За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница6/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31 • Кратко описание на дейността на останалите цехове съпътстващи работата на Цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти” и Производствен капацитет за 2014 год.по ред

Наименование

на

инсталацията


Описание

на

дейността

Проектен

Капацитет


Производство (за последната - 2014 год.)Производство през 2013 год.


Производство през 2012 год.


Производство през 2011 год.

1

Леярна и шлайф

В леярния цех от 2010 год. не се извършва собствено производство на сплав ЦАМ (цинк, алуминий, мед). Отливат се детайли от сплавите - ЦАМ и магнезий, които се щамповат, шлайфат и полират.

9 000 000 отливки/год.


4 711 000 шлифовки/год.

1 896 318 отливки/год.,

които представляват 80,456 тона ЦАМ
920 342

шлифовки/год.1 916 950 отливки/год.,

които представляват 66,937 тона ЦАМ
958 474

шлифовки/год.1 836 510 отливки/год.,

които

представляват 78,837 тона ЦАМ
918 255 шлифовки/год.

1 913 031 отливки/год.,

които

представляват 66,915 тона ЦАМ
956 516 шлифовки/год.

2

Прахово боядисване

Извършва се прахово боядисване на метални детайли с прахова полимерна боя.

6 374 400

бр./год.


1 462 234 бр./год.

1 451 828 бр./год.

1 390 906

бр./год.


1 419 292 бр./год.

3

Нацепване на стоманени ленти за нуждите на производството

Закупените студено и горещо валцовани стоманени рулони се нацепват по дължина във вид на лента с размери за съответната междинна продукция.

3 000 000

кг/год.


27 862

кг/год.


82 410

кг/год.


75 120

кг/год.


76 535

кг/год.


4

Производство

на брави, врати и панти.Забележка:

Врати не се произвеждат

от 2008 год.

Производство на детайли за брави, шилдове и детайли за панти (без заготовка за метални врати).

Извършва се монтаж на брави и панти (без монтаж на врати).1 303 446 брави/год.

1 353 921 панти/год.

3 500

врати/год.265 664 брави/год.

246 494 панти/год.

0

врати/год.309 914 брави/год.

51 357 панти/год.

0

врати/год.294 254 брави/год.

267 940 панти/год.

0

врати/год.336 886 брави/год.

308 273 панти/год.

0

врати/год.5

Монтаж на шилдове с дръжки

В участъка се сглобяват и опаковат шилдове ведно с дръжките, които са един общ краен продукт.

2 200 000

бр./год.


232 781 бр./год.

258 596 бр./год.

207 923 бр./год.

236 796 бр./год.

6

Металокерамика

В участъка се пресоват изделия от металокерамика.

1 750 000

бр./год.


514 701 бр./год.

601 186 бр./год.

576 609 бр./год.

600 634 бр./год.

7

Производство на заключващи системи и панти.

Забележка:

Тези панти не се произвеждат

от 2007 год.

В участъка се произвеждат детайли за ключалки, детайли за катинари, ротационни детайли за общо предназначение (без детайлите за такива панти).

Извършва се монтаж на ключалки и катинари (без монтаж на такива панти).527 000

бр./год.


1 000 000 панти/год.

157 173 бр./ год.

0

панти/год.156 325 бр./ год.

0

панти/год.150 089 бр./ год.

0

панти/год.160 540 бр./ год.

0

панти/год.8

Производство

и

ремонтна инструменти

В участъка се произвеждат и ремонтират:

 1. инструменти за цялостната дейност на площадката;

 2. резервни части за инструменти;

 3. резервни части за ремонтна дейност на работното оборудване;

 4. заготовки.

Не се нормира

-

-

-

-

9

Поддръжка на вътрешнозаводски транспорт

В участъка се ремонтират и обслужват електрокари и мотокари. Извършва се зареждане на тягови акумулаторни батерии.

Не се нормира

-

-

-

-

10

Котелно към

Цех “Галваничен”Осигурява топлоенергия за цялата производствена площадка, като използваното гориво е природен газ - посочените данни са само за производствените нужди на Котел КОН 350.

878 080

kWh/год.


502 317

kWh/год. –

само за Котел

КОН 350, а общо топлоенергия -

1 775,852

МWh /год.481 800

kWh/год. –

само за Котел

КОН 350, а общо топлоенергия -

1 660,490

МWh /год.476 000

kWh/год. –

само за Котел

КОН 350, а общо топлоенергия -

1 498,186

МWh /год.503 000

kWh/год. –

само за Котел

КОН 350, а общо топлоенергия -

1 591

МWh /год.11

Компресорна станция

Осигуряване на въздух с определени параметри, необходими за работната площадка

(1 935 360 м3/год.) - данната подлежи на промяна по КР на 6 739 200 м3/год.

1 958 400 м3/год.


1 853 280 м3/год.


1 747 200 м3/год.


1 872 000 м3/год.2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно Условие № 5 Управление на околната среда на КР операторът е длъжен да прилага СУОС отговаряща на редица изисквания.

Основните и цели са - спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве. Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в атмосферния въздух, отпадъчните води, управление на отпадъците, замърсяването на почвите и подпочвените води, максимално използване на суровините и природните ресурси.

Постигането на тези цели се основава на принципите на оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве, предотвратяване на аварии и управление на дейностите по опазване на околната среда. За докладваният период: 01.01.2014 год. ÷ 31.12.2014 год. “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е работило със занижени производствени мощности, като и при тези условия, по-горе цитираната система за управление на околната среда е приложима, докладваме я за изпълнена към настоящия ГДОС на дружеството.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна от 02.02.2005 год. е организирало събиране и обобщаване на обема информация, която трабва да обхване, за да може да прилага в бъдещата си работа СУОС. В срок до 30.09.2005 год. оператора освен СУК започва да прилага и СУОС, по които системи се работи и през 2014 год., както следва:


 • Структури и отговорности – Усл. 5.1. КР

Съгласно поставени Усл. 5.1.1. и 5.1.2., в срок към 30.09.2005 год. оператора е изпълнил изискването за изготвяне на списък на отговорните лица, които ще изпълняват конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. Списъците на тези лица се съхраняват на площадката при ЕКОЛОГА, а в случаи на необходимост от наложени промени, същите се актуализират своевременно.

 • Обучение – Усл. 5.2. КР

В изпълнение на изискванията на Усл. 5.2.1. Дружеството има изготвена инструкция, която се изпълнява. По нея се работи ежегодно, като се определят потребностите от съответните обучения на персонала, включително за повишаване на екологичната култура по опазване на компонентите на работната и на околната среда от замърсяване по време на производствената дейност. Изготвената от съответния началник отдел - ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА се утвърждава от ИД на Дружеството за следващата година. В конкретния случай имаме утвърдена на 10.01.2014 год. и влязла в изпълнение ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ – 2014. При планираните мероприятия по тази програма, Ръководството на Дружеството е срещнало разбиране от страна на своите работници и служители, които са били обучавани по единично и по групи от квалифицирани лица работещи извън фирмата ни ИЛИ наши кадри, които са преминали съответното обучение. Поради необходимостта да се повиши нивото на труда с квалифицирана работна ръка и специалисти, вече обучените, предават своя опит на останалите си колеги и новопостъпилите лица.

Поради обективни причини има обучение, които не се изпълни до 31.12.2014 год. С оглед на неговата важност, същото е включено в ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ – 2015 (утвърдена на 13.01.2015 год.).Информация за числеността на персонала на «МЕТАЛ» АД – гр. Варна:

- 190 човека – средно списъчен състав по трудовослужебни правоотношения за 2014 год.;

- 192 човека – списъчен състав по трудовослужебни правоотношения към 31.12.2014 год.

 • Обмен на информация – Усл. 5.3. КР

В изпълнение на изискванията на Усл. 5.3.1. Дружеството има изготвен списък, който е актуализиран към дата 01.02.2013 год. на лицата за изпълнение на условията в КР, включващ техните имена, длъжности, местоположение на работните места и вътрешните телефони за контакт, някои от които могат да се избират и като градски номера. Тази информация е достъпна за всички служители, като се ползва за база – фирмената компютърна мрежа. Същата е най-удачна форма за обмен и поддържане на базата информация и актуализацията и.

В изпълнение на изискванията на Усл. 5.3.2. Дружеството поддържа списък и в случаи на необходимост, същият се актуализира с описание на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт. Такива случаи са всички свързани при нужда от незабавно подаване на сигнал за възникнала производстна аварийна ситуация, когато се генерират емисии/имисии замърсители по компонентите за околна среда, респективно – такива сигнали се подават в нужда от оказване на спешна и/или неотложна помощ.

Всички тези телефонни връзка са важни за Дружеството, за да може, при случаи на авария или други спешни случаи, да се уведомят, чрез подаване на сигнал за настъпилото евентуално екологично несъответствие и не само.

При произшевствие или друг инцидент –

информирайте/сигнализирайте на ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН за гр. Варна:

тел. 052 / 634 - 593 на РИОСВ – гр. Варна (денонощен) към МОСВ.


информирайте/сигнализирайте на СИН ТЕЛЕФОН за гр. Варна:

тел. 0886 / 406 - 816 на БДЧР – гр. Варна (денонощен) към МОСВ.Други ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ при аварийни положения:
ПОЛИЦИЯ: 166 ПОЖАРНА ОХРАНА: 160 БЪРЗА ПОМОЩ: 150
ОЩЕ: СПЕШЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР - 112 (аналог на 911 за U. S.A.)

Освен със Спешна медицинска помощ, Полиция, Гражданска защита и Пожарна безопасност и спасяване, центърът в гр. Варна работи и с Координационния център на Морска администрация находящ се там. Операторите в двата центъра за гр. Кърджали и за гр. Варна приемат сигналите, които могат да бъдат подадени от лицата - освен на възприетия за Република България – български (майчин) език, така и на други езици, които перфектно владеят говоримо и писмено, като - английски, немски, френски, руски, турски, румънски, гръцки и арабски.ШЕСТЕ ЦЕНТЪРА от “Националната система 112” са оборудвани с най-модерна компютърна и комуникационна техника. В тях успешно са внедрени и се поддържат информационно-комуникационните системи, чрез които се осъществява свързването на отделните служби, както помежду им, така и между отделните областни градове. Всеки постъпил при тях сигнал от физическо/юридическо лице автоматично се записва и съхранява/документира, обработва и докладва за предприетите намеси/указания за реагиране и за следващите действия на изпратения екип на място, в случай на такава необходимост.

 • Документиране – Усл. 5.4. КР

Изпълнени са изискванията на условия 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. Оператора има на площадката актуален списък към дата – 11.02.2014 год. с нормативни актове, отнасящи се към работата на всяка инсталация. При ЕКОЛОГА се съхраняват и необходимите инструкции, изисквани да се изготвят и прилагат за опазване компонентите на околната среда. Те са на хартиен носител надлежно заверени с подписи и печат, а също и в електронен вид. Съществува списък и се прави опис, на кой от персонала/отговорното лице, какъв документ е предоставен. За достъпност на информацията до изпълнителния персонал имаме по цеховете на определени места, разлепени конкретни единични инструкции, които всеки може да прочете за да се подсети за изпълнението и задълженията ни.

 • Управление на документи – Усл. 5.5. КР

В изпълнение на изискванията на условия 5.5.1. и 5.5.2. Дружеството има изготвени инструкции, а именно: По първото посочено условие се изпълнява изготвената инструкция, която се прилага за актуализация на документите, поради: 1) изменения и допълнения по нормативното законодателство по околна среда; 2) изменения и подобрения в действащата технология на процесите; 3) въвеждане в или спиране от експлоатация на производствени мощности; 4) други възможни неописани тук случаи. По Усл. 5.5.2, съгласно инструкцията за изземване на невалидни документи, при ЕКОЛОГА се съхраняват такива от минало време и за отчетният период на 2014 год., когато се е налагало да се изпълнява подобна дейност за изземване на невалидни документи след тяхното актуализиране с нова ревизирана версия на инструкцията, дневника, журнала, списъка и т.н..

 • Оперативно управление – Усл. 5.6. КР

«МЕТАЛ» АД – гр. Варна има изготвени всички изисквани от КР инструкции и документи, които се съхраняват при ЕКОЛОГА, включително инструкциите по Усл. 5.6.1., които се изпълняват за експлоатация и поддръжка на собственото оборудване към цехове и по инсталаци и/или в участъци.

В изпълнение на изискванията на условия 5.7.1., 5.7.2. и 5.7.3. към 30.09.2005 год. «МЕТАЛ» АД – гр. Варна има утвърдени писмени инструкции, които са актуализирани през 2009 год. и се спазват за осъществяване мониторинг на техническите и емисионните показатели, за оценка на съответствието на стойностите на емисионите и техническите показатели с определените по КР и в случаите на констатирани несъответсвия, за установяване на причините на допуснатите несъответствия, които са ги предизвикали, както и на предприетите коригиращи действия, резултатите от тях и отговорните лица. За 2014 год. нямаме случаи на констатирани несъответсвия от извършените 4 вътрешни проверки и 1 планова провека на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ за два поредни дни, в края на м. Януари 2014 год. • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – Усл. 5.8. КР

По Усл. 5.8.1. Дружеството има утвърдена и се прилага писмена инструкция, която е актуализирана два пъти, последно към датата 01.01.2009 год. за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяко възникване на авария. През отчетния период – не е възниквала авария, както и преди това, поради което в ДНЕВНИКА, който се води не са регистрирани писмено никакви такива случаи, при които да се е засегнала работата на пречиствателните съоръжения /ПС/. За периода на 2014 год. има на едно място действащо ПС, което всъщност е скрубер с воден сепаратор, който функционира към Емисионна точка № 2 – Цех «Леярна и шлайф» в участъка на Отделение “Полирно”. От средата на 2009 год. са предприети дейности и започна поетапно преместване на този цех, като при това се премести и Емисионна точка № 2 на различно място ведно със съответното пречиствателно съоръжение към нея. В случая за перода: 01.09.2009 год. ÷ 20.10.2014 год. скрубера с воден сепаратор, който не функционира към Емисионна точка № 1 и беше в дълбок резерв почти пет години, се демонтира от постамента и премести на свободна открита площ. Ще продължи да се ползва за резервно оборудване при нужда, защото при него дейността е окончателно преустановена на старото място.

В изпълнение на Усл. 5.8.2. на КР е утвърдена и се прилага писмена инструкция ревизирана няколко пъти за периода: 2005 год. ÷ 2015 год. Същата включва определяне на опасните вещества и смеси, включително газове, които са съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с негативно въздействие за околната среда при аварии. За целта, на площадката оператора изисква при доставката на употребяваните от него опасни вещества и смеси да се предоставя от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и/или ДИСТРИБУТОРА им – ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ /ИЛБ/ за същите, които да бъдат актуализирани в съответсвие с изискванията на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, респективно съгласно Приложение ІІ на Регламент 1906/2006, Регламент 1272/2008 и Регламент 453/2010. Предвидено е инструкцията да се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите и при аварии. При такива ситуации в бъдеще, резултатите от нанесената екологична щета – ще се констатират и документират в АВАРИЕН ПРОТОКОЛ надлежно оформен с подписи и печат на Дружеството (наш утвърден образец). В него ще се описва, освен задължителните - дата, място, час на установяване на проблемната ситуация, така също и кратко - характера на аварията, действията на екипа, причини които са я породили, предприети коригиращи действия и планирани действия за ограничаване на последствията и недопускане на подобна повторяемост.

Изпълнени са изискванията на Усл. 5.8.3. на КР за прилагане на писмена инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Предвидено е тази инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария. Обемът на аварийни ситуации с потенциално въздействие върху околната среда и здравето на хората обхваща и случаите на анормални природни явления – наводнение, земетресение, буря и други непосочени конкретно тук. Възникването на аварийни ситуации от този вид се документира в ДНЕВНИК аналогично на случаите при производствените аварии. Инструкцията е преразгледана и актуализирана към дата – 01.01.2009 год. За 2013 год. няма регистрирани случаи на възникнала ситуация, от определените възможни такава аварийни ситуации на оператора, но в периода има четири случая на неблагоприятно време, като ги отразяваме тук, поради продължителното дъждовалене, както следва:

1) 26.01.2014 год. [Общо: 46,60 л/м2], като валя 3 последователни дни, в първият ден [Общо: 17,30 л/м2], а на третият ден [Общо: 17,90 л/м2];

2) 30.05.2014 год. [Общо: 33,30 л/м2] и продължило да вали на следващият ден [Общо: 20,80 л/м2];

3) 20.06.2014 год. [Общо: 74,30 л/м2], като валя 9 последователни дни от 14.06.2014 год. [Общо: 2,40 л/м2], в третият ден [Общо: 48,40 л/м2], а в шестият ден [Общо: 34,90 л/м2];

4) 26.10.2014 год. [Общо: 58,80 л/м2], като валя 5 последователни дни от 24.10.2014 год. [Общо: 4,50 л/м2] до 28.10.2014 год. [Общо: 2,90 л/м2].

Тогава, в тези периоди с пикови данни на валежите, въпреки предразполагащата ситуация, не се е стигнало до авария от производствен характер предизвикана от лошите метеорологични условия.

В изпълнение на Усл. 5.8.4. на КР са определени възможните начини на действие за всяка аварийна ситуация по Усл. 5.8.3., въз основа на които се изготви по инструкцията – АВАРИЕН ПЛАН за действие при такива ситуации на площадката. Същия осигурява най-добра защита на живота и здравето на хората и за компонентите на околната среда. Всяка възникнала аварийна ситуации се описва в ДНЕВНИК, който се съхранява при ЕКОЛОГА, в който се подреждат по хронология и номерират АВАРИЙНИТЕ протоколи, след съставянето им. Там се посочва избраният начин на действие съгласно определеният АВАРИЕН ПЛАН, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистване на последиците от евентуално възможните замърсявания предизвикани, в резултат от аварията. Към датата – 01.01.2009 год. имаме изготвена ревизирана инструкция. Не е имало регистриран случай за 2014 год. по прилагане на този авариен план.

В изпълнение на изискванията на условия 5.8.5. и 5.8.6. същите се изпълняват по изготвените актуализирани инструкции през 2009 год. Същите представляват съответно:

- ИНСТРУКЦИЯ за подготовка на персонала отговорен за изпълнението на ПЛАН за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие;

- ИНСТРУКЦИЯ за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на ПЛАН за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

Във връзка с тези инструкции на площадката на оператора се документира резултата от проверките, а всяка възникнала аварийна ситуация се описва в ДНЕВНИК, за който правилен запис отговаря ЕКОЛОГА.

В изпълнение на изискванията на условия 5.8.7. и 5.8.8. същите се изпълняват по изготвените актуализирани инструкции през 2009 год. Същите представляват съответно:

- ИНСТРУКЦИЯ за избор на сборни пунктове, както и най-подходящите пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

- ИНСТРУКЦИЯ за определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на изискванията на Усл. 5.8.9. на КР същата се изпълнява по изготвената актуализирана инструкция през 2009 год. Съгласно нея, през 2014 год. сме имали 3 случая на проверка по това условие, като резултатите от извършената техническа проверка и за поддръжка на средствата за оповестяване на авария на площадката са удовлетворителни! Всъщност оборудването, което е монтирано на нашата територия е част от оповестителната система за гр. Варна и за Република България. Същото НЕ Е НАША СОБСТВЕНОСТ, като изградената автоматична СИРЕНА за ИЗВЕСТЯВАНЕ се задейства директно от гр. София за страната!!!

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница