За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница30/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


Няколко ВАЖНИ забележки към Таблица 2.:

1. Знакът( < ) означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод.Внимание и бележки при попълване на тези изчислени данни в Таблица № 1 на основание докладваното в настоящата Таблица 2 :

Съгласно усл. 4.1. на Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено разрешителното то в ГДОС операторът е докладвал всяко вещество, чието годишно количество е: • по-голямо от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл.1 се записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя надвишава записаната в таблицата над емисионния праг без скоби изчислено, а на средата в клетката има поставено тире "-", което всъщност представлява нашият праг, който сме надхвърлили;

 • по-малко от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл. 1 са записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя не превишава определения емисионен праг за даденото вещество, като се посочва стойността, реално получената, като мястото в средата на клетката на таблицата се отбелязва с тире ”-“, за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби, от долу на клетката се посочва изчисленото количество.

 • Докладва се и методът, използван за получаване на резултатите - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН метод е ползван.

Таблица 3. Eмисии в отпадъчни води за 2014 год. (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) включени към канализацията на ВиК-оператора за гр. Варна


Параметър

Единица

НДЕ съгласно КР


Резултати от мониторинга /периодичен/


Честота на мониторинга


Съответ-ствие
Дебит пречистени отпадъчни води

m3/ден ср. ден

m3/ макс.час

m3/ ср. год.

ТЗ № 1 - 22.560

9.000

5 640.000
ТЗ № 2 -

132.000

15.000

35 000.000


10.000

3.333

420.000

15.715

5.238

660.000

Собствен мониторинг - 2 пъти

през

2014 година


Да

Контролен мониторинг - извънреден

не е извършван през

2014 година


Да
От пробоотбиране на 06.06.2014 год. на изход ПСОВ - отразени резултати в ПРОТОКОЛ от изпитване:

   1. 185-ОВ / 10.06.2014 год. на ЛИК към “ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна,

рН

единици рН

6.50 ÷ 9.00

7.600 ±

0.100


1

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

300.00

5.000 ±

0.500


1

да

Азот амониев

mg/dm3

35.00

0.276 ±

0.023


1

да

Сулфати

mg/dm3

400.00

120.000 ±

10.000


1

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15.00

< 0.0100

1

да

Хром

/шест валентен/mg/dm3

0.50

0.070 ±

0.006


1

да

Хром

/общ/


mg/dm3

2.50

0.070 ±

0.006


1

да

Мед

mg/dm3

2.00

0.150 ±

0.020


1

да

Никел

mg/dm3

2.00

0.380 ±

0.020


1

да

Цинк

mg/dm3

5.00

0.180 ±

0.020


1

да

Цианиди

/свободни/mg/dm3

1.00

< 0.005

1

да

Цианиди

/общо/


mg/dm3

1.50

< 0.005

1

да

Олово

mg/dm3

Не се регламентира

< 0.010

1

да

Всяка непряка

емисия на заустените количества води е докладвана

В ТАБЛИЦА 1;

колона 1, подколона 1 b.Kg за 2014 год.
От пробоотбиране на 22.10.2014 год. на изход ПСОВ - отразени резултати в ПРОТОКОЛ от изпитване:

   1. 387-ОВ / 24.10.2014 год. на ЛИК към “ВиК - ВАРНА” ООД – гр. Варна,

рН

единици рН

6.50 ÷ 9.00

8.000 ±

0.100


2

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

300.00

12.000 ±

1.000


2

да

Азот амониев

mg/dm3

35.00

0.0520 ±

0.004


2

да

Сулфати

mg/dm3

400.00

82.000 ±

7.000


2

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15.00

< 0.01000

2

да

Хром

/шест валентен/mg/dm3

0.50

< 0.00100

2

да

Хром

/общ/


mg/dm3

2.50

< 0.00100

2

да

Мед

mg/dm3

2.00

0.160 ±

0.010


2

да

Никел

mg/dm3

2.00

0.450 ±

0.030


2

да

Цинк

mg/dm3

5.00

0.200 ±

0.020


2

да

Цианиди

/свободни/mg/dm3

1.00

< 0.00200

2

да

Цианиди

/общо(и)/mg/dm3

1.50

< 0.00200

2

да

Олово

mg/dm3

Не се регламентира

0.106 ±

0.010


2

да

Всяка непряка

емисия на заустените количества води е докладвана

В ТАБЛИЦА 1;

колона 1, подколона 1 b.Kg за 2014 год.
От пробоотбиране през 2014 год. на изход ПСОВ - отразени резултати в ПРОТОКОЛ от изпитване:

   1. № ………. / …. 2014 год. на акредитирата Регионална лаборатория – Варна (03)

при ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА към МОСВ.

рН

единици рН

6.50 ÷ 9.00

-

0

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

300.00

-

0

да

Азот амониев

mg/dm3

35.00

-

0

да

Сулфати

mg/dm3

400.00

-

0

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15.00

-

0

да

Хром

/шест валентен/mg/dm3

0.50

-

0
Хром

/общ/


mg/dm3

2.50

-

0

да

Мед

mg/dm3

2.00

-

0

да


Никел

mg/dm3

2.00

-

0

да

Цинк

mg/dm3

5.00

-

0

да

Цианиди

/свободни/mg/dm3

1.00

-

0

да

Цианиди

/общо(и)/mg/dm3

1.50

-

0

да

Всяка непряка

емисия на заустените количества води е докладвана

В ТАБЛИЦА 1;

колона 1, подколона 1 b.Kg за 2014 год.

Няколко ВАЖНИ забележки към Таблица 3.:

1. Знакът( < ) означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод.

2. Знакът от една звездичка ( * ) означава, че действителната стойност на съдържанието на обследвания параметър е по-малко от границата на определяне на метода.
Внимание и бележки при попълване на тези изчислени данни в Таблица № 1 на основание докладваното в настоящата Таблица 3 :

Съгласно усл. 4.1. на Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено разрешителното то в ГДОС операторът е докладвал всяко вещество, чието годишно количество е: • по-голямо от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл.1 се записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя надвишава записаната в таблицата над емисионния праг без скоби изчислено, а на средата в клетката има поставено тире "-", което всъщност представлява нашият праг, който сме надхвърлили;

 • по-малко от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл. 1 са записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя не превишава определения емисионен праг за даденото вещество, като се посочва стойността, реално получената, като мястото в средата на клетката на таблицата се отбелязва с тире ”-“, за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби, от долу на клетката се посочва изчисленото количество.

 • Докладва се и методът, използван за получаване на резултатите - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН метод е ползван.

Таблица 4. Образуване на отпадъци


Отпадък

Код

Годишно количество

(t/2014 y)Годишно количество

за


единица продукт
(t/1m2 2014 y)

Вре-менно съхра-нение на площад-ката*

(t/

01.01.2014 y)

И

(t/31.12.2014 y)

Транспор-тиране - собствени трансп. ср. / външни фирми

Съот-вет-ствиеКоли-чества определени с КР

Реално измерено

Коли-чества определени с КР

Реално измерено

Начало/ Край

с посочен №

на площадката
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Строителни отпадъци

Бетон

17.01.01

81.000

0.080

6.750

0.000261

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.080 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2Външен на “Семиз” ООД –

с. Езерово, Обл. Варнада

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17.01.03

30.000

0.280

2.500

0.000903

(0.000 t/

01.01.2014y)

И

(0.28 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2Външен на “Семиз” ООД –

с. Езерово, Обл. Варнада

Битови отпадъци

Биораз-градими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20.01.08

0.260

0.062

0.022

0.000202

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 4в общо 4-те броя контейнера - Тип “Бобър”

Външен на “ЕЛБИМЕКС” ООД –

гр. София с клон в гр. Варнада
Смесени битови отпадъци

20.03.01

100.000

14.308

8.333

0.046606

(0.030 t/

01.01.2014 y)

И

(0.100 t/31.12.2014 y)

1-

№ 4в общо 4-те броя контейнера - Тип “Бобър”

Външен на “ЕЛБИМЕКС” ООД –

гр. София с клон в гр. Варнада

Външен на “ЕВРОИМПЕКС - ВАРНА” ООД –

гр. София с клон в гр. ВарнаПроизводствени отпадъци с неопасен характер

Отпадъчни покривни прахове

08.02.01

0.100

0.0095

0.0083

0.0000310

(0.0677 t/

01.01.2014 y)

И

(0.0772 t/31.12.2014 y)

1- № 2


Не сме предавали

да

Прах

и частици

от

цветни метали12.01.04

3.350

0.0000

0.279

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1- № 2


Нямаме

ВрС

и не са генерирани

да

Стърго-тини, стружки и изрезки от черни метали

12.01.01

589.000

223.010

49.083

0.7264169

(0.260 t/

01.01.2014 y)

И

(0.130 t/31.12.2014 y)

1-

№ 1Външен на

“ХЕФТИ МЕТАЛС”

ЕООД – гр. София с клон в

гр. Девняда

“ФЕНИКС НОРД”

ЕООД – гр. София

с клон в

гр. ПлевенВъншен на

“МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София с клон в

гр. ВарнаСтърго-тини, стружки

и

изрезкиот

цветни метали12.01.03

124.100

в това число

123.000 – от произв. общи за оператора

и

1.100- от

ремонтна дейност в Цех “Галваничен”33.594

в това число

33.200 – от произв. брави, врати и панти

и

0.394 - от ремонтна дейност и струговане40.2345


0.1081433


и

0.0012883

(0.200 t/

01.01.2014 y)

И

(0.042 t/31.12.2014 y)

1-

№ 1Външен на

“ХЕФТИ МЕТАЛС”

ЕООД – гр. София с клон в

гр. Девняда


“ФЕНИКС НОРД”

ЕООД – гр. София

с клон в

гр. ПлевенВъншен на

“МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София с клон в

гр. ВарнаХартиени и картонени опаковки
/произв. дейност

и

разделно събрани/

15.01.01

1.400

в това число

0.800 – произв. д-ст

и

0.600 – разделно събрани1.785

в това число

0.800 – произв. д-ст

и

0.985 – разделно събрани0.117


0.0026059

и

0.0032085(0.005 t/

01.01.2014 y)

И

(0.030 t/31.12.2014 y)

1-

№ 41 и 2в общо 2-та броя контейнера - Тип “Бобър” за разделно събиране

Външен на “ЕЛБИМЕКС” ООД –

гр. София с клон в гр. Варнада и не

Външен на

“МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София с клон в

гр. ВарнаМетални опаковки

15.01.04

0.400

0.180


0.0333

0.0005863

(0.140 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1№ 41 и 2

в 2-та броя контейнера - Тип “Бобър” за разд. събиране.


Външен на

“МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София с клон в

гр. Варнада

Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12.01.20

12.01.21

3.200

0.000

0.2667

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 1Нямаме

ВрС

и не са генерирани

да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоме-натите в 15.02.02

15.02.03

0.041

в това число

0.010 – от леярна и шлайф

и

0.031 – от прахово боядисване0.000

в това число

0.000 – от леярна и шлайф

и

0.000 – от прахово боядисване0.0034


0.0000000

и

0.0000000(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 1Нямаме

ВрС

и не са генерирани

да

Излезли

от употреба гуми16.01.03

1.400

0.000

0.1167

0.0000000

(0.083 t/

01.01.2014 y)

И

(0.083 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2Не сме предавали на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД –

гр. София

или друга фирма


да

Други облицо-въчни

и огнеупорни материали от металур-гични процеси, различни от упоме-натите

в 16.11.03


16.11.04

10.000

0.000

0.833

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2Нямаме

ВрС

и не са генерирани

да

Текстилни материали

19.12.08

0.223

0.000

0.0190

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2Нямаме

ВрС

и не са генерирани

да

Производствени отпадъци с опасен характер

Други отпадъци

11.03.02*

1.000

0.000

0.0833

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Утайки от филтърен кейк съдържащи опасни вещества

11.01.09*

1.000

0.021

0.0833

0.0000684

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.021 t/31.12.2014 y)

1-

№ 3Не сме предавали на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД –

гр. София

или друга фирма


да

Машинни масла

на минерална основа, несъдър-жащи халогенни елементи12.01.07*

2.000

0.000

0.1667

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2-3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Машинни емулсии и разтвори, несъдър-жащи халогенни елементи

12.01.09*

До 2.000

0.000

0.1667

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2-3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Нехлори-рани хидравли-чни

масла


на минерална основа

13.01.10*

8.300

0.000

0.6917

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2-3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Нехлори-рани моторни, смазочни

и

маслаза зъбни предавки на минерална основа

13.02.05*

3.200

0.000

0.2667

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2-3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Облицо-въчни и огнеупорни материали от

немета-лургични процеси, съдържащи опасни вещества16.11.05*

5.420

0.000

0.4517

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Оловни акумула-торни батерии

16.06.01*

5 броя

0 броя

По

1 брой за 2 месеца от годината0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1- № 3


Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Абсор-бенти, филтърни материали

(вкл. масл. филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества15.02.02*

7.750

в това число

0.040 – от леярна и шлайф,

0.010 – от галвани-чен цех

и

7.700 – от дървени опилки0.600

в това число

0.030 – от леярна и шлайф,

0.010 – от галва-ничен цех

и

0.560 – от дървени опилки0.6458


0.0000977

0.0000326

и

0.0018241


(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.040 t/31.12.2014 y)

1-


№ 3

и

(1.430 t/01.01.2014 y)

И

(1.990 t/31.12.2014 y)

1-

№ 2-3Не сме предавали на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД –

гр. София

или друга фирма


да

Изола-ционни материали, съдържащи азбест

17.06.01*

0.160

0.000

0.0133

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1- № 3


Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Наситени или отработени йонообмен-ни

смоли


19.08.06*

1 600 литра на 5 години

0.000

По 26.6667 литра

за 1 месец от годината0.0000000

(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.000 t/31.12.2014 y)

1-

№ 3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Флуорес-центни тръби

и

други отпадъци, съдържащи живак20.01.21*

256

броя


102

броя, или това са 90 бр. LL =

0.023 - тона

и

12 бр. HgL =0.006 - тона

По 21 или

това са макс. 22 броя / 1 месец0.0000945

или


това са

приблизи -телно по

8 ÷ 9 бр. L / 1 месец


(0.000 t/

01.01.2014 y)

И

(0.0000 t/31.12.2014 y)

или това са общо 164 броя пури 1-

№ 3


Предадени на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД –

гр. София
да


Някои забележки към Таблица 4.:

1. В колона 2,

където има поставена една звездичка (* ) след изписаният 6-ст цифрен код на отпадъка означава, че същият е опасен отпадък, по което се различава с обозначението си от изписването на отпадъка с неопасен код.

2. В колона 7,

където има поставена звездичка (* ) на ред 1 в началото на таблицата озвачава, че срещу всеки отпадък трябва да се посочи номера на площадката за временно съхранение /ВрС/ на оператора. “МЕТАЛ” АД – гр. Варна има само една площадка, на която обаче има определени няколко места в границите на терена си за ВрС на отпадъци. Поради тази причина сме сложили следното номериране: “1 - № …?... (вътрешен наш друг номер за определените места)!”;

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


Отпадък

Код

Оползотво-ряване

на отпадъци на площадката от страна

на оператора


Обезвреж-дане

на отпадъци на площадката от страна

на оператора


Описание на услугата на външната

фирма


извършваща операция през 2014 год.

по

ОПОЛЗО-ТВОРЯВАНЕ

или по

ОБЕЗ- ВРЕЖДАНЕ

Име на външната

фирма


/ Разрешителен

документ

на МОСВ,

респективно на

РИОСВ към МОСВ

извъшваща съответната операция с

отпадъците и тяхното

количество (t/2014 y)


Съот-вет-ствиеДа /код (R..)

Не

се извър-шва

Да /код (D..)

Не

се извър-шва

код

(R..)/(D..) и наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Строителни отпадъци

Бетон

17.01.01

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR10 - обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на ОС

СЕМИЗ” ООД

с. Езерово, Обл. Варна

/ 103791688

/ № 03-РД-50-00 от 27.04.2005 год. на

РИОСВ – гр. Варна;

- количество (0,000 t).


да

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17.01.03

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR10 - обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на ОС

СЕМИЗ” ООД

с. Езерово, Обл. Варна

/ 103791688

/ № 03-РД-50-00 от 27.04.2005 год. на

РИОСВ – гр. Варна;

- количество (0,000 t).


да

Битови отпадъци

Биораз-градими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20.01.08

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково

- количество (0,062 t)

на

ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 175048145

/ № 03-ДО-307-01 от 18.08.2009 год. на МОСВ- като същото количество (0,062 t) е преданено на 5 пъти от горния изпълнител на

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.


да

Смесени битови отпадъци

20.03.01

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково

Общо количество 14,238 t, от които имаме на:

1. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 175048145

/ № 03-ДО-307-01 от 18.08.2009 год. на МОСВ

- като същото количество (5,658 t) е преданено на 5 пъти от горния изпълнител на

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.;
2. “ЕВРО ИМПЕКС - ВАРНА” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 202237839

/ № 03-РД-532-03 от 17.06.2014 год. на МОСВ

- като същото количество (8,580 t) е преданено на 7 пъти от горния изпълнител на

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.


да

Производствени отпадъци с неопасен характер

Стърго-тини, стружки и изрезки от черни метали

12.01.01

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

Общо количество 223,140 t, от които имаме на:

1. “ХЕФТИ МЕТАЛС”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;

/ 202211464

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-540-00 / 06.02.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

Статут на лицето: № 144

търговец

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ

количество - 189,550 t;

2. “ФЕНИКС НОРД”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;

/ 175299852

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-01 / 01.08.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВколичество - 7,030 t;

3. “МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София и Клон в гр. Варна, Общ. Варна,

Обл. Варна;

/ 040427202

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-552-00 / 19.03.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВРешение

да извършва транспортиране на отпадъци

№ 12-РД-928-01 / 18.02.2013 год.на РИОСВ – гр. София към МОСВколичество - 26,560 t.да

Стърго-тини, стружки и изрезки от цветни метали

12.01.03

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения


Общо количество 33,752 t, от които имаме на:

1. “ХЕФТИ МЕТАЛС”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;

/ 202211464

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-540-00 / 06.02.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

Статут на лицето: № 144

търговец

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ

количество - 28,066 t;

2. “ФЕНИКС НОРД”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;

/ 175299852

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-01 / 01.08.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВколичество - 5,418 t;

3. “МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София и Клон в гр. Варна, Общ. Варна,

Обл. Варна;

/ 040427202

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-552-00 / 19.03.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВРешение

да извършва транспортиране на отпадъци

№ 12-РД-928-01 / 18.02.2013 год.на РИОСВ – гр. София към МОСВколичество - 0,268 t.


да

Прах и частици от цветни метали

12.01.04

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения


ФЕНИКС НОРД”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;

/ 175299852

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-01 / 01.08.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВколичество - 0,000 t.


да

Хартиени и картонени опаковки

15.01.01

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

По договори междинна дейност (Т)

за следващоR7 - възстановяване на компонети, използвани за намаляване на замърсяването

Общо количество 1,760 t, от които имаме на:

1. “ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 175048145

/ № 03-ДО-307-01 от 18.08.2009 год. на МОСВ

количество - 0,950 t;

2. “МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София и Клон в гр. Варна, Общ. Варна,

Обл. Варна;

/ 040427202

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-552-00 / 19.03.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВРешение

да извършва транспортиране на отпадъци

№ 12-РД-928-01 / 18.02.2013 год.на РИОСВ – гр. София към МОСВколичество - 0,810 t.да

Метални опаковки

15.01.04

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

По договор междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

МЕТАРЕКС”

ООД – гр. София и Клон в гр. Варна, Общ. Варна,

Обл. Варна;

/ 040427202

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-552-00 / 19.03.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВРешение

да извършва транспортиране на отпадъци

№ 12-РД-928-01 / 18.02.2013 год.на РИОСВ – гр. София към МОСВколичество - 0,320 t.


да

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси и процеси, различни от упоменатите в 16.11.03

16.11.04

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме сключен договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани такива отпадъци в отчетния период

2005 ÷ 2014 год.

да

Излезли от употреба гуми

16.01.03

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване.

Следват:

R4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

и R5 - рециклиране или възстановяване на други неорганични материали.Имаме ВрС,

но не предадени в отчетния период


да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упомена-тите

в 15.02.0215.02.03 –

1. От дейност – при полирането на детайли в Цех “Леярна и шлайф”;

2. От дейност – при праховото боядисване – негодни филтри.


-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково


МЕТАЛ” АД – гр. Варна – не е предавала от този отпадък на превочзвач за да се предаде на Региоталното депо находящо се в с. Въглен и стопанисвано от “СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ • количество (0,000 t).
да

Текстилни материали

19.12.08

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково

МЕТАЛ” АД – гр. Варна – не е предавала от този отпадък на превочзвач за да се предаде на Региоталното депо находящо се в с. Въглен и стопанисвано от “СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ • количество (0,000 t).
да

Производствени отпадъци с опасен характер


Други отпадъци (утайки от охлаждане)

11.03.02*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва


Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Оловни акумула-торни батерии

16.06.01*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва


Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Утайки от филтърен кейк съдържащи опасни вещества

11.01.09*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD13 - предварително третиране до код 19. 02. 11*;

D14 - препакетиране преди предаване за обезвреждане;

D15 - съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезврежданеот букви от “а” до “о”, освен ВрС до събиране на отпадъците от мястото им на образуването им.
Всички горецитирани дейности, са последвани от

D10 -

наземно изгаряне

(инсинерация).

Имаме ВрС

количество - 0,021 t,

но НЕ Е ПРЕДАДЕНО през 2014 год. на

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. СофияРегистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна

НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за обезвреждане на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК на

SAVA GmbH & Co. KG

Osterweute 1, 25541 Brunsbuettel. Germanyда

Машинни масла на минерална основа, несъдър-жащи халогенни елементи

12.01.07*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Машинни емулсии и разтвори, несъдър-жащи халогенни елементи

12.01.09*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Нехлори-рани хидравли-чни масла на минерална основа

13.01.10*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване.

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Нехлори-рани моторни, смазочни и масла за

зъбни предавки на минерална основа13.02.05*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване.

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Абсорбенти, филтърни материали

(вкл. масл. филтри, неупоменати другаде), кърпи

за изтриване

и предпазни облекла, замърсени с

опасни вещества


15.02.02* –

1. От дейност – при попиване на пръски от масла около някои машини с дървени опилки;

2. От дейност – със замърсяване на ръкавните филтри в Цех “Леярна и шлайф”;

3. От дейност – при нанасяне на електро-химично покритие във вани, от където се вадят забити пластмасови филлтърни платна в Цех “Галваничен”.-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD13 -

предварително третиране до код 19. 02. 11*;

D14 - препакетиране преди предаване за обезвреждане;

D15 - съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезврежданеот букви от “а” до “о”, освен ВрС до събиране на отпадъците от мястото им на образуването им.
Всички горецитирани дейности, са последвани от

D10 -

наземно изгаряне

(инсинерация).

Имаме ВрС

количество - 2,030 t,

но НЕ Е ПРЕДАДЕНО през 2014 год. на

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. СофияРегистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна

НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за обезвреждане на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК на

SAVA GmbH & Co. KG

Osterweute 1, 25541 Brunsbuettel. Germanyда

Флуорес-центни тръби

и

други отпадъци, съдържащи живак20.01.21*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване;

R4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения;

R5 - рециклиране или възстановяване на други неорганични материали.


количество - 0,029 t

на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. София

Регистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за оползотворяване на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК наGREENLAMP RECICLARE SRL, Frasinu Ind. Park

DJ 203D Buzau-Sloboziaq 127640, Tintesti, Buzau. Romaniaда

Облицо-въчни и

огнеупорни материали

от немета-лургични процеси, съдържащи опасни в-ва


16.11.05*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Изола-ционни материали, съдържащи азбест

17.06.01*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Наситени или отработени йонообмен-ни смоли

19.08.06*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Някои забележки към Таблица 5.:

1. В колона 2,

където има поставена една звездичка (* ) след изписаният 6-ст цифрен код на отпадъка означава, че същият е опасен отпадък, по което се различава с обозначението си от изписването на отпадъка с неопасен код.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница