За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница25/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31

4.4.3. Временно съхраняване на отпадъците - Усл. 11.3.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията на условието. Генерираните на територията на производствената площадка отпадъци се събират разделно на обособени за целта площадки. Площадките отговарят на изискванията на Приложение № 2 към чл. 12 на Наредбата за изискавнията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 / 1999 год., обн., ДВ, бр. 29 от 1999 год.). Всички опасни отпадъци се събират разделно от неопасните отпадъци и така, че да не създават опасност за здравето на хората и за компонентите на околната среда. Площадките са обозначени за предназначението си с конкретните кодове и наименования на видовете отпадъци, които временно се съхраняват там.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си в тази връзка, като има изготвена Инструкция по Усл. 11.3.8. за периодична оценка на съответствието на временото съхраняване събирането на отпадъците с условията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Същата, след като е била подготвена през 2005 год., е ревизирана след това, както следва:


 • за първи път към дата – 21.06.2010 год.;

 • за втори път към дата – 01.02.2013 год.

Резултатите от прилагане на въпросната ревизирана инструкция по Усл. 11.3.8. на КР и обхващаща посочените отпадъци към Усл. 11.1.1. включени в неговите Таблица 11.1., Таблици - 11.2. и 11.2.1., Таблица 11.3. и Таблица 11.4., които са образувани през 2014 год. на площадката показват, съответствие по отношение на начина и временното съхраняване на отпадъците. Извършени са общо 14-ет проверки, от които 12-ет проверки са вътрешни, а 2-те проверки са с представители на Регионалните структури на МОСВ и други контролни органи, включително и от общинската/областната администрация. Спазен е принципа на разделно събиране на рециклируемите отпадъци и временното им съхраняване, до момнета на предаването им на лицензиран оператор. ЕКОЛОГА носи отговорност за подреждането на разделно събраните отпадъци на местата за временното им съхранение. С вътрешнозаводския транспорт отпадъците се изнасят към определените за товарене на площадките.“МЕТАЛ” АД – гр. Варна още през м. Декември 2012 год. с оглед на усъвършенстване системата за разделно събиране и правилно съхранение на отпадъците, във връзка с уведомления до МОСВ от 2011 год. и 2012 год. за реализация на намерения по инвестиционно предложение на площадката обхващащо едновременно няколко инсталации и не само тях, както и във връзка с постановени РЕШЕНИЕ № ВА 163-ПР/03.12.2012 год. на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение и РЕШЕНИЕ № ВА-9 / 10.12.2012 год. за поправка на очевидна фактическа грешка в РЕШЕНИЕ № ВА 163-ПР/2012 год., от които е видно, че за инвестиционното предложение, не е необходимо извършване на ОВОС, оператора докладва към ностоящия ГДОС, следните несъответствия по условието на КР включително и за такива отпадъци, които никога не са генерирани в периода от 2005 год. до 2013 год., а именно:

   1. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на два отпадъка, а именно тези с код: 20 01 08, наименование: Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и с код: 20 03 01, наименование: Смесени битови отпадъци.;

   2. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на два отпадъка, а именно тези с код: 15 01 01, наименование: Хартиени и картонени опаковки и с код: 15 01 04, наименование: Метални опаковки.;

   3. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на отпадъка с код: 16 11 04, наименование: Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03.;

   4. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на един отпадък, но с две разновидности, а именно този с код: 11 01 99, наименование: Отпадъци, неупоменати другаде (медни аноди) и Отпадъци, неупоменати другаде (цинкови аноди).;

   5. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на пет отпадъка, а именно тези с код: 15 02 02*, наименование: Абсорбенти, фиртърти материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вешества (ръкавни филтри); с код: 12 01 07*, наименование: Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори); с код: 12 01 09*, наименование: Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи; с код: 13 01 10*, наименование: Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа и с код: 13 02 05*, наименование: Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа.;

   6. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на шест отпадъка, а именно тези с код: 20 01 21*, наименование: Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; с код: 16 06 01*, наименование: Оловни акумулаторни батерии; с код: 17 06 01*, наименование: Изолационни материали, съдържащи азбест; с код: 16 11 05*, наименование: Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества; с код: 19 08 06*, наименование: Наситени или отработени йонообменни смоли и с код: 11 03 02*, наименование: Други отпадъци (утайки от охлаждане).;

   7. Промяна в местоположението на площадката за временно съхранение на отпадъка с код: 11 01 09*, наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (галваничен шлам).;

   8. Прекратена дейност от м. Август 2008 год. на приемното съоръжение за отпадъка с код: 11 01 09*, наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (галваничен шлам), към бившата Станция “Неутрализация” на Цех “Галваничен”, което се състои от вкопани шест броя стомано-бетонови монолитни клетки и условно е наречено «ДЕПО ЗА ГАЛВАНИЧЕН ШЛАМ».;

   9. За класифицирания отпадък от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с работен лист от 17.01.2005 год. с код: 11 03 01*, наименование: Отпадъци, съдържащи цианиди е обособена площадка за временно съхранение от 18.11.2005 год., на която същия е обезвреден по метода на запечатване в паспортизиран Б-Б куб. Същия не е включен в издаденото КР.;

   10. За класифицирания отпадък от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с работен лист от 17.01.2005 год. с код: 12 01 20*, наименование: Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества е обособена площадка за временно съхранение. Същия не е включен в издаденото КР.;

   11. За отпадъците с кодове: 15 01 02, 15 01 07 и 17 01 07 са обособени площадки за временно съхранение, които не са включени в издаденото КР.;

   12. За отпадъците с кодове: 16 05 06*, 16 07 08*, 18 01 06* и 20 01 35* са обособени площадки за временно съхранение, които не са включени в издаденото КР.

За констатираните несъответсвия са издадени съответни фирмени актове още през 2013 год. по реда на Инструкция 11.3.8. за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранине на отпадъци с изискванията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. В акта за оценяване на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци, както и това, на кои точно отпадъци те са приемници, са вписани съответни предприети коригиращи действия, а именно:

   • АКТ № 1 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на двата отпадъка при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за отпадъците с код: 20 01 08, наименование: Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и с код: 20 03 01, наименование: Смесени битови отпадъци.;

   • АКТ № 2 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на двата отпадъка при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за отпадъците с код: 15 01 01, наименование: Хартиени и картонени опаковки и с код: 15 01 04, наименование: Метални опаковки.;

   • АКТ № 3 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на отпадък при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за този с код: 16 11 04, наименование: Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03.;

   • АКТ № 4 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на отпадък с две разновидности, при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за този с код: 11 01 99, наименование: Отпадъци, неупоменати другаде (медни аноди) и Отпадъци, неупоменати другаде (цинкови аноди).;

   • АКТ № 5 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на петте отпадъка при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за отпадъците с код: 15 02 02*, наименование: Абсорбенти, фиртърти материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вешества (ръкавни филтри); с код: 12 01 07*, наименование: Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори); с код: 12 01 09*, наименование: Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи; с код: 13 01 10*, наименование: Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа и с код: 13 02 05*, наименование: Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа.;

   • АКТ № 6 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на отпадък при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за този с код: 11 01 09*, наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (галваничен шлам).;

   • АКТ № 7 – КР25 - Условие 11.3.8. / 2012 год. – При обсъждане на промяна на КР през 2014 год. да се докладва промяна предназначението за други цели на площадката – дългогодишно приемно съоръжение за отпадъка с код: 11 01 09*, наименование: Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (галваничен шлам), към бившата Станция “Неутрализация” на Цех “Галваничен” и условно наречена «ДЕПО ЗА ГАЛВАНИЧЕН ШЛАМ». След освобождаване от съдържанието на отпадъка през м. Август 2008 год., за нея и прилежащите площи е изпълнен ПЛАН за действия по закриване на дейността. Същата е почистена, рекултивирана и е направено основно обследване за доказване на въздействието, което е възможно да се окаже, спрямо компонентите на околната среда с отсъствие/наличие на остатъчно количество (следи) от отпадъка. Основно са обследвани, както самият отпадъчен материал, така и строителните материали на оградните и преградни стени на съоръжението и почвата в терена. Извършеното обследване е по попоръчка на оператора, като са ползвани услугите на акредитираната лаборатория “ЛАБОРЕКС” ЕАД – гр. София към МЗ и НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР по ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, които издадоха ЗДРАВНО-ЕКОЛОГИЧНО СТАНОВИЩЕ със ЗАКЛЮЧЕНИЕ за степента на опасност на отпадъка от дата 27.11.2007 год. и предоставено с писмо наш Изх. № 141-54 / 14.03.2008 год. до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с копие на същото до Община Варна, а също и до МОСВ. Не са изпълнени дейности по разрушаване на изградените вкопани на дълбочина 2 метра шест броя стомано-бетонови монолитни клетки, тъй като инвеститора предвижда, да засипе обема с инертни материали и пръстна маса. Следва изчакване на естествено уплътняване до получаване на нужната степен на стабилност (товаро-, насипо-), а след това върху цялата площ да се направи повърхностно запечатване, като се излее монолитна бетонова плоча, която ще се ползва за основа/под на нова площадка за материали. По план, от края на м. Януари 2011 год. започна постепенно засипване на три от клетките. Към 31.12.2012 год. сме запълнили 3 от горецитираните клетки с условна наша номерация – А2, В2 и С2. 2 клетки са започнати да се запълват, а клетка – В1 все още е в състоянието след почистване от отпадъка.

Във връзка с извършената в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна контролна съвместна проверка от страна на експерти на Регионалните структури на МОСВ в дните 16, 17 и 18 юни 2009 год. беше направено специално предписание по т. № 8 от Обобщения констативен протокол № 5-КР-25 / 08.07.2009 год. на РИОСВ – гр. Варна за представяне на ПЛАН по Условие № 16. от КР - Прекратяване на работата на инсталациите или на част от тях. В този обект – не е констатирано замърсяване, което да е над допустимите емисионни норми за почвата. Индустриалния терен е запазен и в доказано добро състояние, спрямо статута си, както и прилежащите му терен.

Полагането на новата армировка на самата стоманобетонна плоча, която ще бъде ПОД на складовата площадка, не се осъществи през 2014 год., вероятно се отлага за 2015 год., на здрава улегнала почва, което именно изисква известно време и то достатъчно, заради улягането на земните слоеве, които да не бъдат само тромбовани, а и по естествен път сплъстени. Дебелината на бъдещата основа-ПОД на новата площадка за метални консумативи, ще е такава, че да покрие всичко на 100 % от съществуваща конструкция, като е плътна и се ползва подходяща марка бетон с голяма здравина и непропускливост, устойчив на атмосферни и механични въздействия.;   • АКТ № 8 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на отпадък при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за този с код: 11 03 01*, наименование: Отпадъци, съдържащи цианиди, като се поставят конкретни условия за неговото събиране, временно съхраняване, транспортиране и следващо третиране в границите на терена. Да се фиксира местоположението на две площадки за този вид отпадък, както следва: Първата площадка – да бъде за временно съхранение; Втората площадка – да е тази, на която отпадъка е обезвреден по метода на Б-Б куба, като за втората площадка, задължително се посочи реален срок, за преместване на запълненото съоръжение на безопасно място и трайно позициониране в хранилище/депо, а при липса на такава алтернатива, да се даде възможност на оператора за избор по законов път да предаде отпадъка на лицензиран оператор на МОСВ в или извън територията на Република България и сключи сделка за продажба на придобитият на 18.11.2005 год. съд с паспорт от производителя.;

   • АКТ № 9 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – При обсъждане на промяна на КР през 2014 год. да се включи отпадъка с код: 12 01 20*, наименование: Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества, като се поставят конкретни условия за неговото събиране, временно съхраняване, транспортиране и следващо третиране в границите на терена. Да се фиксира местоположението на площадката за неговото временно съхранение.;

   • АКТ № 10 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – При обсъждане на промяна на КР през 2014 год. да се включат следните три новоутвърдени отпадъци с посочените тук кодове: 15 01 02, 15 01 07 и 17 01 07, като се поставят конкретни условия за тяхното събиране, временно съхраняване, транспортиране и следващо третиране в границите на терена. Да се фиксира съответното местоположение на площадката за тяхното временно съхранение.;

   • АКТ № 11 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – При обсъждане на промяна на КР през 2014 год. да се включат следните четири новоутвърдени отпадъци с посочените тук кодове: 16 05 06*, 16 07 08*, 18 01 06* и 20 01 35*, като се поставят конкретни условия за тяхното събиране, временно съхраняване, транспортиране и следващо третиране в границите на терена. Да се фиксира съответното местоположение на площадката за тяхното временно съхранение.;

   • АКТ № 12 – КР25 - Условие 11.3.8. / 01.02.2013 год. – Отразяване действителното местоположение на площадката за временно съхранение на шестте отпадъка при обсъждане на промяна на КР през 2014 год., като става въпрос за отпадъците с код: 20 01 21*, наименование: Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; с код: 16 06 01*, наименование: Оловни акумулаторни батерии; с код: 17 06 01*, наименование: Изолационни материали, съдържащи азбест; с код: 16 11 05*, наименование: Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества; с код: 19 08 06*, наименование: Наситени или отработени йонообменни смоли и с код: 11 03 02*, наименование: Други отпадъци (утайки от охлаждане). Да се фиксира местоположението на площадката за тяхното временно съхранение и разпредели пространството, като се обозначи с надписи къде, кой отпадък ще се съхранява.

По реда на инструкция 11.3.8. на КР за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци с изискванията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия, са реално предприети действия от страна на «МЕТАЛ» АД – гр. Варна. Оператора е в процедура с подадено през м. Декември 2014 год. коригирано Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 на НУРИКР, в която е изложена ИНФОРМАЦИЯТА за ПЛАНИРАНА ПРОМЯНА на площадката, включително и предвидените намерения за промени в тази част на ГДОС-2014 при спазване на указаните срокове за представяне на необходимият обем информация и документация за актуализация на условията на КР във време, до края на 2015 година.

Във връзка с разпоредбите на чл. 125, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС; посл. изм. обн.., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) сме информирали МОСВ, че настояваме и предлагаме вариант, как да бъде променен генералния план на дружеството одобрен с ДОПЪЛНЕНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ от 04.06.2004 год. за издаване на КР на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна. Границите на площадката на дружеството, за която сме кандидатствали тогава, възнамеряваме да се обсъдят през 2015 год., като ще бъдат различни и обхващат по-малка по площ територия, спрямо посочената и разрешената за производството. Респективно, това е свързано, с предстоящи промени за актуализиране/изменение на настоящото КР № 25/2005 г. на МОСВ издадено за нашите нужди. Съгласно представените инвестиционни предложения за реконструкция и модернизация на производствените мощности, за извеждане от експлоатация на паровата централа и не само това, предстоят в бъдеще промени на площадката, подлежащи на обсъждане и разрешаване по процедура на МОСВ.

Съгласно решение на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ за регистриране и издаване на Регистрационен документ № 03-РД-530-00 от 28.03.2013 год. на “ВОЙЛ ГРУП” ООД - гр. Варна се дава право на тази фирма, да извършва дейности по предварително третиране на ценни вторични ресурси (съхраняване, шредиране, сортиране и подобни др.), които представляват неопасни отпадъци от пластмаса, стъкло, дърво, хартия и картон, в това число и отпадъци от опаковки, включително композитни и текстилни, на Площадка № 1 с площ 522 кв.м. и местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, Западна Промишлета зона /ЗПЗ/, Район “Владислав Варненчик”, ПИ № 10135.4510.873 (номер по предх. план УПИ ХІІІ-310, кв. 34 по плана на ЗПЗ, гр. Варна). Това е част от имота на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, като е отдаден под наем, защото е неизползваем от години. В бъдеще тази част от имота, ведно с други такива терени и неизползваем сграден фонд, се предвижда да бъде изключен/изведен от генералния план на предприятието. Понастоящем разрешената площ е много голям терен за производството по нанасяне на галванични покрития, след намаления обем дейности.
“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е предприело действия съгласно ЗАПОВЕД № 191 от 12.03.2013 год. на Главен архитект на община Варна за РАЗРЕШАВАНЕ изработване на ПУП – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за “Изработване на ПУП - ПРЗ одобрен за УПИ 310 “завод МЕТАЛ” по плана на ЗПЗ, одобрен със Заповед № 1308 от 10.08.1963 год. на ДКСА и УПИ ХІV-310, кв. 34, по плана на ЗПЗ, одобрен с Решение № 196-13 от Протокол № 8 от 28.01.2004 год. на ОС-Варна, в съответствие с ОУП, като зона Пп с параметри: максимална Плътност на застрояване (П застр.) – до 60 %, Интензивност на застрояване (К инт) – 2.5, минимална Озеленена площ (П озел.) – мин. 25 %, при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с Правила и нормативи за прилагането му, Специфични правила и нормативи към окончателния проект за ОУП на Община Варна и запазване на ценната едрогабаритна растителност. “. При представяне на проекта има официално становище на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, тъй като попада в приложение № 1 и № 2 от ЗООС. С Вх. № 4 от 03.01.2014 год. на Район “Владислав Варненчик” към община Варна е получено в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна от тяхна страна СЪОБЩЕНИЕ, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ е изработен ПУП – ПРЗ за предприятието, като след като изтече срок от съобщението до заинтерисованите лица и за преглед на проекта, както и възможност за подаване на възражения, предложения и искания до общинската администрация, същия беше одобрен през 2015 г.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница