За местната власт електронен седмичник 11/16 2011. на Фондацията за реформа в местното самоуправлениестраница3/8
Дата06.05.2017
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Фотографски конкурс на тема “Вода и климатични промени” 
Краен срок: 22 март 2011 г. 
Европейският център по журналистика организира международен фотографски конкурс на тема „Вода и климатични промени”. Участието може да става със снимки на една от двете или и на двете теми. За участие се допускат максимум 8 снимки, но изпратени наведнъж през платформата на конкурса. Участници в конкурса могат да бъдат граждани на 27-те страни членки на ЕС, Западните Балкани и Турция.
От тези страни ще бъдат избрани 10 победители, които ще спечелят репортерско пътуване до Португалия. Допълнително един участник ще получи 500 евро за закупуване на фотографска техника.

 • ВОДА - TH!NK ABOUT IT! Международен конкурс за публикация в блог 
  Краен срок: 22 март 2011 г. 
  Журналисти, студенти и блогъри се канят да използват онлайн платформата на конкурса и да споделят мислите си за водата и всичко, свързано с нея, с наближаването на Световния ден на водата (22 март 2011 г.).
  НАГРАДА: Посещение в Португалия (април 2011 г.) и неговото отразяване.
  Европейската комисия спонсорира 20 победители да участват в тематично пътуване с тема „вода” до Лисабон през април 2011 година. Граждани на следните държави са избираеми за тази награда:
  ЕС-27, Хърватия, Бившата югославска република Македония, Турция, Исландия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Косово.

 • Програма Eurostars: Покана за проекти в подкрепа на малките и средните предприятия 
  Краен срок: 24 март 2011 г. 
  Целта на настоящата покана е да осигури финансиране за пазарно ориентирани научни изследвания с активното участие на малките и средните предприятия, работеща в областта на научните изследвания и развитието.
  Настоящата покана е насочена към малки и средни предприятия, позиционирани в някоя от страните, участващи в програмата. Кандидатите трябва да инвестират 10% или повече от пълното работно време или от годишния оборот в изследователски дейности. Кандидатурите са съвместни и трябва да включват поне две организации от две различни държави.
  Финансират се проекти във всяка технологична сфера, които имат за цел разработването на нов продукт, процес или услуга.
  Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

 • Конкурсна сесия в подкрепа на проекти, свързани с развитие и популяризиране на любителското творчество 
  Краен срок: 24 март 2011 г. 
  Министерството на културата обявява конкурсна сесия в подкрепа на проекти, свързани с развитие и популяризиране на любителското творчество в следните направления: 
  1. Инициативи и форми за изява на творци-любители - фестивали, събори, празници, конкурси и др., насочени към детска и младежка аудитория, свързани с популяризирането и трансмисията на нематериалното културно наследство и съвременни форми на любителското творчество.
  2. Издаване на художествена продукция в областта на нематериалното културно наследство и любителското творчество - литературни издания, методически материали, рекламни материали, цифровизация на културно съдържание в областта на нематериалното културно наследство и др.
  Право на участие в сесията имат всички общини и юридически лица, работещи в областта и подпомагащи развитието на любителското творчество, вписани в информационния регистър на културните организации на Министерството на културата и в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата.
  Необходими документи за участие в конкурса са:
  1. Формуляр за кандидатстване по образец.
  2.Удостоверение за вписване в информационния регистър на културните организации по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата или удостоверение за вписване в публичния регистър на читалищата и читалищните сдружения по чл. 10, ал. 1, 2 от Закона за народните читалища.
  Документите се подават по пощата или лично в деловодството на Министерството на културата, не по-късно от 30 (тридесет) дни от публикуване на обявата.
  Общата сума за финансиране на проектите е 40 000 (четиридесет хиляди) лева.
  Конкурсната процедура се провежда съгласно одобрените Правила за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на проекти в областта на любителското творчество.
  За допълнителна информация - тел.: 94 00 827; 94 00 912. 
  Информация и формуляри

 • Конкурс на Национален фонд "КУЛТУРА" Мобилност 
  Краен срок: 25 март 2011 г. 
  Национален фонд "КУЛТУРА" обявява І сесия на конкурса за финансиране на:
  - участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство
  - посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.
  Средства по програмата се отпускат по три модула: 
  - индивидуални пътувания с професионална ориентираност; 
  - колективни пътувания на професионални състави; 
  - пътувания на любителски състави и творци за представяне на българска култура на международни фестивали в чужбина.
  Формуляр за кандидатстване
  Първата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец април до края на месец юли 2011 г. включително.
  Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират в "Евро-Български културен център" до 25.03.2011 г. (петък) 
  София, бул."Ал.Стамболийски" № 17
  понеделник - петък 10.00 - 17.00 ч.

 • Дирекцията на Природен парк „Българка“ обявява конкурс на тема: „Мечтите на една гора“ 
  Краен срок: 25 март 2011 г. 
  Конкурсът ще се проведе в следните направления:
  Литература /жанрове: есе, приказка, стихотворение/ - обем - до 2000 думи, заглавието може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да е свързано с нея. Текстовете трябва да са написани на български книжовен език, като бъдат спазени правописните, граматическите и пункуационните правила. 
  Изобразително изкуство /рисунка, комикс, постер/ - размер на рисунките А3 -А4; техника по избор: акварел, пастел, темперни бои, маслени бои и др.
  Фотография/снимки, фотоколажи/ - снимки на природни забележителности, защитени местности, пейзажи, растителни и животински видове.
  Мултимедийни презентации /презентации на Power Point/ - изработка на компютърни презентации по зададената тема, включващи снимки, звук и текст. Обем до 20 слайда.
  Общи условия за участие в конкурсите:
  - Участниците в конкурса се класират в три възрастови групи: 1-4 клас; 5-8 клас; 9-12 клас.
  - Съдържанието на творбата трябва да съответства на темата на конкурса.
  - Към всяка творба трябва да има приложена информация за автора - трите имена, град, училище, клас, име на класния ръководител, телефон и e-mail за връзка.
  Творбите трябва да бъдат придадени не по-късно от 25 март 2011 година в:
  - Офиса на ДПП „Българка“ - гр. Габрово, ул. „Минзухар“№1/сградата на ДГС - Габрово/ или на e-mail dppbulgarka@abv.bg
  - Община Трявна - Кольо Дабков - младши експерт „Култура и образование“
  - Общинско туристическо бюро - в сградата на Община Габрово - Диана Божкова

 • Европейска награда за постижения в областта на публичната администрация 
  Краен срок: 25 март 2011 г. 
  Избрани са три теми, които разглеждат горещи обществени теми на Европа и спомагат да бъдат идентифицирани решенията, предлагани от публичните администрации на Европа. Тези теми са: 1) Smart предоставянето на публични услуги в студен икономически климат; 2) Отваряне на публичния сектор чрез съвместно управление; и 3) Живей зелено: конкретни решения от публичния сектор. 
  Допустими са всички институции от публичния сектор от всички нива и от цяла Европа - с повишено внимание към местните и регионални подходи, както и към предприятията от обществения сектор, агенции и публично-частните партньорства - имат право да представят своите проекти за награда. Водещият кандидат следва да е публична администрация.

 • Национален конкурс Звездици за Лора - 2011, Свищов 
  Краен срок: 25 март 2011 г. 
  Конкурсът ще се проведе на 2 и 3 април 2011 г. в Свищов.
  Задължителен репертоар за първи тур - българска песен.
  В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители от 7- до 19-годишна възраст, разделени в 4 възрастови групи.

 • Покана за участие в селекцията на Единадесетия международен фестивал на изкуствата Перперикон - 2011 
  Краен срок: 27 март 2011 г. 
  Единадесетият международен фестивал на изкуствата „Перперикон” отправя покана към професионални трупи и артисти и техни произведения във всички сфери на изкуството за участие в неговата селекция. Селектираните произведения ще бъдат представени по време на неговото издание от 20 до 26 юни 2011 г. в гр. Кърджали и класирания на второ място в класацията „Чудесата на България” археологически комплекс Перперикон.

 • BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори" 
  Краен срок: 28 март 2011 г. 
  Основната цел на процедурата е да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес - инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на бизнеса на регионално ниво. 
  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 35 204 940 лева. 
  Допустими за финансиране са следните дейности: 
  По Компонент 1 „Инвестиционен компонент" допустими са следните дейности:
  - Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или разширяване на вече съществуващи бизнес инкубатори. 
  - Строителство и строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори. 
  - Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на бизнес инкубаторите - закупуване на офис и специализирано оборудване свързано с дейностите и предоставяните услуги от бизнес инкубатора: офис оборудване, оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, и друго необходимо оборудване във връзка с предоставяните от бизнес инкубатора услуги. 
  По Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите", допустимите дейности включват: 
  - Създаване на интернет страница на бизнес инкубатора, както и създаване на виртуални бизнес инкубатори. 
  - Ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на бизнес инкубаторите - осигуряване на необходимия персонал за управление, координация и изпълнение на оперативните дейности на бизнес инкубатора; ресурсно обезпечаване на дейността - осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности и услугите, предоставяни от бизнес инкубатора. 
  - Други допустими дейности по Компонент 2, свързани с подготовката и/или изпълнението на проектите по настоящата процедура:

  Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - не повече от 10000 (десет хиляди) лева; 
  Визуализация на проекта - не повече от 5 000 (пет хиляди) лева; 
  Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - не повече от 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

  Пакет документи и насоки за кандидатстване


  Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

   • Аутизмът свързва: ученически конкурс за дизайн 
    Краен срок: 30 март 2011 г. 
    Конкурсът предизвиква ученици да помогнат на хората с аутизъм (ASD) по-добре да се свържат със света около тях и да позволят на хората, които нямат ASD, да разберат по-добре и да се свържете с онези, които имат.
    Дизайнерите са поканени да представят нови и иновативни технологични решения в помощ на лица с ASD в областта на комуникацията им с другите и увеличаване на разбирането на обществеността на тези хора.
    Решенията в областта на дизайна трябва да се съсредоточи върху подобряването на комуникацията по някое от следните нива: между физически лица, в рамките на и между общностите и техните членове, както и между физически лица без ASD, така че те могат да се свързват по-добре с хора, които имат ASD.

   • EURAXESS: Покана за проекти в подкрепа на научните изследователи 
    Краен срок: 30 март 2011 г. 
    Целта настоящата покана е да насърчи и популяризира дейността на EURAXESS, като включи в мрежата и учени от неевропейски страни.
    Настоящият конкурс е насочен към организациите, които са национални координатори на EURAXESS в държавите, участващи в Седма рамкова програма за научни изследвания. Не е необходимо кандидатите да съставят консорциум от организации.
    Финансират се координиращи дейности и специфични дейности за подкрепа.
    По настоящата покана ще бъдат финансирани проекти в подкрепа на следните дейности:
    - EURAXESS услуги (Services)
    - Портал за работа EURAXESS (Jobs Portal)
    - EURAXESS връзки (Links).
    Индикативен бюджет: 3 млн. евро.
    Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

   • Национален конкурс за детско творчество на тема „Природата - моето вдъхновение 2011” 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Национален конкурс за детско творчество на тема „Природата - моето вдъхновение 2011? обяви дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“. Той се посвещава на Международната година на гората и в него могат да се включат всички ученици от първи до осми клас, които могат да изразят отношението си към природата и гората със стих, есе, разказ, рисунка, колаж, проект за листовка или брошура, творби от природни материали, компютърна презентация или видеоклип. 
    Конкурсните творби, без ограничение в техниките, материалите и формата, трябва да се предадат с обозначените имена на участниците, техния клас, училище и населено място, където живеят, до 31 март 2011 г. в Шумен, ул. „Стара планина“ 2 п. к. 160. А отчитането на конкурса ще стане през април в Шумен.

   • Национален литературен конкурс “Петя Дубарова“ - 2011 г. за младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX-XІІ клас) 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
    Поезия - до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
    Проза - до три разказа.
    Право на участие имат младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX-XІІ клас).
    Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик, изписани, своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите.
    Текстовете да се изпращат, напечатани в четири екземпляра, на адрес:
    гр. Бургас - 8000
    ул. “Гладстон“ 68
    Дом-музей “Петя Дубарова“
    За Националния литературен конкурс “Петя Дубарова“
    Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.
    Телефон за справки: 056/ 81-41-10

   • Фотоконкурс, посветен на Световната година на ветеринарите 2011 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Професионални и любители фотографи от цял свят, независимо от тяхната възраст или националност, са поканени да представят до три снимки на тема: ветеринарите във вашето ежедневие. Ще бъде излъчен по един победител за всеки от петте региона Африка, Европа, Азия и Тихия океан, Северна и Южна Америка и Близкия изток. Победителите ще бъдат представени на конференция на ЕС на 19-20 май 2011 г., в Брюксел, Белгия. Крайният победител (избран от петимата) ще бъде обявен на 79-ата Генерална сесия на Световната организация за здравеопазване на животните на 22 май 2011 г. в Париж, Франция.

   • Журналистически конкурс „Потърси България" 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Конкурсът за журналистически материали ПОТЪРСИ БЪЛГАРИЯ се организира от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Целта на конкурса е да отличи най-активните журналисти и автори на материали, представящи непознати и интересни дестинации за българските туристи, насърчаващи развитието на вътрешния туризъм в България и популяризиращи възможностите за целогодишни туристически дейности в страната.
    Една от целите е и популяризиране на малко известни и все още непознати туристически продукти в областта на:
    - Еко- и селски туризъм - обзор и анализ на сектора, атрактивно представяне на популярни или непознати дестинации, предлагащи специфичен туристически продукт в сферата на еко- и селския туризъм за български туристи;
    - Уелнес и СПА туризъм - обзор и анализ на сектора в България, както и на конкретни туристически продукти в тази сфера;
    - Културно-познавателен туризъм - обзор и анализ на сектора, атрактивно представяне на популярни или непознати продукти, пакети и дестинации в сферата на културно-познавателния туризъм;
    - Общ обзор на вътрешния туризъм и популяризиране на малко познати пакети и дестинации.
    За участие в конкурса ще бъдат приемани журналистически материали с индивидуално или групово авторство, публикувани/излъчени в печатни медии, радио, телевизия или он-лайн издания.
    Кандидатури ще се приемат в една от следните категории:
    1. Телевизия - информационен или аналитичен телевизионен материал, посветен на развитието на вътрешния туризъм и темите, описани по-горе.
    2. Радио - информационен или аналитичен материал в радио формат, посветен на развитието на вътрешния туризъм и темите, описани по-горе.
    3. Печатни медии - информационен или аналитичен материал, публикуван в печатно издание, посветен на развитието на вътрешния туризъм и темите, описани по-горе.
    4. Интернет медии - информационен или аналитичен материал, публикуван в он-лайн информационно издание, посветен на развитието на вътрешния туризъм и темите, описани по-горе.
    За участие се приемат материали с тема, посочена в Раздел 1 и публикувани/излъчени в периода 20 септември 2010 г. - 20 март 2011 г.
    Всички кандидатури се изпращат САМО по електронен път по и-мейл на адрес konkurs.tourism@publicis-consultants.bg

   • Конкурс за филм на тема „Приятелят, който ме направи по-добър” 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Целта на конкурса е чрез филмите да се покажат възможностите на младите хора да променят себе си и средата, в която живеят, в контекста на Европейската година на доброволчеството. 
    Право на участие в конкурса имат български филми с продължителност до 15 минути, произведени след 1 януари 2010 г. 
    Филмът следва да е записан като формат DVD (без отделени аудио-видео тракове). 
    Могат да участват игрални, документални, анимационни и експериментални филми. 
    Участниците да бъдат на възраст до 35 години включително. 
    Формулярите за кандидатстване се подават в офиса на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи".
    Лицe за контакт: Десислава Хранова, dhranova@youthbg.info
    Тел.:02/4223950, мобилен: 0884 362 014

   • Покана за набиране на проектни идеи по Националната схема за зелени инвестиции 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Националната схема за зелени инвестиции, съгласно Закона за опазване на околната среда, се прилага от Министерството на околната среда и водите в координация с Министерството на финансите и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Отговорен за „позеленяването” на постъпленията от продажбите на квоти на емисии на парникови газове (предписани емисионни единици - ПЕЕ), съгласно ЗООС, е Националният доверителен екофонд. Освен за набирането и оценката на проектите, НДЕФ отговаря и за мониторинга и докладването по изпълнението на прoектите.
    В рамките на НСЗИ се предвижда финансиране на проекти по три оси:
    - Ос 1 - Проекти, за които се финансира дял от инвестицията;
    - Ос 2 - Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии на парникови газове;
    - Ос 3 - Проекти за „меко позеленяване”.
    В настоящата покана се приемат идеи за проекти само по първите две оси.
    С настоящата покана ще се набират следните проектни идеи: 
    - Енергийна ефективност в сгради (Изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, ЕСМ по осветление, ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. "температура с понижение", ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради, други)
    - Проекти в транспортния сектор (смяна на горивната база на обществения транспорт от дизел/ бензин на природен газ/биогаз; управленски проекти за оптимизация на автомобилния и релсов транспорт; и други, които намаляват емисиите на парникови газове)
    - Проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в индустрията, включително енергийна ефективност, смяна на горивна база, комбинирано производство на топло- и електроенергия, производство на ел. енергия в комбиниран цикъл, проекти за въвеждане използването на ниско-потенциална топлинна енергия, термопомпени инсталации и др.;
    - Производство на енергия от биомаса, оползотворяване на геотермална енергия; 
    - Улавяне и оползотворяване на метан
    За допълнителна информация тел: 
    02 973 36 37 и 02 973 38 16
    ecofund@ecofund-bg.org 
    Покана за набиране на проектни идеи по Националната схема за зелени инвестиции
    Указания за изразяване на интерес за финансиране на проекти в рамките на Националната схема за зелени инвестиции
    Формуляр за кандидатстване

   • Национален литературен конкурс „Море“ 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Конкурсът се организира от читалище “Св. св. Кирил и Методий 1985” Бургас с подкрепата на Община Бургас.
    Участието в конкурса е явно.
    - Може да участва всеки на възраст от 15 до 25 години.
    - Приемат се творби отговарящи на тематиката на конкурса в жанровете:
    Поезия - стихотворения до пет броя или цикъл.
    Проза - есе до три броя.
    Произведенията трябва да се предадат в три печатни екземпляра, на адрес Бургас 8011 ж.к.”Меден рудник” бл. 425 партер, за Национален литературен конкурс “Море”.

   • Австрийска стипендия Монди 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Отворена за: Африка, Азия, Централна и Източна Европа и австрийски студенти под 23 години, които искат да вземат проучвания (бакалавърска или магистърска степен) в областта на технологиите, естествени науки и икономическата наука.
    Стипендии: такси за обучение, живот и пътните разходи и книги до 13 000 евро - за една академична година.

   • PRINCE 2010 - ЕС27 - Покана за предложения 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Общата цел на тази покана за предложения е да повиши информираността за ползите и предизвикателствата на настоящото разширяване на ЕС към Западните Балкани, Турция и Исландия, като включи в процеса основните заинтересовани страни, лицата, които влияят върху общественото мнение, професионалистите от медиите и като насърчи контактите между хората. 
    Поканата се състои от две обособени позиции: телевизионни програми (позиция 1) и действия за повишаване на информираността (позиция 2).
    Сумата, която е налице по настоящата покана за предложения, възлиза на 2 500 000 евро. Финансовият принос от Комисията не може да превишава 60 % (за позиция 1) и 80 % (за позиция 2) от общите допустими разходи.

   • Покана за представяне на предложения - EACEA/37/10 - Програма за Сътрудничество между ЕС и Канада в областта на висшето образование, обучението и въпросите на младежта - Партньорства за трансатлантически обмен - Партньорства за трансатлантически академични степени 
    Краен срок: 31 март 2011 г. 
    Общите цели на програмата и на настоящата покана са да се насърчи взаимното разбирателство между народите на държавите-членки на Европейския съюз и Канада, включително по-широките познания за техните езици, култури и институции, както и да се подобри качеството на човешките ресурси в Европейския съюз и Канада.
    Подаването на молби за отпускане на безвъзмездни средства по настоящата покана се отнася до всички висши учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация. Допустимите кандидати трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
    Всеки проект трябва да включва една водеща институция от ЕС и една водеща институция от Канада, които са отговорни за подаването на общо предложение и за управлението на проекта. Водещите институции трябва да са висши учебни заведения или обучителни институции.
    Настоящата покана обхваща два вида дейности, а именно програми за партньорства за трансатлантически обмен и партньорства за трансатлантически академични степени.
    Средствата, заделени от ЕС за съфинансирането на проекти, се оценяват на 1 546 000 евро. Очаква се през 2011 г. да бъдат финансирани приблизително 5 проекта „Партньорства за трансатлантически обмен“ (TEP) и 2 проекта „Партньорства за трансатлантически научни степени“ (TDP). Предвижда се един от пет TEP проекта да е насочен към професионалното обучение, при условие че е показано задоволително качество. Максималният размер на средствата от страна на ЕС ще възлиза на 428 000 евро за 4-годишен TDP проект и 138 000 евро за 3-годишен TEP проект.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница