За местната власт електронен седмичник 11/16 2011. на Фондацията за реформа в местното самоуправлениестраница7/8
Дата06.05.2017
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Покана за проектни предложения в областта на енергетиката по програмата Интелигентна енергия - Европа 
Краен срок: 12 май 2011 г., 17:00 (брюкселско време) 
Програма „Интелигентна енергия - Европа” обхваща действия в следните области:
- Енергийна ефективност и рационално използване на енергийните ресурси (SAVE)
- Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER)
- Енергията в транспорта (STEER)
- Интегрирани инициативи
Какви проекти ще се подкрепят:
- С ясни цели, силно въздействие, европейска добавена стойност,
- Най-малко три партньорски организации от 3 различни допустими страни,
- Максимален период на финансиране 3 години,
- Бюджетът обикновено е между 0,5 - 2,5 млн. евро.
Индикативната обща сума по настоящата покана е около 67 милиона евро.

 • Подкрепа за ангажиране на зрителския интерес 
  Краен срок: 13 май 2011 г. 
  Проект „Документална фотография „ на Отворено общество предлага безвъзмездна подкрепа на алтернативни модели за представяне и разпространение на документална фотография пред обществеността. Ще бъдат подкрепени фотографи, които превръщат работата си в сферата на социалната справедливост и правата на човека и в катализатор за социална промяна.
  Проектите трябва да включват партньорство между фотограф и организация, която обединява експертен опит в документална фотография с опит в работата по темата или общност, в която се реализира проектът.
  Ще бъдат подкрепени от пет до осем проекта със суми от 5000 щ.д. до 30 000 щ.д.

 • Покана за участие: Награда „Доста!” за общините 
  Краен срок: 15 май 2011 г. 
  Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа и Кампанията „Доста!” обяви третия конкурс за Награда „Доста!” за общините. 
  След успеха на предишните издания (през 2007 г. и 2009 г.), Конгресът на местните и регионални власти към Съвета на Европа е отново партнира на Кампанията Доста! като част от нейната работа за засилване на ролята на местните власти по отношение на социалното включване на ромите и защита на техните права. 
  Наградата се присъжда на една или повече общини, които прилагат иновативни и креативни инициативи, за да се осигури ефективно в дългосрочен план интеграция на ромските общности в рамките на своите граници, като същевременно зачита разнообразието на тези общности и осигуряване на активното им участие в местните демократичния живот. 
  Наградата се връчва на церемония, организирана по повод 21-та пленарна сесия на Конгреса, която ще се проведе в седалището на Съвета на Европа в Страсбург на 19 октомври 2011 г. 
  В конкурса могат да участват общини и местните власти от държавите-членки на Съвета на Европа, които изпълняват проекти по отношение на ромите, независимо дали са граждани или по-нови емигранти. 
  Местните власти трябва да бъдат основните участници в инициативата. Проектите трябва да са иновационни в тяхната сфера на действие и да могат да послужат за модел на добра практика за изпълнение от общините на други места. 

 • Конкурс U4energy: Ваш ред е да пестите енергия! 
  Краен срок: 16 май 2011 г. 
  Училища от страни членки на ЕС, Хърватия, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са поканени да се присъединят към този конкурс, с цел повишаване на енергийната ефективност в училищата. Конкурсът е разделен в три категории: 
  - мерки за енергийна ефективност в училище, 
  - най-добри педагогически действия за повишаване на информираността относно ефективното използване на енергията, и 
  - най-добрата информационна кампания за енергийната ефективност. 
  Учителите и учениците могат да решат да участват в една или повече категории.

 • BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” 
  Краен срок: 16 май, 18 юли, 19 септември, 21 ноември 2011 г. 
  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лв. 
  Допустими за финансиране са следните дейности: 
  Дейности за инвестиции:
  - Дейности за създаване и/или разширяване на технологични центрове.
  - Извършване на ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и/или помещения, с цел обособяването им като технологични центрове, като кандидатът или участник в обединението - кандидат по процедурата следва да притежава вещно право върху обекта/ите на СМР.
  - Доставка на офисно и специализирано оборудване, свързани с дейността и спецификата наподкрепените технологични центрове.
  Дейности за услуги:
  - Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.
  - Визуализация на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лв.
  - Одит на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 40 000 лв. 
  Пакет документи и насоки за кандидатстване
  Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
  orary

 • Национален литературен конкурс за разказ “Дядо Йоцо гледа” 
  Краен срок: 20 май 2011 г. 
  Община Мездра, Туристически комплекс “Дядо Йоцо гледа” и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за разказ. Няма възрастови и други ограничения. Разказите - до 5 печатни страници, в три екземпляра - да се изпращат до 20 май 2011 г. на адрес: гр. Мездра - 3100, област Враца, Общината, стая 211, “За конкурса”.
  Разказите тематично да са свързани с обичта към родината и преклонението пред нейните красоти.
  Конкурсът е анонимен - в плика се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора. Наградите: І награда (800 лв.), ІІ награда (600 лв.), трета (400 лв.) и две поощрения (300 лв.) ще се обявят и връчат на 26 юни 2011 г.
  Регламент
  Заявка за участие

 • Покана за представяне на кандидатури 2011 г. - Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.) 
  Краен срок: 27 май 2011 г. 
  Настоящата покана за представяне на кандидатури се състои от следните части: 
  - покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в специфични дейности под формата на проекти, 
  - покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в специфични дейности под формата на конференции, 
  - покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие във функционирането на неправителствени организации и специализирани мрежи (оперативни безвъзмездни средства), 
  - покана към държавите-членки и участващите страни за представяне на съвместни действия.

 • Фотоконкурс-изложба "Regards Bulgares sur la Provence за фотографии на български граждани, черно-бели и цветни снимки нa хартиен носител 
  Краен срок: 29 май 2011 г. 
  Българо-френската асоциация "Provence Bulgarie" организира фотоконкурс-изложба на тема "Regards Bulgares sur la Provence". До участие се допускат фотографии на български граждани, черно-бели и цветни снимки на хартиен носител 30 х 40 см и на CD или USB формат от 1 до 5 М - минимум 1024 X 768 пиксела.
  Един автор може да участва с максимум 2 снимки. Всяка снимка трябва да бъде придружена от малък текст (3 реда максимум), заглавие, името и адреса на нейния автор. Само цифрови работи, черно-бели или цветни, ще бъдат приети и разгледани от журито, фотомонтажи не се приемат.

 • Дизайн без възраст: Дизайн за всички поколения 
  Краен срок: 30 май 2011 г. 
  Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви на второто издание на конкурса за проектиране на иновативни, устойчиви и с креативен дизайн продукти, включително техните опаковки, със силно послание към гражданското общество.
  С тази инициатива, ЕИСК поема предизвикателството за насърчаване на устойчив, иновативен, интелигентен и творчески дизайн, както и създаване на нова, социално движена, щадяща околната среда форма на комуникационен инструмент: промоционален подарък, с функционални и етични качества.

 • Европейска награда за устойчив дизайн 2011 
  Краен срок: 30 май 2011 г. 
  В конкурса могат да участват студенти по дизайн и професионални дизайнери, като отделни лица или екипи, следва да са родени или пребиваващи в една от 27-те страни от Европейския съюз.

 • Международно Телеком Бетховен състезание 
  Краен срок: 31 май 2011 г. 
  В рамките на International Telekom Beethoven Competition Bonn през 2011 година жури ще подбере млади таланти с изключителни постижения: победителите ще се отличават с интерпретаторско многообразие, емоционална изразителност, брилянтна техника, сигурност в стила, изключителен талант и интерес към музиката на Лудвиг ван Бетовен.

 • Конкурс за журналистически материали „Преоткрий България" по европейски проект 
  Краен срок: 31 май 2011 г. 
  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма представи инициативата „Преоткрий България". Тя има за цел да насърчи представянето на малко известни дестинации и нови туристически продукти за българските туристи и е финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие".
  В рамките на инициативата се организира конкурс за журналистически материали „Преоткрий България". Той ще отличи най-добрите предложения за непознати дестинации и продукти в четири категории: Телевизия, Радио, Печатни медии и Интернет медии. 
  Победителят във всяка категория ще получи Грамота и предметна награда на стойност 1000 лв. За участие в конкурса ще бъдат приемани материали за непознати дестинации в страната, публикувани или излъчени от 20 септември 2010 г. до 20 март 2011 г. 
  Приемането на кандидатури ще започне на 20 октомври 2010 г., а победителите във всяка категория ще бъдат обявени до края на май 2011 г. 
  Регистрационната форма за участие и регламентът на конкурса ще бъдат качени в секция "Туризъм" в сайта на МИЕТ . Заявките за участие могат да се изпращат по електронен път на адрес konkurs.tourism@publicis-consultants.bg 
  Материалите ще бъдат оценявани от жури от представители на МИЕТ, туристически организации и медии.
  В рамките на инициативата са предвидени и събиране на предложения за 50-те най-интересни непопулярни туристически обекта в страната. 
  МИЕТ кани и представители на медиите от цялата страна да станат членове на неформален медиа клуб „Преоткрий България", чиято цел е текущо да насърчава интереса към представяне на непопулярни туристически дестинации. В края на март 2011 г. се очаква с помощта на членовете на клуба да бъде създаден списък на 50-те най-интересни непознати туристически обекта в България.

 • Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 - МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара 
  Краен срок: 1 юни 2011 г. - за проекти, започващи между 1 януари и 31 май 2012 г. 
  Настоящият конкурс е насочен към европейски организации, регистрирани в или управлявани от граждани на страни членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и Хърватия).
  Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
  Общият предвиден бюджет, който ще бъде отпуснат за съфинансиране на проектите, възлиза на 2 500 000 евро (при условие че бюджетът за 2011 г. бъде приет).
  Финансовата помощ от Комисията не може да надвишава 50 % от общите разходи по действието.

 • Награда за есе на млад икономист 2011 на СТО 
  Краен срок: 3 юни 2011 г. 
  Световната търговска организация (СТО) ще връчи Награда за есе на млад икономист 2011. Наградата има за цел да насърчи висококачествени изследвания по въпроси, свързани със СТО. Възможните теми включват ефекти от и дизайн на търговски споразумения, улесняване на търговията, подпомагане на търговията, икономически аспекти за разрешаване на спорове, търговски споразумения и околната среда, и др.
  Кандидатът трябва да притежава или да се подготвя за защита на степен "доктор" и, ако е над 30-годишна възраст, да е защитил степен „доктор” преди не повече от две години.

 • Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 - МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение, популяризиране и обучение - i2i Audiovisual 
  Краен срок: 6 юни 2011 г. 
  Целта на подкрепата е да се улесни достъпът на европейски продуцентски компании до финансиране, пре- доставяно от банките или други финансови институции, като се съфинансират част от разходите, а именно: 
  - застраховка на аудиовизуалната продукция: Модул 1 - подкрепа за перо „застраховки“ в бюджета на продукцията, 
  - гаранция за изпълнение на аудиовизуалната продукция: Модул 2 - подкрепа за перо „гаранция за изпълнение“ в бюджета на продукцията, 
  - финансиране от страна на банка на аудиовизуалната продукция: Модул 3 - подкрепа за перо „финансови разходи“ в бюджета на продукцията.
  Настоящата покана е насочена към европейски компании, чиито дейности допринасят за осъществяването на горепосочените цели, и по-специално към независими компании за аудиовизуални продукции. 
  Кандидатите трябва да са вписани в регистрите на някоя от следните държави: 
  - 27-те държави от Европейския съюз, 
  - страните от ЕИП, 
  - Швейцария и Хърватия.

 • Конкурс за проектни предложения - EACEA/20/10 - Медиа 2007 - Развитие, разпространение, промоция и обучение - Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби 
  Краен срок: 20 юни 2011 г. 
  Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за постигане на споменатите цели, и в частност за независими телевизионни продуцентски къщи. 
  Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните страни: 
  - 27-те страни на Европейския съюз
  - страните от ЕИ?, Швейцария и Хърватия.
  Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за постигане на споменатите цели, и в частност за независими телевизионни продуцентски къщи. 
  Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните страни: 
  - 27-те страни на Европейския съюз, 
  - страните от ЕИ?, Швейцария и Хърватия.
  Общият предвиден бюджет е 10,4 милиона евро. 
  Финансовата подкрепа, която може да бъде отпусната, е под формата на субсидия. Максималната стойност е 500 000 евро на творба за проекти от областта на игралното кино и анимацията и 300 000 евро на творба за проекти от областта на документалистиката. Отпуснатата финансова помощ не може да надвишава 12,5 % от допустимите разходи, представени от продуцента, за игрални и анимационни филми и 20 % от допустимите разходи за документални филми.

 • "Един спасител на Провадия. Осман бей" - литературен конкурс за ученици в Провадия 
  Краен срок: 30 юни 2011 г. 
  Организаторите на конкурса се надяват, че талантливите деца в Провадия и извън нея (тази година се приемат и гости като участници), на възраст между 13 и 19 години, ще разгърнат въображението си по тази интересна тема. Конкурсът е анонимен. Текстовете се предават в голям плик, а в малък са запечатани имената и личните данни на авторите.

 • BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” 
  Краен срок: 30 юни 2011 г., 16:00 ч. местно време; 30 септември 2011 г., 16:00 ч. местно време 
  Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. 
  Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
  Конкретни цели: 
  - Да се подобри социалната инфраструктура в градските ареали, предоставяща услуги в общността на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
  - Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
  - Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи.
  Дейностите, които ще получат подкрепа: 
  - Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство; 
  - Изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за Защитено жилище (пристрояване, надстрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно място (при условие, че сградата разполага с такова);
  - Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
  - Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;
  - Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални услуги;
  - Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.
  Общият размер на схемата е 83 580 505,72 лв. лева. Размерът на съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 85 % или 71 043 429,86 лв. 
  Изисквания за кандидатстване.rar 
  Пакет документи за кандидатстване.rar 
  Договор.zip 
  Заповед за одобрение на пакета документи.pdf 

 • Национален конкурс за разказ на младежка тема 
  Краен срок: 1 юли 2011 г. 
  Община Варна обявява Национален конкурс за разказ на младежка тема.
  Право на участие в конкурса имат лица, навършили 16 години (без ограничение за горна възрастова граница). Всеки автор може да участва с един разказ. Няма ограничение за вече публикуван разказ.
  Формат: до пет страници А4, шрифт Times New Roman 12. 
  Придружаваща информация: трите имена на автора, личен телефон и e-mail за връзка.
  Срок, форма и начин за предаване на творбите: на e-mail: mladejkirazkaz@gmail.com, до 1 юли (включително) 2011 г.
  За контакт и допълнителна информация:
  тел: 052/62 55 46 - гл. експерт Радостина Ганева
  e-mail: mladejkirazkaz@gmail.com

 • Стипендия за икономическа магистратура в Барселона 
  Краен срок: 15 юли 2011 г. 
  Програмата е насочена към бакалаври по икономика, млади учени или докторанти.
  Кандидатите трябва да попълнят електронен формуляр и да приложат следните документи: академична справка, мотивационно писмо, автобиография, сертификат за владеене на английски език и две препоръки.
  Източник: www.dnevnik.bg/evropa

 • LIFE+ Покана за представяне на предложения 2011 г. 
  Краен срок: 18 юли 2011 г. 
  Настоящото съобщение обхваща следните теми: 
  1. LIFE+ Природа и биологично разнообразие - Делът на финансовата помощ на Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи, по изключение максимален дял на съфинансиране до 75 % се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетните местообитания/видове съгласно директивите за птиците и местообитанията.
  2. LIFE+ Политика и управление на околната среда - Делът на финансовата помощ на Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи.
  3. LIFE+ Информация и комуникации - Делът на финансовата помощ на Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи
  Предложенията за проекти се изпращат на националния орган на държавата-членка, в която е регистриран бенефициерът.
  Най-малко 50 % от тази сума се отпускат за мерки за подпомагане на опазването на природата и на биологичното разнообразие.
  Индикативните финансови средства за 2011 г. за България са 8 865 830 евро.

 • BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” 
  Краен срок: 12 август 2011 г, 16:00 ч. 
  Настоящата схема цели: 
  - Осигуряване подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали;
  - Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в градските агломерации.
  Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на градските агломерационните ареали. 
  Конкретните бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 19 общини, на територията на които се намират определените общински лечебни заведения съгласно т. 3 и т. 4 на Анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие" към Допълнението към Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ, одобрено от Министерски съвет с Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 1 септември 2010 г. 
  Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: 
  1. Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за сградите/помещенията на общински лечебни заведения в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г. 
  2. Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в изброените по-горе сгради. 
  Общият размер на схемата влиза на 98 652 367,96 лв. 
  Заповед
  Формуляр за кандидатстване
  Договор
  Изисквания за кандидатстване

 • BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” 
  Краен срок: 12 август 2011 г, 16:00 ч. местно време 
  Настоящата схема цели: 
  Подобряване възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на населението в малки общини, извън градските агломерационни ареали.
  Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Конкретните бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общините, на чиято територия са разположени общински болници, определени в анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие" към Изменението на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г.
  Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 
  - Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи на сградите/помещенията на общински лечебни заведения, с възможност да предлагат услуги за долекуване и/или обособяване на медицински центрове в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.
  - Подобряване достъпа за хора с увреждания до изброените по-горе сгради.
  Общият размер на схемата влиза на 40 713 672,98 лв.
  Заповед
  Формуляр за кандидатстване
  Договор
  Изисквания за кандидатстване

 • Награди и грантове за младежи 
  Краен срок: 1 септември 2011 г. 
  Германската фондация Heinz-Schwarzkopf-Foundation Young Europe, базирана в Берлин и Хамбург, ежегодно връчва награда за „Млад европеец на годината”. Конкурсът е организиран съвместно с Европейския младежки парламент, който предоставя различни възможности за практическо обучение на младежи на възраст между 16 и 22 години. 
  За европеец на годината могат да бъдат номинирани млади хора на възраст между 18 и 28 години, които са допринесли с дейността си за интеграцията и по-доброто общуване на европейско равнище. Наградата е в размер на 5 хил. евро, които се дават за шестмесечен стаж в екипа на член на Европарламента, или в друга институция на ЕС. Възможно е спечелилият да използва средствата и за проект в областта на евроинтеграцията. Крайният срок за изпращане на кандидатурата е 30 септември. 
  Освен наградата „Млад европеец на годината”, фондацията предоставя и между 20 и 30 стипендии годишно. Грантовете са по 550 евро, с които млади хора могат да пътуват в друга европейска страна, където да се запознаят с различни социални и политически проблеми. Изискването е след края на престоя наградените със стипендията да напишат есе, посветено на опита от пътуването. В края на всяка година се организира и конкурс за най-добър пътепис. Желаещите да се възползват от грантовете могат да избират между два крайни срока годишно - 1 март и 1 септември. 
  Друга възможност, която фондацията предлага на младежи от Европа и Турция, е безплатно едномесечно пътуване в 30 европейски страни. На одобрените, на възраст между 17 и 25 години, ще бъде предоставена картата за влак InterRail-Global Passes, която по принцип струва 399 евро и дава възможност за свободно пътуване в рамките на един месец.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница