За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница9/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


Забележки към изготвена Таблица 3.1.2.:

  1. Поради факта, че свежата вода ползвана за байцване се изпуска по вътрешнофирмената канализационна система към локалната ПСОВ за пречистване и вкарване в оборотния цикъл на генерираните води и от Цех “Галваничен” без след това да се връща отново там, то за да не става дублиране на ползваното количество вода предоставена от ВиК-оператора за 2014 год. го отчитаме, като сбор и така е правилно да се попълнят данните в Таблица 3.1.1.

  2. Количеството свежа вода подадена по отделните инсталации на цеховете “Галваничен” и “Байц стоманени ленти” (в периода на работа през първите 4-ри месеца на 2014 год., преди да бъде изведен от експлоатация и демонтирано оборудването към него) за 2014 год. е пресметната отделно, като в сбора им не сме отчели загубите по вътрешнофирмената водопроводна мрежа. Същите са вкарани 100,00 % в оборотен цикъл.

  3. Общото количество за 2014 год. химически третирана и след това заустена от локална ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна производствена вода в градската канализация, като част от смесен поток с останалите генерирани води от площадката е 420 м3 .

От представените данни в Таблици с номерация 3.1., 3.1.1. и 3.1.2. е видно, че нямаме през 2014 год. регистрирани случаи, при които имаме консумация на вода – свежа и оборотна извън определените годишни разходни норми по Усл. 8.1.2. на КР. Извършили сме 12 вътрешни проверки за изпълнение на това условие, като са засечени и анализирани данните – за І-во и за ІІ-ро полугодие на 2014 год., а след това са обобщени за представяне в ГДОС-2014 на Дружеството.

В отчетния период сме извършвали планирана профилактика на съоръженията на ПСОВ на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна – 1 път в средата на м. Август 2014 год.

По Усл. 8.1.3. докладваме следното:

Към данните от представената Таблица 3.1., трябва да включим данните и на следващите две Таблици с номерация 3.1.3. и 3.1.4. с представени данни за 2014 год. на използваното количество вода съответно – вкарана в оборотен цикъл и консумирана свежа вода подадена към останалите инсталации и спомагателните цехове. Отразено в тях е съответствие спрямо ограниченията поставени за потреблението на ресурса в условията на КР.


Таблица 3.1.3. Потребление на вода по инсталации в другия оборотен цикъл -

1) В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода

Инсталация – наименование по КР

Количество, м3 на съответно изразената мярка производство


Годишно количество съгласно КР

-

свежа водаГодишно коли -чество съгласно КР- оборотна вода

Оборотна вода

на

месец

за

2014 год.

средно

Използвано количество оборотна

вода


за 2014 год., включително с добавена свежа вода

Изразено в каква мярка е реалното производство по КР за

отчитане на видовете вода

за 2014 год.


Съответ-ствие

Цех

“Леярна и шлайф”5 200

м3/год.98 550 м3/год.

-

предстои промянана

48 000 м3/год.

91,6667 м3

1 100

м3,

от които 260 м3 добавена свежа


Бр. отливки и шлифовки /год.

да

Цех “Прахово боядисване”

1 920

м3/год.-

-

-

Бр. метални детайли /год.

да

Цех

“Производство на стоманени ленти”4 000

м3/год.-

-

-

Кг./год.

да

Цех

“Производство на брави, врати и панти”7 500

м3/год.

-

предстои промяна

на

5 000 м3/год.


0

м3/год.

-

предстои промяна

на

3 200 м3/год.


33,3333 м3

400 м3,

от които 140 м3

добавена свежа


Бр. брави, врати, панти /год.

да

Цех

“Производство на заключващи системи и панти”6 420

м3/год.2 400 м3/год.

16,6667

м3200 м3,

от които 70 м3

добавена свежа


Бр. елементи, панти /год.

да

Цех “Монтаж на шилдове с дръжки”

20

м3/год.-

-

-

Бр. шилдове /год.

да

Цех

“Металокерамика”11

м3/год.-

-

-

Бр. изделия /год.

да

Цех

“Производство и ремонт на инструменти”620

м3/год.3 600 м3/год.

6,6667

м380,00 м3,

от които 16 м3

добавена свежа


В услуга за фирмата

да

Поддръжка на вътрешнозаводски транспорт

200

м3/год.-

-

-

В услуга за фирмата

да

Парова централа

300

м3/год.120 м3/дм2

0,00 м3

0 м3,

от които 0 м3

добавена свежа


MWh/год.

да

Компресорна станция

500

м3/год.-

-

-

м3/год.

даЗабележки към изготвена Таблица 3.1.3:

  1. По инсталациите се подава освен оборотна и при необходимост свежа вода. Подадената свежа вода по цеховите инсталации се изчислява с коефициент К = 1 - спрямо оборотната.

  2. Количеството оборотна вода включена тук за 2014 год. е такава, че са е взет под внимание и известен обем загуби от росене или изплискване от подадената свежа вода.


Таблица 3.1.4. Потребление на свежа вода по инсталации -

  1. В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за които в Усл. 8.1. е определена разходна норма за вода

Инсталация – наименование по КР

Количество, м3 на съответно изразената мярка производство


Годишно количество съгласно КР

-

свежа вода

Годишно коли –чество

съгласноКР- оборотна водаСвежа вода

на

месец

за

2014 год.

средно

Използвано количество свежа

вода


за 2014 год. включително с добавена към оборотната


Изразено в каква мярка е реалното производство по КР за

отчитане на видовете вода

за 2014 год.


Съответ-ствие

Цех

“Леярна и шлайф”5 200

м3/год.98 550 м3/год.

-

предстои промянана

48 000 м3/год.

21,6667

м3260 м3

Бр. отливки и шлифовки /год.

да

Цех

“Прахово боядисване”1 920

м3/год.-

3,5000

м342 м3

Бр. метални детайли /год.

да

Цех

“Производство на стоманени ленти”4 000

м3/год.-

3,1667

м338 м3

Кг./год.

да

Цех

“Производство на брави, врати и панти”7 500

м3/год.

-

предстои промяна

на

5 000 м3/год.


0

м3/год.

-

предстои промяна

на

3 200 м3/год.


11,6667

м3140 м3

Бр. брави, врати, панти /год.

да

Цех

“Производство на заключващи системи и панти”6 420

м3/год.2 400 м3/год.

5,8333

м370 м3

Бр. елементи, панти /год.

да

Цех

“Монтаж на шилдове с дръжки”20

м3/год.-

0,6667 м3

8 м3

Бр. шилдове /год.

да

Цех

“Металокерамика”11

м3/год.-

0,5000

м36 м3

Бр. изделия /год.

да

Цех

“Производство и ремонт на инструменти”620

м3/год.3 600 м3/год.

1,3333

м316 м3

В услуга за фирмата

да

Поддръжка на вътрешнозаводски транспорт

200

м3/год.-

0,00

м30 м3

В услуга за фирмата

да

Парова централа

300

м3/год.120 м3/дм2

0,00

м30 м3

MWh/год.

да

Компресорна станция

500

м3/год.-

16,6667 м3

200 м3

м3/год.

даЗабележки към изготвена Таблица 3.1.4.:

1. Поради факта, че свежата вода ползвана за различна обратотка на детайлите се изпуска по вътрешнофирмената канализационна система в затворен водооборотен цикъл, без да и се прави химическо пречистване, освен естественото улавяне на твърди унесени частици от производствен прах и други случайно попаднали механични примеси във филтър, то за да не става дублиране на ползваното количество вода предоставена от ВиК-оператора на гр. Варна за 2014 год. го отчитаме, като сбор и така е правилно да се попълнят данните в Таблица 3.1.3.

2. Количеството вода включена във водоборотния цикъл също се зауства в канализацията на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, а от там в градската канализация, като част от смесен поток с останалите генерирани води от площадката.

От представените данни в Таблици с номерация 3.1., 3.1.3. и 3.1.4. е видно, че нямаме през 2014 год. регистрирани случаи, при които имаме консумация на вода – свежа и оборотна извън определените по Усл. 8.1.3. на КР годишни разходни норми. Извършили сме 4 вътрешни междинни проверки за изпълнение на това условие, като са засечени и анализирани данните – за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечия на 2014 год., а след това са обобщени за представяне в ГДОС-2014 на Дружеството.

Усл. 8.1.4. на КР – изпълнено.

Усл. 8.1.5. на КР – изпълнено.

Усл. 8.1.6. и Усл. 8.1.6.1. на КР – изпълнени.

Усл. 8.1.7. на КР – изпълнено.

Усл. 8.1.8. на КР – изпълнено.
Усл. 8.1.9. на КР – изпълнено. За 2014 год. сме направили в тази връзка общо 4-ри проверки, трите от които са организирани от комисия в последната работна седмица на месеците – Януари, Март, Юли и Октомври, като извършената проверка през м. Януари 2014 год. е по време на ежегодната проверка по изпълнение на дейностите по КР. От всички тях, не са констатирани проблеми през отчетния период. Има направено едно предписание с постоянен срок за всички проверки от ЕКОЛОГА, а именно: Да бъдат почистени пътищата от събраната към тротоарите и оградите кал и разпилените леки неопасни отпадъци от вятъра, до колкото позволяват метеорологичните условия, за да не попадат в канализацията при дъждовалене и евентуално при обилното снеготопене. Това важи и за цеховете, където има преходни места със закрити защитени канали с тесни улеи или местата с покрити шахти, където в някои от тях водата се включва във водооборот, така, че от производствената дейност при допълнително наложено измиване с вода онечистванията от механични замърсители, да не могат да попаднат в мястото на заустване по отточните шахти, а впоследствие, попадайки в оборудването при неговото охлаждане, за да не се повредят машините.  • Измерване и документиране – Усл. 8.1.10. КР

Усл. 8.1.10.1. на КР – изпълнено.

Работи се по инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода при работа на всяка една инсталация от Цех «Галваничен» и Цех «Байц на стоманени ленти», като документираната информация включва, както следва:

а) Обща месечна консумация на производствената вода за площадката;

б) Месечна консумация на производствената вода на всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”;

в) Месечна консумация на производствена вода за дм2 покрита повърхност за всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”;

г) Годишна консумация на вода за производствени нужди за дм2 покрита повърхност за всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”.ВАЖНО!!! Количеството консумирана вода зависи от изпълнението на производствения ПЛАН-ПРОГРАМА на МЕТАЛ” АД – гр. Варна. Ползваното количество се отчита ежемесечно, а данните се нанасят в месечните балансови отчети на съответните цехове, както и в годишния общозаводски технологичен отчет за произведена крайна продукция.

През 2014 година не са установени несъответствия при оценка на измерените водни количества с определените такива описани в условие 8.1.10.1 от КР при извършените ежемесечно 12 проверки за засичане на консумацията по отделните инсталации.
Усл. 8.1.10.2. на КР – изпълнено.

Работи се по инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода при работа на всяка една инсталация от Цех «Галваничен» и Цех «Байц на стоманени ленти» спрямо определените с Усл. 8.1.2. на КР. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на дейностите по тази инструкция се документират и съхраняват от ЕКОЛОГА. За 2014 год. са извършени общо 12 проверки, като две от тях се явяват и междинни, защото обобщават данните за всяко едно полугодие. При прилагане на тази инструкция - НЯМАМЕ РЕГИСТРИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ и наднормени разходи за водоползване от страна на проследяваните инсталации и не само тях.


Усл. 8.1.10.3. на КР – изпълнява се.

Резултатите от проверките по изпълнението на Усл. 8.1.9., както и информация за установените причини за течове и отстранените течове се документират и съхраняват от началник Отдел ЕНЕРГИЕН и ЕКОЛОГА. За 2014 год. са извършени съвместно 4-ри проверки, за всяко едно тримесечие, като при тях не са констатирани нарушения.  • Докладване – Усл. 8.1.11. КР

Усл. 8.1.11.1. на КР – изпълнява се.

Съгласно условието, ежегодно докладваме, като част от ГДОС, както и в настоящият ГДОС-2014 на Дружеството, количеството използвана вода, изразено като:

а) Обща месечна консумация на производствената вода за площадката;

б) Месечна консумация на производствената вода на всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”;

в) Месечна консумация на производствена вода за дм2 покрита повърхност за всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”;

г) Годишна консумация на вода за производствени нужди за дм2 покрита повърхност за всяка една от инсталациите в Цех “Галваничен” и Цех “Байц стоманени ленти”.

Усл. 8.1.11.2. на КР – изпълнява се.

Съгласно условието, ежегодно докладваме, като част от ГДОС, както и в настоящият ГДОС-2014 на Дружеството, обобщени резултати от прилагането на инструкцията по Усл. 8.1.10.2. Информацията задължително ще съдържа причините за документираните несъответствия и предприетите корективни действия за отстраняването им, но само при условие, че има такива случаи.

Усл. 8.1.11.3. на КР – изпълнява се.

При проверките, 4 на брой през 2014 год. - не са установили течове или причини, които да ги инициират, за да се наложи тяхното отстраняване по водопроводната мрежа на площадката.

Усл. 8.1.11.4. на КР – изпълнява се.

Имаме представена в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ схема с разположението на монтираните измервателни устройства за отчитане на консумацията на вода за производствени нужди, която не е променяна и е действаща съгласно изпълнено Усл. 8.1.4. на КР. Един екземпляр от тези документи е представен и в БДЧР – гр. Варна към МОСВ.

Усл. 8.1.11.5 на КР – изпълнява се.

Съгласно него, резултатите от изпълнението на мерките по Усл. 8.1.6. и намалението или увеличението на съответните водни количества се докладват, като част от ГДОС-2014.

Усл. 8.1.11.6 на КР – изпълнява се.

Съгласно условието, са представени, като част от ГДОС-2014 изпълнението на мярката по Усл. 8.1.6. Наложените промени и нови разходни норми за консумация на вода за съответните цехове и инсталации към производствата ще бъдат представени за обсъждане при актуализация на КР.


3. 2. Използване на енергия (електро- и топлоенергия) – Усл. 8.2. КР:

Съгласно Усл. 8.2.1. на КР “МЕТАЛ” АД – гр. Варна през 2014 год. ползва срещу заплащане услуги за предоставена енергия (електроенергия и природен газ за собствено добита впоследствие топлоенергия) от фирми на база договорни взаимоотношения. За целта, енергиите се доставят по съществуващата система за разпределение (по подземни, наземни и надземни комуникационни връзки), съгласно плана на територията на гр. Варна до границана на имота на дружество и с отклонения на производствената площадка до всяка отделна консумираща производствена единица – съоръжения и инсталации.

Количествата консумирана електроенергия във всеки цех се измерва и отчита с помощта на контролно измервателни прибори. В Отдел “Енергиен” се съставя на база месечните данни баланс за завода за ползваната електроенергия и за съответния отчетен период се изчислява реалната (фактическата) разходна норма за всеки продукт. При отклонения на фактическите разходни норми от заложената, като планова такава, се предприемат необходимите мерки за установяване на причините и съответните технологични действия, за коригиране на несъответсвията. Резултатите се документират в дневник към инструкциите по подусловията на Усл. 8.2.1 на КР.

През 2014 год. за нуждите си, от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е консумирана електроенергия, която е предоставена по силата на ОБЩ ДОГОВОР за снабдяване и разпределение на ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ с фирма обслужваща гр. Варна чрез неин клон и във връзка с новите:


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница