За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Таблица - Извадка от ДНЕВНИКА по Условие 10.1.4.4страница23/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31
Таблица - Извадка от ДНЕВНИКА по Условие 10.1.4.4.Контролиран параметър /

ПЕРИОД за периодична провека

Оптимална стойност /

Отклонение от оптималната стойност при несъответствиеЧестота

на

мониторинга

през 2014 год.

ПРИЧИНИ за несъответствието и предприети коригиращи действия /КорД/

Данни за лицето, направило записа

Съответ-

ствие

1

2

3

4

5

6


Януари

Проследявани показатели – общо 0:

Контролен ПМ по време на проверка с пробовземане в периода: 29.01.2014 год. ÷ 30.01.2014 год.

няма несъответствие

Еколога на Дружеството

Да / Не

Юни

Проследявани показатели – общо 13: за 13 от тях - няма отклонение.

Два пъти годишно –

СПМ І-во с пробовземане на дата: 06.06.2014 год.

няма несъответствие

Еколога на Дружеството

Да / Не

Октомври

Проследявани показатели – общо 13: за 13 от тях - няма отклонение.

Два пъти годишно –

СПМ ІІ-ро с пробовземане на дата: 22.10.2014 год.

няма несъответствие

Еколога на Дружеството

Да / Не1

2

3

4

5

6


ОЦЕНКА

на резултатите от проведения СПМ – ВОДИ

за периода на

...... 2014 .... год.:

ИМА СЪОТВЕТСТВИЕ с допуснимите норми за заустване на води в смесен поток в селищната канализационна схема на ВиК-оператора за гр. Варна


1. Активна реакция

има / няма откл.

2. Неразтворени в-ва

има / няма откл.

3. Азот амонячен

има / няма откл.

4. Сулфатни йони

има / няма откл.

5. Нефтопродукти

има / няма откл.

6. Мед

има / няма откл.

7 и 8. Хром:

- шествалентен;

- общ.

има / няма откл.


9 и 10. Цианиди:

- свободни;

- общо.

има / няма откл.


11. Никел има / няма откл.

12. Цинк има / няма откл.

13. Олово има / няма откл.
Два пъти годишно –

Изпълнено е!няма несъответствие

Еколога на Дружеството

Да / Не

ЗАБЕЛЕЖКА за извършен контролен мониторинг по води за 2014 год.

Не разполагаме с ПРОТОКОЛ за вемане на извадка от води № ... / ... 01.2014 год. на РЛ – гр. Варна на ИАОС към МОСВ изпълнено по поръчка от 2014 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ – локалната ПСОВ не работеше.

Не разполагаме за водния образец с ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № ... / ... 02.2014 год. год. на РЛ – гр. Варна на ИАОС към МОСВ.Еколог на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна – инж. Ирина Георгиева Христова

Да – за 13 показателя.

.Изпълнени са изискванията на Условие 10.1.4.5., като “МЕТАЛ” АД – гр. Варна прилага инструкция по отношение на начина за документиране и изчисляване на непреките годишни емисии на следните замърсители в отпадъчните производствени води: цианиди, цинк, никел, мед, хром, олово, изразени като килограма за година. Същата е актуализирана през м. Януари 2012 год., като е взето направеното още през 2007 год. предписания на РИОСВ – гр. Варна, за добавяне в Таблица 10.1.2.1. и Таблици 10.1.4.1. към съответните условия на показателя – ОЛОВО, който тук, инъче е включен за докладване, но в опоменатите таблици – липсва и се отчита за пропуск при издаване на разрешителното.
По Условие 10.1.4.5. на КР оператора е представил с писмото си Изх. № 113-48 / 30.01.2015 год. ОТЧЕТ-2014 (коригиран) с изразени, като килограма за година замърсители в отпадъчните води. Същия е внесен в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с техен Вх. № 26-00-609 / 05.02.2015 год., с копие и до БДЧР – гр. Варна към МОСВ с техен Вх. № 26-00-564 / 06.02.2015 год. Към отчета са приложени някои документи, които са неразделна негова част за изпълнение на условието.
4.3.2. Охлаждащи води – Усл. 10.2.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна изпълнява Условие 10.2.1., като спазва изискването за заустване на охлаждащите води, като част от смесен поток отпадъчни (пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) води в градска канализация, единствено при наличие на сключен договор с експлоатиращото ВиК-дружество за отвеждане и за пречистване на отпадъчните води, при спазване на условията в него и не само.

4.3.3. Битово-фекални води – Усл. 10.3.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна изпълнява Условие 10.3.1., като спазва изискването за заустване на битово-фекалните води, като част от смесен поток отпадъчни (пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) води в градска канализация, единствено при наличие на сключен договор с експлоатиращото ВиК-дружество за отвеждане и за пречистване на отпадъчните води, при спазване на условията в него и не само.

4.3.4. Дъждовни води – Усл. 10.4.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна изпълнява Условие 10.3.1., като спазва изискването за заустване на дъждовните води ведно с водите формирани при обилно снеготопене от местата с непропусклива настилка (пътищата) и покривите на сградите, като част от смесен поток отпадъчни (пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) води в градска канализация, единствено при наличие на сключен договор с експлоатиращото ВиК-дружество за отвеждане и за пречистване на отпадъчните води, при спазване на условията в него и не само.

4.3.5. Документиране и докладване – Усл. № 10.5.
“МЕТАЛ” АД - гр. Варна изпълнява Условие 10.5.1., като спазва изискването за документиране и правилно съхраняване на резултатите от мониторинга на параметрите по изпълнение на Условие 10.1.1.1. и от прилагане на инструкциите по Условия 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. за всяка календарна година. В случаи на тяхното изискване по време на планова/извънпланова комплексна проверка или по време на други проверки на контролни органи и институции – резултатите респективно протоколите от мониторинга се предоставят.
Изпълнява се Усл. 10.5.2, като се документират и съхраняват реултатите от проверката по Усл. 10.1.1.2.2.

Изпълнява се Усл. 10.5.3, като докладваме в неразделна част на ГДОС-2014 обобщена информация от резултатите от мониторинга по Усл. 10.1.1.1., както и от прилагане на инструкциите по Усл. 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. и за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия по Усл. 10.1.1.2.2.

Изпълнява се Усл. 10.5.4., като с ГДОС-2014 “МЕТАЛ” АД – гр. Варна дава пълна информация за всички регистрирани в изпълнение на Усл. 10.1.1.3. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация, за колко време е отстранен теча със замърсители на заустваните отпадъчни води. За целта имаме един такъв описан случай, както следва:

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията през 2014 год. на Усл. 10.1.1.3. на КР, като се прилага документирана технологична инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. От прилагане на инструкцията се докладва, че са извършени общо 5 съвместни проверки от Еколога и Н-к “ОЕ”, като при тях е констатиран един случай в деня – 25.01.2014 год. на теч в подзема комуникация за доставка на водата за питейно-битови нужди от ВиК-оператора – ПО НЕГОВА ТРЪБОПРЕНОСНА МРЕЖА и преминаваща през територията на предприятието. При това се подаде сигнал с наше писмо Изх. № 103-30 / 07.02.2014 год. до “ВиК-ВАРНА” ООД – гр. Варна за възникналият проблем евентуално още на 22.01.2014 год. при извършената тяхна профилактика, след която, независимо че са запълнили изкопа – продължава да пропада и не се е улегнала почвата преди да се положи асфалтовото покритие на пътя под койно преминава тръбопровода. Приложени са коригиращи действия за неговото отстраняване в рамките на работният ден. Извършиха се изкопни работи за локализиране на аварията, подменен е тръбиния участък, където се беше спукала тръбата от екип на ВиК-дружеството, а впоследствие се зарина изкопа. От всичко това, не се наложи спиране на производствения процес в предприятието.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 10.5.5., като резултатите от собствения мониторинг по Усл. 10.1.4.1. се документират и съхраняват, а също и изпращат за информация на контролния орган, след получаване на протоколите от изпитване на обследваните водни образци.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 10.5.6., като от резултатите от оценката по изпълнението на Усл. 10.1.4.4., информация за установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 10.5.7., като от резултатите от изчисленията по Усл. 10.1.4.5. се документират и съхраняват, а при необходимост се представят за проверка на място.

МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил Усл. 10.5.8., като сме докладвали с ГДОС-2014 резултатите от изчисленията на непреките емисии по условие 10.1.4.5.

Изпълнено е Усл. 10.1.5.9., като е представена още в ГДОС-2005 схема с нанесени географските координати по Усл. 10.1.4.2.

Изпълнено е Усл. 10.1.5.10., като е представена още в ГДОС-2005 схема с разположението на измервателните устройства по инсталациите и на вход в предприятието съгласно Усл. 10.1.4.3.В заключение на тази част от ГДОС-2014 докладваме и за следното:

Всички данни на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна за количество/обема заустени замърсени води към градската канализационна система на ВиК-оператора, поради това, че и към момента на 2015 год. НЕ СА МОНТИРАНИ дебитомери или различен от този вид други отчитащи устройства на двете места – ИЗХОДИ за фирмата – ШАХТА № 1 и ШАХТА № 2 разположени по протежението на ІІ-ри Горнопоясен колектор на “ВОДОСНАБДАВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД – гр. Варна, видно от направените обяснения и изпълнения на инструкциите - са получени по изчислителен път по метода на изключването, на това, което се знае към това, което е остатък и е неизвестно. При фактуриране от страна на ВиК-оператора за месеца на 100,00 % се начислява ТАКСА КАНАЛ и ТАКСА ПРЕЧИСТВАНЕ спрямо консумацията. Това, в случая не би следвало да е точно така, а е редно да заплащаме малко повече по обясними причини, а именно:

От страна на ВиК-дружеството към датата 31.03.2015 год. не е постъпило при нас официално писмо, с което да ни се изиска, колко точно по квадратура са площите с непропусклива повърхност (имота по нотариален акт е пъти повече от 200 м2), за да може да се изчисли разликата спрямо цялата приблизителна площ от 70 000 дка, и колко, би следвало да дължим допълнително за 2014 год. - канализационна такса и такса за пречистване, по различни по-ниски цени – за пречистване на дъждовните води и на водите от обилно снеготопене. Същите са от природен характер и няма общо с отпадъчните води формирани при дейноста на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна със смесен характер от площадката.

По публикуваните официални данни от информационния сектор на НИМХ към БАН за валежите на територията на Република България, респективно на територията на Област Варна, Община Варна и гр. Варна, установихме, че приблизителната годишна сума на валежите в мм, която варира за района ни Е в границите обичайно от 300 л/кв.м до 550 л/кв.м. Тук докладваме официални данни от обществено достъпна информация на ИМХ с конкретика за гр. Варна, че имаме за 2014 год. завишение на горната граница на валежите – обобщено е констатирано количество от 873,60 л/кв.м валежи през 2014 год.

4.4. Управление на отпадъците - Усл. 11 на КР

4.4.1. Образуване на отпадъци - Усл. 11.1.

За отчетната 2014 год. на територията на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна са образувани следните количества (t/y) отпадъци, определени с код, наименование и разрешени годишни количества съгласно поставеното Условие 11.1.1. на КР, респективно посочени конкретно към условието в Таблица 11.1., Таблици - 11.2. и 11.2.1., Таблица 11.3. и Таблица 11.4.Таблица 11.1. Производствени отпадъци

Вид отпадък

Код

Количество

(t/y)

Коли-чество

за тон про-дукт

(t/t)

Временно съхра-няване на площад-ката

Обез-вреж-

дане

Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране

Съот-вет-ствие

По КР / МОСВ

За

2014 год.

Прах и частици от цветни метали

12 01 04

3.350

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Излезли от употреба гуми

16 01 03

1.400

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 01

589.00

223.010

0.72641

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Метални опаковки

15 01 04

0.400

0.180

0.00058

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Отпадъци от пластмаси

(от рем. д-ст и струговане)07 02 13

1.510

0.192

0.00062

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Текстилни материали (ръкавици, брезенти)

19 12 08

0.223

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

1.400

1.785


0.00581

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

не

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (месинг. отп.)

12 01 03

123.00

33.200

0.10814

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03

16 11 04

10.000

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Галваничен цех


Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (от рем. д-ст)

12 01 03

1.100

0.394

0.00128

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Отпадъци, неупоменати другаде

(медни аноди)11 01 99

2.300

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Отпадъци, неупоменати другаде

(цинкови аноди)11 01 99

0.470

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Леярна и шлайф


Шлака от пещи

10 10 03

40.000

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла,

различни от упоменатите

в 15 02 02


15 02 03

0.010

0.000 полир-прах

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Отработени шлифовъчни тела

и

материализа шлифоване, различни от упоменатите

в 12 01 2012 01 21

3.200

0.000 шлаф-прах

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Производство на стоманени ленти


Дървесен материал

17 02 01

0.100

0.0000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Прахово боядисване


Отпадъчни покривни прахове

08 02 01

0.100

0.0095

0.00003

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла,

различни от упоменатитев 15 02 02 (филтри)

15 02 03

0.031

0.0000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл.

11.6.2.

-

да

Производство на брави, врати и панти

Отпадъци от пластмаси (изрезки от

PVC фолио)

07 02 13

0.177

0.170

0.00055

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> documenti-14
documenti-14 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
documenti-14 -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
documenti-14 -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
documenti-14 -> Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-14 -> Доклад по околна среда на тец „лукойл енергия и газ българия еоод за 2014г
documenti-14 -> Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-но/2008 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница