За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница26/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

4.4.4. Транспортиране на отпадъците - Усл. 11.4.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.1. на КР. През 2014 год. оператора е имал задължение и право да избира – или самостоятелно да извозва производствените неопасни и опасни отпадъци, или за същите да се възползва изцяло/частично от услугите за транспортиране на отпадъци, единствено и само, при спазване на законовите изисквания за третиране и превоз от лица и фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.2. на КР. През 2014 год. оператора е предавал за транспортиране всички събрани и временно съхранявани свои опасни отпадъци, както и неопасните, които са посочени в условията на КР извън границите на производствената площадка при спазване на законовите изисквания на действащото българско законодателство - Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци на МОСВ, както и на изискванията на Европейската спогодба за международен автомобилен превоз на опасни товари по шосе - ADR (2003/2005/2007/2009).

Предаването на опасни отпадъци от производствената дейност на Дружеството за извършване на последващи операции по транспортиране и оползотворяване/обезвреждане се съпровожда от предоставяне на съпроводителни документи за товара (ERIC Cards), транспортна карта съгласно изискванията на Приложение № 4 на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности и писмени инструкции за действие при аварии, изготвени за всеки отпадък в съответствие с Приложение № 5 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Документацията се съхранява от ЕКОЛОГА и е на разположение на контролните органи.


Всички ползвани от нас опаковки през 2014 год., които са:

 • предоставени от лицензирана фирма за временно ползване;

 • запазени индивидуални опаковки на производителя, с които сме закупили определена стока/оборудване;

 • закупени специално от нашите нужди за да ги ползваме и с тях за предадем отпадъци на друга фирма за следващо третиране,

отговарят на изисквания на законодателната система за правилно временно съхраняване на отпадъци и тяхното транспортиране. При предаване на опасните отпадъци, теглото на опаковката се включва към НЕТО ТЕГЛОТО на товара и така се документира в надлежно оформения ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ!

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.3. на КР.

През 2014 год. оператора има сключени от предни години писмени договори, както и нови договори ведно към тях с анекси, допълнителни и ценови споразумения, въз основа, на които се предават отпадъците за транспортиране, преди следващата им дейност по обезвреждане или оползотворяаване от лицензиран оператор на МОСВ.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.4. на КР.

Дружеството изпълнява изискването на условието по подготовка на документи за всяка партида отпадък за товара (за отпадъци от черни и цветни метали) или съпроводителен документ (за останалите отпадъци). През 2014 год. оператора следи за извършването на товаро-разтоваръчните дейности и за самото транспортиране. Качествената услуга предлагана от лицензираните превозвачи на МОСВ, с които работим по силата на сключените договори по предаване/приемане на отпадъците ни е добър показател, като даваме от наша страна отлична оценка за тази дейност. Няма през отчетния период регистрирани случаи на авария, при която от нашия придобит от Превозвача отпадък при междинната дейност с товара от началната точка - Товародател до крайната точка - Товарополучател поради разсипване/разръскване/ разливане да е замърсен и/или увреден компонент на ОС.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил ангажиментите си по Усл. 11.4.5. на КР.

Има изготвена инструкция, по която се прави периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприети коригиращи действия.

От направените през 2014 год. около 260 проверки (при всяко изнасяне на отпадъци от площадката) - установихме, че няма нарушения, а само съответствия по дейностите свързани със следващото третиране и транспортирането на отпадъците. Имаме предварително регламентиране, какви са конкретните условия, които трябва да се спазват от наша страна и от страна на фирмата превозвач за предаване на отпадъците ни. По тази причина няма констатирани нарушения. Резултата е отличен.

Ежемесечно и толкова пъти през 2014 год. се транспортират отпадъци, колкото са случаите за ползване на външните услуги за превоз и предаване на отпадъци. Изразено с числа – това са 12 задължителни вътрешнофирмени проверки, като имаме още почти 260 случая за извършване на предаване на различните наши отпадъци на фирми. При всяко извозване ЕКОЛОГА присъства задължително и оформя необходимите документи, които трябва да се предадат на превозвача на лицензираният транспорт на МОСВ за да има информация за товара и за възможните му реакции на пътя при евентуално възникнал пътен инцидент или друга аварийна ситуация.

Задължението,

да се ползва транспорт на лицензирани фирми от МОСВ за превоз на отпадъците е и гаранция за безопасността за здравето на хората и на компонентите на околната среда. С преобладаваща част от фирмите работим съвместно в продължение вече на няколко години. Има и нови фирми, с които работим през 2014 год., което се наложи в известна степен и поради отмяната на 13.08.2012 год. на действашият до тогава стар ЗУО, заменен с новия закон да управление на отпадъците.Подробна информация за количеството образувани отпадъци през 2014 год., транспортирането им и съответствието с условията на КР е представена в Таблица 4 на Приложенията към ГДОС-2014.

4.4.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците - Усл. 11.5.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си по условието. За осъществяване на операции по оползотовряване, преработване и рециклиране на отпадъците, същите се предават на лица и фирми, които притежават или комплексно разрешително на МОСВ или разрешение/ регистрационен документ по ЗУО, като за всеки отпадък с конкретното лице, имаме сключен писмен договор. Информацията за количествата предадени отпадъци през 2014 год. от оператора са дадени в следващата таблица към ГДОС-2014. Видно от нея са данните за количествата предадени отпадъци от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна на външни фирми с цел – ползване лицензирани услуги на МОСВ за следващото им оползотворяване, което се извършва безопасно за околната среда в инсталации/съоръжения извън територията на фирмената ни площадка, а именно:Таблица - ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ на отпадъци през 2014 год. съгласно Усл. 11.5.1.


Отпадък

Код

Оползотво-ряване

на отпадъци на територията на площадката от страна на

оператора


Оползотво-ряване

на отпадъци извън територията на площадката

от страна на

други операториОписание на кода за оползотво -ряване извършван в услуга от външната

фирма


Име и основание

на външната фирма извършваща междинната операция

и операцията по оползотворяване през 2014 год.Съот-вет-ствиеДа /код (R..)

Не

се извър-шва

Да /код (R..)

Предадено коли -чество

(t/ 2014y)код (R..)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производствени отпадъци

с неопасен характер

Прах и частици от цветни метали

12.01.04

-

R -

Не се извър-шва

R4 -

се извър-шва

0,000

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

ФЕНИКС НОРД”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;

/ 175299852

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-01 / 01.08.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВда

Стърго-тини, стружки и изрезки от черни метали

12.01.01

-

R -

Не се извър-шва

R4 -

се извър-шва

Общо: 223,140, като

на 1. – 189,550

на 2. – 7,030

и

на 3. – 26,560

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения


1. “ХЕФТИ МЕТАЛС”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;

/ 202211464

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-540-00 / 06.02.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

Статут на лицето: № 144

търговец

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ;

2. “ФЕНИКС НОРД”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;

/ 175299852

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-01 / 01.08.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВ;3. “МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София и Клон в гр. Варна, Общ. Варна,

Обл. Варна;

/ 040427202

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-552-00 / 19.03.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВРешение

да извършва транспортиране на отпадъци

№ 12-РД-928-01 / 18.02.2013 год.на РИОСВ – гр. София към МОСВда

Хартиени и картонени опаковки

15.01.01

-

R -

Не се извър-шва

R7 -

се извър-шва

Общо: 1,760, като

на 1. – 0,950


и

на 2. – 0,810

междинна дейност (Т)

за следващоR7 - възстановяване на компонети, използвани за намаляване на замърсяването


1. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 175048145

/ № 03-ДО-307-01 от 18.08.2009 год. на МОСВ;

2. “МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София и Клон в гр. Варна, Общ. Варна,

Обл. Варна;

/ 040427202

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-552-00 / 19.03.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВРешение

да извършва транспортиране на отпадъци

№ 12-РД-928-01 / 18.02.2013 год.на РИОСВ – гр. София към МОСВ.

да

Стърго-тини, стружки и изрезки от цветни метали

12.01.03

-

R -

Не се извър-шва

R4 -

се извър-шва

Общо: 33,752, като

на 1. – 28,066

на 2. – 5,418

и

на 3. – 0,268междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения


1. “ХЕФТИ МЕТАЛС”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;

/ 202211464

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-540-00 / 06.02.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

Статут на лицето: № 144

търговец

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ;

2. “ФЕНИКС НОРД”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;

/ 175299852

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-01 / 01.08.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВ;3. “МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София и Клон в гр. Варна, Общ. Варна,

Обл. Варна;

/ 040427202

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-552-00 / 19.03.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВРешение

да извършва транспортиране на отпадъци

№ 12-РД-928-01 / 18.02.2013 год.на РИОСВ – гр. София към МОСВ
да

Производствени отпадъци

с опасен характер

Флуорес-центни тръби

и

други отпадъци, съдържащи живак20.01.21*


-

R -

Не се извър-шва

R13,

R4 и R5 -

се извър-шват

0,029

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване;

R4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения;

R5 - рециклиране или възстановяване на други неорганични материали.


количество - 0,029 t

на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. София

Регистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за оползотворяване на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК наGREENLAMP RECICLARE SRL, Frasinu Ind. Park – J 203D Buzau-Sloboziaq 127640, Tintesti, Buzau. Romania

да

Строителни отпадъци

Бетон

17.01.01

-

R - Не

се извър-шва

R10,

се извър-шват

0,000

междинна дейност (Т)

за следващоR10 - обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на ОС

СЕМИЗ” ООД

с. Езерово, Обл. Варна

/ 103791688

/ № 03-РД-50-00 от 27.04.2005 год. на

РИОСВ – гр. Варна;


да

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17.01.03

-

R - Не

се извър-шва

R10,

се извър-шват

0,000

междинна дейност (Т)

за следващоR10 - обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на ОС

СЕМИЗ” ООД

с. Езерово, Обл. Варна

/ 103791688

/ № 03-РД-50-00 от 27.04.2005 год. на

РИОСВ – гр. Варна;да

В изпълнение изискванията на Усл. 11.5.1. докладваме с ГДОС-2014 за предприятието, че няма несъответствия при дейността по оползотворяване на предадените за обезвреждане отпадъци по КР 25/2005.
Подробна информация относно количествата отпадъци, предавани за последващи операции по оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците през 2014 год. е представена в Таблица № 5 на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ГДОС-2014 на оператора.

На територията на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в периода на 2014 год. не са гененирани, видно от информацията в Таблици 11.1., 11.2., 11.2.1., 11.3 и 11.4 някои отпадъци от производствените отпадъци от неопасен и опасен характер. Респективно, за всички тях, след като подлежат на следващо третиране с код на дейности за оползотворяване, няма как да се докладва тук, тъй като липсват количество/обем за осъществяване на акт по предаване/приемане на отпадъка.4.4.6. Обезвреждане на отпадъците - Усл. 11.6.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си по условието. За осъществяване на операции по обезвреждане на отпадъците, същите се предават на лица и фирми, които притежават или комплексно разрешително на МОСВ или разрешение/ регистрационен документ по ЗУО, като за всеки отпадък с конкретното лице, имаме сключен писмен договор представен в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ. Информацията за количествата предадени отпадъци през 2014 год. от оператора са дадени в следващата таблица към ГДОС-2014. Видно от нея са данните за количествата предадени отпадъци от “МЕТАЛ” АД – гр. Варна на външни фирми с цел – ползване лицензирани услуги на МОСВ за следващото им обезвреждане, което се извършва безопасно за околната среда в инсталации/съоръжения извън територията на фирмената ни площадка, а именно:Таблица - ОБЕЗВРЕЖДАНЕ на отпадъци през 2014 год. съгласно Усл. 11.6.2.


Отпадък

Код

Обезвреж- дане

на отпадъци на територията на площадката от страна на

оператора


Обезвреж- дане

на отпадъци извън територията на площадката

от страна на

други операториОписание на кода за обезвреж -дане извършван в услуга от външната

фирма


Име и основание

на външната фирма извършваща междинната операция

и операцията по

обезвреждане през 2014 год.


Съот-вет-ствиеДа /код (D..)

Не

се извър-шва

Да /код (D..)

Коли -чество

(t/ 2014y)код (D..)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Битови отпадъци

с неопасен характер

Биораз -градими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20.01.08

-

D -

Не

се извър-шва

D1 -

се извър-шва

0,062

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково

- количество (0,062 t)

на

ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 175048145

/ № 03-ДО-307-01 от 18.08.2009 год. на МОСВ- като същото количество (0,062 t) е преданено на 5 пъти от горния изпълнител на

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.


да

Смесени битови отпадъци

20.03.01

-

D -

Не

се извър-шва

D1 -

се извър-шва

Общо: 14,238, като

на 1. – 5,658


и

на 2. – 8,585


междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково


1. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 175048145

/ № 03-ДО-307-01 от 18.08.2009 год. на МОСВ

- като същото количество (5,658 t) е преданено на 5 пъти от горния изпълнител на

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.;
2. “ЕВРО ИМПЕКС - ВАРНА” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 202237839

/ № 03-РД-532-03 от 17.06.2014 год. на МОСВ

- като същото количество (8,580 t) е преданено на 7 пъти от горния изпълнител на

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.


да

«МЕТАЛ» АД – гр. Варна НЕ РАЗПОЛАГА със СОБСТВЕНО ДЕПО за извършване на дейност с кодове за обезвреждане на генерираните си съпътсващи битови, строителни и производствени неопасни отпадъци!
За целта -

Ползваме задължително за обезвреждане на смесените битови неопасни отпадъци - РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО находящо се в землището на с. Въглен, Община Аксаково, Област Варна. Негов оператор е Община Аксаково, като е предоставена дейността временно на фирма «СПАРТАК ТАКСИМ» ООД – гр. Варна. Експлоатираното депо има издадено РЕШЕНИЕ № 345-Н0-И0-А0 / 08.10.2008 год. от г-н Джевдет Чакъров – бивш МИНИСТЪР на ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, при което, на база – подадено от страна на общината ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на комплексно разрешително е разработено за нуждите им - КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 345-Н0 / 08.10.2008 год. на МОСВ.Таблица - ОБЕЗВРЕЖДАНЕ на отпадъци през 2014 год. съгласно Усл. 11.6.3.


Отпадък

Код

Обезвреж- дане

на отпадъци на територията на площадката от страна на

оператора


Обезвреж- дане

на отпадъци извън територията на площадката

от страна на

други операториОписание на кода за обезвреж -дане извършван в услуга от външната

фирма


Име и основание

на външната фирма извършваща междинната операция

и операцията по

обезвреждане през 2014 год.


Съот-вет-ствиеДа /код (D..)

Не

се извър-шва

Да /код (D..)

Коли -чество

(t/ 2014y)код (D..)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производствени отпадъци

с неопасен характер

Нямаме предадени такива отпадъци за периода на 2014 год. за обезвреждане.

Производствени отпадъци

с опасен характер

Нямаме предадени такива отпадъци за периода на 2014 год. за обезвреждане.

Подробна информация относно количествата отпадъци, предавани за последващи операции по обезвреждане на отпадъците през 2014 год. е представена в Таблица № 5 на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ГДОС-2014 на оператора.

На територията на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в периода на 2014 год. не са гененирани, видно от информацията в Таблици 11.1., 11.2., 11.2.1., 11.3 и 11.4 някои отпадъци от производствените отпадъци от неопасен и опасен характер. Респективно, за всички тях, след като подлежат на следващо третиране с код на дейности за обезвреждане, няма как да се докладва тук, тъй като липсват количество/обем за осъществяване на акт по предаване/приемане на отпадъка.


4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците - Усл. 11.7.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията на условието. Подробна информация относно количествата образувани отпадъци през 2014 год. е представена в Таблица № 4 на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ГДОС-2014 на оператора.

През 2014 год. оператора е контролирал и измервал генерираните свои отпадъци съгласно изискваниятана Усл. 11.7.1. в КР, като не е регистрирано отклонение. Стойностите за количеството на отпадъците за една календарна година и месечно, са получени по тегловен метод или съгласно изчислителен метода при пресмятане на данните.

През 2013 год. оператора е ревизирал Инструкцията по Усл. 11.7.4. на КР за предотвратяване и намаляване на количествата образувани отпадъци от дейността си. Същата обхваща тенденциите в тази насока в световен мащаб, респективно се разглежда ситуацията в Европейския съюз (ЕС) и в няколко европейски държави извън ЕС. Съгласно описаното по инструкцията в контекст по отношение на количествата образувани отпадъци «МЕТАЛ» АД – гр. Варна съблядава и спазва по подхода на ЕС и неговата стратегия за устойчиво развитие. Към 31.12.2014 год. – предприятието не е в състояние самостоятелно да реши въпроса по предотвратяване на отпадъците си, а що се отнася до намаляването на количеството/обема им – това е направено до възможните нива.

Резултатите от прилагане на инструкцията по Усл. 11.1.3. на КР, респективно за посочените отпадъци към Усл. 11.1.1. включени в неговите Таблица 11.1., Таблици - 11.2. и 11.2.1., Таблица 11.3. и Таблица 11.4. за оценка на тяхното съответсвие по количествата, които са образувани през 2014 год. с определените количества в КР при производството на единица продукт отпадъци показват, съответствие, с едно изключение. Констатирано е превишаване на количеството генериран отпадък с код – 15 01 01. Това е наложено от въведената система за разделно събиране на смесените битови отпадъци, които количества се редуцират ежеседмично с известно (допълнително явяващо се) количество масово разпространен отпадък от хартиени и картонени опаковки, пуснати със стоки на българския пазар. В случая, с влизане в сила на КР през 2005 год. не са били предвидени, тези отпадъци от опаковки да се събират отделно. По тази причина дружеството има максимално разрешени 100 т/год. за код отпадък – 20 03 01, които се в пъти повече от реално образуваните количества. Това налага при актуализация на условията в разрешителното, да се обсъди адекватно неговото преразглеждане – по отношение на количесвата за този отпадък и за някои други отпадъци, които за периода от 2005 год. и до 31.12.2014 год. не са генерирани и няма в бъдеще да се генерират. През 2013 год. по това условие са извършени общо 4-ри проверки, с периодика – до 14 дни след приключване на всяко тримесечие.

В резултат на дейността на Дружеството се генерират още 7 отпадъци, които не са включени в Усл. 11.1. на КР. Въпросните отпадъци са класифицирани по реда на Наредба № 3 / 2004 год. за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 год.; изм. и доп., бр. 23 от 20.03.2012 год.) посредством утвърдени от РИОСВ - гр. Варна към МОСВ работни листи.4.4.8. Анализ на отпадъците - Усл. 11.8.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е изпълнил за 2014 год. ангажиментите си по Усл. 11.8.1. на КР

Въпреки, че имаме класифицирани отпадъци с огледални кодове, съгласно нормативната база, то за тях преди години не ни се е налагало да извършваме изпитване за доказване на съответствието на неопасния код и на опасния код.

Не разполагаме за 2014 год. с анализи съгласно изискванията на Усл. 11.8.1. на КР за един отпадък от цветни метали, тъй като през 2014 год. вречменно не сме работили с тях, за да ни направят изпитване чрез лабораторията на лицензираната фирма «СОФИЯ МЕД» АД – гр. София с Комплексно разрешително № 142 / 2006 год. на МОСВ. От 2013 год. и от предни години инъче имаме цялостно пълно обследване за нашия неопасен отпадък с код – 12 01 03 и наименование – Стърготини, стружки и изрезки от цвенти метали, който всъщност се оползотворява в тяхната инсталация и впоследствие се предлага преработен отново на пазара на територията на Р България. Във взаимен интерес е особено при работа на ишлеме (какъвто е нашия случай), да се знае какъв е процента на примесите и какава е ФИРАТА за месинговата коса, стружки и изрезки и да се констатира, чрез получените резултати отразени в ПРОТОКОЛА от ИЗПИТВАНЕ, каква е степента на евентуална опасност от наличието/отсъствието на тежки метали в този ценен вторичен ресурс. Пробонабирането и разработването на образците от отпадъчния материал се извършва на място от правоимащо лице с акредитация от БСА, като това включва и оглед, с изготвяне на ПРОТОКОЛ от ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ за отбив от първоначално предаденто НЕТО-тегло на отпадъка.4.4.9. Документиране и докладване - Усл. 11.9.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9.1. на КР. Дружеството има надлежно заверени от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ отчетни книги, изготвени за документиране дейности по отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2 / 22.01.2013 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и водене на публични регистри на МОСВ.

Води се отчетност на отпадъците в съответствие с изискванията на българското законодателство и съобразно Европейските изисквания, като документацията се съхранява и предава за в бъдещ период. При това за отчета, някои от отпадъците се претеглят на фирменият автокантар, за други отпадъци ползваме услугите на друга фирма с електронен авто-кантар, след което се описват количествата в заверените отчетни книги. Имаме отпадъци, за които количествата се вписват получени по изчислителен път.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9.2. на КР през 2014 год., като оператора документира и докладва, като част от ГДОС измерваните количества образувани отпадъци, като годишно количество и като годишно количества за единица продукт, съгласно Усл. 11.7.1. Няма превишение от посоченото в КР.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9.3. на КР през 2014 год., като оператора документира и съхранява на площадката си при Еколога, а при необходимост и поискване предоставя на компетентния орган – резултатите от извършените анализи на отпадъците по Усл. 11.8.1. За периода е имало 1 такъв случай на извършена проверка в тази връзка.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9. 4. на КР, като оператора документира, съхранява и докладва за резултатите от извършените оценки на съответствието по Усл. 11.1.3., Усл. 11.2.6., Усл. 11.3.8., Усл. 11.4.5. и Усл. 11.7.6.1. Всички документи, преписки и обследвания на отпадъците се съхраняват на площадката при Еколога, а при поискване от компетентните органи – се представят. За 2014 год. е имало 2 такива случаи на извършени проверки в тази връзка.

Изпълнено е изискването по Усл. 11.9.5. на КР – докладвано е с ГДОС-2007 и ГДОС-2008 за него и за организацията по врем. съхранение на отпадъка с код - 11 01 09* включен по Усл. 11.3.6.

Изпълняват се изискванията на Усл. 11.9.6. на КР, като оператора докладва ежегодно, като част от ГДОС за съответната година – резултатите от извършено проучване и оценка на възможностите по предаване на отпадъците към Усл. 11.6.3.4.5. Шум – Усл. № 12 на КР

4. 5. 1. Жалби.

През 2014 год. не са регистрирани жалби на живущи, които имат постоянно местоживеене на отстояние и в околностите на прилежащия основен терен на "МЕТАЛ" АД - гр. Варна. В посока от Западна промишлена зона – североизточно около 1 500 метра към централната част на града е разположен в населеното място - кв. "Младост" на гр. Варна, а в другата посока на отстояние 800 метра е разположена най-близката жилищна сграда на бул. “Владислав Варненчик” - бл. 50. Именно това са местата на най-голямо въздействие от шумовите ни генерирани замърсители в околната среда върху жителите на гр. Варна.

Задълженията на нашия оператор по Усл. 12.2. на КР – Контрол и измерване е, това да се извършва на всеки две години по отношение на оценката на общата звукова мощност на обекта и на шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие.

През 2010 год. – е извършвано замерване в изпълнение на нашето задължение. С ГДОС-2010 сме представили тогава ДАННИ, които са от датата - 11.11.2010 год. и същите са включени към приложенията и на двата ГДОС – 2010 и 2011 за пълнота.

През 2012 год. – е извършвано замерване от датата - 01.08.2012 год., поради периодиката за извършване на замерванията на всеки две години, които резултати сме представили към ГДОС-2012 за изпълненото условие.

През 2013 год. – дружеството не е извършвало замерване, поради периодиката за извършване на замерванията на всеки две години, но за пълнота сме ползваме резултатите от 2012 год. по условието. Независимо от това, през 2013 год. имаме извършена контролна проверка съвместно с представители на РЛ - гр. Варна към МОСВ и РИОСВ - гр. Варна към МОСВ, където се извърши обследване за шумовото замърсяване в околната среда от дейността на фирмата в 11 пункта. За целта имаме издаден Протокол ФК 04-507-6 № ... / 12.06.2013 год. и Протокол от проверка № 000261 / 12.06.2013 год. за шумовите образци в единадесетте пункта на площадката. Резултата показва нива на шум в границите на допустимите емисионни дорми за деня и в район на промишлена/индустриална зона.

През 2014 год. – е извършено следващо замерване от датата - 15.07.2014 год., поради периодиката за извършване на замерванията на всеки две години. Резултатите сме представили към ГДОС-2014 за изпълненото условие към ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на доклада – Таблица № 6 за шумовите емисии.
Ръководството на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна се стреми да следва линия за редуциране на вредното шумово въздействие върху околната среда и върху здравето на работещите в предприятието хора. Най-уязвими са работещите на машини, предизвикващи шумово и вибрационно натоварване с високи фонови нива на шум. Мерките, които се предприемат за тяхната защита от вредното въздействие на шума са комплексни – организационни, индивидуални и колективни, а именно:

1) Периодично се мери от акредитирани лица шума в работната среда, което е част от организационните мерки за наблюдение и измерване;

2) Индивидуалните мерки се отнасят до употребата на лични предпазни средства – каски, шумозаглушители и други подобни от самите работещи на тези машини;

3) Колективните средства за защита включват направа на шумозащитни преградни стени, направа на шумоизолиращи кабини, проучване за вътрешнофирмена реорганизация на разположението на някой машини и отделянето им в блок от машините, които имат минимални шумови въздействия и други подобни дейности.
В табличен вид по-долу към точка 4.5.2. на методиката при подготовката на ГДОС-2014 сме посочили получените резултати от проведеният собствен перодичен мониторинг по компонент “ШУМ в ОС”, които са отразени в ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 386 / 15.07.2014 год. на Акредитираната изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД – гр. Варна по сключен ДОГОВОР № М-ЕКО-1002-СПИ-ШУМОС / 31.05.2014 год. В забележка, отразяваме, че всички прилежащи терени се класифицират, като част от промишлената Западна зона - ВАРНА, в която свободните терени се редуцират постепенно и така, тя се разраства с бързи темпове.

Режима на работа на "МЕТАЛ” АД - гр. Варна е ПРЕКЪСНАТ –

5 работни дни в седмицата на 8-ем часов график от 730 часа до 1600 часа!

Следва да се отбележе, че тъй като в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не се работи денонощно (всички производства работят на една смяна, но понякога се налага извънредно да се работи от някои цехове, включително и някои от инсталациите в Цех “Галваничен” на две смени, т.е. с удължен работен ден), то през нощта въобще няма излъчване на шумови емисии от предприятието.


4. 5. 2. Резултати от извършени наблюдения на общата звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие - Има изготвена Инструкция по Усл. 12.2.1. КР, която се прилага на всеки 2 години за оценяване и документиране на резултатите от шумови замърсявания в резултат от производствената дейност на оператора!

Извършеното наблюдение през 2014 год. беше проведено при натоварване на производствените мощности около 85 % спрямо минимално определеното – 70 % от работния режим на дружеството, за да може, реално да се определи общата звукова мощност на площадката на "МЕТАЛ” АД - гр. Варна при възможно натоварване на инсталациите в деня на ползваната външна услуга. Други условия за провеждане на отбиране на шумови емисии е благоприятен за измерванията ден, със спокойно сухо време, влажност на въздуха (Hr %), скорост на вятъра (m/s), температура за деня на въздуха (0С) и подходящо барометрично налягане (mbar).

С писмото до РИОСВ – гр. Варна към МОСВ внесохме документацията от собствените периодични измервания под формата на ДОКЛАД СПИ за ШУМ. Въпросния доклад беше върнат от ДИРЕКТОРА на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ с писмо техен Изх. № 26-00-54759 (1) / 26.08.2014 год. (с наш Вх. № 512 / 28.08.2014 год.). Получените резултати от обследването са представени във формата на ТАБЛИЦА 6 от Приложение 1 към ГДОС-2014, като неразделна част.
Представяме в табличен вид – полезна информация,

в следващите три Таблици 4.5.2. (1-3) сме посочили и получените резултати от проведеният мониторинг за 2014 год. по компонент “ШУМ в ОС” на Дружеството, които са отразени в ПРОТОКОЛ от ИЗПИТВАНЕ № 386 / 15.07.2014 год. на “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД – гр. Варна. В забележка отразяваме, че всички прилежащи терени се класифицират, като част от индустриалната градска западна зона.


Таблица 4.5.2.1. – По Усл. 12.1.1.

Регистрирани шумове от обща звукова мощност през деня на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна


Място на измерването

в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност при проботбиране с резултати отразени в

ПРОТОКОЛ

от ИЗПИТВАНЕ на ШУМ

386 / 15.07.2014 год.през

съответствие

ДЕНЯ – 15.07.2014 год.

да / не /

не е мерено
НОЩТА
да / не /

не е мерено


Ниво на

обща звукова

мощност

за измервателния контур, Lp

За деня –

не се нормира dB (А);

За нощта –

не се нормира dB (А)
106,30 ±

4,30 dB
не е мерено


да

Таблица 4.5.2.2. – По Усл. 12.1.1.

Регистрирани са само през деня нива на звуково налягане в определените общо – 10 броя точки по контур от производствената площадка на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна.


Място на измерването

по контур

в терена на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна

Наименование на характеристикатаЕКВИВАЛЕНТНО НИВО на ШУМА /

гранична стойност на показателя,ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност при проботбиране с резултати отразени в

ПРОТОКОЛ

от ИЗПИТВАНЕ на ШУМ

386 / 15.07.2014 год.през

съответствие

ДЕНЯ – 15.07.2014 год.

да / не /

не е мерено
НОЩТА
да / не /

не е мерено


Измервателен Контур - т. 1

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 55,50 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 2

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 60,30 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 3

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 58,80 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 4

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 60,20 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 5

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 64,30 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 6

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 59,50 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 7

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 56,90 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 8

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 55,80 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 9

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 52,50 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Измервателен Контур - т. 10

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)LAeq 51,70 ±

0,30 dB
не е мерено


да

Общо – 10

точки по контура

СРЕДНО

ЕКВИВАЛЕНТНО НИВО на ШУМА

по измервателния контур:

За деня –

70 dB (А);

За нощта –

70 dB (А)


LAeq 59,00 ±

0,30 dB
не е мерено


да


Таблица 4.5.2.3. – По Усл. 12.1.1.
Регистрирани са шумови замърсявания само през деня в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място) извън границите на производствената площадка на “МЕТАЛ” АД - гр. Варна


Място

на измерването спрямо разположението на

ЦДГ “Детско градче”

и

МЕТАЛ” АД – гр. ВарнаНаименование на характеристикатаЕКВИВАЛЕНТНО НИВО на ШУМА /

гранична стойност на показателя,ниво на звуково налягане

в dB (А)

по КР

Измерена средна стойност при проботбиране с резултати отразени в

ПРОТОКОЛ

от ИЗПИТВАНЕ на ШУМ

386 / 15.07.2014 год.през

съответствие

ДЕНЯ – 15.07.2014 год.

да / не /

не е изчисленоНОЩТА
да / не /

не е изчислено


Еквивалентно ниво на

шума от обекта

в мястото на

въздействие

с местоположение:

1. описание на съответната устройствена зона и територияжилищна зона;

2. адрес

ЦДГ “Детско градче” (бул. “Република” № 3) и

жилищни сгради на бул. “Владислав Варненчик” (ж. к. “Трошево” бл. 50);

3. отстояние до източникаЦДГ “Детско градче” (700 м.)

и

ж. к. “Трошево” бл. 50 (940 м.).

За деня

55 dB (А);


За нощта

45 dB (А),

съгласно ХН 0-64 (ДВ, 16 / 1975 год.

– ОТМЕНЕНИ и

ЗАМЕНЕНИ 2006 год. с нови)


16,00 dB


не е изчислено


да

L –

чрез изчисления
16,00 dB


не е изчислено

да5. 3. Резултати от оценка на съответствието -

за изпълнение на Усл. 12.2.3. КР имаме изготвена инструкция, по която се работи. През 2012 същата беше ревизирана, поради настъпили промени в нормативната база по околна среда, като към инструкцията има отделен ЛИСТ за отклонения при оценяване съответния период.

Определеното оценъчно ниво на шум за деня – тъмна и светла част и през нощта в:


 • предприятието ни е еднакво нивото за ден и вечер и съгласно Условие 12.1.1., същото е определено да не превишава - 70 dB (А).;

 • не е така, обаче за мястото на въздействие, където нормата е по-ниска и се различава през деня и за вечерта и нощта. По преценка на контролния орган е допустимо да не бъде повече от 55 dB (А), а през нощта до населената територия да не се емитират шумови замърсявания над – 45 dB (А).

Това сме задължени да спазваме, съгласно действащите и през 2005 год. и част от 2006 год. - Хигиенни норми 0-64 от 1972 год. утвърдени тогава от Министъра на здравеопазването и Министъра на строежите и архитектурата (обн., ДВ, бр. 87 / 1972 год., изм. и доп., бр. 16 / 1975 год.). Същите, вече са отменени поради издадена нова от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите Наредба № 6 от 26.06.2006 год. за показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шумо върху здравето на населението провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн., ДВ, бр. 58 / 18.07.2006 год., в сила от деня на обнародването). В тази връзка няма да се наложи да се нанасят промени по издаденото за “МЕТАЛ” АД – гр. Варна КР, защото посочените в него норми отговарят по максимална стойност на посочените по Приложение № 2 към чл. 5 от наредбата в Таблица № 2. Стойностите за разрешени максимуми на еквивалентното ниво на шума са отразени в следващата наша Таблица 4.5.3.1., като данните са следните (цитираме извадка от наредбата):

Таблица 4.5.3.1.
Приложение № 2 към чл. 5 -

Таблица № 2


Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях


Еквивалентно ниво на

шума в dB(A)
ден

вечер

нощ

1

2

3

4

1.

Жилищни зони и територии


55

50

45

6.

Производствено-складови територии и зони


70

70

70Забележка:

Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над определена територия е 85 dB(A).Разположението на обследваните 10ет точки е направено НЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ТЕРЕНА на предприятието, а по вътрешен контур, съгласно промените в методиката за пробовземане на шумови замърсители.ЛИСТ ЗА отклонения при оценяване НА съответствието за ОБЩА ЗВУКОВА МОЩНОСТ НА ОБЕКТА И ШУМОВОТО ВЪЗДЕЙСВИЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА

През

Тримесечие, ДД.ММ.ГГГГ.

Оценка

на съответствие на нивата в обекта на шумово въздействие и по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие

Причина

за несъответствието

Коригиращо действие

Отговорно/и лице/а

Подпис

І-во Тримесечие 2014 год.

За този период позлваме резултатите от проведените СПИ-01.08.2012 год., когато данните за шумово замърсяване на ОС са в норми за допустимите емисии.

....... няма несъответсвие ............

............................................................................

1. ........................


1.ІІ-ро Тримесечие 2014 год.

За този период позлваме резултатите от проведените СПИ-01.08.2012 год., когато данните за шумово замърсяване на ОС са в норми за допустимите емисии.

....... няма несъответсвие ............

............................................................................

1. ........................


1.ІІІ-то Тримесечие 2014 год.

Дата: 15 Юли 2014 год.
Услуга по наш Договор

№ М-ЕКО-1002 / 31.05.2014 год. с “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД – гр. Варна.

...................................................
Протокол № 386 / 15.07.2014 год. за проведени собствени измервания на нивата на ШУМ-ОС за пробовзети образци от ... 10 .. бр. пункта;
Протокол № 386 / 15.07.2014 год. от изпитване на пробовзетите образци.
Отклонение – няма.

ОЦЕНКА на

шума в ОС от обекта с КР

(по шестобална фирмена с-ма):
Незадаволителна: .... да / не .....

Задоволителна: .... да / не ..... Добра: .... да / не .....

Много добра: .... да / не .....

Отлична за 2014 год.: да / не
Отклонение – има в

общо .............. бр. пункт/а от всички обследвани пунктове.Няма несъответсвие при условията на изпитването.

Няма несъответсвие при обследваните показатели.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. ЕКОЛОГ – инж. Ирина Г. Христова ..........................
2. ...............................................

1.

2.ІV-то Тримесечие 2014 год.

За този период позлваме резултатите от проведените СПИ-15.07.2014 год., когато данните за шумово замърсяване на ОС са в норми за допустимите емисии.

....... няма несъответсвие ............

............................................................................

1. ........................


1.
За

2014 год.

За този период позлваме резултатите от проведените СПИ-2012 год. до деня – 15.07.2015 год., когато имаме замерване и данни за шумово замърсяване на ОС са в норми за допустимите емисии.

....... няма несъответсвие ............

............................................................................

1. ........................


1.
ЗАБЕЛЕЖКА

от лицето, което изпълни документиране

и записи по инструкцията:


ПОСЛЕДНО СПИ за този компонент на ОС-ШУМ е от 2012 год. – от дата 01.08.2012 год.

СЛЕДВАЩО СПИ за този компонент на ОС –

За спазване периодиката, на всеки две години, се препоръчва да бъде организирано и извършено в периода на ІІІ-то Тримесечие на 2016 год.

Оценката на получените резултати показва добро състояние на оборудването, което излъчва шум в околната среда при производствената дейност. Друга част от оборудването, което е амортизирано и морално остаряло е изведено от експлоатация, и предадено на съответните лицензирани оператори от МОСВ за третиране, разкомплектовне и следващо оползотворяване/обезвреждане.

Отчетените стойности са замерени съгласно методиката на прекъсната работа на процесите само за ПРЕЗ ДЕНЯ в предприятието. Същите СА ПОД определото ни по КР № 25/2005 за дружеството ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМО НИВО.


Етапите за наблюдение на шумовите замърсявания в околната среда се свеждат до изпълнение на Условие 12.2.2. за периодично наблюдение на гореописаните показатели и същите са свързани със следното:Поддържа се база от данни за състоянието на и за изменения в пробовземните пунктове от предните години при последното замерване за шумови замърсявания. Информацията представлява изготвяне на актуален СПИСЪК на действащото на площадката оборудване (съоръжения и основни инсталации) по цехове генериращи шум в околната среда включени при обследването за съответната календарна година. Този опис е неразделна част от всеки ДОКЛАД за промишления източник, оригинален екземпляр на хартиен носител и електронно копие, от които се предоставя в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ, в доказателство на изпълненото задължение. За всеки позициониран статично източник на шум или пък преносим уред без транспортните средства и повдигачите се посочва конкретна информация, която е отразена в Таблица № 2 към инструкцията, както следва:

Таблица № 2 на инструкцията

Основни инсталации

и съоръжения функиониращи

на площадката към момента на обследването


6. Режим на работа през .............. год.:Наименование на инсталацията/съоръжението, генериащо шум в околната среда при дейноста си, което е разположено на открито или в производствена сграда (ненужното се зачерква)

период на функциониране за генериране на емисии от шум

  1. Производител: ......................................................................;

  2. Тип: ................................................................;

  3. Година на производство: .............................;

  4. Мощност: ...................................................... kW;

  5. Шум по паспорт: ........................................... dB.

Ден

-
да/неВечер

-
да/неНощ

-
да/неОбичайното наблюдаване на изправността на източниците на такива емисии в обекта с местата на пробовземанията в присъствие на Еколога в различните пунктове за шумови замърсявания и включени в СПИСЪКА на действащото на площадката оборудване (съоръжения и основни инсталации) по цехове генериращи шум в околната среда е следното:

► ПРЕСИ – 22 БР.

► ВИБРИРАЩИ МАШИНИ – 7 БР.

► МАШИНИ за РЯЗАНЕ, ОБРЯЗВАНЕ, ПРОБИВАНЕ и ШЛАЙФАНЕ на метали – 11 БР.

► ВЕНТИЛАТОРИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ – 7 БР.

► КОТЕЛ – 4 БР.

► ЦЕНТРОФУГИ – 2 БР.

► МОСТОВ КРАН – 1 БР.

► ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за химическо третиране на отпадъчни производствени води /ПСОВ/ само за Цех “ГАЛВАНИЧЕН”, тъй като от м. Май 2014 год. дейността на Цех “БАЙЦ НА СТОМАНЕНИ ЛЕНТИ” е преустановена и инсталацията е демонтирана – 1 БР.
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване при дейносттаУсл. № 13 на КР

МЕТАЛ” АД – гр. Варна няма задължения по Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване на КР 25 / 2005 год. на МОСВ да ДОКЛАДВА към съответния ГДОС резултати от периодични собствени измервания за почви и подземни води. Поради тази причина няма изградени и утвърдени с протокол координати на такива пунктове, разположени на неговата територия, нито на извън нея, които да стопанисва.


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница