За компетентност на морските лица в Република България Глава първа общи разпоредби чстраница2/5
Дата20.07.2018
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5
Раздел III

Видове правоспособности в корабоплаването

Чл. 30. Правоспособностите в морското корабоплаване за управление и експлоатация на морски кораби са:

1. капитан далечно плаване на кораб над 3000 БТ;

2. капитан далечно плаване на кораб от 500 БТ до 3000 БТ;

3. капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване;

4. капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване;

5. старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ;

6. старши помощник-капитан на кораб от 500 БТ до 3000 БТ;

7. вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ;

8. вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ крайбрежно плаване;

9. боцман, палубен;

10. корабен рулеви.

Чл. 31. Правоспособностите в морското корабоплаване за експлоатация и поддържане на корабни силови уредби (КСУ) са:

1. главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW;

2. главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW;

3. главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW в местно плаване;

4. втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW;

5. втори механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW;

6. вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;

7. корабен електромеханик;

8. машинен боцман;

9. корабен моторист;

10. корабен електротехник.

Чл. 32. Правоспособностите в морското корабоплаване за поддържане и работа с корабни технически средства за СМСББ са:

1. корабен радиоелектроник за СМСББ първи клас;

2. корабен радиоелектроник за СМСББ втори клас;

3. корабен радиооператор обща категория за СМСББ;

4. корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ;

5. корабен радиооператор в местно плаване.Чл. 33. Правоспособностите за заемане на длъжности със специфични изисквания в морското корабоплаване са:

1. пилот;

2. девиатор;

3. капитан на влекач;

4. капитан на риболовен кораб;

5. водач на кораб до 40 БТ.Чл. 34. Правоспособността за управление на кораби за спорт и развлечение в морското корабоплаване, които не се използват с търговска цел, е шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ:

Чл. 35. Правоспособностите в корабоплаването по вътрешните водни пътища на Европа са:

1. капитан вътрешно плаване;

2. щурман;

3. щурман обща категория;

4. водач на малък кораб;

5. механик вътрешно плаване;

6. електромеханик вътрешно плаване;

7. моряк-моторист.


Глава четвърта

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПРАВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ В МОРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ

Раздел I

Условия за придобиване на правоспособности

Чл. 36. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 30, след като изпълнят следните изисквания:

1. за капитан далечно плаване на кораб над 3000 БТ:

а) висше образование по специалност "Корабоводене" – образователно-квалификационна степен бакалавър и завършен курс, одобрен от ИА „МА” или образователно квалификационна степен магистър;

б) свидетелство за правоспособност капитан далечно плаване на кораб от 500 БТ до 3000 БТ или старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ, или вахтен помощник-капитан на кораб с тонаж над 500 БТ;

в) плавателен стаж 36 месеца в далечно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 3000 БТ, като този срок може да бъде съкратен до 24 месеца, ако морското лице има плавателен стаж най-малко 12 месеца в далечно плаване на длъжност старши помощник-капитан на кораби над 3000 БТ или 12 месеца като капитан на кораб от 500 до 3000 БТ;

г) успешно завършен курс по програма, одобрена от ИА „МА”, по функция „ Корабни товарни операции”;

д) завършен подготвителен курс по практика на тренажор, по одобрена от ИА „МА” програма за управление ресурсите и работа в екип на мостика;

е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.

2. за капитан далечно плаване на кораб от 500 БТ до 3000 БТ:

а) висше образование, специалност "Корабоводене" – образователно-квалификационна степен бакалавър или средно образование, придобито в професионални училища по чл. 49, ал. 1, с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско";б) свидетелство за правоспособност старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ или старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ или вахтен помощник-капитан на кораб с тонаж над 500 БТ;

в) плавателен стаж 36 месеца в далечно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ, като този срок може да бъде съкратен до 24 месеца, ако морското лице има плавателен стаж най-малко 12 месеца в далечно плаване на длъжност старши помощник-капитан на кораби над 500 БТ;

г) успешно завършен курс по програма, одобрена от ИА „МА”, по функция „ Корабни товарни операции”;

д) завършен подготвителен курс по практика на тренажор, по одобрена от ИА "МА" програма за управление ресурсите и работа в екип на мостика;

е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето не притежава свидетелство за правоспособност „старши помощник капитан над 3000 БТ”;

3. за капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене морско";

б) свидетелство за правоспособност „вахтен помощник-капитан, над 500 БТ”;

в) плавателен стаж 12 месеца в крайбрежно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан;

г) възраст не по-малка от 20 години;

д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

4. за капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";

б) надлежно свидетелство за правоспособност рулеви;

в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност корабен рулеви;

г) успешно положен изпит пред ИА „МА” за правоспособност "корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ";

д) възраст не по-малка от 20 години;

е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

5. за старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ:

а) висше образование, специалност "Корабоводене" – образователно-квалификационна степен бакалавър или средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско", придобита в професионални училища по чл. 49, ал. 1-;

б) свидетелство за правоспособност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ;

в) плавателен стаж от:

аа) 12 месеца в далечно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ в далечно плаване, когато лицето има висше образование или

бб) 24 месеца, когато лицето има средно образование, придобито в професионални училища по чл. 49, ал. 1 с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене морско";

г) успешно завършен курс по програма, одобрена от ИА „МА”, по функция „Корабни товарни операции”;

д) завършен подготвителен курс по практика на тренажор, по одобрена от ИА „МА” програма за управление ресурсите и работа в екип на мостика;

е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

6. за старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ:

а) средно образование, придобито в професионални училища по чл. 49, ал. 1, с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско";

б) свидетелство за правоспособност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ;

в) плавателен стаж 12 месеца в далечно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ;

г) успешно завършен курс по програма, одобрена от ИА „МА”, по функция „ Корабни товарни операции”;

д) завършен подготвителен по практика на тренажор, по одобрена от ИА "МА" програма за управление ресурсите и работа в екип на мостика;

е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.

7. за вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ:

а) висше образование, специалност "Корабоводене", степен бакалавър, или средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско";

б) надлежно свидетелство за правоспособност "корабен рулеви", когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене морско";

в) плавателен стаж от:

аа) 12 месеца учебна плавателна практика, от които не по-малко от 6 месеца като стажант вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ в далечно плаване, когато лицето има висше образование, или

бб) 30 месеца на длъжност рулеви на кораби над 500 БТ, и 6 месеца като стажант вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ в далечно плаване, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско";

г) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

д) успешно положен изпит пред ИА „МА” за правоспособност "корабен радиооператор обща категория за СМСББ";

е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

8. за вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско" или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";

б) надлежно свидетелство за правоспособност "корабен рулеви";

в) плавателен стаж от:

аа) 12 месеца на длъжност рулеви на кораби над 40 БТ и 3 месеца учебен плавателен стаж, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско" или

бб) 36 месеца плавателен стаж на длъжност в палубна команда, от които 12 месеца на длъжност рулеви на кораби над 40 БТ и 3 месеца учебен плавателен стаж, когато лицето има средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";

г) успешно положен изпит пред ИА „МА” за правоспособност „корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ";

д) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

9. за боцман, палубен:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско" или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА”;

б) надлежно свидетелство за правоспособност корабен рулеви;

в) плавателен стаж от:

аа) 12 месеца на длъжност рулеви на кораби над 500 БТ, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско" или

бб) 18 месеца, когато лицето има средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

10. за корабен рулеви:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско" или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";

б) плавателен стаж от:

аа) 2 месеца учебна плавателна практика в курса на обучение, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене - морско" или

бб) 6 месеца на длъжност моряк на кораби над 500 БТ, от които 2 месеца плавателна практика с дневник, когато лицето има средно образование и завършен одобрен от ИА "МА" подготвителен курс;

в) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно образование и завършен одобрен от ИА "МА" подготвителен курс.

Чл. 37. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 31, след като изпълнят следните изисквания:

1. за главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW:

а) висше образование по специалност "Корабни машини и механизми" – образователно- квалификационна степен бакалавър и завършен курс, одобрен от ИАМА, или образователно- квалификационна степен магистър и и

б) свидетелство за правоспособност втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW или главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW;

в) плавателен стаж от:

аа) 36 месеца, от които 12 месеца на длъжност втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW, или

бб) 24 месеца на длъжност главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW;

г) завършен подготвителен курс по управление ресурсите и работа в екип в машинно отделение на тренажор и в лаборатории, по одобрена от ИА "МА" програма;

д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

2. за главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW:

а) висше образование по специалност "Корабни машини и механизми", степен бакалавър, или средно образование, придобито в професионални училища по чл. 49, ал. 1, с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми";

б) свидетелство за правоспособност втори механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW или втори механик на кораби с КСУ над 3000 kW;

в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност втори механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW;

г) завършен подготвителен курс по управление ресурсите и работа в екип в машинно отделение на тренажор и в лаборатории, по одобрена от ИА „МА” програма;

д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато не притежава правоспособност втори механик на кораби с КСУ над 3000 kW;

3. за главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW в местно плаване:

а) висше образование по специалност "Корабни машини и механизми", степен бакалавър или средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми";

б) свидетелство за правоспособност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;

в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

4. за втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW:

а) висше образование по специалност "Корабни машини и механизми”, степен бакалавър или средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми", придобита в професионални училища по чл. 49, ал. 1, ;

б) свидетелство за правоспособност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;

в) плавателен стаж от:

аа) 12 месеца като вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW, когато лицето има висше образование или

бб) 24 месеца, когато лицето има средно образование, придобито в професионални училища по чл. 49, ал. 1, с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми";

г) завършен подготвителен курс по управление на ресурсите и работа в екип в машинно отделение на тренажор и в лаборатории, по одобрена от ИА "МА" програма;

д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

5. за втори механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW:

а) средно образование, придобито в професионални училища по чл. 49, ал. 1, с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми";

б) свидетелство за правоспособност вахтен механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW;

в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;

г) завършен подготвителен курс по управление на ресурсите и работа в екип в машинно отделение на тренажор и в лаборатории, по одобрена от ИА "МА" програма;

д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

6. за вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW:

а) висше образование по специалност "Корабни машини и механизми", степен бакалавър или средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми";

б) свидетелство за правоспособност корабен моторист, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми";

в) учебно-производствен стаж от:

аа) 12 месеца, от които минимум 6 месеца плавателен стаж като стажант вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW, когато лицето има висше образование или

бб) 36 месеца, от които минимум 24 месеца плавателен стаж на длъжност моторист на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW и 6 месеца като стажант вахтен механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW , когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми";

г) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

7. за корабен електромеханик:

а) висше образование, специалност "Електрообзавеждане на кораба" или "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт", степен магистър или бакалавър или друга силнотокова специалност или средно образование по специалност "Електрообзавеждане на кораба”;

б) учебно-производствен стаж от:

аа) 12 месеца, от които минимум 6 месеца плавателен стаж като стажант електромеханик на кораб с КСУ над 750 kW, когато лицето има висше образование, специалност "Електрообзавеждане на кораба" или "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт", или

бб) 12 месеца като стажант ел.механик, когато лицето има висше образование по друга силнотокова специалност, или

вв) 30 месеца плавателен стаж като корабен електротехник, от които 6 месеца като стажант електромеханик, когато лицето има средно образование по специалност "Електрообзавеждане на кораба”;в) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическата подготовка;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето е завършило образование, различно от висше образование, специалност "Електрообзавеждане на кораба" или "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт";

8. за машинен боцман:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми" или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";

б) свидетелство за правоспособност корабен моторист;

в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност корабен моторист на кораб с КСУ над 750 kW;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

9. за корабен моторист:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми" или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";

б) плавателен стаж от:

аа) 2 месеца учебна плавателна практика в курса на обучение на кораб с КСУ над 300 kW, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми" или

бб) 12 месеца на кораб с КСУ над 300 kW на длъжност чистач, смазочник или фитер в машинно отделение, от които 2 месеца като стажант моторист, когато лицето има средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";

в) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";

10. за корабен електротехник:

а) средно образование по специалност "Електрообзавеждане на кораба" или друга силнотокова специалност с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;

б) плавателен стаж от:

аа) 3 месеца учебна плавателна практика, когато лицето има средно образование по специалност "Електрообзавеждане на кораба" или

бб) 6 месеца като стажант електротехник на кораби с КСУ над 300 KW , или

вв) 12 месеца като електрофитер на кораби с КСУ над 300 KW за останалите специалности, и

в) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно образование по специалност, различна от "Електрообзавеждане на кораба".

Чл. 38. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 32, след като изпълнят следните изисквания:

1. за корабен радиоелектроник за СМСББ първи клас:

а) свидетелство за правоспособност корабен радиоелектроник за СМСББ втори клас;

б) плавателен стаж 12 месеца на длъжност радиоелектроник за СМСББ на кораб, оборудван с технически средства за СМСББ, плаващ в зони А2 и А3;

в) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

2. за корабен радиоелектроник за СМСББ втори клас:

а) висше образование по специалност "Морски свръзки", "Радиолокация", "Съобщителна техника", "Радио и телевизионна техника", "Комуникационна техника и технологии", "Корабна радиоелектроника" или "Електроника", степен бакалавър;

б) завършен подготвителен курс по одобрена от ИА „МА” програма, когато образованието не отговаря на изискванията на IMO моделен курс 1.26;

в) учебен - плавателен стаж 3 месеца на кораб, оборудван с технически средства на СМСББ;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

3. за корабен радиооператор обща категория за СМСББ:

а) средно образование;

б) завършен подготвителен курс по одобрена от ИА „МА” програма;

в) практическа подготовка в рамките на подготвителния курс;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

4. за корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ:

а) средно образование;

б) завършен подготвителен курс по одобрена от ИА „МА” програма;

в) практическа подготовка в рамките на подготвителния курс;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

5. за корабен радиооператор в местно плаване:

а) основно образование;

б) завършен подготвителен курс и практическа подготовка в рамките на подготвителния курс, по одобрена от ИА „МА” програма;

в) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.Чл. 39. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 33, след като изпълнят следните изисквания:

1. за капитан на влекач:

а) свидетелство за основната правоспособност, даваща права на кандидата да бъде капитан на кораб в съответствие срайона на плаване и бруто тонажа на влекача;

б) маневрен дневник за извършени 60 маневри при пристанищна буксировка с влекач, под ръководството на правоспособен капитан на влекач; дневникът се заверява от капитана на влекача и пилота на маневрирания кораб; допуска се до 30 от изискваните маневри да се проведат на одобрен тренажор по одобрена от ИА „МА” програма;

в) успешно положен изпит по програма, одобрена от ИА „МА”, пред комисията по чл. 63, ал. 1;

2. за пилот:

а) свидетелство за правоспособност капитан далечно плаване на кораб над 3000 БТ;

б) извършени 80 маневри за съответния пилотажен район под ръководството на пилот-инструктор, включен в списъка на пилот-инструкторите, утвърден от директора на съответната териториална Д „МА”;

в) одобрен от ИА „МА” пилотски дневник, заверен от пилот-инструктора и капитана на маневрирания кораб;

г) успешно положен изпит по програма, одобрена от ИА „МА”, пред комисията по чл. 63, ал. 1;

3. за девиатор:

а) висше образование по специалност "Корабоводене", степен бакалавър;

б) да извърши 5 броя девиационни обработки под ръководството на правоспособен девиатор, документирани в дневник за практическа подготовка;

в) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1 по програма, одобрена от ИА "МА";

4. за капитан на риболовен кораб крайбрежно плаване до 200 БТ:

а) плавателен стаж 24 месеца на длъжност, за която се изисква правоспособност по чл. 30, от които най-малко 6 месеца на съответния тип кораб;

б) да притежава валидно свидетелство за корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ, и

в) успешно преминат тест пред ИА „МА”, в случаите когато лицето не притежава правоспособности по чл. 30, т. 1-8.

5. за водач на кораб до 40 БТ по море:

а) основно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА” или свидетелство за правоспособност „Водач на малък кораб”;

б) учебна практика в подготвителния курс;

в) успешно положен изпит по одобрена програма пред комисията по чл. 63, ал. 1 или успешно положен изпит по Международните правила за предпазване съдовете от сблъскване, когато лицето притежава свидетелство за правоспособност „Водач на малък кораб”;

г) навършени 18 години.

Чл. 40. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 34, след като изпълнят следните изисквания:

1. за шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ:

а) средно образование;

б) успешно завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА”;

в) един месец учебна плавателна практика по време на подготвителния курс или три месеца плавателен стаж на кораб за спорт и развлечение като член на екипажа, доказан с екипажен списък, заверен от граничните власти;

г) надлежно свидетелство за правоспособност корабен радиооператор за СМСББ обща категория;

д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница