За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница18/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31

Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух - Усл. 9.5. на КР

Изпълнява се изискването на условието за недопускане емисиите (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от площадката на “Метал” АД – гр. Варна да доведат до нарушаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух. През 2014 год. не са провеждани имисионни замервания за замърсителите в околната среда. • Собствени измервания - Усл. 9.6. на КР

Изпълняват се изискванията на условието за 2014 год., като имаме ДОКЛАД по компонента на ОС – ВЪЗДУХ, който е представен на два етапа в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ и ни е върнат. В ГДОС-2013 представяме резултатите от проведените собствени периодични измервания /СПИ/, както следва:

1. ДОКЛАД І с резултати от СПИ – е внесен с писмо наш Изх. № 492-168 / 05.08.2014 год. и е върнат с писмо техен Изх. № 26-00-4760 (1) / 2014 год.;

2. ДОКЛАД ІІ с резултати от СПИ – е внесен с писмо наш Изх. № 51-22 / 15.01.2015 год. и е върнат с писмо техен Изх. № 26-00-259 (1) / 2015 год.

Условие 9.6.1. Изисквания към собств. измервания на емисии вредни вещества в атм. въздух:

Съгласно Усл. 9.6.1.1. на КР – извършили сме собствени периодични измервания, съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба № 6 / 26.03.1999 год. за реда и начина за измерване та емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на МОСВ (обн. промени, ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 год.). Двете части на доклада по СПИ, не ни са утвърдени от Директор РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, поради промяна в нормативната база – Наредба № 6 за реда и начина за измерване та емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на МОСВ (обн., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 год.), считано от 21.12.2012 год. отпада задължението – докладите от СПИ на операторите да се утвърждават от съответния РИОСВ.


Съгласно Усл. 9.6.1.2. на КР – проведени са собствени периодични измервания, които сме възложили на акредитирани лица и лаборатории при спазване на регламентираните срокове по Таблици 9.6.1.1, 9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4, 9.6.1.5, 9.6.1.6, 9.6.1.7, 9.6.1.8, 9.6.1.9, 9.6.1.10, 9.6.1.11, 9.6.1.12, 9.6.1.13, 9.6.1.14, 9.6.1.15, 9.6.1.16, 9.6.1.17, 9.6.1.18, 9.6.1.19, 9.6.1.20, 9.6.1.21, 9.6.1.22, 9.6.1.23, 9.6.1.24, 9.6.1.25, 9.6.1.26, 9.6.1.27, 9.6.1.28, 9.6.1.29, 9.6.1.30 и 9.6.1.31.

За изпълнение на това условие и извършване на СПИ сме сключили договори с две акредитирани лаборатории в Република България, както следва:

   • ЛИПГЕИ” към фирма “Пехливанов Инженеринг” ООД – гр. София, съгласно сключен наш Договор№ М-ЕКО-1006 / 17.10.2014 год.;

   • ИЛАВ” към фирма “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД – гр. Варна, съгласно сключен наш Договор № М-ЕКО-1004 / 11.06.2014 год.

Изпълнява се Усл. 9.6.1.3. на КР, като при извършване на собствените периодични измервания на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна по договор съгласно Усл. 9.6.1.2. задължително се спазва от акредитираното лица – измерването на параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от горецитираната наредба на МОСВ. За целта, при извършените пробовземания и изпитвания са ползвани или примерните методи, които са отразени в таблиците по това условие или разрешен и включен в акредитацията на фирмата им метод.

Изпълнили сме за 2014 год. Усл. 9.6.1.4. на КР, като сме изчислили годишните количества на замърсителите по Таблица 9.6.1.32., съгласно изискванията на Европейския регистър на замърсителите (EPER), като дори сме обследвали и допълнително още няколко замърсителя.


Таблица 9.6.1.32.

Инсталации, съгласно Приложение 4 на ЗООС

Вещества

2.6. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 m3.

ФПЧ10

Zn и съединенията му

Cu и съединенията му

Ni и съединенията му

Cr и съединенията му

Цианиди (CN)

Хлорни и неорганични съединения (HCl)

SO2

CO

NOx

ЛОС

Перхлоретилен

Изпълнили сме за 2014 год. Усл. 9.6.1.5. на КР, като сме изчислили/измерили неорганизираните и общите емисии на ЛОС в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 / 2003 год. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

 • Документиране и докладване - Усл. 9.6. на КР

Изпълнили сме за 2014 год. Усл. 9.6.2.1. на КР, като прилагаме инструкция за периодична оценка на измерените стойности на емисиите с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.


Изпълнили сме за 2014 год. Усл. 9.6.2.2. на КР, като се документират и съхраняват резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на Условия 9.6.1.2. и от прилагане на инструкцията по Условие 9.6.2.1. за всяка календарна година, а отделно и при необходимост се предоставя при поискване, от страна на компетентния контролен орган същата информация.
Изпълнили сме за 2014 год. Усл. 9.6.2.3. на КР, като се документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, съгласно изискванията на Европейския регистър на замърсителите (EPER).
Усл. 9.6.2.4. на КР - изпълнено, като ежегодно докладваме, като в ГДОС-2014 има обобщена информация за резултатите от мониторинга проведен по Усл. 9.6.1.2., за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия по Усл. 9.6.2.1. – Всъщност, не са установени несъответствия за отчетния период на база извършените 2 проверки с проведените обследвания!
Усл. 9.6.2.5. на КР - изпълнено, като докладваме в ГДОС-2014 за изпълнението на Усл.9.3.6. За целта има извършени 2 проверки, от които има съгласно инструкцията и положителна оценка.
Усл. 9.6.2.6. на КР – изпълнява се, като има въведен ДНЕВНИК за документиране на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. За времето от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год. (вкл.) няма вписан запис.

Усл. 9.6.2.7. на КР – докладвахме в по-предно условие за изпълнението и на това условие.4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води – Усл. 10 на КР
4.3.1. Производствени отпадъчни води – Усл. 10.1.
Заустването на водните потоци формирани от производствената дейност и от площадката се извършва в две точки. И двете места са разположени по линията на ІІ-ри горнопоясен колектор на гр. Варна към селищната схема по протежението на ул. “Перла” в Западната Индустриална зона. В случая към точка 1, респективно ШАХТА № 1 - се заустват води предимно от административната сграда в общ поток и от фирмите наши наематели. Отделно към точка 2, респективно ШАХТА № 2 – се заустват води от многото наематели, както и пречистените отпадъчни води на изход от локалната ПСОВ третираща водите на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”, както и непречистени води от другите цехове и води с битово-фекален характер.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна притежава локална ПСОВ, в която по химичен път се третират замърсените води от цеховете - “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”. Тези води имат преобладаващо кисел характер, както и алкален, НО потоците НЕ СЕ СМЕСВАТ за да бъдат неутрализирани, а се събират в различни резервоари и впоследствие се обработват по различна технология в реакторен съд. В локалната ПСОВ допълнително се омекотява и вода за производствени нужди, която се прекарва през йонообменни кулони: Н- и ОН- кулони за да отговаря на изискванията.

За отчетната 2014 год. на производствените води след изхода на печиствателното съоръжение е извършен двукратен собствен мониторинг в дните - 06.06.2014 год. и 22.10.2014 год., за което сме докладвали на Регионалните Контролни органи към МОСВ – РИОСВ и БДЧР, непосредствено след получаване на резултатите с придружителни писма. При прилагане на инструкцията по Усл. 10.1.2.1. за оценка на резултатите от проведеният мониторинг за съответствие на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества и условията на договора с ВиК-дружеството няма регистринани случаи на наднормено замърсяване с опасни вещества, т.е. – НЕ СА КОНСТАТИРАНИ несъответствия по обследваните 13 показателя, което е видно и от ПРОТОКОЛИТЕ за изпитване.

Контрол на изпусканите води извършва отделно “Водоснабдяване и Канализация - ВАРНА” ООД – гр. Варна. По свой утвърден график за 2014 год., те провеждат периодичен собствен мониторинг на заустваните в селищната канализация води, включително от предприятията в гр. Варна. За отчетния период от заустваните води на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна са направени от тяхна страна общо 4-ри пробовземания (на датите: 07.02.2014 год., 10.04.2014 год., 01.10.2014 год. и 04.12.2014 год.) за изпитване на водните образци – сборна проба от двете места на изхода на фирмата. Пробите са моментни еднократни, което се отразява изрично, а и акредитацията на лабораторията го изисква, да бъде посочен точния час на отбиране на пробите и всички обследвани показатели. След извършване на изпитването ПРОТОКОЛИТЕ с получените резултати ни се предоставят с придружително писмо от ВиК-оператора.
През 2014 год. нямаме отклонение от нормативните изисквания за заустване на водни обеми в градската канализация, включително по обследваните показатели: БПК5 и неразтворени вещества. Канализацията на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна е изградена от десетки години, като тя е неразделна част от плана на селищната единица. Водите, които заустваме в двете точки на градската канализация към ВиК-оператора са с обобщен характер и не са формирани, единствено и само, от собствената ни дейност. Причините са свързани с това, че на и през територията ни има:


а освен тези допълнителни водни потоци

 • част от подземните канализации са с невидими за нас връзки/включвание от заустени там води от фирмите, които са в съседство и са от горната страна на самотека на потока.

По този начин е трудно да се установи с точност приноса ни на замърсяване, след като нямаме първоначална идентификация на водния поток на вход по различни проследявани параметри, т.е. 100,00 % информация на постъпващите течащи преминаващи отпадъчни води и след заустването ни на изхода, за да можем да съпоставим и установим с приблизителна точност нашия %-принос в общия онечистен поток. Като ориентир, все пак е качеството на предоставената вода на Дружеството ползвана на различни производствени нужди, както и за питейно-битови цели за работниците.

От резултатите на проведеният периодичен мониторинг на водите през 2014 год. – ИЗВЪРШЕН по планов график на “Водоснабдяване и Канализация - ВАРНА” ООД – гр. Варна, които разполагат със собствена акредитирана лаборатория – ЛИК към Дружеството с издаден Сертификат за акредитация № 103 ЛИ (17) от 22.02.2005 год. на БСА, а впоследствие на лабораторията има издаден следващ сертификат за акредитация – валиден до датата 31.03.2017 год. (вкл.) към настоящият ГДОС-2014 год. тук ДОКЛАДВАМЕ за направените от тяхна страна 4 проверки (през месеците: Февруари, Април, Октомври и Декември) по проследяваните показатели. Констатирано е следното: • Активна реакция на средата – в норми, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 7,625 рН-единици;

 • Неразтнорени вещества – в норми, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 56,500 mg/l;

 • БПК5 – имаме засечени само І-ва степен на онечистване (от възможните три степени), която е в граници: 0,00 mg/l ÷ 200,00 mg/l. По изчислителен път получаваме осреднената стойност - 31,100 mg/l;

 • Пермангантна окисляемост – в норми, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 17,200 mg/l;

 • Цианиди (свободни) и (общи) – в норми, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - < 0,003 mg/l;

 • Никел – в пъти под нормата, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 0,145 mg/l;

 • Хром VІ+ – в пъти под нормата, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - < 0,010 mg/l;

 • Мед – в пъти под нормата, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 0,025 mg/l;

 • Цинк – в пъти под нормата, като по изчислителен път получаваме осреднената стойност - 0,060 mg/l;

 • Кадмий и Олово – не са обследвани през 2014 год.
 • Работа на пречиствателните съоръжения и контрол на оборудването


Усл. № 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълява изискванията през 2014 год. на Усл. 10.1.1.1. на КР, като се извършва мониторинг на функцонирането на всички пречиствателни съоръжения в ПСОВ към Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”, в съответствие с технологичните инструкции за поддържане на оптимален работен режим на съоръженията и в съответствие с изискванията на Таблица 10.1.1.1. Резултатите от проверките се документират и съхраняват на площадката. Заведени са дневници, които се водят за всяко отделно пречиствателно съоръжение.Таблица 10.1.1.1.

Контролиран параметър /

ПЕРИОД за периодична провека /

ИНФОРМАЦИЯ за извършена ПОДДРЪЖКА на пречиств. съоръжения

Оптимална стойност /

Отчетена средно-годишна стойност за 2014 год.

Честота

на

мониторинг


Вид

на

оборудването

за

мониторинг

Резервни части за пречи-ствател-ното съоръ-жение

Съответ-

ствие

1

2

3

4

5


6

1. Пневматична система

Налягане на сгъстения въздух

0.5 Мра /

Непрекъснато

Манометър

Фитинги, тръби, маркучи

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

0.5 Мра отчетена средна стойност

Непрекъснато

Манометър

Фитинги, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

2. Резервоар - КВК

(събирателна вана – за кисели водни концентрати)

Ниво на отпадъчните води

До 4 м/10 м3

непрекъснат

Нивомер

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

До 4 м/10 м3

отчетена средна стойност

Непрекъснато

Нивомер

Помпа, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

3. Резервоар - АВК

(събирателна вана – за алкални водни концентрати)

Ниво на отпадъчните води

До 4 м/10 м3

непрекъснат

Нивомер

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

До 4 м/10 м3

отчетена средна стойност

Непрекъснато

Нивомер

Помпа, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да
4. Реагентен съд


Наличие на свободни цианиди

Липса на своб. цианиди - mg/dm3

Периодично, през време на обработка на водата

Лабораторни анализи

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка – 28 третирания / 2014 год.

І-во Тримесечие

0.040 ± 0.002

отчетена средна стойност

Само при обработка

Лабораторни анализи

Помпа, тръби, бъркалка

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да
Наличие на шествалентен хром

Липса на шествалентен хром - mg/dm3

Периодично, през време на обработка на водата

Лабораторни анализи

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка – 14 третирания / 2014 год.

І-во Тримесечие

Макс. 0.0035 ± 0.005

отчетена средна стойност

Само при обработка

Лабораторни анализи

Помпа, тръби, бъркалка

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да
Активна

реакция


на средата

6.5 ÷ (7.5) 9.0 -

граница на вариране рН-единици

Периодично, през време на обработка на водата

рН-метър

Резервни електроди за

рН-метър


Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка – 42 третирания / 2014 год.

І-во Тримесечие

7.70 ÷ 7.90

отчетена средна стойност на вариране

Само при обработка

рН-метър

рН-метър с електроди

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

5. Механичен филтър към йонообменната инсталация

Разлика в наляганията на вход и на изход

0.5 МРа

Автоматичен, непрекъснат

манометър

фитинги

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

0.5 Мра отч. средна стойност

Непрекъснато

Манометър

фитинги


Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

 1. Камерна филтър - преса
Налягане на работещата филтърпреса

Макс. 1.0 МРа

Автоматичен

Манометър

Резервен манометър
ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

Макс. 1.0 Мра отч. средна стойност

Автоматичен при работа

Манометър

Резервен манометър

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

 1. Йонообменни колони

Проводимост на водата на вход

До 400 S

Автоматичен, непрекъснат

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

-

отчетена средна стойност

Автоматичен

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

Проводимост на водата на изход

До 100 S

Автоматичен, непрекъснат

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

Макс. 100 S отчетена средна стойност

Автоматичен

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

Усл. № 10.1.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2014 год. на Усл. 10.1.1.2.1. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция за експлоатация на всяко едно от пречиствателните съоръжения в локалната ПСОВ. За отчетния период са извършени общо 12 проверки от Началник ОЕ, като в присъствие на Еколога са извършени съвместно – 6 проверки, от които не е констатирано несъответствие. Резултатите от проверките се документират и съхраняват на площадката. Заведен е обобщен ЛИСТ за годината, в които се прави запис за тримесечията за всяко отделно пречиствателно съоръжение.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2014 год. на Усл. 10.1.1.2.2. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция за:


 • проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Условие 10.1.1.1. и в инструкцията по Условие 10.1.1.2.1.;

 • установяване на причините за несъответствие;

 • предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период по прилагане на тази инструкция са извършени 4 проверки, от които не е констатирано несъответствие. Резултатите от проверките се документират и съхраняват на площадката. Заведен е обобщен ЛИСТ за годината, в които се прави запис за тримесечията за всяко отделно пречиствателно съоръжение.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2014 год. на Усл. 10.1.1.2.3. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция ревизирана за втори път през 2013 год. за периодична проверка и поддръжка на всяко едно от пречиствателните съоръжения в ПСОВ към Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти” посочени конкретно към Таблица 10.1.1.1 на Усл. 10.1.1.1. на КР. Към настоящият ГДОС-2014 на Дружеството представяме данни за изпълнение на инструкцията с резултати от извършените проверки и извършените поддръжки в обекта за едногодишният период, а именно:Таблица 10.1.1.1.

Контролиран параметър /

ПЕРИОД за периодична провека /

ИНФОРМАЦИЯ за извършена ПОДДРЪЖКА на пречиств. съоръжения

Оптимална стойност /

Отчетена средно-годишна стойност за 2014 год.

Честота на мониторинг


Вид на оборудването за мониторинг

Резервни части за пречи-ствател-ното съоръ-жение

Съответ-

ствие

1

2

3

4

5


6

1. Пневматична система

Налягане на сгъстения въздух

0.5 Мра /


Непрекъснато

Манометър

Фитинги, тръби, маркучи

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

0.5 Мра отчетена средна стойност

Непрекъснато

Манометър

Фитинги, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2014 год. е извършвана 3 пъти поддръжка на тази система, част от локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в съответствие на ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНСТРУКЦИЯ за работа на локалната ПСОВ на дружеството. Не са констатирани несъответсвия в работата на манометъра, фитингите и тръбите. Не се е налагало подмяна на маркучи, поради закъсване в мястото им на захващане към съдовете или намеси с подобен характер.

2. Резервоар – КВК (събирателна вана – за кисели водни концентрати)

Ниво на отпадъчните води

До 4 м/10 м3

непрекъснат

Нивомер

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

До 4 м/10 м3

отчетена средна стойност

Непрекъснато

Нивомер

Помпа, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2014 год. е извършвана 1 път поддръжка на тази система, за да функционира добре локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. За целта в деня 18.08.2014 год. се извърши от наши работници почистване на механични наслоявания по стените на съда от вътрешната страна. Ползаха се шпатули, за да се изстържи от откритите части по вътрешността на стените и борда на съда наличните утаечни образования.

3. Резервоар – АВК (събирателна вана – за алкални водни концентрати)

Ниво на отпадъчните води

До 4 м/10 м3

непрекъснат

Нивомер

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

До 4 м/10 м3

отчетена средна стойност

Непрекъснато

Нивомер

Помпа, тръби, маркучи

Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Нивомер

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2014 год. не е извършвана поддръжка на тази система, част от локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. На 18.08.2014 год. е обсъди от ръководството на дружесвото ПРЕВАТИВНА МЯРКА, която да се изпълни евентуално до края на 2014 год., но тя не се осъществи, която се състоеше в следното: Този резервоар от 2013 год. се предвиждаше да се покрие с навес, с оглед формираните АВК, подобно на формираните КВК, да се изолират от природните води попадащи вътре от дъждовалене и снеготопене.
4. Механичен филтър към йонообменната инсталация

Разлика в наляганията на вход и на изход

0.5 МРа

Автоматичен, непрекъснат

манометър

фитинги

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

0.5 Мра отч. средна стойност

Непрекъснато

Манометър

фитинги


Да

ІІ-ро Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Непрекъснато

Манометър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2014 год. за поддръжка са извършени 4 пъти почиствания на механичния филтър при обслужване и експлоатация на йонообменното пречиствателно съоръжение – елемент от локалната ПСОВ на дружеството. За целта е спазен реда посочен в ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНСТРУКЦИЯ, което почисване става по време на работа на йонообменната инсталация. При това се поддържат в изправност, освен манометрите и фитингите, така също и: ръчните и пневматичните вентили, пълнежа на филтрите от КАТИОННИ и АНИОННИ смоли, както и наблюдателните тръби на колоните.

5. Реагентен съдНаличие на свободни цианиди

Липса на своб. цианиди - mg/dm3

Периодично, през време на обработка на водата

Лабораторни анализи

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка – 14 третирания / 2014 год.

І-во Тримесечие

0.0035 ± 0.002

отчетена средна стойност

Само при обработка

Лабораторни анализи

Помпа, тръби, бъркалка

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да
Наличие на шествалентен хром

Липса на шествалентен хром - mg/dm3

Периодично, през време на обработка на водата

Лабораторни анализи

-

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка – 28 третирания / 2014 год.

І-во Тримесечие

Макс. 0.040 ± 0.006

отчетена средна стойност

Само при обработка

Лабораторни анализи

Помпа, тръби, бъркалка

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

Лабораторни анализи

Да
Активна

реакция


на средата

6.5 ÷ (7.5) 9.0 -

граница на вариране рН-единици

Периодично, през време на обработка на водата

рН-метър

Резервни електроди за

рН-метър


Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка – 42 третирания / 2014 год.

І-во Тримесечие

7.70 ÷ 7.90

отчетена средна стойност на вариране

Само при обработка

рН-метър

рН-метър с електроди

Да

ІІ-ро Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

ІV-то Тримесечие

Само при обработка

рН-метър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2014 год. са извършени следните 3 направления по поддръжки на тази система, част от локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, а именно:

 1. инспектирана е ежемесечно работата на новата енергоспестяваща помпа - за прехвърляне на регенериран химически воден разтвор;

 2. отремонтиран е двигателя на бъркалката на реагентния съд;

 3. рН-метъра е проверен, както следва:

а) с три буферни разтвори – 7 пъти;

б) почистени датчиците му – 12 пъти.

6. Камерна филтър - преса


Налягане на работещата филтърпреса

Макс. 1.0 МРа

Автоматичен

Манометър

Резервен манометър
ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

Макс. 1.0 Мра отч. средна стойност

Автоматичен при работа

Манометър

Резервен манометър

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен при работа

Манометър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2014 год. за поддръжка са извършени 5 пъти почиствания съгласно ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНСТРУКЦИЯ на локалната ПСОВ на дружеството, а именно:

 1. почистен и проверен е отчитащият манометър;

 2. почистени са филтърните платна, като същите първо се оглеждат да нямат закъсвания на материята, а след това се потапят във вана с 2 % разтвор на НСl в продължение на почти 4 часа. Омекналите платна се промиват с вода, монтират на рамките и поставят на филтър-пресата;

 3. за поддържане нивото на масло в нагнетателната помпа е долято, като тя осигурява затварящо налягане и херметизиране на филтър-пресата.
 1. Йонообменни колони
Проводимост на водата на вход

До 400 S

Автоматичен, непрекъснат

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

-

отчетена средна стойност

Автоматичен

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да
Проводимост на водата на изход

До 100 S

Автоматичен, непрекъснат

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да/Не

ПЕРИОД за периодична проверка

І-во Тримесечие

Макс. 100 S отчетена средна стойност

Автоматичен

Кондуктометър

Йонооб-менни смоли

Да

ІІ-ро Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІІІ-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

ІV-то Тримесечие

Автоматичен

Кондуктометър

Да

Забележка по осъществена ПОДДРЪЖКА на това пречиств. съоръжение

През 2014 год. е извършвана по 4 пъти основна поддръжка на тази съответни системи, част от локалната ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна съгласно ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНСТРУКЦИЯ на дружеството дадена от производителя, а именно след подготовката за регенерация на системите, се прави следното:

1. регенерация на катионната смола - разрохване, регерация и промиване;

2. регенерация на анионната смола - разрохване, регерация и промиване.


“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2014 год. на Усл. 10.1.1.3. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. От прилагане на инструкцията към настоящият ГДОС-2014 на Дружеството докладваме, че са извършени общо 5 съвместни проверки от Еколога и Н-к “ОЕ”, като при тях е констатиран един случай в деня – 25.01.2014 год. на теч в подзема комуникация за доставка на водата за питейно-битови нужди от ВиК-оператора – ПО НЕГОВА ТРЪБОПРЕНОСНА МРЕЖА и преминаваща през територията на предприятието. При това се подаде сигнал с наше писмо Изх. № 103-30 / 07.02.2014 год. до “ВиК-ВАРНА” ООД – гр. Варна за възникналият проблем евентуално още на 22.01.2014 год. при извършената тяхна профилактика, след която, независимо че са запълнили изкопа – продължава да пропада и не се е улегнала почвата преди да се положи асфалтовото покритие на пътя под койно преминава тръбопровода. Приложени са коригиращи действия за неговото отстраняване в рамките на работният ден. Извършиха се изкопни работи за локализиране на аварията, подменен е тръбиния участък, където се беше спукала тръбата от екип на ВиК-дружеството, а впоследствие се зарина изкопа. От всичко това, не се наложи спиране на производствения процес в предприятието.

Условие 10.1.1.4. на КР е изпълнено, за което дружеството е докладвало още с ГДОС-2005. През 2014 год. не се е налагало планово или аварийно да бъдат разпломбирани и впоследствие пломбирани байпасните връзки на ПСОВ. В тази връзка, последно това е правно през 2009 год. и описано подробно в същото условие към ГДОС-2009. Поради забелязана компрометирана телчица на една от трите поставени пломби на шахтата се наложи да уведомим РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с писмо техен Вх. № И-85 (1) / 01.02.2011 год. След посещение във връзка със сигнала ни се постави нова пломба, като това е отразено в оформеният надлежно Констативен протокол № 0000020350 / 10.02.2011 год. В него е направено единствено предписание с постоянен срок за изпълнение, а именно: Да се следи целостта на трите пломби поставени на капака на байпасната шахта, а при тяхната нарушеност да се предприемат съответните действия по възстановяване.
 • Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница