За компетентност на морските лица в Република България Глава първа общи разпоредби чстраница1/5
Дата20.07.2018
Размер0.9 Mb.
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА № 6

за компетентност на морските лица в Република България

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания и националните стандарти:

1. за компетентност на морските лица, свързани с видовете правоспособности и длъжностите, които могат да се заемат с тези правоспособности, за придобиване на правоспособност, поддържане на квалификацията, специалната и допълнителната подготовка, условията и реда за освидетелстване и регистрация на морските лица, с цел повишаване безопасността и здравето при работа, опазването на морската и речната среда и имущество на море и река;

2. към учебните заведения и центровете за професионална квалификация, извършващи подготовка и обучение по морски и речни специалности, за достигане на нормите за подготовка и компетентност на морските лица, по отношение на учебните програми, наличието и прилагането на система за управление на качеството на учебния процес, материалната база, квалификацията на преподавателите, инструкторите и оценителите и учебната практика;

3. към корабопритежателите.

(2) С наредбата се определя редът за:

1. комплектоване на кораба с екипаж;

2. носене на вахтената служба на кораба от морските правоспособни лица;

3. признаване на правото на граждани на държави - членки на Европейския съюз, да заемат длъжност на кораб, плаващ под българско знаме, получено в тези страни;

4. признаване правото на граждани на трети страни да заемат длъжност на кораб, плаващ под българско знаме, които:

а) притежават свидетелство за правоспособност, издадено от държава - членка на Европейския съюз, или

б) притежават свидетелство за правоспособност, издадено от трета страна, призната от Европейския съюз, или

в) притежават свидетелство за правоспособност, издадено от друга страна по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена (Конвенция STCW), която е различна от посочените по-горе страни.

(3) Контролът за спазване изискванията по тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА").

(4) В дейността си по прилагане на наредбата ИА "МА" поддържа и прилага система за управление на качеството.

(5) Наредбата не се прилага за екипажите на военни и гранично-полицейски кораби.

Чл. 2. (1) Морски лица са лицата, които имат необходимата подготовка и притежават свидетелство за правоспособност и/или свидетелство за допълнителна и/или за специална подготовка, придобити по реда на тази наредба, и заемат длъжности на кораб или на брега.

(2) Компетентност на морските лица е способността им да изпълняват задълженията си на борда на кораба в съответствие с нормативните изисквания и при наличие на необходимите знания, умения и опит, а за длъжностите, за които това се изисква - и наличие на правоспособност, съответстваща на функциите им и на нивото на отговорност.

(3) Морски правоспособни лица за речно или морско корабоплаване са лицата, които притежават свидетелство за правоспособност, придобито или признато при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 3. (1)Всички морски лица се обучават и освидетелстват, както е посочено в тази наредба и:

1. за морско корабоплаване – в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (Конвенция STCW) и Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималната степен на обучение на морските лица от 19 ноември 2008 година относно минималното ниво на обучение на морските лица (ОВ L 323, 03/12/2008), както са изменени;

2. за речното корабоплаване - в съответствие с препоръките за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното корабоплаване на Комитета по вътрешен транспорт към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ООН), Дунавската комисия и Директиви 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността (ОВ L 235, 17/09/1996) и 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 година относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (ОВ L 373, 31/12/1991).

(2) Националните стандарти за компетентност на морските лица се определят със заповед на изпълнителния директор на ИА „МА” и се публикуват на интернет страницата на ИА”МА”.


Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ И ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ

Раздел I

Изисквания за придобиване на правоспособност

Чл. 4. (1) За придобиване на правоспособност могат да кандидатстват лица:

1. навършили 18 години или възраст, определена в изискването за придобиване на съответната правоспособност;

2. здравословно годни за работа на кораб;

3. с одобрено образование или завършили одобрен курс;

4. притежаващи плавателен стаж, когато се изисква такъв.

(2) Морските лица, които ще работят на морски кораби или кораби за спорт и развлечение, използвани с търговска цел на море, преминават допълнителна подготовка в зависимост от заеманата длъжност съгласно Приложение № 1.

(3) Морските лица, които ще работят на определен тип морски кораби, като пътнически кораби, Ро-Ро пътнически кораби, нефтени танкери, химикаловози, газовози, кораби с дедуейт над 150 000 тона и други кораби със специфични маневрени качества, освен подготовката по ал. 2 преминават и специална подготовка в зависимост от заеманата длъжност и типа кораб съгласно Приложение № 1.

(4) Морските лица, които ще работят на речни кораби, в зависимост от заеманата длъжност и типа кораб преминават специална и допълнителна подготовки, съгласно Приложение № 2.Чл. 5. Длъжностите на кораби, плаващи по вътрешните води на Република България, се заемат от лица, притежаващи правоспособност за морското или за речното корабоплаване.

Чл. 6. Морските лица придобиват правоспособност при наличие на:

1. диплома за завършено одобрено образование;

2. свидетелство за предходна правоспособност, издадено от ИА „МА” или:

(а) потвърждение на свидетелство за предходна правоспособност, издадено от страна - членка на Европейския съюз, когато се изисква такова или

(б) потвърждение на свидетелство за предходна правоспособност, издадено от трета страна, с която Република България има споразумение по Правило I/10 от Конвенция STCW или

(в) потвърждение на свидетелство за предходна правоспособност, издадено от трета страна, с която Република България има споразумение, съгласно Препоръките на Дунавската комисия.

3. документ, удостоверяващ наличието на плавателен стаж;

4. удостоверение за успешно завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА", когато се изисква това;

5. медицинско свидетелство за здравословна годност, съгласно глава втора, раздел III;

6. премината учебна плавателна практика и/или учебен плавателен стаж, документирани в дневник за практическа подготовка, когато се изисква такъв;

7. одобрен протокол за успешно положен изпит, когато се изисква такъв.

Чл. 7. Изпитите за придобиване на правоспособност, отмяна на ограничение или за потвърждаване на правоспособност се провеждат по ред, определен в глава шеста, раздел ІІІ.

Раздел II

Плавателен стаж

Чл. 8. (1) Плавателен стаж на морско лице е действителното време, прослужено на търговски кораб по време на експлоатацията му, свързано с изпълнение на функциите, определени за съответната длъжност.

(2) За плавателен стаж се признава и времето, прослужено на кораб при:

1. провеждане на учебна плавателна практика и плаване като стажант на кораб в експлоатация под ръководството на инструктор, капитана, назначен от него офицер, главния механик или друго квалифицирано лице - само за придобиване на първоначална правоспособност или за отменяне на ограничение за заемане на определена длъжност;

2. зимуване - до 3 месеца само за потвърждаване на правоспособността;

3. ремонт и докуване - до 3 месеца;

4. изпълнение на задължения като: пилот, капитан на влекач, служител от специализираната администрация на ИА "МА" или на призната класификационна организация, изпълняващ задължения по освидетелстване на кораби, преподавател на одобрен навигационен тренажор или на одобрен тренажор - машинно отделение, одобрен тренажор – GMDSS, оператор на система за управление на корабния трафик или суперинтендант на корабоплавателна компания - само за потвърждаване на правоспособността, което се отразява в моряшкия картон на лицето.

(3) Плавателният стаж се отчита по данните, вписани в моряшкия картон на лицето при постъпване на длъжност на кораб чрез запис в моряшкия паспорт и/или записа на капитана на кораба в моряшката книжка за работа на море (Приложение № 3) или служебната книжка за работа на река (Приложение № 4), удостоверяващи периода на работа и заеманата длъжност.

Чл. 9. (1) Плавателният стаж за работа на море се изчислява в дни, месеци и години според:

1. вида и тонажа на кораба;

2. района на плаване;

3. пропулсивната мощност на корабната силова уредба (КСУ);

4. изпълняваната длъжност на кораба.

(2) Един месец плавателен стаж е равен на календарен месец или на 30 дни, когато е съставен от сумиране на периоди, по-малки от един календарен месец.

(3) Плавателният стаж се удостоверява с моряшка/служебна книжка или с удостоверение за плавателен стаж (Приложение № 5), издадено от съответната териториална дирекция "Морска администрация" (Д "МА"), където лицето се води на отчет.

Чл. 10. (1) За снабдяването на водачите на кораби със свидетелства за правоспособност за корабоплаване по вътрешните водни пътища плавателният стаж се отчита освен по чл. 9 и по брой преминавания през обособените участъци на р. Дунав.

(2) За преминаване през обособен участък на р. Дунав се зачита плаването, обхващащо най-малко районите за задължително преминаване, съгласно Приложение № 6, при заемане на длъжност в палубна команда и изпълнение на функциите, определени за съответната длъжност, което се удостоверява със служебната книжка.

(3) За брой преминавания през обособените участъци на р. Дунав се признават преминаванията в рамките на последните 10 години, от които най-малко 3 преминавания във всяка посока, в рамките на последните 3 години.

(4) За една година плавателен стаж на водачите на кораби в речното корабоплаване се признава времето, през което лицето има реализирани 180 ефективни плавателни дни. За период от 365 последователни дни за плавателен стаж се признават най-много 180 плавателни дни.Чл. 11. (1) Времето на учебната плавателна практика и плаването като стажант се признават за придобиване на първоначална правоспособност, когато са проведени през последните 5 години, предхождащи придобиването й.

(2) Изпълнението на задачите от програмата за практическа подготовка на борда на кораба по време на учебната плавателна практика и плаването като стажант се отразяват в дневник за практическа подготовка.

(3) Формата на дневника и програмите за провеждането на практическата подготовка се утвърждават от изпълнителния директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице.

(4) Дневникът се регистрира в съответната териториална Д "МА", където лицето се води на отчет, преди началото на учебната плавателна практика или учебен стаж.

(5) Изпълнението на всяка една от задачите за практическа подготовка, отразени в дневника, се потвърждава от лицето, под чието ръководство е проведена учебната плавателна практика или плаването като стажант.

(6) Учебната плавателна практика и плаването като стажант се считат за успешно проведени, когато след приключването им дневникът за практическа подготовка е оценен положително от комисия на съответната териториална Д "МА". Оценката е положителна, когато практическата подготовка е проведена по одобрената програма, с необходимата продължителност и кандидатът демонстрира съответстващи на стандартите знания и умения.


Раздел III

Здравословна годност

Чл. 12. (1) Всеки член на екипажа на търговски кораб и кораб за спорт, туризъм и развлечение, използвани с търговска цел и плаващи под българско знаме, или кандидат за свидетелство за правоспособност, трябва да отговаря на нормите за здравословна годност за заемане на съответната длъжност.

(2) Здравословната годност на морските лица се удостоверява с медицинско свидетелство, издадено по образец, съгласно Приложение №7, в съответствие с изискванията за медицинско и психофизиологическо освидетелстване на кандидатите за работа на кораб.

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице определя медицинските заведения, които могат да издават свидетелства по ал. 2.

(4) Здравословната годност на морските лица, заемащи длъжност на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, се удостоверява със запис в служебната книжка, който се извършва от служител на съответната териториална Д „МА”, където лицето се води на отчет, на основание представено от морското лице медицинско свидетелство, издадено в предходните 3 месеца съгласно изискванията на ал. 2 и е за срок, не по-дълъг от срока на валидност на свидетелството за правоспособност, но не повече от 5 години за случаите, когато за заемането на длъжността не се изисква свидетелство за правоспособност или свидетелството за правоспособност е със срок на валидност по-голям от 5 години.

(5) Освидетелстването и издаването на медицинско свидетелство за здравословна годност могат да се извършват и от медицинско заведение или медицинско лице, одобрено от администрацията на някоя от държавите - членки на Европейския съюз и от трета страна, с която Република България има споразумение по Правило I/10 от Конвенция STCW, когато морското лице се намира зад граница и срокът на валидност на свидетелството му по ал. 2 или вписаният в служебната книжка срок е изтекъл.

(6) Медицинските свидетелства се регистрират в съответната териториална Д „МА”, в която морското лице се води на отчет, като в моряшкия му картон/служебната книжка се вписват наименованието на медицинското заведение, издало свидетелството; номерът, под който свидетелството е регистрирано в него; датата на издаване; срокът на валидност и ограниченията, ако има такива.

(7) Ограниченията по ал. 6 се вписват в свидетелството за правоспособност на лицето или в потвърждението по Правило I/10 от Конвенция STCW78, както е изменена.

(8) При изтичане срока на валидност на медицинското свидетелство за здравословна годност, лицето е длъжно да премине отново освидетелстване и да представи новото си медицинско свидетелство в съответната териториална Д „МА”, където се води на отчет.


Глава трeта

КОМПЛЕКТОВАНЕ НА КОРАБИТЕ С ЕКИПАЖ. КОРАБНИ ДЛЪЖНОСТИ И

ПРАВОСПОСОБНОСТИ

Раздел I

Комплектоване на корабите с екипаж

Чл. 13. (1) Екипажът на всеки кораб, плаващ под българско знаме, включва достатъчен брой морски правоспособни лица, необходими за осигуряването на безопасността, сигурността и опазването на морската среда от замърсяване.

(2) Минималният брой на правоспособните морски лица в екипажа на търговски кораб и кораби за спорт, туризъм и развлечение, използвани с търговска цел, е не по-малко от определените в приложения № 8, 9 и 10, като техните длъжности се определят в зависимост от района на плаване, тонажа, мощността и типа на корабната силова уредба,.

(3) Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице могат да разрешат съвместяване на длъжности или промяна на броя на морските правоспособни лица във вахтите или смените на кораби с ограничен район или продължителност на плаване, с автоматизирана силова уредба, с централен пулт за управление, с опростено управление или особена конструкция.

Чл. 14. (1) При извършване на далечно плаване екипажът на корабите с големина 500 бруто тона (БТ) и повече, на пътническите кораби, включително високоскоростните, както и на плаващите съоръжения, които попадат в обхвата на Международния кодекс за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения, задължително включва корабен офицер по сигурността, който е завършил необходимата специална подготовка.

(2) Корабопритежателят може да възложи на член на екипажа от управленско или от оперативно ниво при изпълнение на неговите функции да изпълнява и функциите на корабен офицер по сигурността.Чл. 15. (1) Корабопритежателят или операторът определят подходящ, общоразбираем за членовете на екипажа работен език на борда на кораба, който се вписва в корабния дневник.

(2) Членовете на екипажа на морските пътнически кораби трябва да владеят английски език за общуване с пътниците в степен, осигуряваща безопасността на кораба и лицата на борда, в случай на аварийна ситуация.Чл. 16. Морските правоспособни лица от екипажа на морски кораб заемат длъжности в съответните нива на отговорност:

1. управленското ниво включва лицата, които изпълняват организационни и управленски дейности на кораба;

2. оперативното ниво включва лицата, които изпълняват дейности, свързани със задълженията на офицер от състава на навигационната вахта, машинната вахта или радиоофицер под ръководството на лице от управленско ниво;

3. изпълнителското ниво включва лицата, които изпълняват дейности под ръководството на офицер от оперативно или управленско ниво.Чл. 17. (1) Дейностите, изпълнявани от морските правоспособни лица, свързани с експлоатация на кораба, безопасността и здравето при работа на море и река, опазването на морската и речната среда и имуществото на море и река, са обособени във функции, както следва:

1. корабоводене;

2. обработка и подреждане на товара;

3. управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда;

4. морско инженерство;

5. електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление;

6. техническо поддържане и ремонт;

7. радиосвръзки.

(2) Дейностите, свързани с изпълнението на мерките по сигурността, се извършват съобразно корабния план по сигурността и се прилагат съвместно с другите дейности по всички функции.

(3) Морските правоспособни лица при заемането на длъжност на борда на морски кораб изпълняват определените им функции в съответните нива на отговорност.Чл. 18. Морско правоспособно лице може да заема всяка длъжност на кораба, за която съгласно тази наредба се изисква равна или по-ниска правоспособност от тази, която лицето притежава, ако отговаря на останалите изисквания за заемане на длъжността.

Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице могат по изключение да разрешат на определено морско правоспособно лице да заема на борда на определен морски кораб, плаващ под българско знаме, длъжност с една степен по-висока от длъжността, която лицето може да заема.

(2) В случаите по ал. 1 на лицето се издава писмено разрешение за срок не по-дълъг от 6 месеца.

(3) Разрешението по ал. 1 е еднократно и се издава само когато:

1. по този начин не се създава опасност за човешкия живот, околната среда и имуществото на море;

2. лицето, на което се издава разрешението, има плавателен стаж най-малко равен на плавателния стаж, изискван за придобиване на следващата правоспособност;

3. разрешението е поискано от корабопритежателя.

(4) Изключението по ал. 1 за заемане на длъжност радиотелефонист и радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност (СМСББ) се прилага само при условията на чл. 48, т. 48.6, т. 48.7 и т. 48.8 от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщенията.

(5) Изключението по ал. 1 не се прилага за заемане на длъжност капитан или главен механик, освен при изключителни обстоятелства до пристигане на кораба в първото пристанище.

(6) Издадените разрешения се вписват в регистъра на морските лица.

(7) Списък на издадените през предходната година разрешения се изпраща за сведение на Генералния секретар на Международната морска организация и на Европейската комисия от ИА "МА".Чл. 20. (1) Всички морски лица, заемащи длъжност на кораб, за която се изисква наличие на правоспособност, трябва да притежават свидетелство за правоспособност, издадено или признато по реда на тази наредба, с необходимите потвърждения, както и документи за премината допълнителна и/или специална подготовка, когато те се изискват за съответната длъжност.

(2) Документите по ал. 1 на морските лица, заемащи длъжност на кораби, плаващи на море, моряшката книжка и медицинското свидетелство със срок на валидност най-малко равен на очакваната продължителност на предстоящия рейс, трябва да се намират по всяко време на борда на кораба, когато той е в експлоатация.

(3) Документите по ал. 1 на морските лица, заемащи длъжности на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и служебната книжка трябва да се намират по всяко време на борда на кораба, когато той е в експлоатация.

Чл. 21. (1) За работа на морски кораби, плаващи под българско знаме, свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за допълнителна и специална подготовка, издадени от администрация на държава - членка на Европейския съюз, се признават наравно с българските свидетелства.

(2) Свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за допълнителна и специална подготовка, издадени от администрация на друга страна по Конвенция STCW,78, както е изменена, се признават по реда на глава девета.

(3) За издаване на потвърждение на свидетелство за правоспособност по ал. 1 и 2, когато лицето ще заема длъжност от управленско ниво на борда на кораб, то следва да удостовери познания в областта на морското законодателство, приложимо в Република България.

(4) Когато на кораба за работен език е обявен българският език, членовете на екипажа, които не са български граждани, трябва да владеят български език за ефективно комуникиране в аварийни ситуации.Чл. 22. Не се признават свидетелства за правоспособност за работа на морски кораби, издадени от администрация на държава, която не е страна по Конвенция STCW, 78, както е изменена

Чл. 23. (1) Свидетелство за правоспособност за работа на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, издадено в държава - членка на Европейския съюз, се признава за валидно наравно с българските свидетелства, като се отчитат ограниченията, вписани в него.

(2) Свидетелството за правоспособност за работа на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, издадено в съответствие с Препоръките на Комитета по вътрешен транспорт към Икономическата комисия за Европа на ООН или Дунавската комисия, се признава за валидно по реда на глава девета, като се отчитат ограниченията за категориите кораби, вписани в него.Чл. 24. Директорите на съответните териториални Д "МА" издават потвърждение на свидетелствата за правоспособност по чл. 21 и 23 по реда на глава девета.
Раздел II

Длъжности, съгласно Националния класификатор за професиите и длъжностите, в корабоплаването, за които се изисква правоспособност

Чл. 25. Длъжностите в морското корабоплаване за управление и експлоатация на морски кораби, за които се изисква свидетелство за правоспособност, са:

1. капитан на кораб;

2. старши помощник-капитан;

3. вахтен помощник-капитан;

4. боцман, палубен;

5. рулеви.Чл. 26. Длъжностите в морското корабоплаване за експлоатация и поддържане на корабни силови уредби, за които се изисква свидетелство за правоспособност, са:

1. главен механик на кораб;

2. втори механик на кораб;

3. вахтен механик;

4. машинен боцман;

5. корабен моторист;

6. електромеханик на кораб;

7. електротехник;

8. помпиер;

9. корабен огняр.Чл. 27. Длъжностите в морското корабоплаване за поддържане и работа с корабни технически средства за Световната морска система за бедствие и безопасност (СМСББ) са:

1. радиоелектроник за СМСББ;

2. радиооператор за СМСББ.

Чл. 28. Длъжностите със специфични изисквания са:

1. пилот;

2. капитан на влекач;

3. девиатор;

4. капитан на плаващо техническо средство;

5. офицер по сигурността;

6. шкипер.

Чл. 29. (1) Длъжностите за работа на кораби, превозващи товари и пътници по вътрешните водни пътища на Европа, са:

1. капитан;

2. корабоводител;

3. щурман;

4. водач на несамоходен кораб;

5. старши моряк;

6. моряк;

7. механик;

8. електромеханик;

9. моряк-моторист;

10. водач на малък кораб в местно плаване.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница