по варианта с допуснатата грешка в Таблица 8.3.4.4. на КР по Усл. 8.3.4.4. е така:

на резервоара

Материал,

от който е изработен съда

Обем, м3

Съхранявано химично вещество/продукт

1

Стомана

2.4

Натриев бисулфит

2

стъклопласт

2.0

Солна киселина

3

Стомана

2.0

Концентрирана сярна киселина

4

стъклопласт

1.4

Концентрирана азотна киселина

5

стъклопласт

1.4

Натриев бисулфит (има допусната ГРЕШКА, защото тук става въпрос за Натриев хипохлорит)

Води се счетоводна отчетност на движението в склад “212” - химикали, като това се докладва в съответния ГДОС на дружеството. Засича се наличността на химичните продукти (вещества, смеси и изделия) към дата 01.01.2014 год., прихода им с разхода, както и остатъка в наличност към датата - 31.12.2014 год.


По тези складове и не само тях, се извършва ежегодно ПОДДРЪЖКА и периодична ПРОВЕРКА на тримесечие за съответствието на съхранените химикали в тях, като се спазват изискванията на инструкцията. По резервоарите към складовете към работните места се извършва и ежедневен контрол от обслужващия персонал. При всяка проверка се изготвя протокол от ЕКОЛОГА и Н-к склада за резултатите за състоянието към момента. При нужда се прави предписание за да се вземат превантивни мерки за подобряване на условията и за привеждане в съответствие с евентуални промени в изискванията на законодателството за химични вещества.
Министерски Съвет с Постановление № 152 от 30.05.2011 год. прие НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 год.)-(Наредбата), която е издадена на основание чл. 4б, ал. 1 от ЗАКОНА за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/. В тази връзка, имаме извършвани по една планова проверка от страна на експерти от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ през 2011 год., 2012 год., 2013 год., както и през 2014 год. ведно с други представители към Община Варна и Областно управление “ПБ и ЗН” – Варна към МВР на 24.06.2014 год. От текущият контрол с оформен ПРОТОКОЛ с резултати от проверката, извършена на основание ЗАПОВЕД № 1924 / 12.06.2014 год. на Кмета на Община Варна, на основание чл. 65 (1), т. 3 от ЗАКОНА за защита при бедствия /ЗЗБ/, Комисията не ни направи предписание по частта – околна среда, тъй като сме изпълнили задълженията си. Представена беше следната документация:

 • документация, удостоверяваща изпълнението на чл. 24, т. 3 от ЗЗВВХВС и по чл. 36 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 от 18.12.2006 год. е за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества (така нар. - REACH);

 • документация, удостоверяваща изискани и налични на площадката ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ за химикалите и смесите, подготвени по образец съгласно Приложение ІІ на Регламент REACH, изменен с Регламент (ЕО) № 453/2010;

 • документация – ОЦЕНКА на безопасността на съхранението на ОХВС, изработена съгласно формата от Указанията за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, утвърдена със ЗАПОВЕД № РД-288 / 2012 год. на министъра на ОСВ.

Дружеството ни през м. Декември 2012 год., поради извършен внос на няколко химикала произведени в Турция, с екпериментална цел за тестване в Инсталация № 676 към Цех “Галваничен” имаше задължение да нотифицира Европейската агенция по химикалите, тъй като тези 8 химически продукта, съдържаха 6 опасни съставки. Това е изпълнено през м. Февруари 2013 год. и документацията е внесена в РИОСВ – гр. Варна. Впоследствие, поради одобрение имаше имаше извършен внос на част от същите химикали и на още няколко химикала през м. Април 2013 год., за коите също се направи нотификация пред ЕСНА в рамките на фиксирания едномесен срок от датата на вноса през Митница – Варна, т.е. – през м. Май 2013 год.

Дружеството ни на 21.07.2014год. извърши внос през Митница – Варна на още няколко нови химикала произведени в Турция, с екпериментална цел за тестване в Инсталация № 676 към Цех “Галваничен”, за които имаше задължение да нотифицира Европейската агенция по химикалите, тъй като тези 8 химически продукта, съдържаха 7 опасни съставки, различни от 6-те предни. Това е изпълнено на 12.09.2014 год. и документацията е внесена в РИОСВ – гр. Варна с техен Вх. № 26-00-4100(1) / 03.11.2014 год., за коите също се направи нотификация пред ЕСНА.

Другото задължение, което спазваме е по условията за безопасни и правилни УПОТРЕБА-ТРАНСПОРТИРАНЕ-СЪХРАНЕНИЕ на химикалите в границите на обекта.

Изпълняваме и задължението за химикалите поосочени в изготвените съответни ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Посдледното е заложено в изискванията на два европейски регламента на Общността. Единият, който влезе в сила от 20.01.2009 год. е Регламент (ЕО) № 1272/2008 от 16.12.2008 год. за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (така нар. - CLP), а другият - Регламент REACH.

Поради това, за хармонизиране на управлението на химикалите в действащото законодателство по околна среда на страната, с това на Европейският съюз за периода до края на м. Декември 2015 год., сме обозначили складовите места/площадки за опасни вещества и смеси с УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ със съответният пиктограм. От тях е видно, каква е категорията на опасност на съхраняваните химикали/смеси, които употребяваме за производствени цели. За целта, предприехме действия и възложихме изработката на цветни стикери с обобщаващо значение, за залепване върху метална основа за разграничаване на опасностите в определените складови места и спрямо останалите обозначени други обекти и съоръжения на площадката ни. Стикерите са поставени от външната страна на металните врати на складовете за свежи химикали и също на междинния склад за химикали. Има такива стикери и за други места в обекта, където има употреба на химикали – включително локалната ПСОВ и не само там.
НЯКОИ от УСЛОВИЯТА, на които трябва да отговарят складове, съоръжения и площадки, в които се съхраняват АХВ, съгласно изискванията определени с КР

 Да притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности под склада;

 Да нямат гравитационна връзка с канализацията;

 Подовата канализация (при наличие на такава) да отвежда течностите единствено до съд с предвиден обем и конструиран от материал, устойчив на действието на веществата, съхранявани в склада;

 Изпускането на води да става само в определените за целта места и едва след като, част от тях са преминали очистка през локалната пречиствателна станция за отпадъчни води към Цех “Галваничен”;

 Да се осигури необходимото количество реагент за неутрализиране на евентуален разлив и вода за разреждане до концентрация, незастрашаваща околната среда и здравето на работещите;

 При съхранението на суровини и материали с кисел и основен характер те трябва да се намират в противоположни страни на склада (площадката) или да бъдат секционно разделени;

 Площадките, които са разположени на открито трябва да бъдат оградени;

 Всички складове трябва да бъдат обозначени с необходимите табели и знаци по безопасност на труда и противопожарна охрана;

 Ежегодно се извършват проверки за техническото им състояние и съхранението на опасни суровини, спомагателни материали и горива;

 Тръбопроводите и арматурата трябва да са обезопасени с предпазители срещу пръскане или поява на теч;

 Не се допуска: • извършването на товаро-разтоварни дейности с АХВ, които биха могли да доведат до течове/изливания извън определените за целта места;

 • извършването на товаро-разтоварни дейности с СДОВ, които биха могли да доведат до течове/изливания извън определените за целта места;

 • наличие на течности в резервоари, варели, технологично оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им;

 • пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води.Дейността в складовите места за химикали се контролира и от други органи освен – МОСВ, както и от местната администрация. При това имаме от тях извършвани ежегодно проверки.
Усл. 8.3.4.5 на КР – изпълнява се.

Всички резервоари по условие 8.3.4.4. са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване. При евентуален разлив агресивната течност няма директна връзка за изпускане в канализацията, а се събира в котлован изолиран с устойчиви плочки. От него с помпа разлива може да се прехвърли в свободен съд за да се подложи впоследствие на химическо третиране преди водите да се заустят, като смесен поток на изхода от локалната ПСОВ.

Усл. 8.3.4.6 на КР – изпълвява се с някои изключения по следната причина:

Настъпиха промени в периода: 2008 год. ÷ 2014 год. по цеховите единици с цел по-рационално преразпределение на работното пространство и препоръките с мерки за енергийна ефективност на обекта. Така и местата също се наложи да бъдат частично променени и съобразени базите да отговарят на изискванията.

По Усл. 8.3.4.7 и Усл. 8.3.4.8. на КР – прилагат се актуализирани писмени инструкции за поддръжка резервоарите (и техните обваловки) и експлоатация на резервоарите (и техните обваловки), описани в условие 8.3.4.4.

Инструкциите съдържат следните задължителни елементи:- проверка на целостта и здравината на резервоарите (и обваловките);

- действия за недопускане, откриване и отстраняване на течове от резервоарите (и обваловките);

- установяване на причините за регистрираните нарушения;

- предприемане на корективни действия.

По Усл. 8.3.4.9 на КР – прилага се актуализирана писмена инструкция.
По Усл. 8.3.4.10 на КР – прилага се актуализирана писмена инструкция.


 • Документиране – Усл. 8.3.5.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 8.3.5.1. на КР за 2013 год. За целта от 01.10.2005 год. е започнал да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на складовете и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия.


Резултатите от прилагане на горните инструкции за 2014 год. се документират и съхраняват при ЕКОЛОГА. В случая имаме следното:

Извършени са през 2014 год. общо 5-ет проверки, от които 2-ве вътрешни и 3-ри външни с контролни органи на място за оценка на съответствието на площадките за съхранение на използваните суровини, спомагателни материали и горива.

За установените несъответствия – няма установени несъответсвия. Поставени са на складовите места табели с информация за категорията на опасност и съответните пиктограми с текстово описавние за химикалите и смесите.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница