За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница8/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

Таблица 3.1. Потребление на вода по Усл. 8. 1.2. за производствени нужди –

ОБОБЩЕНА информация за периода: 2005 год. ÷ 2014 год.


Източник

на води


ВиК – Варна

общо год./м3/Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт 1), съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество

за единица продуктСъответствие

2005 год.-

914 т продукция

няма заложено

Няма заложено

34 744 м3/год.

38,01 м3/тон

да

2006 год.-

781 т продукция

няма заложено

Няма заложено

41 277 м3/год.

52,85 м3/тон

да

2007 год.-

635 т продукция

няма заложено

Няма заложено

46 047 м3/год., –

2 004 свежа и

44 403 свежавкарана

в оборотен цикъл

72,52 м3/тон

да

2008 год.-

615 т продукция

няма заложено

Няма заложено

45 356 м3/год., –

1 820 свежа и

43 536 свежавкарана

в оборотен цикъл

73,75 м3/тон

да

2009 год.-

399 т продукция

няма заложено

Няма заложено

22 765 м3/год., –

968 свежа и

21 797 свежавкарана

в оборотен цикъл

57,06 м3/тон

да

2010 год.-

370 т продукция

няма заложено

Няма заложено

25 388 м3/год., –

330 свежа и

25 058 свежавкарана

в оборотен цикъл

68,62 м3/тон

да

2011 год.-

307 т продукция

няма заложено

Няма заложено

20 799,040 м3/год., –

268,040 свежа и

20 531,000 свежа вкаранав оборотен цикъл

67,75 м3/тон

да

2012 год.-

297 т продукция

няма заложено

Няма заложено

19 121,550 м3/год., –

241,550 свежа и

18 880,000 свежа вкаранав оборотен цикъл

64,38 м3/тон

да

2013 год.-

310 т продукция

няма заложено

Няма заложено

11 109,590 м3/год., –

240,000 свежа и

10 869,590 свежа вкаранав оборотен цикъл

35,84 м3/тон

да

2014 год.-

307 т продукция

няма заложено

Няма заложено

11 704,03 м3/год., –

240,000 свежа и

9 560,000 свежа вкаранав оборотен цикъл

38,12 м3/тон

да


Забележки към Таблица 3.1.:

При условие, че се гледат само числата от таблицата, то може да се придобие представа за тенденция по непрекъснато намаляване обема от работа през този период от десет години за сметка на увеличаване и/или намаляване на водопотреблението. Това не е точно така, като тук се дават някои обяснения за консумацията на водния ресурс свързани с производствената ни дейност, както и причините за това, които са следните: • 1) реално са отчетени намаление на бройките на много от артикулите. Превърнато в тонаж на произведена продукция за предишни периоди, се забелязва тенденция към намаляване на производството. Видно от данните - това се запазва и през 2014 год., защото обработената квадратура на металните повърхнини и преизчислена в тонаж е още по-малка и представлява приблизително ТРИКРАТНО намаляване на дейността спрямо – 2005 год.;

 • 2) имаме детайли в реално производство за периода от 2008 год. до 2013 год., които са без променен дизайн, но са олекотени, защото се произвеждат или от по-лек материал или имат кухини. Така същите, като брой и обработена повърхнина обаче, се запазват по изпълнен краен отчетен продукт на отделната инсталация/цех. И през 2014 год. част от детайлите, които се отливат от ЦАМ-материал се отливат вече от алуминий и магнезий, което ги прави със значително по-малко специфично тегло, а именно за сравнение посочваме следните данни: 7,44 кг/дм3 за ЦАМ при 2,70 кг/дм3 за алуминий и 1,74 кг/дм3 за магнезий, респективно това е съответно 2,75 пъти по-леко от алуминииевите детайли и 4,27 пъти по-леко от магнезиевите.;

 • 3) след 19.04.2005 год. имаме отчетен престой за няколко месеца – през, който се е извършвала реконструция по Инсталация № 680.;

 • 4) през 2006 год. имаме извършван също престои поради въвеждане в експлоатация от 01.09.2006 год. на реконструираната галванична Инсталация № 687.;

 • 5) в периода от 2009 год. до 2011 год. се премести поетапно Цех “Леярна и шлайф” и Цех “Производство и ремонт на инструменти” на освободено пространство в голямото хале в основната производствена сграда. Това налагаше не само престой, но едновременно се редуцира част от морално остарялото и амортизирано оборудване консуматор на вода.;

 • 6) през 2010 год. се извърши разширение и реконструкция на Инсталация № 676, като до края на м. септември работи старата линия, а след това започна работа - новата линия въведена в експлоатация в края на м. ноември 2010 год.;

 • 7) През 2011 год. се извърши демонтаж на две стари галванични инсталации под № 676 и № 692. На освободеното място се извърши до края на 2011 год. и през 2012 год. преместване в рамките на цеха с реконструкция на Инсталация № 676. Инсталация № 692 към момента на 2015 год. все още не е изградена с реконструкция.

 • 8) През 2014 год. се извърши демонтаж на инсталацията в Цех “Байц за стоманени ленти”, което се очакваши да стане. С годините работата тук многократно намаля, защото се закупват ленти/рубони в готово байцвано състояние. Потреблението на вода за този цех не можеше да окаже особенно влияние на общата консумация на вода за дружеството. На освободеното място се извърши до края на 2014 год. преместване на част от склада за метали – рулони и ленти.

Таблица 3.1.1. Потребление на вода по инсталации

в оборотен цикъл -

1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода


Инсталация – наименование по КР

Количество, м3/дм2 покрита повърхност (тон продукт)


Годишно количество съгласно

КР

-свежа вода

Годишно коли -чество съгласно КР - оборотна вода

Оборотна вода

на

месец

за

2014 год.

средно

Използвано количество оборотна

вода

за 2014 год.
Използвано количество за единица продукция -

оборотна вода

за 2014 год.


Съответ-ствие

Цех –

Галваничен
Инсталация

680


0.0017 м3/дм2

0.006 м3/дм2

169,9167

2 039,0000

0.005161

да

Инсталация

687


0.017 м3/kg

0.051 м3/kg

55,5833

667,0000

0.050700

да

Инсталация

681


0.015 м3/kg

0.049 м3/kg

226,3750

2 716,5000

0.048503

да

Инсталация

686


0.0056

м3/дм20.019 м3/дм2

136,1000

1 633,2000

0.012750

да

Инсталация

692


0.0076

м3/дм20.026

м3/дм20,0000

0,0000

0.000000

да

Инсталация

676


0.0065

м3/дм20.022

200,0667

2 400,8000

0.002129

да

Инсталация

600


0.0102

м3/дм20.0202

м3/дм28,6250

103,5000

0.017573

да

локалнаПСОВ

0.69 м3/m3 обраб. вода към гр. канализация

1.00 м33 преч. оборотна вода

824,1667

м3/мес.9 890,0000

(9 560,0000)
м3/год.

0.966633

да

Цех –

Байц на стоманени ленти

0.0022 м3/кг.


Не се ползва!

1,50006,0000 м3 /

за 1 ÷ 4 месеци на работа през 2014 год.към оборотната

Не се ползва!

даЗабележки към изготвена Таблица 3.1.1.:

 1. По инсталациите се подава само оборотна и омекотена вода. Подадената свежа вода в локална ПСОВ и при байцване се изчислява с коефициент К = 1 - спрямо оборотната.

 2. Количеството пречистена оборотна вода за 2014 год. е 9 890 м3, като отчитаме от тях около 2 м3 загуби от изплискване и изпарение.

 3. Общото количество използвана за промишлени нужди води се получава от градския тръбопровод за питейна вода, като тук е вкарана 100,00 % в обортен цикъл.

 4. Монтирани са водомери за измерване количеството на промишлената вода през декември 2005 год., с които се отчитат данните за потреблението на вода по отделните цехове и инсталации до 31.12.2014 год.Таблица 3.1.2. Потребление на свежа вода по инсталации -

1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за водаИнсталация – наименование по КР

Количество, м3/дм2 покрита повърхност (тон продукт)


Годишно количество съгласно КР

-

свежа вода

Годишно коли -чество съгласно КР - оборотна вода

Свежа вода

на

месец

за

2014 год.

средно

Използвано количество свежа

вода

за 2014 год.
Използвано количество за единица продукция-

свежа


вода

за 2014 год.Съответ-ствие

Цех –

Галваничен
Инсталация

680


0.0017 м3/дм2

0.006 м3/дм2

50,3333

604,0000

0.001529

да

Инсталация

687


0.017 м3/kg

0.051 м3/kg

17,6167

211,4000

0.016069

да

Инсталация

681


0.015 м3/kg

0.049 м3/kg

69,6667

836,0000

0.014927

да

Инсталация

686


0.0056

м3/дм20.019 м3/дм2

10,5833

127,0000

0.000992

да

Инсталация

692


0.0076

м3/дм20.026

м3/дм20,0000

0,0000

0.0000

да

Инсталация

676


0.0065

м3/дм20.022

143,3333

1 720,0000

0.001525

да

Инсталация

600


0.0102

м3/дм20.0202

м3/дм24,7750

57,3000

0.009729

да

локалнаПСОВ

0.69 м3/m3 обраб. вода към гр. канализация

1.00 м33 преч. оборотна вода

20,000
м3/мес.

240,0000
м3/год.

0.571429


да

Цех –

Байц на стоманени ленти

0.0022 м3/кг.Не се ползва!

1,50006,0000 м3 /

за 1 ÷ 4 месеци на работа през 2014 год.към оборотната

6 : 9 108 = 0.000659

да

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница